Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові

Номер
1554/19
Сесія
26/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
17/04/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 17.04.2019 р. № 1554/19

м. Харків

Про затвердження Положення про оренду землі в м. Харкові

На підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі», керуючись пунктом 34 статті 26, частиною 1 статті 33, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду землі в м. Харкові (далі - Положення) (додається).

2. Створити постійно діючу комісію з питань землекористування Харківської міської ради.

3. Доручити Департаменту земельних відносин Харківської міської ради (Козлов А.О.) протягом 6 місяців з моменту набрання чинності рішення:

3.1. Проаналізувати укладені чинні договори оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова на предмет їх відповідності Положенню.

3.2. За результатами здійснення заходів, передбачених п. 3.1, забезпечити приведення договорів оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова у відповідність до Положення:

3.2.1. Забезпечити подачу документів для реєстрації припинення похідних речових прав на земельні ділянки за договорами оренди землі, строк дії яких закінчився та які не підлягають поновленню.

3.2.2. Здійснити заходи, передбачені Положенням, щодо заміни сторони орендаря у договорах оренди землі у разі переходу права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованих земельних ділянках.

3.2.3. Підготувати для розгляду на сесії міської ради питання щодо припинення договорів оренди землі у разі переходу до іншої особи права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованих земельних ділянках, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру.

3.2.4. Вжити заходів щодо укладення додаткових угод до договорів оренди землі, які укладені до набрання чинності цього рішення та умови яких не передбачають розрахунок орендної плати із застосуванням ставки (%) від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Доручити Департаменту земельних відносин Харківської міської ради (Козлов А.О.) та Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради (Поліванова Т.О.) протягом 6 місяців з моменту набрання чинності рішення:

4.1. Проаналізувати стан виконання рішень міської ради про надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова у користування.

4.2. Надати постійно діючій комісії з питань землекористування Харківської міської ради матеріали, на основі яких було розроблено рішення міської ради про надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова у користування, які не було виконано, з метою розгляду питання щодо наявності правових підстав для скасування таких рішень.

4.3. З урахуванням висновків постійно діючій комісії з питань землекористування Харківської міської ради підготувати проекти рішень про скасування невиконаних рішень про надання земельних ділянок в оренду для розгляду на сесії міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Положення про оренду землі

в м. Харкові»

від 17.04.2019 № 1554/19


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ В М. ХАРКОВІ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оренду землі в м. Харкові (далі - Положення) розроблено на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає єдині умови оформлення правочинів про встановлення речових прав осіб на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова та регламентує порядок укладання, зміни, поновлення, припинення, розірвання договорів оренди землі та інших похідних речових прав на землю.

Положення розроблене з метою удосконалення процедури оформлення договірних відносин: укладення, зміни та припинення договорів оренди землі із урахуванням норм чинного законодавства та для забезпечення систематичного надходження коштів до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1.3. Терміни, вжиті в Положенні, мають такі значення:

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно (в тому числі, земельні ділянки), обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

договір оренди землі - договір, за яким орендодавець (Харківська міська рада) зобов'язується передати орендареві (юридичній або фізичній особі) у тимчасове платне користування земельну ділянку на визначений строк, а орендар зобов'язується використовувати земельну ділянку з дотриманням умов договору;

договір суперфіцію - це договір, за яким особа (суперфіціарій) набуває права користування земельною ділянкою комунальної власності територіальної громади м. Харкова для забудови на строковій платній основі та який укладається із Харківською міською радою як власником землі;

договір суборенди земельної ділянки - це договір про передачу орендарем за письмовою згодою орендодавця у суборенду земельної ділянки або її частини без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди;

договір про встановлення земельного сервітуту - це договір між особою, яка вимагає його встановлення (сервітуарієм), та землекористувачем земельної ділянки комунальної власності або Харківською міською радою (за відсутності оформленого права користування земельною ділянкою) на платне користування частиною земельної ділянки, що укладається в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством;.

додаткова угода - це правочин, яким вносяться зміни до договору оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що вчиняється в тій самій формі, що й договір, який змінюється, та містить відомості про зміну його умов, в тому числі сторони договору, та є невід'ємною частиною договору;

заявник - це особа, яка зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова;

земельна ділянка - це частина земної поверхні в межах території м. Харкова з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землекористувач - юридична та фізична особа, яка зацікавлена в отриманні або якій надано у користування земельну ділянку комунальної власності, у тому числі на умовах оренди;

орендна плата за землю - це обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

постійно діюча комісія з питань землекористування Харківської міської ради (далі - постійно діюча комісія) - це постійно діючий колегіальний орган, який розглядає питання, віднесені до його компетенції цим Положенням. Кількісний, персональний склад та порядок діяльності цього органу визначається розпорядженням міського голови;

речові права на земельну ділянку, похідні від права власності, - право оренди землі, право суборенди земельної ділянки, земельний сервітут, суперфіцій.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА УКЛАДАННЯ

ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

2.1. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова, подає на ім’я міського голови в порядку, визначеному законодавством, відповідну заяву про затвердження документації із землеустрою та/або надання земельної ділянки в оренду.

2.2. До заяви про затвердження проекту землеустрою та/або надання земельної ділянки в оренду додаються такі документи:

2.2.1. Витяг з Державного земельного кадастру (оригінал).

2.2.2. Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (оригінал).

2.2.3. Акт обстеження земельної ділянки, складений уповноваженим виконавчим органом Харківської міської ради (оригінал).

2.2.4. Документація із землеустрою у випадках, визначених чинним законодавством (завірена розробником копія).

2.2.4.1. У разі надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення, документація із землеустрою не надається.

2.3. Заява разом із відповідним пакетом документів передається Департаменту земельних відносин Харківської міської ради (далі - Департамент земельних відносин) або Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради (далі - Департамент містобудування та архітектури) залежно від їхньої компетенції. Відповідальний департамент здійснює розгляд поданих документів протягом 5 робочих днів з моменту надходження матеріалів у роботу.

2.4. Всі документи, визначені в п. 2.2 цього Положення, додаються до заяви у паперовому та сканованому вигляді (у форматі pdf) на електронному носії. Якість документів в електронному вигляді повинна забезпечувати розбірливе читання його змісту. Заявник засвідчує достовірність наданих документів в електронному вигляді, про що робить відповідний запис у заяві.

2.5. За умови відповідності наданих заявником документів вимогам чинного законодавства та Положенню Департамент земельних відносин протягом 7 робочих днів забезпечує розроблення проекту договору оренди землі на підставі документів, які підготовлені заявником і направлені на ім’я міського голови. В тому випадку, коли першочергову перевірку документів проводив Департамент містобудування та архітектури, Департамент земельних відносин здійснює розробку проекту договору оренди землі протягом 7 робочих днів після отримання відповідного пакету документів від Департаменту містобудування та архітектури. Протягом строку, визначеного в цьому пункті Положення, Департамент земельних відносин забезпечує погодження проекту договору оренди землі з Юридичним департаментом Харківської міської ради (далі - Юридичний департамент). Проект договору оренди землі перед направленням його до Юридичного департаменту візується директором Департаменту земельних відносин, а після перевірки його Юридичним департаментом візується директором Юридичного департаменту. Строк перевірки проекту договору Юридичним департаментом складає не більше 3 робочих днів.

