Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту діловодства Харківської міської ради

Номер
115/
Сесія
/
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
03/09/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 03.09.2019 № 115

Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту діловодства Харківської міської ради

З метою подальшого вдосконалення організації роботи у сфері доступу до публічної інформації, забезпечення виконання розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 88 «Щодо забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у Харківській міській раді та її виконавчих органах», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити положення про такі структурні підрозділи Департаменту діловодства Харківської міської ради:

1.1. Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради (додаток 1).

1.2. Положення про сектор оприлюднення публічної інформації відділу забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради (додаток 2).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 09.02.2017 № 12 «Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова        Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 03.09.2019 № 115


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Департаменту діловодства Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Харківської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту діловодства Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. На посаду начальника та працівників Відділу призначаються особи, які мають повну вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом.

1.4. Усі працівники Відділу приймаються на посади та звільняються з посад міським головою.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності Відділу є реалізація державної політики щодс забезпечення права громадян та юридичних осіб на доступ до публічно інформації.

2.2. Основними завданнями Відділу є:

2.2.1. Забезпечення прийому та реєстрації запитів на інформацік що надійшли до Харківської міської ради в порядку, визначеному Законої України «Про доступ до публічної інформації», та здійснення контролі за їх виконанням.

2.2.2. Забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічні інформації, в тому числі у формі відкритих даних.

2.2.3. Надання методичної допомоги з питань забезпечення достуї до публічної інформації.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. З питань роботи із запитами на інформацію:

3.1.1. Забезпечує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що надійшли до Харківської міської ради як розпорядника інформації або на ім'я міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови, надає їх на розгляд керівництву Харківської міської ради та здійснює контроль за наданням відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.1.2. Опрацьовує запити на інформацію, що надійшли до Департаменту діловодства Харківської міської ради як розпорядника інформації, передає їх на розгляд керівництву Департаменту та здійснює контроль за виконанням таких запитів.

3.1.3. Здійснює первинну обробку запитів на інформацію, їх перевірку на відповідність вимогам статей 2 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та встановлює терміни надання відповіді.

3.1.4. У разі недотримання вимог щодо оформлення запиту письмово повідомляє запитувача у встановлений законом строк про відмову у задоволенні запиту.

3.1.5. Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію, а також роз'яснення щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів у разі відмови в наданні інформації на запит, відстрочки в наданні інформації на запит.

3.1.6. Надає методичну допомогу посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради з питань доступу до публічної інформації.

3.1.7. Забезпечує запитувачів інформації місцем для роботи з документами чи їх копіями, а також можливістю робити виписки з них, їх фотографування, копіювання та сканування на будь-які носії інформації.

3.1.8. Здійснює аналіз результатів роботи із запитами на інформацію, а також оприлюднення публічної інформації. За результатами цієї роботи готує матеріали для інформування міського голови, заступника міського голови -керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

3.1.9. Перевіряє стан роботи із запитами на інформацію у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.2. З питань оприлюднення публічної інформації:

3.2.1. Забезпечує оприлюднення та регулярне оновлення публічної інформації у формі відкритих даних, яка перебуває у володінні Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, на Веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.2.2. Здійснює моніторинг оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розпорядниками якої є виконавчі органи Харківської міської ради, що не входять до складу Апарату, а також підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.3. Здійснює моніторинг строків оприлюднення розпорядчих документів Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету, проектів цих документів на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

3.2.4. Надає для оприлюднення на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету інформацію про діяльність Департаменту, Відділу та іншу публічну інформацію.

3.3. Із загальних питань:

3.3.1. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3.2. Оприлюднює проекти актів, що підготовлені Департаментом діловодства Харківської міської ради.

3.3.3. Взаємодіє при виконанні покладених на Відділ завдань з органами виконавчої влади, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

3.3.4. Вносить пропозиції керівництву Департаменту щодо вдосконалення роботи із запитами на інформацію та оприлюднення публічної інформації, а також щодо усунення причин, що спричиняють скарги запитувачів.

3.3.5. Виконує інші функції, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова інформацію, документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.4.2. Вимагати від розпорядників своєчасного надання інформації з метою реалізації покладених на Відділ завдань.

3.4.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань забезпечення доступу до публічної інформації, згідно з компетенцією Відділу.

3.4.4. Надавати пропозиції керівництву Департаменту щодо скликання в установленому порядку нарад, організації семінарів, а також брати участь у інших заходах з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. До складу Відділу входять сектори.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Забезпечує виконання визначених повноважень і покладених на Відділ завдань.

