Про затвердження Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові

Номер
141/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
21/11/2017
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 21.11.2017 № 141

Про затвердження Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові

З метою вдосконалення правового регулювання діяльності та організаційної структури Молодіжної ради при Харківському міському голові, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові (додається).

2. Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові, затверджене розпорядженням міського голови від 16.12.2015 № 145, вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Лобойченка К.А.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до розпорядження міського голови

від 21.11.2017 № 141


ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду при Харківському міському голові

1.1. Молодіжна рада при Харківському міському голові (далі - Молодіжна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом з питань реалізації молодіжної політики у місті Харкові, метою діяльності якого є сприяння взаємодії органів місцевого самоврядування та молоді міста Харкова, забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та участю молоді в усіх сферах життя суспільства в місті, проведення інформаційної, консультативної та роз'яснювальної роботи серед молоді та консолідація молодіжного руху міста Харкова.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами Молодіжної ради є:

- законність;

- верховенство права;

- демократизм;

- гласність;

- незалежність;

- колегіальність; -добровільність;

- рівноправність.

1.4. Поняття та визначення.

1.4.1. Депутат Молодіжної ради - громадянин України віком від 14 до 35 років, який має право голосу на сесії та засіданнях Молодіжної ради, бере участь у діяльності Молодіжної ради та делегований громадською організацією міста Харкова, вищим навчальним закладом I-IV рівнів акредитації міста Харкова, студентськими, молодіжними організаціями міста Харкова, організаціями учнівського самоврядування міста Харкова, та пройшов відбір відповідно до Порядку про конкурсний відбір депутатів Молодіжної ради при Харківському міському голові, або в іншому порядку, передбаченому цим Положенням.

1.4.1.1. До числа депутатів додатково включається одна особа віком до 35 років, яка делегована Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, та виконує функції секретаря Молодіжної ради.

1.4.2. Член Молодіжної ради - громадянин України віком від 14 до 35 років, який пройшов конкурсний відбір відповідно до Положення про конкурсний відбір членів Молодіжної ради при Харківському міському голові та бере участь у діяльності Молодіжної ради.

1.5. Повноваження Молодіжної ради не можуть бути передані іншим дорадчим органам та комісіям, які створені Харківською міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами.

1.6. Рішення Молодіжної ради, прийняті в межах повноважень, мають рекомендаційний характер для організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян незалежно від форм власності та господарювання.

1.7. Молодіжна рада створюється у складі не більше 85 депутатів.

1.8. Кількісний склад членів Молодіжної ради не обмежений.

1.9. Депутати та члени Молодіжної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.10. Молодіжна рада обирає зі свого складу голову, першого заступника голови, заступників голови та припиняє їх повноваження.

1.11. До участі у засіданнях Молодіжної ради з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники підприємств, установ, організацій, їх об'єднань, об'єднань громадян, громадськості, які беруть участь у вирішенні конкретного питання у галузі молодіжної політики.

1.12. Порядок роботи Молодіжної ради встановлюється Регламентом, який приймається більшістю голосів від загального складу Молодіжної ради та затверджується Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.13. Рішення Молодіжної ради приймаються на засіданнях більшістю голосів від присутніх депутатів Молодіжної ради.

1.14. Організаційне забезпечення діяльності Молодіжної ради здійснює Департамент.

2. Мета та завдання Молодіжної ради

2.1. Метою Молодіжної ради є посилення впливу молоді на життя територіальної громади міста Харкова шляхом розвитку взаємодії молоді з органами місцевого самоврядування, адміністраціями навчальних закладів та організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян незалежно від форм власності та господарювання.

2.2. Завданнями Молодіжної ради є:

2.2.1. Залучення молоді до розв'язання проблем місцевої громади та створення умов для повноцінного використання потенціалу молоді на користь суспільства.

2.2.2. Забезпечення реалізації прав та законних інтересів молоді міста.

2.2.3. Забезпечення постійного зв'язку між органами місцевого самоврядування та представниками молоді міста у сфері реалізації молодіжної політики.

2.2.4. Сприяння широкому залученню молоді до участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності, у розвитку благодійництва, соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу.

2.2.5. Проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню правової обізнаності молоді.

2.2.6. Участь у розробці проектів місцевих програм щодо розвитку молоді міста.

2.2.7. Внесення рекомендацій та пропозицій міському голові щодо рішень з питань реалізації молодіжної політики.