2.5.1. Під час підготовки проекту договору оренди землі Департамент земельних відносин у строк, визначений п. 2.5, здійснює розрахунок розміру орендної плати згідно з формою розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, та на підставі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2.6. Протягом 3 робочих днів після підготовки проекту договору оренди землі Департамент земельних відносин повідомляє заявнику про готовність цього документа і запрошує його для підписання в найкоротші строки проекту договору оренди землі шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, або контактний номер мобільного телефону, або адресу місця проживання, залежно від способу сповіщення, який було обрано особою у заяві.

2.7. Виключно за умови підписання заявником проекту договору оренди землі відповідальний департамент готує проект рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду, який передається на розгляд наступної чергової сесії міської ради в порядку, визначеному Регламентом Харківської міської ради.

2.8. Розгляд та прийняття рішення міською радою щодо надання земельної ділянки в оренду здійснюється за наявності підписаного заявником проекту договору оренди землі.

2.9. Після прийняття рішення міською радою про надання земельної ділянки в оренду підписаний заявником проект договору оренди землі у двох примірниках подається на підпис міському голові.

2.10. За бажанням однієї зі сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально. Заявник повідомляє про таке бажання при подачі заяви. Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням, покладається на ініціатора.

2.11. Якщо після прийняття рішення міської ради виникла потреба в уточненні умов договору оренди землі, Департамент земельних відносин невідкладно інформує зацікавлену особу про необхідність підписання проекту договору оренди землі на основі рішення міської ради протягом 10 робочих днів з дня отримання заявником такого повідомлення.

2.12. Проект договору оренди землі на основі рішення міської ради готується в порядку і строки, які визначені в п. 2.5 цього Положення.

2.13. Якщо заявник відмовляється підписувати проект договору оренди землі з уточненими умовами, які відповідають рішенню міської ради про надання земельної ділянки в оренду, Департамент земельних відносин не пізніше З робочих днів з моменту отримання такої відмови готує копії необхідних документів та передає їх до Юридичного департаменту для вжиття заходів щодо врегулювання спору у судовому порядку.

2.14. Належно підготовлений та підписаний заявником проект договору оренди землі, який відповідає рішенню міської ради про надання земельної ділянки в оренду, невідкладно подається на підпис міському голові. Міський голова розглядає проект договору протягом 60 робочих днів після передачі йому вказаного документа із супровідними матеріалами.

2.15. Підписаний міським головою договір у встановленій кількості примірників повертається до Департаменту земельних відносин. Департамент земельних відносин не пізніше 3 робочих днів формує необхідний пакет документів та звертається (направляє) до відповідного суб'єкта державної реєстрації прав для здійснення державної реєстрації відповідних речових прав на земельну ділянку.

2.16. Після отримання від суб’єктів реєстрації відповідного договору та документів, що підтверджують виникнення (зміну) прав на земельну ділянку, Департамент земельних відносин протягом 5 робочих днів повідомляє землекористувача про необхідність отримати примірник договору оренди землі.

2.17. Земельна ділянка вважається переданою в оренду землекористувачеві з моменту державної реєстрації права оренди.

2.18. Примірник договору оренди землі, який належить Харківській міській раді, разом з документами, що посвідчують реєстрацію похідних речових прав на земельну ділянку, зберігається у Департаменті земельних відносин разом з іншими документами, які стосуються оренди землі.

2.19. Землекористувач після отримання зареєстрованого державним реєстратором примірника договору оренди землі протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, подає податкову декларацію до уповноваженого державного органу у податковій сфері разом із копією договору оренди землі.

2.20. Землекористувач зобов'язаний щомісячно до 20 числа місяця, що йде за звітним, надавати до Департаменту територіального контролю Харківської міської ради (далі - Департамент територіального контролю) інформацію про здійснення сплати орендних платежів з наданням копій платіжних документів про таку сплату.

III. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

3.1. Зміна умов договору оренди землі оформляється додатковою угодою до такого договору, містить відомості про зміну його умов та є невід'ємною частиною такого договору.

3.2. Підготовку проектів додаткових угод до договорів оренди землі здійснює Департамент земельних відносин.

3.3. Департамент територіального контролю вживає заходи самоврядного контролю, за результатами яких складає акт обстеження земельної ділянки та повідомляє Департамент земельних відносин про стан виконання землекористувачем умов договору оренди землі.

3.4. Підставами для внесення змін до договору оренди землі є заява землекористувача або власна ініціатива Харківської міської ради як власника земельної ділянки, а також рішення суду. У тих випадках, коли внесення змін до договору оренди землі можливе виключно за умови прийняття рішення міською радою, такі зміни до договору оренди землі вносяться на підставі відповідного рішення міської ради.

3.5. Якщо землекористувач продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку такого договору листа-повідомлення міської ради про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором оренди землі. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється з урахуванням висновків постійно діючої комісії про можливість укладення додаткової угоди без прийняття рішення міською радою про поновлення такого договору шляхом підписання такої угоди міським головою та орендарем.

3.6. Постійно діюча комісія у випадках, визначених цим Положенням, розглядає питання та приймає рішення рекомендувати міському голові підписати додаткову угоду до договору оренди землі без винесення цього питання на розгляд сесії міської ради.

3.7. Кількісний та персональний склад постійно діючої комісії, а також порядок її роботи визначається розпорядженням міського голови.

3.8. Постійно діюча комісія не рідше одного разу на місяць, як правило, в другій декаді місяця, проводить засідання, на якому розглядаються питання щодо укладення додаткових угод до договорів оренди землі.

3.9. Постійно діючою комісією розглядаються питання щодо наявності правових підстав для укладення таких додаткових угод:

3.9.1. Про заміну сторони (сторін) договору оренди землі. Така додаткова угода укладається з новим власником (власниками) об’єктів нерухомого майна, що розташовані на орендованій земельній ділянці, без прийняття рішення міською радою про зміну сторони (сторін) договору оренди землі відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про оренду землі».

3.9.2. Про поновлення договору оренди землі у випадках, визначених цим Положенням, відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

3.9.3. Рішення та висновки постійно діючої комісії мають рекомендаційний характер.

3.10. Особливості укладання додаткових угод до договорів оренди землі передбачені розділами IV та V цього Положення.

3.11. В усіх інших випадках укладення додаткових угод до договорів оренди землі здійснюється після розгляду питання на сесії міської ради та на підставі прийнятого міською радою рішення.