5.2.3. Забезпечує підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

5.2.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

5.2.5. Вносить керівництву пропозиції щодо структури та чисельності Відділу, призначення на посади, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників.

5.2.6. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, контролює їх виконання, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.2.7. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту діловодства Харківської міської ради.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту діловодства О.В. ХОХЛОВ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 03.09.2019 № 115


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор оприлюднення публічної інформації

відділу забезпечення доступу до публічної інформації

Департаменту діловодства Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор оприлюднення публічної інформації (далі - Сектор) є структурним підрозділом відділу забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради (далі - Відділ).

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, Положенням про Департамент, Положенням про Відділ, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. На посаду завідувача Сектору та працівників Сектору призначаються особи, які мають повну вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом.

1.4. Усі працівники Сектору приймаються на посади і звільняються з посад міським головою.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою діяльності Сектору є забезпечення реалізації вимог чинного законодавства щодо оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації, у тому числі у формі відкритих даних.

2.2. Основними завданнями Сектору є:

2.2.1. Організаційне забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних.

2.2.2. Здійснення моніторингу своєчасного оприлюднення розпорядчих документів Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету, проектів цих документів на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

2.2.3. Надання методичної допомоги з питань оприлюднення публічної інформації посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради.

2 Продовження додатка 2

3. ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Забезпечує оприлюднення та регулярне оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на Веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розпорядниками якої є виконавчі органи Харківської міської ради, що входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, а також підприємства, установи та організації комунальної власності територіальної громади міста Харкова, що підпорядковані заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради та Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (далі -розпорядники).

3.1.2. Утворює та оприлюднює реєстр (перелік) наборів даних, що перебувають у володінні розпорядників, та забезпечує його актуальність.

3.1.3. Отримує у встановленому порядку від розпорядників інформацію, необхідну для оприлюднення (оновлення) наборів даних.

3.1.4. Розміщує на підставі наданої розпорядниками інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, набори даних, їх паспорти та структури, а також оновлює ці набори даних відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.5. Здійснює моніторинг оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних виконавчими органами Харківської міської ради, що не входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, на Веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.1.6. Здійснює контроль за своєчасним наданням розпорядниками публічної інформації, необхідної для оприлюднення (оновлення) наборів даних.

3.1.7. Надає для оприлюднення на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету інформацію про діяльність Департаменту, Відділу та іншу публічну інформацію.

3.1.8. Взаємодіє з посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради з метою своєчасного оприлюднення та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних.

3.1.9. Здійснює моніторинг строків оприлюднення розпорядчих документів Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету, проектів цих документів на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

3.1.10. Оприлюднює проекти актів, що підготовлені Департаментом.

3.1.11. Забезпечує заповнення карток щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних, оприлюднених Сектором, та їх надсилання до Державного агентства з питань електронного урядування України відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.12. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.1.13. Готує аналітичні матеріали для інформування міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

3.1.14. Взаємодіє при виконанні покладених на Сектор завдань з органами виконавчої влади, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

3.1.15. Надає методичну допомогу посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради з питань оприлюднення публічної інформації.

3.1.16. Вносить пропозиції керівництву Відділу щодо вдосконалення роботи з оприлюднення публічної інформації, підвищення рейтингу відкритості Харківської міської ради як розпорядника інформації.

3.1.17. Забезпечує оприлюднення на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету інформації про діяльність Департаменту, Відділу.

3.1.18. Здійснює моніторинг змін та оновлення законодавства, методичних та інших матеріалів з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

3.1.19. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту та начальника Відділу.

3.2. Сектор має право:

3.2.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова інформацію, документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

3.2.2. Вимагати від розпорядників своєчасного надання інформації з метою реалізації покладених на Сектор завдань.

3.2.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань оприлюднення публічної інформації, згідно з компетенцією Сектору.

3.2.4. Надавати пропозиції керівництву Департаменту та Відділу щодо скликання в установленому порядку нарад, організації семінарів, а також брати участь у інших заходах з питань, що відносяться до компетенції Сектору.

3.2.5. Використовувати системи зв'язку і комунікації міської ради.

4. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

4.1. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту, стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

4.2. Завідувач сектору:

4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

4.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

4.2.3. Контролює в межах своєї компетенції виконання доручень, наданих директором Департаменту або начальником Відділу.

4.2.4. Інформує директора Департаменту та начальника Відділу про виконання доручень та про інші питання, що стосуються діяльності Сектору.

4.2.5. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту, начальника Відділу.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту діловодства О.В. ХОХЛОВ


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