2.2.8. Аналіз, прогнозування та визначення сучасних і перспективних проблем розвитку молоді, участь у розробці заходів культурно-просвітницького та виховного характеру, розвитку наукового та інтелектуального потенціалу молоді, формування національно-патріотичних та моральних цінностей молоді, формування активної громадської позиції молоді.

2.2.9. Налагодження міжрегіональних та міжнародних зв'язків з питань реалізації молодіжної політики міста.

2.2.10. Інші завдання відповідно до чинного законодавства України у галузі молодіжної політики.

2.3. Молодіжна рада для виконання покладених на неї завдань спрямовує свою діяльність на вирішення питань у таких напрямках:

2.3.1. Консолідація молоді міста, взаємодія з органами місцевого самоврядування, навчальними закладами I-IV рівнів акредитації, громадськими організаціями та підприємствами міста, підвищення активності та рівня освіченості молоді міста, розвиток молодіжного лідерства.

2.3.2. Залучення молоді до вирішення соціальних проблем міста, попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі, участі у реалізації програм соціального розвитку міста.

2.3.3. Розвиток молодіжного підприємництва, сприяння професійному зростанню молодих фахівців.

2.4. Молодіжна рада бере участь у програмах іноземних та міжнародних громадських (неурядових) організацій, у проведенні міжнародних заходів відповідно до завдань, визначених цим Положенням.

2.5. Молодіжна рада за дорученням міського голови та виконавчих органів Харківської міської ради готує аналітичні матеріали (довідки, експертні молодіжні оцінки, рекомендації тощо).

3. Формування Молодіжної ради та її президії

3.1. Склад Молодіжної ради формується з числа депутатів та членів Молодіжної ради.

3.2. Для проведення процедури формування складу Молодіжної ради до Департаменту щодо кожного кандидата в депутати Молодіжної ради подається письмова заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу громадської організації, вищого навчального закладу I-IV рівнів акредитації, організації учнівського самоврядування міста Харкова та районів міста Харкова.

До заяви додаються:

- рішення керівника організації, установи, закладу, якщо інше не передбачено установчими документами, про делегування представника для участі в роботі Молодіжної ради;

- біографічна довідка делегованого представника;

- копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації та результати її діяльності (для громадської організації).

3.3. Персональний склад депутатів Молодіжної ради затверджує Департамент за результатами конкурсного відбору.

3.4. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість депутатів від її загального складу.

3.5. Засідання Молодіжної ради скликаються за рішенням голови Молодіжної ради або на вимогу не менш ніж третини її депутатів від загального складу Молодіжної ради.

3.6. Склад Молодіжної ради затверджується строком на 2 роки.

3.7. За 60 днів до завершення повноважень чинного складу Молодіжної ради Департамент оголошує про формування нового депутатського складу Молодіжної ради.

3.7.1. Депутати чинного складу Молодіжної ради можуть бути делеговані до наступного складу Молодіжної ради.

3.8. За 60 днів до завершення повноважень чинного складу Молодіжної ради голова Молодіжної ради оголошує про відбір членів Молодіжної ради наступного скликання.

3.8.1. Члени чинного складу Молодіжної ради можуть бути відібрані до наступного складу Молодіжної ради відповідно до вказаного Порядку.

3.9. Повноваження депутата Молодіжної ради припиняються достроково у разі:

- складення повноважень за його особистою письмовою заявою;

- відкликання його органом (установою, підприємством, організацією, тощо), який його делегував;

- припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

- пропуску засідань Молодіжної ради протягом 6 місяців;

- недотримання Регламенту Молодіжної ради та порушення основних принципів роботи Молодіжної ради;

- ліквідації організації, закладу, установи, яка його делегувала до складу Молодіжної ради;

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

- його смерті.

3.10. Повноваження члена Молодіжної ради припиняються достроково у разі:

- припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

- пропуску засідань Молодіжної ради протягом 6 місяців;

- недотримання Регламенту Молодіжної ради та порушення основних принципів роботи Молодіжної ради;

- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

- його смерті.

3.11.3 метою організації роботи та виконання прийнятих Молодіжною радою рішень зі складу її депутатів формується колегіальний робочий орган -Президія Молодіжної ради (далі - Президія).

3.12. До складу Президії входять голова Молодіжної ради, перший заступник голови, заступники голови, секретар, голови постійних комісій, а у разі потреби - інші депутати Молодіжної ради.

3.12.1. Кількісний склад Президії не може бути більше ніж 21 особа.

3.13. Засідання Президії скликаються головою Молодіжної ради або на вимогу не менше як третини членів Президії.

3.13.1. Президія проводить засідання не рідше одного разу на місяць.