3.12. Уповноважений виконавчий орган Харківської міської ради супровідним листом передає на розгляд постійно діючої комісії документи, що стосуються укладення додаткової угоди до договору оренди землі, та проект додаткової угоди до договору оренди землі, підписаний землекористувачем. Інші виконавчі органи міської ради відповідно до своєї компетенції здійснюють підготовку матеріалів щодо можливості та наявності правових підстав для укладання додаткових угод до договорів оренди землі та передають такі документи для розгляду на засіданнях постійно діючої комісії.

3.13. Для розгляду постійно діючою комісією питання щодо укладення додаткової угоди проект додаткової угоди має бути підписаний землекористувачем, якщо укладення є ініціативою такої особи, або може бути попередньо підписаний землекористувачем земельної ділянки у випадку, коли внесення змін та доповнень до договору оренди землі ініціює Харківська міська рада.

3.14. Постійно діюча комісія має право запитувати додаткову інформацію та документи у виконавчих органів міської ради, якщо відомостей, які були надані на розгляд постійно діючої комісії, недостатньо для прийняття відповідного рішення.

3.15. Постійно діюча комісія за результатами розгляду питання приймає одне з таких рішень:

3.15.1. Про можливість укладення додаткової угоди до договору оренди землі та рекомендувати міському голові підписати із землекористувачем таку угоду.

3.15.2. Про неможливість укладення додаткової угоди до договору оренди землі.

3.16. У разі прийняття постійно діючою комісією рішення про можливість укладення додаткової угоди, в якому рекомендовано міському голові підписати таку додаткову угоду, постійно діюча комісія повертає пакет документів разом із відповідним рішенням до Департаменту земельних відносин.

3.17. Після отримання від постійно діючої комісії відповідного пакету документів з рішенням рекомендувати міському голові підписати проект додаткової угоди Департамент земельних відносин невідкладно передає підписаний землекористувачем проект додаткової угоди на підпис міському голові.

3.18. Підписана міським головою додаткова угода підлягає державній реєстрації для внесення змін до речового права на земельну ділянку.

3.19. Департамент земельних відносин не пізніше 3 робочих днів формує необхідний пакет документів та звертається (направляє) до відповідного суб'єкта державної реєстрації прав для здійснення державної реєстрації відповідних змін до речових прав на земельну ділянку.

3.20. У разі зміни меж або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку надання земельної ділянки в оренду.

3.21. Розмір орендної плати, передбачений договором оренди землі, переглядається у разі:

3.21.1. Зміни умов господарювання, передбачених договором оренди землі.

3.21.2. Зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством.

3.21.3. Зміни ставок орендної плати.

3.21.4. Зміни нормативної грошової оцінки земель м. Харкова.

3.21.5. Погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини землекористувача, що документально підтверджено.

3.21.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.22. У разі зміни нормативної грошової оцінки земель м. Харкова на підставі відповідного рішення Харківської міської ради, прийнятого в порядку, визначеному чинним законодавством, зміни коефіцієнтів індексації та індексів інфляції, що мають наслідком зміну плати за землю, додаткова угода до договору оренди землі про зміну розміру орендної плати за землю не укладається.

3.23. Орендар зобов’язаний:

3.23.1. Самостійно отримувати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.23.2. На підставі отриманого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки самостійно розраховувати оновлений розмір орендної плати із застосування ставки (%), передбаченої договором оренди землі, шляхом помноження величини нормативної грошової оцінки земельної ділянки на розмір ставки (%).

3.23.3. У порядку встановленому чинним податковим законодавством, за місцем знаходження земельної ділянки повідомляти контролюючий орган, що реалізує державну податкову політику, про оновлений розмір орендної плати у зв’язку зі зміною нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.23.4. Повідомляти Харківську міську раду до 31 січня поточного року, в якому планується сплата оновленого розміру орендної плати, про розмір орендної плати, яку орендар буде сплачувати протягом наступного звітного періоду. До листа-повідомлення додається копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, передбаченої договором оренди землі та відповідні розрахунки.

3.23.5. Якщо згідно з новим витягом із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки її значення (розмір) є меншим за той, який зазначений у договорі оренди землі, крім випадків індексації, такі зміни підлягають погодженню сторонами договору шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі.

3.24. За договорами оренди землі, які укладені до введення в дію цього Положення, зміна умов договору щодо нормативної грошової оцінки згідно з новим витягом із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та орендної плати оформляється додатковою угодою до договору оренди землі згідно з цим Положенням.

3.25. У випадках зміни розміру плати за землю не пов’язаних зі зміною нормативної грошової оцінки земель міста, коефіцієнтів її індексації та індексів інфляції, такі зміни до договорів оренди землі, у тому числі укладених до введення в дію цього Положення, вносяться виключно на підставі додаткової угоди та згідно з Положенням.

3.26. У разі зміни нормативної грошової оцінки земель м. Харкова на підставі відповідного рішення міської ради Департамент земельних відносин протягом трьох місяців з моменту прийняття такого рішення повідомляє всіх орендарів про відповідні зміни та нагадує про необхідність самостійного приведення розміру плати за землю у відповідність до вимог чинного законодавства і вчинення дій, що передбачені цим Положенням.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

4.1. Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, землекористувач, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).

4.2. Підставою для оформлення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі є:

4.2.1. Рішення міської ради про поновлення договору оренди землі.

4.2.1. Рішення постійно діючої комісії у випадках передбачених цим Положенням.

4.3. Департамент земельних відносин систематично здійснює моніторинг чинних договорів оренди землі, на предмет терміну їх дії, відповідності розміру орендної плати вимогам чинного законодавства та вимогам цього Положення, а також наявності у землекористувача заборгованості з плати за землю, згідно з інформацією контролюючих органів.

4.4. Департамент земельних відносин не пізніше ніж за чотири місяці до дати закінчення строку дії договору оренди землі:

4.4.1. Перевіряє наявність у Департаменті документів, які стосуються оренди землі.

4.4.2. Направляє лист до Департаменту територіального контролю щодо необхідності проведення обстеження земельної ділянки та надання акта обстеження земельної ділянки, а також надання інформації про стан внесення землекористувачем орендної плати за землю, за умови наявності в Департаменті територіального контролю таких відомостей.

4.4.3. Направляє запит до контролюючого органу, що реалізує державну податкову політику за місцем знаходження земельної ділянки про надання інформації щодо наявності/відсутності у землекористувача заборгованості з плати за землю.

4.4.4. Перевіряє наявність у землекористувача зареєстрованих прав на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на орендованій земельній ділянці.

4.5. Якщо орендар належним чином користувався земельною ділянкою, Департамент земельних відносин направляє повідомлення орендарю про необхідність в межах строків встановлених законодавством, звернутися до Харківської міської ради із заявою про поновлення договору оренди, до якої додає проект підписаної додаткової угоди.

4.6. Якщо у Департаменті земельних відносин відсутні необхідні для поновлення договору оренди землі документи, у листі також зазначається, які документи слід землекористувачеві надати для укладення додаткової угоди.

