Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова

Номер
492/11
Сесія
11/6
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
16/11/2011
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


Від 16.11.2011 р. № 492/11

м. Харків

Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова

З метою найбільш ефективного використання комунального майна територіальної громади м. Харкова, на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення 15 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.10.2007 р. № 210/07 «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова».

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому порядку протягом 5 робочих днів з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова»

від 16.11.2011 р. № 492/11


ПОРЯДОК

передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної

громади м. Харкова


Порядок передачі в оренду майна територіальної громади м. Харкова (далі-Порядок) розроблено відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інших нормативно-правових актів чинного законодавства України з метою врегулювання організаційних і майнових відносин, пов'язаних з орендою майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова.

Для досягнення мети передбачається розв'язання таких завдань:

- досягнення балансу інтересів орендодавців щодо максимізації доходів від оренди комунального майна та орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- відбір ефективних орендарів комунального майна;

- забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста.

Відносини, пов'язані з орендою майна територіальної громади міста, здійснюються на засадах:

- законності;

- регулювання і контролю з боку міської ради та її виконавчих органів;

- забезпечення рівності прав претендентів на оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста;

- забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання майна територіальної громади міста в оренду;

- врахування при передачі майна в оренду завдань комплексного економічного і соціального розвитку міста.


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Майно - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Комунальне майно - майно, яке є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова.

Річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Оренда - засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Договір оренди - договір, за яким орендодавець передає або зобов'язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк. Типова форма договору оренди встановлюється згідно з додатком до цього Порядку.

Цілісний майновий комплекс - господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Нерухоме майно - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Майно - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Орендодавець комунального майна - орган, уповноважений Харківською міською радою управляти майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, комунальні підприємства, установи, організації.

Орган управління - виконавчий орган Харківської міської ради, за яким Харківською міською радою закріплене комунальне підприємство, установа, організація.

Орендар комунального майна - господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу; інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Договір страхування - договір, укладений у письмовій формі, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Реконструкція - перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

Ремонт:

- поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об'єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

- капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частини (за умови їх автономності).

Неустойка - грошова сума або інше майно, які Орендар повинен передати Орендодавцеві у разі порушення Орендарем зобов'язання.

Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Позовна давність - строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.


РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об'єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, а саме:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно;

- майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Нерухоме майно, яке закріплене за виконавчими органами Харківської міської ради на праві господарського відання або оперативного управління та не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передане в оренду з дозволу Управління без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

Не може бути об'єктами оренди майно, передача в оренду якого заборонена законодавством України, судовими рішеннями, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди (без права приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу управління його оренда не порушить цілісності майнового комплексу.

1.2. Орендодавцями комунального майна є:

1.2.1. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління) щодо:

а) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

б) нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що відображається на обліку Управління;

в) нерухомого майна, яке знаходиться в господарському віданні комунального підприємства «Жилкомсервіс» (далі КП «Жилкомсервіс») та не передане підприємству для використання під власні потреби;

г) нерухомого майна, яке знаходиться в господарському віданні та оперативному управлінні комунальних підприємств (крім КП «Жилкомсервіс»), установ, організацій або яке закріплене за КП «Жилкомсервіс» під власні потреби, та загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне комунальне підприємство, установу, організацію;

д) майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

1.2.2. Комунальне підприємство «Жилкомсервіс» - відносно індивідуально визначеного майна, що передане підприємству у господарське відання, а також нерухомого майна, що передане підприємству для використання під власні потреби, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на підприємство з дозволу Управління після попереднього узгодження з органом управління

1.2.3. Комунальні підприємства (крім КП «Жилкомсервіс»), установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке тимчасово ними не використовується для здійснення основної діяльності, з дозволу Управління після попереднього узгодження з органом управління.

1.3. Орендарями комунального майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

1.4. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від осіб, що відповідно до цього Порядку можуть бути орендарями й орендодавцями.

1.5.3а наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу укладення договору оренди здійснюється відповідно до діючого законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком.

1.6. Управління комунального майна та приватизації формує щороку на підставі власної інформації та інформації органів управління переліки цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду.

Комунальні підприємства, установи та організації щороку до 01 грудня надають до органів управління переліки нерухомого майна, що може бути передано в оренду.

Органи управління направляють до 10 грудня узагальнені переліки до Управління для оприлюднення.

Переліки цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду, оприлюднюються Управлінням в строк до 31 грудня в газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради.


РОЗДІЛ 2

РОЗГЛЯД ЗАЯВ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ПЕРЕДАЧУ

В ОРЕНДУ МАЙНА

2.1. Юридичні або фізичні особи, які бажають укласти договір оренди, подають до Управління заяву у встановленій формі, проект договору оренди та додаткові документи, що зазначені нижче.

У заяві вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об'єкту, у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.

До заяви додаються:

- юридичними особами - нотаріально засвідчені копії установчих документів, документу, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України, документу, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір, для неприбуткових організацій - завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ;

- фізичними особами - нотаріально засвідчені копії документу, що підтверджує їх державну реєстрацію як суб'єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), засвідчені копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду.

У разі оренди цілісного майнового комплексу подається додатково:

- декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб);

- баланс підприємства за попередній рік (форма № 1);

- звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік (форма № 2);

- звіт про фінансово-майновий стан підприємства за попередній рік (форма № 3);

- техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.

Додаткові документи, які надаються до заяви про оренду цілісного майнового комплексу, крім декларації про доходи за попередній рік та техніко-економічного обґрунтування використання цілісного майнового комплексу, новоствореними суб'єктами підприємницької діяльності не подаються.

Перелік інших документів, що можуть додаватися до заяви, встановлюється Управлінням на підставі змін до діючого законодавства України.