3.14. Президія Молодіжної ради:

3.14.1. Узгоджує проект порядку денного Молодіжної ради.

3.14.2. Розробляє перспективні та поточні плани роботи Молодіжної ради й подає їх на затвердження Молодіжній раді.

3.14.3. Попередньо опрацьовує питання, які будуть розглядатися на засіданні Молодіжної ради.

3.14.4. Здійснює інші повноваження, які передбачені рішеннями Молодіжної ради.

3.15. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата або члена Молодіжної ради приймає Президія Молодіжної ради більшістю голосів від її загального складу та затверджується Департаментом.

4. Повноваження Молодіжної ради

4.1. Молодіжна рада:

4.1.1. Робить в межах компетенції висновки та приймає рішення, які направляє до органів, до сфери компетенції яких входить вирішення питання.

4.1.2. Приймає та направляє пропозиції профільним постійним комісіям та виконавчим органам Харківської міської ради.

4.1.3. Утворює Президію та затверджує її персональний склад.

4.1.4. Утворює й ліквідовує департаменти, постійні та тимчасові комісії, робочі групи та інші робочі органи для виконання своїх повноважень.

4.1.5. Затверджує Регламент Молодіжної ради, який передає на затвердження Департаменту.

4.1.6. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, що стосується напрямів та завдань Молодіжної ради.

4.1.7. Розміщує інформацію в офіційному засобі масової інформації Харківської міської ради.

4.1.8. Розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань.

4.1.9. Затверджує порядок денний засідань Молодіжної ради.

4.1.10. Залучає до роботи представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян всіх форм власності для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Молодіжна рада.

4.1.11. Здійснює інші повноваження, які передбачені чинним законодавством України, у галузі молодіжної політики.

4.2. Молодіжна рада зобов'язана забезпечити своєчасний та якісний розгляд на засіданні ради питань порядку денного та документів, які надійшли від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, організацій, установ, підприємств, їх об'єднань, об'єднань громадян всіх форм власності, що стосуються вирішення проблем молоді.

5. Голова, перший заступник голови, заступники голови та секретар Молодіжної ради, Президія Молодіжної ради

5.1. Голова Молодіжної ради, перший заступник голови та заступники голови обираються зі складу депутатів шляхом голосування відповідно до Регламенту. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від присутніх депутатів Молодіжної ради.

5.2. Голова Молодіжної ради:

5.2.1. Очолює Молодіжну раду.

5.2.2. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, державними та недержавними, українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, установами, закладами всіх форм власності, фізичними особами.

5.2.3. Несе відповідальність за виконання покладених на Молодіжну раду завдань.

5.2.4. Організовує роботу Молодіжної ради.

5.2.5. Скликає та головує на засіданнях Молодіжної ради, забезпечує дотримання вимог Регламенту Молодіжної ради.

5.2.6. Затверджує порядок денний засідань Молодіжної ради та Президії.

5.2.7. Підписує рішення та протоколи засідань Молодіжної ради та Президії.

5.2.8. Координує діяльність департаментів, постійних та тимчасових комісій, робочих груп Молодіжної ради.

5.2.9. Визначає сферу компетенції своїх заступників.

5.2.10. Звітує з питань діяльності Молодіжної ради не рідше одного разу на квартал перед заступником міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту.

5.2.11. Здійснює інші повноваження, які покладені на нього рішеннями Молодіжної ради.

5.3. Перший заступник голови та заступники голови Молодіжної ради:

5.3.1. Організовують діяльність Молодіжної ради, Президії та інших органів Молодіжної ради відповідно до їх компетенції.

5.3.2. За дорученням голови Молодіжної ради представляють Молодіжну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, закладами, установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності, громадськістю та засобами масової інформації.

5.3.3. Виконують повноваження голови Молодіжної ради у порядку, передбаченому Регламентом Молодіжної ради.

5.4. Секретар Молодіжної ради:

5.4.1. Вивчає та реєструє всі матеріали, які надходять до Молодіжної ради, організовує і веде діловодство Молодіжної ради.

5.4.2. Забезпечує поточну роботу Молодіжної ради.

5.4.3. Повідомляє представників Молодіжної ради про час, місце проведення засідання Молодіжної ради та перелік питань, які передбачається внести на розгляд засідання Молодіжної ради.

5.4.4. Організовує підготовку матеріалів, які необхідні для проведення засідань Молодіжної ради, а також питань, що вносяться на розгляд засідання Молодіжної ради.

5.4.5. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, яких стосуються ці рішення.