4.7. Якщо користувач в межах строків, встановлених законодавством, звернувся із заявою про поновлення договору оренди землі та надав необхідні документи, укладення додаткової угоди до договору оренди землі здійснюється на підставі рішення міської ради.

4.8. Укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється в порядку, визначеному розділом III цього Положення.

4.9. Рішення міської ради або рішення постійно діючої комісії про поновлення договору оренди землі не може бути прийнято у разі наявності у землекористувача заборгованості з плати за землю.

4.10. У випадку непогашення землекористувачем заборгованості з плати за землю, Юридичний департамент здійснює заходи щодо стягнення заборгованості в судовому порядку.

4.11. В усіх випадках втрати землекористувачами права на поновлення договору оренди землі похідне речове право на землю підлягає припиненню в порядку, визначеному розділом VI цього Положення, про що Департамент земельних відносин інформує Департамент територіального контролю.

4.12. Подальше оформлення права оренди земельної ділянки здійснюється в порядку надання такої земельної ділянки в оренду в порядку, визначеному цим Положенням, за умови сплати до місцевого бюджету безпідставно збережених коштів за час використання земельної ділянки за відсутності зареєстрованих похідних речових прав на земельну ділянку.

4.13. Якщо за результатами розгляду листа орендаря та доданих до нього матеріалів буде встановлено, що у витягу з Державного земельного кадастру відсутня інформація про оренду земельної ділянки, що унеможливлює проведення державної реєстрації похідних речових прав на земельну ділянку, питання щодо поновлення договору оренди землі може бути вирішено в порядку, визначеному розділом IV цього Положення, після усунення орендарем зазначених недоліків, про що йому надсилається відповідне повідомлення.

4.14. Якщо за результатами отриманої інформації від Департаменту територіального контролю, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або з інших документів буде встановлено: зміну меж земельної ділянки, невідповідність умов використання земельної ділянки, необхідність зміни її цільового призначення, що потребує внесення змін до Державного земельного кадастру, здійснення самочинного будівництва, - Департамент земельних відносин невідкладно повідомляє про виявлені факти землекористувача та пропонує вжити заходів щодо усунення встановлених недоліків із зазначенням дій, які слід вчинити землекористувачеві. У таких випадках питання щодо поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку надання земельної ділянки в оренду.

4.15. Після закінчення терміну договору оренди землі, за умови неналежного виконання користувачем його умов, Департамент земельних відносин протягом трьох місяців (якщо орендарем не подано заяву про повернення земельної ділянки в інший термін) вживає заходів щодо припинення права оренди земельної ділянки, після чого передає відповідні матеріали до Департаменту територіального контролю для вжиття заходів самоврядного контролю.

4.16. Якщо землекористувач у термін, встановлений договором оренди землі для його поновлення звернувся до Харківської міської ради з відповідною заявою про усунення недоліків (наприклад, заява про надання дозволу на розробку відповідної документації із землеустрою на підставі якої будуть внесені зміни до Державного земельного кадастру), які не впливають на істотні умови договору оренди землі, крім розміру плати за землю, дії щодо припинення похідних речових прав на земельну ділянку не вживаються.

4.17. Поновлення договору оренди землі у випадку, передбаченому п. 4.16 цього Положення, здійснюється на підставі рішення Харківської міської ради після внесення відповідних змін до Державного земельного кадастру.

V. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, У РАЗІ

НАБУТТЯ ІНШОЮ ОСОБОЮ ПРАВА ВЛАНОСТІ НА ЖИТЛОВИЙ

БУДИНОК, БУДІВЛЮ, СПОРУДУ, ЩО НА НІЙ РОЗТАШОВАНА

5.1. Цей розділ визначає процедуру документального оформлення набувачем (новим власником) об’єктів нерухомого майна (жилого будинку, будівлі або споруди), що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці, права оренди земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Харкова за договором оренди землі, строк дії якого не скінчився.

5.2. Документальне переоформлення права оренди набувачем (новим власником) об’єктів нерухомого майна, що розташовані на орендованій земельній ділянці, здійснюється шляхом укладання додаткової угоди про заміну сторони договору оренди землі.

5.3. Ініціатором укладання додаткової угоди про заміну сторони договору оренди землі є набувач (новий власник) об’єктів нерухомого майна, що розташовані на орендованій земельній ділянці, який подає до Харківської міської ради відповідну заяву та документи, що посвідчують набуття ним права власності на об’єкти нерухомого майна та інші документи, необхідні для розгляду цього питання. Ініціатором укладення додаткової угоди про заміну сторони договору оренди землі також можуть бути виконавчі органи міської ради, у разі встановлення переходу права власності на нерухомий об’єкт, що розміщений на земельній ділянці комунальної власності, шляхом направлення набувачеві відповідного повідомлення.

5.4. Додаткова угода про заміну сторони договору оренди землі укладається у разі зареєстрованого права оренди земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і стосується виключно заміни сторони (орендаря).

5.5. Укладання додаткової угоди про заміну сторони договору оренди землі здійснюється з урахуванням рішення постійно діючої комісії, без розгляду і прийняття рішення міською радою щодо цього питання.

5.6. Передача до постійно діючої комісії та розгляд нею питання щодо заміни сторони договору оренди землі на підставі додаткової угоди здійснюється в порядку, визначеному розділом III цього Положення.

5.7. Після прийняття постійно діючою комісією рішення про можливість укладання додаткової угоди про заміну сторони договору оренди землі, складання та підписання такої угоди, а також проведення державної реєстрації похідних речових прав, відбувається за процедурою, встановленою розділами II та III цього Положення.

5.8. У разі ухилення нового власника об’єкта нерухомого майна від оформлення права оренди землі за чинним договором, ненаправлення ним заяви на таке оформлення, питання щодо визнання його орендарем земельної ділянки та стороною відповідного договору вирішується в судовому порядку.

5.9. Усі інші зміни до договору оренди землі, у тому числі й щодо розміру плати за землю, здійснюються в порядку, встановленому цим Положенням.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ТА НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

6.1. Договір оренди землі припиняється у разі:

6.1.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

6.1.2 Необхідності використання земельної ділянки для суспільних потреб у порядку, передбаченому ст. 32-1 Законом України «Про оренду землі».

6.1.3. Смерті фізичної особи - орендаря.

6.1.4. Ліквідації юридичної особи - орендаря.

6.1.5.  Відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем.

6.1.6. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача.

6.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством або договором оренди землі.

6.2. Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняється у разі:

6.2.1. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача.

6.2.2. Спливу строку, на який було надано право користування.

6.2.3. Необхідності використання земельної ділянки для суспільних потреб у порядку, передбаченому ст. 32-1 Законом України «Про оренду землі».

6.2.4. Відмови суперфіціарія від права користування.

6.3. Право користування земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду, в інших випадках, встановлених законом або передбачених у договорі оренди землі.

