Про затвердження персонального складу та Положення про постійно діючу комісію з питань землекористування Харківської міської ради

Номер
89/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
24/06/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


Від 24.06.2019 № 89

Про затвердження персонального складу та Положення про постійно діючу комісію з питань землекористування Харківської міської ради

На підставі рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1554/19 «Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові», з метою затвердження персонального складу та визначення порядку діяльності постійно діючої комісії з питань землекористування Харківської міської ради, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з питань землекористування Харківської міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань землекористування Харківської міської ради згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 89


Склад

постійно діючої комісії з питань землекористування

Харківської міської ради


Садовський Олексій Миколайович - заступник директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, голова комісії;

Пікула Сергій Павлович - заступник директора Юридичного департаменту Харківської міської ради, заступник голови комісії;

Бойченко Наталія Петрівна - заступник начальника відділу - завідувач сектору підготовки договорів оренди землі Департаменту земельних відносин Харківської міської ради, секретар комісії.

Члени комісії

Артибаш Наталія Іллівна - заступник директора департаменту – начальник відділу підготовки розпорядчих актів Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради;

Баронін Борис Іванович - депутат Харківської міської ради 7 скликання, член постійної комісії з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян (за згодою);

Бондур Світлана Григорівна - начальник Управління доходів та інформаційної діяльності Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради;

Коваленко Наталія Олександрівна - депутат Харківської міської ради 7 скликання, секретар постійної комісії з питань забезпечення громадського з питань забезпечення громадського порядку, дотримання законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян (за згодою);

Косінов Станіслав Анатолійович - депутат Харківської міської ради 7 скликання, член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин (за згодою);

Мельніченко Олена Євгенівна - заступник директора Департаменту реєстрації Харківської міської ради.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту

територіального контролю

Харківської міської ради О.Л. КАЛИНАДодаток 2

до розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 89Положення

про постійно діючу комісію з питань землекористування

Харківської міської ради1. Загальні положення

1.1. Положення про постійно діючу комісію з питань землекористування Харківської міської ради (далі - Положення) відповідно до рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.04.2019 № 1554/19 «Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові» визначає основні завдання та порядок діяльності постійно діючої комісії з питань землекористування Харківської міської ради (далі - Комісія).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

2. Організація та порядок діяльності Комісії

2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови і складається з 9 осіб.

2.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання міським головою розпорядження, яким затверджується персональний склад та положення про Комісію.

2.3. Керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова.

2.4. Голова Комісії:

2.4.1. Скликає засідання Комісії.

2.4.2. Формує порядок денний засідань Комісії.

2.4.3. Головує на засіданнях Комісії, забезпечує неупереджений об'єктивний розгляд матеріалів та інших питань порядку денного Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати.

2.4.4. Організовує роботу Комісії.

2.4.5. Дає доручення членам Комісії стосовно підготовки матеріалів для розгляду.

2.4.6. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію повноважень.

2.5. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови.

2.6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, як правило, в другій декаді місяця. Голова Комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до її засідання повідомляє членів Комісії про дату, час і місце проведення засідання, порядок денний засідання.

2.7. Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше ніж 5 членів Комісії.

2.8. За результатами розгляду питань на засіданні Комісія приймає рішення.

2.9. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

2.10. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення Комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.11. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії, секретарем Комісії та присутніми на засіданні членами Комісії.

2.12. Член Комісії, який не підтримує прийняті рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

2.13. У випадку неврахування виконавчими органами Харківської міської ради рекомендацій, викладених у рішеннях Комісії, голова Комісії невідкладно інформує про це міського голову.

2.14. Організаційно-технічне забезпечення Комісії здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

3. Повноваження Комісії

3.1. Комісія розглядає питання щодо наявності правових підстав для укладення таких додаткових угод до договорів оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова (далі - договори оренди землі):

3.1.1. Про заміну сторони (сторін) договору оренди землі, що укладається з новим власником (власниками) об'єктів нерухомого майна, які розташовані на орендованій земельній ділянці комунальної власності територіальної громади м. Харкова, у випадках і порядку, визначеному Положенням про оренду землі в м. Харкові, затвердженим рішенням Харківської міської ради від 17.04.2019 № 1554/19, відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про оренду землі».

3.1.2. Про поновлення договору оренди землі у випадках і в порядку, визначеному Положенням про оренду землі в м. Харкові, затвердженим рішенням Харківської міської ради від 17.04.2019 № 1554/19, відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

3.2. За результатами розгляду питань щодо наявності правових підстав для укладення додаткових угод до договорів оренди землі Комісія приймає одне з таких рішень:

3.2.1. Про можливість укладення додаткової угоди до договору оренди землі та рекомендувати міському голові підписати із землекористувачем таку угоду.

3.2.2. Про неможливість укладення додаткової угоди до договору оренди землі.

3.3. Комісія розглядає матеріали, на основі яких було розроблено рішення Харківської міської ради про надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова у користування, та матеріали щодо виконання цих рішень з метою розгляду питання щодо наявності правових підстав для скасування невиконаних рішень.

3.3.1. За результатами розгляду питань, визначених в п. 3.3 цього Положення, Комісія приймає рішення про наявність правових підстав для розробки проекту рішення міської ради щодо скасування невиконаних рішень про надання земельних ділянок в оренду для розгляду на сесії Харківської міської ради або надає рекомендації щодо порядку подальшого оформлення договору оренди землі.

4. Права Комісії

4.1. Комісія має право:

4.1.1. Залучати спеціалістів відповідальних виконавчих органів Харківської міської ради до розгляду питань, які належать до повноважень Комісії.

4.1.2. Запитувати додаткову інформацію та документи у виконавчих органів Харківської міської ради, якщо відомостей, які були надані Комісії, недостатньо для належного розгляду питання та прийняття відповідного рішення.

4.1.3.3а результатами дослідження матеріалів, направлених виконавчими органами Харківської міської ради на розгляд, Комісія може приймати рішення рекомендувати виконавчим органам Харківської міської ради ініціювати внесення змін до укладених договорів оренди землі.

4.1.4. За результатами проведеної роботи надавати рекомендації міському голові щодо стану та удосконалення організації землекористування на території м. Харкова.

4.1.5. Звітувати перед міським головою про стан реалізації повноважень наданих Комісії.


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Директор Департаменту

територіального контролю

Харківської міської ради О.Л. КАЛИНА