5.4.6. Сприяє представникам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень.

5.4.7. Формує порядок денний засідання Молодіжної ради відповідно до Регламенту Молодіжної ради, узгоджує його із президією Молодіжної ради та подає на затвердження голові Молодіжної ради.

5.4.8. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради на підставі подання Департаменту.

5.4.9. У разі тимчасової відсутності секретаря Молодіжної ради виконання його обов'язків покладається на заступника голови Молодіжної ради більшістю голосів депутатів, присутніх на її засіданні.

5.4.10. Секретар Молодіжної ради несе відповідальність за належне ведення діловодства та оформлення документів, необхідних для проведення засідань Молодіжної ради.

5.5. Голова Молодіжної ради, перший заступник голови, заступники голови та секретар Молодіжної ради можуть у будь-який час бути відкликаними з посад у порядку та на підставах, визначених Регламентом Молодіжної ради.

6. Права та обов'язки депутатів і членів Молодіжної ради

6.1. Депутат Молодіжної ради має право:

6.1.1. Брати участь у роботі Молодіжної ради та її органів, до складу яких входить з правом голосу.

6.1.2. Надавати пропозиції до проекту порядку денного засідання Молодіжної ради.

6.1.3. Брати участь у заходах, які проводить Молодіжна рада.

6.1.4. Вивчати громадську думку з питань, які належать до компетенції Молодіжної ради.

6.1.5. Одержувати необхідну інформацію щодо роботи Молодіжної ради.

6.1.6. Здійснювати інші права, передбачені актами Молодіжної ради.

6.2. Депутат Молодіжної ради зобов'язаний:

6.2.1. Бути присутнім на засіданнях Молодіжної ради та її органів, до складу яких входить.

6.2.2. Активно сприяти здійсненню Молодіжною радою її функцій та завдань.

6.2.3. Здійснювати інші обов'язки, передбачені актами Молодіжної ради.

6.3. Кожен депутат Молодіжної ради при голосуванні має один голос.

6.4. Член Молодіжної ради має право:

6.4.1. Брати участь у роботі Молодіжної ради та її органів, до складу яких входить без права голосу.

6.4.2. Надавати пропозиції щодо вдосконалення діяльності Молодіжної ради.

6.4.3. Брати участь у заходах, які проводить Молодіжна рада.

6.4.4. Бути суб'єктом ініціативи щодо проектів, які реалізуються Молодіжною радою.

6.4.5. Одержувати необхідну інформацію щодо роботи Молодіжної ради.

6.4.6. Здійснювати інші права, передбачені актами Молодіжної ради.

6.5. Член Молодіжної ради зобов'язаний дотримуватися цього Положення та Регламенту Молодіжної ради.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.


Заступник міського голови -

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Директор Департаменту

у справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧубаровДодаток 1

до розпорядження міського голови

від 21.11.2017 № 141ПОРЯДОК

конкурсного відбору депутатів Молодіжної ради при Харківському

міському голові


1. Це Положення визначає процедуру чергового конкурсного відбору депутатів Молодіжної ради при Харківському міському голові (далі -Молодіжна рада) при формуванні на строк їх повноважень.

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору депутатів Молодіжної ради є наказ директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Департамент). Наказ про оголошення конкурсного відбору розміщується на офіційному інформаційному порталі Молодіжної ради при Харківському міському голові.

3. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

3.1. Порядок і строки прийому заяв та документів.

3.2. Перелік документів, які необхідно додати до заяви про участь у конкурсному відборі, а саме:

- рішення керівника організації, установи, закладу, якщо інше не передбачено установчими документами, про делегування представника для участі в Молодіжній раді;

- біографічна довідка делегованого представника;

- копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації та результати її діяльності (для громадської організації);

3.3. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, відповідальної за надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору.

4. До участі у конкурсному відборі допускаються громадяни України віком від 14 до 35 років.

5. Прийом документів здійснюється Департаментом протягом 30 днів після оголошення конкурсного відбору.

6. Конкурсний відбір депутатів Молодіжної ради здійснює конкурсна комісія для відбору кандидатів до складу Молодіжної ради при Харківському міському голові (далі - Конкурсна комісія).

7. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом директором Департаменту.

8. Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її персонального складу.

9. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю голосів від її загального складу та підписується головою Конкурсної комісії або у разі його відсутності - заступником голови Конкурсної комісії.

10. Конкурсний відбір полягає у перевірці Конкурсною комісією на предмет відповідності пп. 3, 4 цього Порядку поданих документів.