6.4. У випадку припинення договору оренди землі, права суперфіцію із підстав, визначених у розділі VI цього Положення, документом, на підставі якого здійснюється державна реєстрація припинення похідного речового права на земельну ділянку, є лист Департаменту земельних відносин, у якому зазначено підставу припинення та вимога щодо реєстрації припинення такого права.

6.4.1. Відповідальність за достовірність відомостей у листі несе суб’єкт, що звернувся до органу державної реєстрації речових прав із заявою, щодо припинення похідного речового права.

6.5. Дія договорів про встановлення речових прав на земельні ділянки припиняється шляхом їх розірвання:

а) за взаємною згодою сторін договору;

б) на вимогу однієї із сторін із підстав, передбачених умовами договору оренди землі, чи встановлених чинним законодавством;

в) на підставі рішення суду.

6.6. Якщо землекористувач має намір достроково розірвати договір за взаємною згодою сторін, він повинен звернутися із заявою до Харківської міської ради на ім'я міського голови про дострокове розірвання договору оренди землі.

6.6.1. До заяви орендар зобов'язаний додати такі документи:

6.6.1.1. Документ, який підтверджує відсутність заборгованості із орендної плати за землю.

6.6.1.2. Акт обстеження земельної ділянки.

6.6.2. Департамент земельних відносин протягом 5 робочих днів із моменту отримання в роботу документів, розглядає заяву орендаря про розірвання договору оренди землі. У разі наявності правових підстав, передбачених чинним законодавством та умовами договору, при можливості розірвання договору, Департамент земельних відносин готує проект угоди про розірвання договору оренди землі протягом 5 робочих днів із моменту розгляду такої заяви.

6.6.3. Протягом 3 робочих днів після підготовки проекту угоди про розірвання договору оренди землі Департамент земельних відносин повідомляє землекористувача про готовність цього документа і запрошує орендаря для підписання такої угоди в найкоротші строки, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, або контактний номер мобільного телефону, або адресу місця проживання, залежно від способу сповіщення, який був обраний у заяві.

6.6.4. Після підписання землекористувачем проекту угоди про розірвання договору оренди землі, Департамент земельних відносин готує проект рішення про припинення договору оренди землі шляхом його розірванням для розгляду на наступній черговій сесії міської ради в порядку, визначеному Регламентом Харківської міської ради, з урахуванням особливостей, визначених у цьому Положенні.

6.6.5. У випадку розірвання договору оренди землі за взаємною згодою сторін, на розгляд міської ради подається проект рішення про припинення договору оренди землі шляхом його розірванням разом із проектом угоди про розірвання договору оренди землі, яка підписана землекористувачем (у двох примірниках).

6.6.6. Після прийняття відповідного рішення міської ради, така угода невідкладно передається на підпис міському голові. Міський голова розглядає угоду про розірвання договору оренди землі протягом 60 робочих днів після передачі йому вказаного документу із супровідними матеріалами.

6.6.7. Департамент земельних відносин протягом 3 днів після отримання підписаної міським головою угоди про розірвання договору оренди землі, формує необхідний пакет документів та звертається (направляє) до відповідного суб'єкта державної реєстрації прав для здійснення державної реєстрації припинення відповідних речових прав на земельну ділянку.

6.7. Якщо міська рада має намір достроково розірвати договір оренди за взаємною згодою сторін, Департамент земельних відносин повідомляє про це землекористувача шляхом направлення рекомендованого листа- повідомлення.

6.7.1. Землекористувач повинен розглянути надісланий Департаментом земельних відносин лист-повідомлення та не пізніше 5-ти календарних днів із дня його отримання, повідомити Департамент земельних відносин про своє рішення щодо укладення угоди про розірвання договору оренди землі.

6.7.2. При отриманні згоди землекористувача на укладення угоди про розірвання договору оренди землі, розірвання договору оренди за взаємною згодою сторін відбувається в порядку, визначеному в п. 6.5 цього Положення.

6.8. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається орендодавцем у випадках визначених в договорі оренди землі.

6.9. Уповноважений виконавчий орган міської ради протягом 5 робочих днів із дня виявлення підстав для розірвання відповідного договору, здійснює підготовчу роботу щодо припинення речового права, у ході якої:

6.9.1. Отримує акт обстеження земельної ділянки.

6.9.2. У разі потреби направляє запит до контролюючого органу, що реалізує державну податкову політику за місцем знаходження земельної ділянки, про надання інформації щодо наявності/відсутності у землекористувача заборгованості з плати за землю.

6.9.3. Здійснює інші дії, необхідні для з’ясування стану виконання землекористувачем істотних умов договору оренди землі.

6.10. Департамент територіального контролю, в рамках здійснення самоврядного контролю за використанням земель, вживає заходи щодо нарахування та відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки на якій наявні будівлі (споруди), та якою особа продовжує користуватися, за відсутності правових підстав для такого користування.

6.11. У разі якщо наявні на земельній ділянці будівлі і споруди не підлягають знесенню, спір щодо звільнення земельної ділянки вирішується в судовому порядку.

6.12. За умови встановлення підстав для розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку, Департамент земельних відносин невідкладно готує для розгляду на наступній черговій сесії проект рішення міської ради про припинення договору оренди землі шляхом його розірвання в порядку, визначеному Регламентом Харківської міської ради, з урахуванням особливостей, визначених у цьому Положенні.

6.13. При односторонньому розірванні договору оренди землі документом, на підставі якого здійснюється державна реєстрація припинення похідного речового права на земельну ділянку, є лист Департаменту земельних відносин, у якому зазначено підставу припинення та вимога щодо реєстрації припинення такого права, до якого додається рішення міської ради про припинення договору оренди землі шляхом його розірванням.

6.14. Відповідальність за достовірність відомостей у листі несе суб’єкт, що звернувся до органу державної реєстрації речових прав із заявою щодо припинення похідного речового права.

6.15. Якщо в договорі оренди землі, який укладено до набрання чинності цим Положенням, не передбачено право та підстави для одностороннього його розірвання, при встановленні Департаментом територіального контролю неналежного виконання цього договору оренди землі, вказаний виконавчий орган міської ради має право звернутися до суду для вирішення в судовому порядку питання дострокового розірвання такого договору.

6.16. Наслідки припинення договору оренди землі на підставі судового рішення.

6.16.1. Відповідні виконавчі органи міської ради, які здійснювали представництво Харківської міської ради чи її виконавчих органів у суді щодо розірвання договорів оренди землі, протягом 5 робочих днів із дати надходження до Харківської міської ради судового рішення, що набрало законної сили, передають його на виконання до Департаменту земельних відносин.

6.16.2. Департамент земельних відносин протягом 5 робочих днів із моменту отримання відповідних документів у роботу передає судове рішення до суб’єктів реєстрації для проведення припинення похідного речового права на земельну ділянку (права оренди).

6.17. У разі закінчення терміну дії договору та відсутності підстав для його поновлення, визначених розділом IV цього Положення, Департамент земельних відносин протягом місячного терміну після закінчення строку дії договору повідомляє орендаря про заперечення в поновлені договору та протягом строку встановленому п. 4.15 цього Положення вживає заходи щодо припинення договору оренди землі в порядку, визначеному договором оренди землі.

