Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради

Номер
12/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
09/02/2017
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯВід 09.02.2017 № 12

Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради

З метою вдосконалення роботи відділу забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради, а також забезпечення виконання в Харківській міській раді та її виконавчих органах вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження міського голови від 22.03.2016 № 50 «Щодо забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у Харківській міській раді та її виконавчих органах», керуючись ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства Харківської міської ради згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратив чинність, п. 2 розпорядження міського голови від 06.05.2011 № 1988 «Про заходи по забезпеченню доступу до публічної інформації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до розпорядження міського голови

від 09.02.2017 № 12


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Департаменту діловодства Харківської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації Харківської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом Департаменту діловодства Харківської міської ради.

1.2. Відділ підпорядкований заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради, директору Департаменту діловодства Харківської міської ради та його заступникам.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту діловодства Харківської міської ради, Положенням про Департамент діловодства Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посаду начальника, його заступника та працівників відділу призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники відділу приймаються на посади та звільняються з посад міським головою.

1.5. Департамент діловодства Харківської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з діловодства.


2. Мета і завдання відділу

2.1. Основною метою і завданнями відділу є:

2.1.1. Організація прийому, реєстрація та облік запитів на інформацію, що надійшли до Харківської міської ради як розпорядника інформації або на ім'я міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», надання консультацій під час оформлення запитів.

2.1.2. Здійснення попереднього перегляду та перевірки запитів на інформацію на відповідність вимогам статей 2 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та встановлення терміну надання відповіді.

2.1.3. Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію, систематизація, аналіз та здійснення контролю за наданням відповідей на запити на інформацію в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.1.4. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оприлюднення і своєчасного оновлення на веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних, а також контролю оприлюднення іншої публічної інформації, розпорядником якої є Харківська міська рада та її виконавчі органи.

2.1.5. Надання методичної допомоги посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради з питань доступу до публічної інформації.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його на вимогу запитувача має оформити посадова особа відділу.

2.2.2. Опрацьовує запити на інформацію, що надійшли до Харківської міської ради як розпорядника інформації або на ім'я міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови, надає їх на розгляд керівництву Харківської міської ради та здійснює контроль за наданням відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.2.3. Опрацьовує запити на інформацію, що надійшли до Департаменту діловодства Харківської міської ради як розпорядника інформації, передає їх на розгляд керівництву Департаменту діловодства Харківської міської ради та здійснює контроль за виконанням таких запитів.

2.2.4. Відмовляє запитувачу в задоволенні запиту, в разі якщо ним не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», про що письмово повідомляє запитувача у встановлений цим Законом строк. Рішення про відмову погоджується в Юридичному департаменті Харківської міської ради.

2.2.5. Відповідно до доручень керівництва Харківської міської ради, направляє запити на інформацію на розгляд виконавчих органів Харківської міської ради.

2.2.6. Приймає рішення за погодженням з Юридичним департаментом Харківської міської ради і передає до відповідного структурного підрозділу, відповідального за роботу зі зверненнями громадян (юридичних осіб), листи, які надійшли до відділу та не містять прохання надати певну інформацію чи документ, для їх реєстрації та подальшого розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах. Про прийняте рішення повідомляє запитувача.

2.2.7. У разі якщо зміст запиту містить суперечливі вимоги щодо надання інформації, які не дозволяють однозначно визначити запит як такий, що піддягає розгляду згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», керівник відділу звертається в усній або письмовій формі до Юридичного департаменту Харківської міської ради щодо надання правової допомоги. Відповідальною за організацію та забезпечення доступу до публічної інформації посадовою особою Юридичного департаменту Харківської міської ради в усній або письмовій формі порядок розгляду зазначеного запиту визначається невідкладно.

2.2.8. Забезпечує надання роз'яснень запитувачам щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів стосовно відмови в наданні інформації на запит, відстрочки в наданні інформації на запит, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, інших рішень, дій чи бездіяльності Харківської міської ради, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

2.2.9. Надає методичну допомогу посадовим особам виконавчих органів Харківської міської ради з питань доступу до публічної інформації.

2.2.10. Здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо оприлюднення і своєчасного оновлення на веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті Харківської міської ради.

2.2.11. Здійснює моніторинг повноти та строків оприлюднення актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови на веб-сайті Харківської міської ради та проектів цих актів, які підлягають обговоренню.

2.2.12. Надає для оприлюднення на офіційному веб-сайті Харківської міської ради публічну інформацію про діяльність відділу та звіти щодо роботи із запитами на інформацію в Харківській міській раді.

2.2.13. Забезпечує в Департаменті діловодства Харківської міської ради належний стан місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями з урахуванням можливості робити виписки з них, їх фотографування, копіювання та сканування на будь-які носії інформації.

2.2.14. Здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками, а також результатів моніторингу оприлюднення інформації. За результатами цієї роботи інформує керівництво Харківської міської ради.

2.2.15. Перевіряє стан роботи із запитами на інформацію у виконавчих органах Харківської міської ради.

2.2.16. Вивчає та готує матеріали для міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради про результати роботи виконавчих органів Харківської міської ради із запитами на інформацію та оприлюднення публічної інформації, в тому числі у формі відкритих даних.

2.2.17. Вносить пропозиції керівництву Департаменту діловодства Харківської міської ради щодо поліпшення роботи із запитами на інформацію та усунення причин, що спричиняють обгрунтовані скарги запитувачів.

2.2.18. Одержує від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та посадових осіб необхідні для використання у роботі документи, матеріали та інформацію.

2.2.19. Залучає фахівців, вчених, експертів для вирішення завдань, що належать до компетенції відділу.

2.2.20. Організує та бере участь у засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчими органами Харківської міської ради, з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

2.2.21. Готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи із запитами на інформацію, оприлюднення публічної інформації, в тому числі у формі відкритих даних, та здійснює контроль за виконанням цих актів.

2.2.22. Взаємодіє при виконанні покладених на нього функцій з органами виконавчої влади, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

2.2.23. Виконує інші функції, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відділ має право:

2.3.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2. Використовувати системи зв'язку і комунікації міської ради.

2.3.3. Готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань забезпечення доступу до публічної інформації, згідно з компетенцією.

2.3.4. Скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до компетенції відділу.


3. Керівництво відділом

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту діловодства Харківської міської ради.

3.2. Начальник відділу:

3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу.

3.2.2. Організовує роботу відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

3.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами відділу.

3.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

3.2.5. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту діловодства Харківської міської ради.

3.2.6. Інформує директора Департаменту діловодства Харківської міської ради про виконання його доручень та з інших питань діяльності відділу.

3.2.7. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту діловодства Харківської міської ради.

3.3. Начальник відділу має одного заступника.

3.3.1. Заступник начальника відділу здійснює повноваження, визначені посадовою інструкцією, а також виконує обов'язки начальника відділу під час його відсутності.

3.4. Працівники відділу діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


4. Заключні положення

4.1. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор Департаменту діловодства .В. Хохлов


Заступник міського голови - керуючий справами

виконавчого комітету міської ради – Т.М. Чечетова-Терашвілі