11.3а результатами перевірки Конкурсна комісія приймає рішення про допуск або не допуск кандидата до конкурсного відбору.

12.3а рішенням Конкурсної комісії кандидат не допускається до участі в конкурсному відборі у таких випадках:

12.1. Невідповідність зазначеним у пунктах 3 та 4 цього Порядку вимогам до кандидатів та/або поданих ними документів.

12.2. Виявлення недостовірності поданої інформації.

13. У разі потреби Конкурсна комісія може провести з кандидатом співбесіду.

14. Кандидати, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

15. Тривалість конкурсного відбору депутата Молодіжної ради не може перевищувати 30 робочих днів. Початком конкурсного відбору вважається дата, на яку призначено засідання Конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Молодіжної ради при Харківському міському голові з розгляду заяв кандидатів і доданих до них документів.

15.1. Конкурсний відбір кандидатів до складу Молодіжної ради вважається таким, що відбувся, з дня прийняття Конкурсною комісією рішення про відбір кандидатів до складів Молодіжної ради при Харківському міському голові.

16. У разі відсутності кандидатів на участь у конкурсному відборі до складу Молодіжної ради або неможливості сформувати склад Молодіжної ради у повному обсязі за результатом конкурсного відбору директор Департаменту видає наказ про повторне проведення конкурсного відбору.

17. У випадку дострокового припинення повноважень депутата Молодіжної ради проміжний конкурсний відбір до складу Молодіжної ради відбувається відповідно до Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові та Регламенту Молодіжної ради.


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 21.11.2017 № 141


ПОРЯДОК

конкурсного відбору членів Молодіжної ради при Харківському

міському голові


1. Це Положення визначає процедуру чергового конкурсного відбору членів Молодіжної ради при Харківському міському голові (далі -Молодіжна рада) при формуванні на строк їх повноважень.

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору членів Молодіжної ради є наказ голови Молодіжної ради. Наказ про оголошення конкурсного відбору розміщується на офіційному інформаційному порталі Молодіжної ради при Харківському міському голові.

3. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

3.1. Порядок і строки прийому заяв та документів.

3.2. Біографічна довідка.

3.3. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, відповідальної за надання додаткової інформації про проведення конкурсного відбору.

4. Для участі у конкурсному відборі допускаються громадяни України віком від 14 до 35 років.

5. Прийом документів здійснює Молодіжна рада протягом 30 днів після оголошення конкурсного відбору.

6. Конкурсний відбір депутатів Молодіжної ради здійснює конкурсна комісія для відбору кандидатів до складу Молодіжної ради при Харківському міському голові (далі - Конкурсна комісія).

7. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом голови Молодіжної ради.

8. Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її персонального складу.

9. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю голосів від її загального складу та підписується головою Конкурсної комісії або у разі його відсутності - заступником голови Конкурсної комісії.

10. Конкурсний відбір полягає у перевірці Конкурсною комісією на предмет відповідності пп. 3, 4 цього Порядку поданих документів.

11. За результатами перевірки Конкурсна комісія приймає рішення про допуск або не допуск кандидата до конкурсного відбору.

12.3а рішенням Конкурсної комісії кандидат не допускається до участі в конкурсному відборі у таких випадках:

12.1. Невідповідність зазначеним у пунктах 3 та 4 цього Порядку вимогам до кандидатів та/або поданих ними документів.

12.2. Виявлення недостовірності поданої інформації.

13. У разі потреби Конкурсна комісія може провести з кандидатом співбесіду.

14. Кандидати, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

15. Тривалість конкурсного відбору членів Молодіжної ради не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів. Початком конкурсного відбору вважається дата, на яку призначено засідання Конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Молодіжної ради при Харківському міському голові з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

15.1 Конкурсний відбір кандидатів до складів Молодіжної ради вважається таким, що відбувся, з дня прийняття Конкурсною комісією рішення про відбір кандидатів до складів Молодіжної ради при Харківському міському голові.

16. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі до складу Молодіжної ради або неможливості сформувати склад Молодіжної ради в повному обсязі за результатом конкурсного відбору голова Молодіжної ради при Харківському міському голові видає наказ про повторне проведення конкурсного відбору або про скорочення чисельності складу Молодіжної ради при Харківському міському голові.

17. У випадку дострокового припинення повноважень члена Молодіжної ради проміжний конкурсний відбір до складу Молодіжної ради відбувається відповідно до Положення про Молодіжну раду при Харківському міському голові та Регламенту Молодіжної ради.


Заступник міського голови -

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Директор Департаменту

у справах сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. Чубаров