6.18. Після проведення державної реєстрації припинення похідного речового права на земельну ділянку, Департамент земельних відносин протягом 10 робочих днів повідомляє про це орендаря.

6.19. Земельні ділянки щодо яких припинено похідні речові права з підстав, встановлених чинним законодавством та умовами договорів оренди землі, а також внаслідок винесення відповідних судових рішень, повинні повертатися власнику - Харківській міській раді, на умовах визначених договором оренди землі у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому землекористувач одержав її в оренду та в стані, придатному для подальшого використання земельної ділянки.

6.20. Оформлення права оренди земельної ділянки щодо якої було припинено похідні речові права здійснюється в порядку надання такої земельної ділянки в оренду в порядку, визначеному цим Положенням, за умови сплати до місцевого бюджету безпідставно збережених коштів за час використання земельної ділянки за відсутності зареєстрованих похідних речових прав на земельну ділянку.

7. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Визначений цим Положенням порядок оформлення договорів оренди землі застосовується при оформлені договорів суперфіцію, про встановлення земельного сервітуту, суборенди на земельні ділянки (їх частини) комунальної власності територіальної громади м. Харкова з урахуванням таких особливостей:

7.1.1. Підставою для укладання договорів суперфіцію, про встановлення земельного сервітуту є відповідне рішення міської ради.

7.1.2. Підставою для укладення договору суборенди земельної ділянки або її частини (без зміни умов використання) є відповідне рішення міської ради. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди землі і не суперечити йому. Договір суборенди земельної ділянки укладається між орендарем та суборендарем. Після проведення державної реєстрації права суборенди земельної ділянки (її частини) згідно з Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», орендар протягом п’ятиденного строку надсилає засвідчену копію такого договору до Департаменту земельних відносин.

7.1.3. Зміни умов договору суперфіцію та договору про встановлення земельного сервітуту здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до договору оренди землі.

7.1.4. Укладання договорів про встановлення земельного сервітуту між Харківською міською радою як власником земельної ділянки та особою, яка вимагає його встановлення, здійснюється за наявності зареєстрованого за міською радою у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на земельну ділянку та наявності у Державному земельному кадастрі відомостей про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, за умови відсутності зареєстрованого на земельну ділянку іншого речового права згідно з Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». У разі наявності зареєстрованого на земельну ділянку іншого речового права, укладання такого договору здійснюється між землекористувачем та особою, яка вимагає його встановлення.

7.1.5. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про частину земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, здійснюється на підставах та в порядку встановленому Земельним кодексом України, Законами України «Про Державний земельний кадастр» та «Про землеустрій».

7.2. Невиконані рішення Харківської міської ради про надання в оренду земельних ділянок, поновлення договорів, прийняті до введення в дію цього Положення, підлягають виконанню шляхом укладення договорів оренди землі за типовою формою (що додається) протягом 4 місяців із моменту набрання чинності вказаним Положенням.

7.2.1. У разі неукладення договорів оренди землі у строк, вказаний у п. 7.2 цього Положення, відповідні рішення міської ради підлягають скасуванню.

7.2.2. За умови неможливості укладення договорів оренди землі протягом строку, визначеному у п. 7.2 Положення, Департамент земельних відносин та Департамент містобудування та архітектури, залежно від їх компетенції, передає на розгляд постійно діючої комісії матеріали, на основі яких було розроблено рішення міської ради про надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова у користування, які не було виконано, з метою розгляду комісією питання щодо наявності правових підстав для скасування таких рішень.

7.2.3. З урахуванням висновків постійно діючої комісії Департамент земельних відносин та Департамент містобудування та архітектури, залежно від їх компетенції розробляє проекти рішень про скасування невиконаних рішень про надання земельних ділянок в оренду та передає на розгляд чергової сесії міської ради.

7.3. Усі зміни до договорів оренди землі, пов’язані з приведенням їх у відповідність до вимог цього Положення, здійснюються шляхом укладання додаткових угод до таких договорів.

7.4. Порядок зміни, поновлення, припинення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності цим Положенням, здійснюються в порядку, визначеному даним Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених відповідними договорами.

7.5. При переході від орендаря до третьої особи права власності на об’єкт нерухомості, що розташований на земельній ділянці комунальної власності територіальної громади м. Харкова, договори оренди землі припиняються, якщо відомості про такі земельні ділянки не внесені до Державного земельного кадастру.

7.5.1. Припинення таких договорів здійснюється за заявою нових власників об’єктів нерухомого майна, або за ініціативою відповідного виконавчого органу міської ради на підставі рішення Харківської міської ради.

7.5.2. Департамент земельних відносин готує для розгляду на сесії міської ради питання щодо припинення договорів оренди землі, у разі переходу до іншої особи права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованих земельних ділянках, відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру.

7.6. Департамент земельних відносин до 1 лютого подає контролюючому органу з питань податкової політики за місцезнаходженням земельних ділянок переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання (припинення) до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

7.7. Додатки до цього Положення:

7.7.1. Договір оренди землі (додаток 1 до Положення).

7.7.2. Заява про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду (додаток 2 до Положення).

7.7.3. Заява про надання земельної ділянки в оренду (додаток З до Положення).

7.7.4. Заява про продовження (поновлення) договору оренди землі (додаток 4 до Положення).

7.7.5. Заява про дострокове розірвання договору оренди землі (додаток 5 до Положення).


Директор Департаменту територіального

контролю Харківської міської ради О.Л. КАЛИНА


Директор Юридичного департаменту

Харківської міської ради В.М. БАСАРАБ


Директор Департаменту реєстрації

Харківської міської ради О.І. ДРОБОТ


Директор Департаменту земельних

відносин Харківської міської ради А.О. КОЗЛОВДодаток 1

до Положення про оренду землі

в м. Харкові


ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ


м. Харків, _____________________________________________________________  року.

Харківська міська рада в особі міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича (далі - Орендодавець), діючого відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», з одного боку, та Орендар _____________________в особі ___________________________________ , який діє на підставі ____________________________ (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі   ____________за № ______________, код ________________ ), з іншого, уклали цей договір

про нижченаведене.

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку із цільовим призначенням (категорія землі, підрозділ коду КВЦПЗ) _________________________________________________________  , з кадастровим номером _____________________________, яка розташована ______________________________.

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею __________га, у тому числі ріллі ___ га, багаторічних насаджень ___  га, сіножатей ___  га, пасовищ ____ га, лісів ___  га, під забудовою ____га, інших угідь _____ га.

3. На земельній ділянці розміщено об'єкти нерухомого майна - _______________, а також інші об'єкти інфраструктури -  _________________________________________________.

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________________________.

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору становить ______________________ гривень (_______________________________________________).

У разі зміни нормативної грошової оцінки земель м. Харкова за рішенням міської ради Орендар самостійно замовляє витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки і направляє його до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем знаходження земельної ділянки.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____________________________________.

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини згідно з рішенням Харківської міської ради про надання в оренду земельної ділянки.

Строк дії договору

8. Договір укладено на________ років. Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію листом-повідомленням.

У разі неподання орендарем листа-повідомлення, а також подання листа-повідомлення пізніше строку, передбаченого пунктом 8 цього договору, Департамент земельних відносин Харківської міської ради інформує про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України за місцем знаходження земельної ділянки. При цьому розмір річної орендної плати встановлюється у подвійному розмірі, але не більше 12% від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки до моменту поновлення права оренди або припинення права оренди земельної ділянки.

У разі подання орендарем листа-повідомлення в належний строк Орендар продовжує сплачувати орендну плату в розмірі, передбаченому пунктом 9 цього договору, до моменту поновлення права оренди або припинення права оренди земельної ділянки.

Орендна плата

9. Орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем щомісячно в грошовій формі на рахунок Державного казначейства України у Харківській області. Інформація щодо реквізитів отримується у відповідному територіальному органі Державної фіскальної служби України за місцем розташування земельної ділянки.

Розмір орендної плати за земельну ділянку становить ___% від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

10. У подальшому Орендар самостійно здійснює обчислення орендної плати за землю з урахуванням індексації, визначеної законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.

У разі зміни нормативної грошової оцінки земель міста Харкова за рішенням міської ради Орендар на підставі отриманого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки самостійно розраховує розмір орендної плати із застосуванням ставки (%), передбаченої пунктом 9 цього договору, без погодження Орендодавця та без внесення змін до цього договору.

11. Орендна плата за земельну ділянку сплачується рівними частками за місцем розташування земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

12. Платіжне доручення або квитанція мають містити обов’язкову інформацію про номер державної реєстрації договору оренди земельної ділянки або/та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, за яку справляється плата, та строк, за який здійснюється платіж.

13. Розмір орендної плати переглядається в разі:

а) зміни умов господарювання, передбачених договором;

б) зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

в) зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності;

г) погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

д) в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строк, визначений цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня в розмірі, визначеному згідно з чинним законодавством.

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для ____________________________________.

16. Цільове призначення земельної ділянки (категорія землі, підрозділ коду КВЦПЗ) ____________________________________________________________________________.

17. Умови збереження стану об'єкта оренди: забороняється самовільна забудова земельної ділянки, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм без оформлення відповідних документів, передбачених законодавством.

Умови повернення земельної ділянки

18. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Об’єкт за договором оренди землі вважається повернутим Орендодавцеві з моменту державної реєстрації припинення права оренди.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284.

19. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20. Питання щодо можливості компенсації поліпшення стану земельної ділянки, проведене Орендарем відповідно до письмової згоди з Орендодавцем землі, вирішуються за окремою угодою.

21. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

а) фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

б) доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

22. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

23. На орендовану земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження) -___________________________________________________________________________

________________________________ та інші права третіх осіб - __________________________.

24. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

25. Орендодавець має право вимагати:

а) використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з пунктом договору оренди;

б) дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

в) дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

г) своєчасного внесення орендної плати;

д) сплати Орендарем у повному обсязі розміру орендної плати;

е) своєчасного надання Орендарем інформації (листів, копій платіжних документів) у строк, встановлений цим договором, щодо задекларованих та сплачених щомісячно платежів з орендної плати за землю.

26. Обов'язки Орендодавця:

а) передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

б) при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

в) не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

г) відшкодувати Орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця;

д) попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

27. Права Орендаря:

а) самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

б) за письмовою згодою Орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові будинки, виробничі, торговельні, культурно-побутові, інші будівлі та споруди і закладати багаторічні насадження;

в) отримувати продукцію і доходи;

г) звертатися у відповідні органи щодо витребування орендованої земельної ділянки з будь-якого незаконного володіння і користування, усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці громадянами та юридичними особами, у тому числі Орендодавцем;

д) у разі належного виконання своїх обов’язків відповідно до умов договору має за інших рівних умов переважне право на поновлення цього договору після закінчення строку його дії у порядку, визначеному в пункті 8 договору;

е) передавати земельну ділянку або її частини в суборенду без зміни умов використання земельної ділянки за письмовою згодою Орендодавця.

Умови договору суборенди земельної ділянки мають бути визначені в межах договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк договору суборенди не може перевищувати строку дії договору оренди земельної ділянки. У разі припинення права оренди земельної ділянки право суборенди припиняється, що не потребує складання будь-яких угод з цього приводу.

Право суборенди підлягає державній реєстрації.

є) Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, та у разі продажу на конкурсі (аукціоні), якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками конкурсу (аукціону).

28. Обов'язки Орендаря:

а) починати використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

б) сплачувати орендну плату у строк та в розмірі, що встановлені цим договором;

в) у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки вчинити дії, передбачені п. 10 цього договору;

г) виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

д) дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

е) використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з договором;

є) дотримуватися екологічної безпеки землекористування і зберігання родючості ґрунтів, не допускати погіршення екологічного стану земельної ділянки в результаті своєї господарської діяльності;

ж) дотримуватися правил добросусідства, державних норм і правил, проектних рішень, правил забудови міста Харкова, чинного законодавства України;

з) дотримуватися санітарних і протипожежних норм, забезпечити зберігання інженерних комунікацій і споруд, що знаходяться на орендованій земельній ділянці та під її поверхнею;

и) у разі закінчення строку оренди землі привести земельну ділянку у придатний для подальшого використання стан. Приведення земельної ділянки у придатний стан включає в себе благоустрій території та інші дії у разі потреби, при цьому за Орендарем залишається право власності на всі будівлі, які збудовані на ділянці відповідно до вимог чинного законодавства України;

і) у разі зміни своїх реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми тощо у 10-денний строк з моменту настання таких змін письмово повідомити про це Орендодавця;

ї) протягом 20 робочих днів після отримання від Орендодавця примірника договору оренди землі стати на облік в органах Державної фіскальної служби України за місцем розташування земельної ділянки як платник з орендної плати за землю;

к) щомісячно, до 20 числа місяця, що настає за звітним, надавати Орендодавцю інформацію про здійснені платежі з орендної плати з наданням копій платіжних документів про таку сплату;

л) у разі переходу права власності на нерухоме майно, що розташоване на орендованій земельній ділянці, до іншої особи:

при укладанні правочину про перехід права власності на такі об’єкти повідомляти нового (нових) власника (власників) нерухомого майна про наявність цього договору оренди землі з наданням його копій;

протягом 5-ти робочих днів з дати укладання правочину про. перехід права власності на такі об’єкти до іншої (інших) особи (осіб) направити Орендодавцеві лист-повідомлення про відчуження

об’єктів нерухомого майна, в якому вказати осіб - нових власників нерухомого майна, їх місцезнаходження (реєстрацію), з наданням копій відповідних правочинів про перехід права власності.

29. Орендар не має права передавати в заставу або вносити до статутного фонду право оренди земельної ділянки, що є предметом цього Договору.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

30. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе Орендар.

Страхування об'єкта оренди

31. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.

32. Страхування об'єкта оренди не здійснюється.

Зміна умов договору і припинення його дії

33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, крім випадку, передбаченого п. 10 цього договору. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір вирішується в судовому порядку.

34. Дія договору припиняється в разі:

а) закінчення строку, на який його було укладено;

б) придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

в) викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

г) ліквідації юридичної особи - Орендаря;

д) смерті фізичної особи - Орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

а) взаємною згодою сторін;

б) рішенням суду на вимогу однієї зі сторін унаслідок невиконання іншою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, що істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

36. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається.

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, встановленим у п. 16 цього договору; систематична несплата орендної плати; здійснення самочинного будівництва на земельній ділянці, встановлення тимчасових споруд та малих архітектурних форм без оформлення відповідних документів, передбачених законодавством; у разі потреби надання земельної ділянки для суспільних потреб.

37. Перехід права власності на об’єкти нерухомого майна, що розташовані на орендованій земельній ділянці до іншої особи є підставою для зміни умов договору. Реорганізація юридичної особи Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

У разі набуття права власності на нерухоме майно, що розміщене на орендованій земельній ділянці іншою особою, зміна Орендаря за цим договором на нового власника (власників) нерухомого майна може здійснюватися шляхом укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - Орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з Орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

38. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

39. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

40. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря.

41. Земельна ділянка вважається переданою Орендареві з моменту державної реєстрації права оренди.

42. Підписанням цього договору Орендар надає згоду на передачу інформації щодо платежу за оренду землі територіальним органом Державної фіскальної служби України за запитом уповноваженого виконавчого органу Харківської міської ради.

РЕКВІЗИТИ СТОРІНОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                ОРЕНДАР

Харківська міська рада                                        ______________________________

ідентифікаційний код 04059243                                   ______________________________

м. Харків, м-н Конституції, 7                                _____________________________


в особі міського голови                                        в особі директора


___________________                                        ___________________

(підпис)                                                        (підпис)

МП                                                        МПУсього прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою та підписами

____________________ арк.


ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                ОРЕНДАР

в особі міського голови                                                в особі директора


___________________                                        ___________________

    (підпис)                                                        (підпис)

       МП                                                                           МПДодаток 2

до Положення про оренду землі

в м. Харкові


Міському голові

_______________________________________

_______________________________________

(ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи)

_______________________________________

_______________________________________

(адреса, тел., електронна пошта)Заява


Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду земельну ділянку площею ________га, кадастровий номер _________________________________, за рахунок земель __________________________________________________________________

(цільове призначення)

ДЛЯ  ________________________________________________________________________________

(вид використання)

строком на __________років.

Земельна ділянка розташована:

___________________________________________________________________________

(адреса)

Прошу розробити проект договору оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова на підставі документів, доданих до заяви, з метою погодження істотних умов договору.

Прошу повідомити мене про готовність проекту договору оренди землі для погодження (підписання) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти/поштову адресу/мобільний телефон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (потрібне підкреслити)

Підтверджую достовірність доданих до заяви на електронному носії сканованих документів.                                                ___________________

                                                                                                                                                                         (підпис)

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом цієї заяви.        ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)

Додатки:

завірена розробником копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого відповідно до вимог чинного законодавства;

витяг (оригінал) із Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал);

витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

акт обстеження земельної ділянки;

електронний носій з відсканованими документами.


_____________________                                                _________________

(дата)                                                                   (підпис, ПІБ)Додаток 3

до Положення про оренду землі

в м. Харкові


Міському голові

_______________________________________

_______________________________________

(ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи)

_______________________________________

_______________________________________

(адреса, тел., електронна пошта)Заява


Прошу надати в оренду строком на ____________ років земельну ділянку площею ________га, зареєстровану в Державному земельному кадастрі за номером _________________________________, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно , без зміни її меж та цільового призначення для _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид використання)

Земельна ділянка розташована:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса)

Прошу розробити проект договору оренди землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова на підставі документів, доданих до заяви, з метою погодження істотних умов договору.

Прошу повідомити мене про готовність проекту договору оренди землі для погодження (підписання) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти/поштову адресу/мобільний телефон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (потрібне підкреслити)

Підтверджую достовірність доданих до заяви на електронному носії сканованих документів.                                                ___________________

                                                                                                                                                                         (підпис)

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом цієї заяви.        ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)

Додатки:

витяг (оригінал) із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (оригінал);

акт обстеження земельної ділянки;

електронний носій з відсканованими документами.


_____________________                                                _________________

(дата)                                                                   (підпис, ПІБ)

                                                                                                   МП (у разі її використання)Додаток 4

до Положення про оренду землі

в м. Харкові


Міському голові

_______________________________________

_______________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(адреса місця проживання )

_______________________________________

(тел./електронна пошта)Заява


Прошу Вас продовжити (поновити) договір оренди землі № ___________ від _____________, укладений між Харківською міською радою як орендодавцем та ________________________________________________________ як орендарем земельною ділянки загальною плоею __________ га  для _________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (вказується цільове призначення зазначеної земельної ділянки)

яка розташовано за адресою: ____________________________________________________________,

строком на ____________ років.

Погоджена додаткова угода про поновлення договору оренди землі додається. Прошу повідомити мене про результати розгляду заяви шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти/поштову адресу/мобільний телефон.

(потрібне підкреслити)

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом цієї заяви.        ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)


_____________________                                                _________________

(дата)                                                                   (підпис, ПІБ)

                                                                                                   МП (у разі її використання)Додаток 5

до Положення про оренду землі

в м. Харкові


Міському голові

_______________________________________

_______________________________________

(ПІБ)

_______________________________________

(адреса місця проживання )

_______________________________________

(тел./електронна пошта)Заява


Прошу Вас розглянути можливість дострокового розірвання за згодою сторін договору оренди землі № _____ від ______________, укладеного між Харківською міською радою як орендодавцем та _______________________

____________________________________________  як орендарем земельної ділянки загальною площею _____ га, яка розташована за адресою: _____________________________________________________________________,

з підстав: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Прошу доручити Департаменту земельних відносин Харківської міської ради розробити проект угоди про дострокове розірвання за згодою сторін договору оренди землі (далі - проект угоди) на підставі документів, доданих до заяви.

Прошу повідомити мене про готовність проекту угоди для підписання шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти/поштову адресу/мобільний телефон.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (потрібне підкреслити)

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних для здійснення повноважень, пов’язаних із розглядом цієї заяви ___________. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (підпис)


_____________________                                                _________________

(дата)                                                                   (підпис, ПІБ)

                                                                                                   МП (у разі її використання)