2.2. Переважне право щодо використання комунального майна мають:

- Харківська міська рада та її виконавчі органи;

- підприємства, установи, організації комунальної форми власності територіальної громади м. Харкова;

- бюджетні установи, організації.

2.3. Заяви з пропозиціями про оренду комунального майна, що надходять до Управління, підлягають обов'язковій реєстрації.

У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вимог п. 2.1. цього Порядку, або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, які перелічені у цьому пункті, Управління в 5-ти денний термін з дня її реєстрації знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту реєстрації заяви Управління з'ясовує можливість або неможливість передачі конкретного об'єкта в оренду. При цьому, визначається наявність:

- майна, що відповідає вимогам заявника, у комунальній власності територіальної громади міста;

- договірних відносин на зазначене в заяві майно з іншими особами;

- заяв на передачу визначеного конкретного майна з боку осіб, зазначених в п. 2.2 цього Порядку;

- інших обставин у відношенні зазначеного заявником комунального майна (включення в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, передача об'єкта оренди під заставу, заборона суду щодо передачі майна в оренду та ін.);

- заяв щодо передачі в оренду визначеного заявником об'єкта комунального майна від інших осіб;

- у разі оренди нерухомого майна - технічної документації на об'єкт, а саме: свідоцтва про право власності територіальної громади м. Харкова на нерухоме майно, технічного паспорту, паспорту пам'ятки архітектури та акту технічного стану пам'ятки архітектури (за необхідністю), висновку Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса (за необхідністю).

При наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу, Управління в 3-х денний термін сповіщає про це трудовий колектив цього підприємства, його структурного підрозділу. Трудовий колектив протягом 15 днів має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу у встановленому Законом України «Про оренду державного та комунального майна» порядку.

Подальший розгляд заяв на оренду цілісного майнового комплексу здійснюється з урахуванням рішення трудового колективу.

У випадку наявності рішення Харківської міської ради або виконавчого комітету Харківської міської ради про розміщення бюджетних установ і організацій, Управління може без згоди комунального підприємства вилучити майно з господарського відання (оперативного управління) та передати його в оренду зазначеній установі та організації, за умови погодження з органом управління.

У випадку неможливості передати в оренду майно заявнику протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви направляється мотивована відмова.

У такий же спосіб і термін заявнику повідомляється про можливість розгляду питання передачі в оренду комунального майна та необхідність виготовлення технічної документації на об'єкт, проведення незалежної оцінки вартості майна для розрахунку орендної плати.

2.4. Виготовлення технічної документації на майно, що планується передати в оренду, державна реєстрація права комунальної власності територіальної громади міста на нерухоме майно і оцінка вартості комунального майна має передувати оголошенню Управління про намір передати майно в оренду, та здійснюється за рахунок коштів заявника.

2.5. Питання передачі в оренду об'єкту нерухомості, який є пам'яткою архітектури або культурної спадщини, погоджується з управлінням культури Харківської обласної державної адміністрації та управлінням містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

2.6. Питання передачі в оренду нежитлових приміщень в будинках, де створено та зареєстровано у відповідності з вимогами чинного законодавства об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, погоджується з органом правління цього об'єднання.

2.7. Після затвердження оцінки вартості об'єкту оренди Управління протягом п'ятнадцяти днів після дати реєстрації наказу про затвердження висновків про вартість об'єкту розміщує в газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради оголошення про намір передати майно в оренду.

Оголошення має містити таку інформацію:

- назва і адреса об'єкту;

- характеристика об'єкту (у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі);

- вартість об'єкту оренди за незалежною оцінкою;

- істотні умови договору оренди комунального майна;

- строк подання заяв на право оренди об'єкту;

- адресу, контактні телефони Управління.

Протягом 10-ти робочих днів після розміщення оголошення Управління приймає заяви про оренду відповідного майна.

2.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку прийняття заяв Управління приймає рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди шляхом прийняття наказу.

У разі, якщо подано лише одну заяву, Управлінням готується та вноситься на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради (далі - виконавчого комітету) проект рішення, яким передбачається передача майна в оренду заявнику.

2.9. У випадку прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення, Управління укладає з заявником договір оренди в термін до 20-ти робочих днів, згідно з типовим договором оренди (додаток 1 до Порядку).

2.10. Для перевірки відповідності чинному законодавству проект договору оренди та орендна справа передаються до Юридичного департаменту Харківської міської ради. Термін перевірки проекту договору оренди та повернення його до Управління не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня, наступного за днем реєстрації супровідного листа Управління до вищевказаних документів в Юридичному департаменті.

Після попереднього погодження проекту договору оренди орендарем та Юридичним департаментом, Управління укладає з заявником договір оренди.

У випадку, якщо протягом встановленого частиною 1 цього пункту строку проект договору оренди не буде погоджений Юридичним департаментом або повернутий із зауваженнями, такий договір оренди вважається погодженим.

2.11. Додаткові угоди до договорів оренди в частині внесення змін до істотних умов договорів оренди погоджуються Юридичним департаментом Харківської міської ради за процедурою, визначеною п.2.10 цього Порядку.

2.12. В десятиденний термін після прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення заявник сплачує до міського бюджету суму у розмірі 5% від вартості об'єкту за незалежною оцінкою (але не більш річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується в рахунок орендної плати.

Відмова щодо сплати вищевказаної суми є підставою для скасування рішення виконавчого комітету та наказу Управління за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.

2.13. У випадку не прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом, Управління в 10-ти денний термін надсилає заявнику повідомлення про відмову щодо передачі в оренду комунального майна.

2.14 У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди Управління оголошує конкурс на право оренди комунального майна.

2.15. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від Харківської міської ради та її виконавчих органів; комунального підприємства, установи, організації комунальної власності територіальної громади м. Харкова; бюджетної установи; музею; підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв ( у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні); релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній; громадської організації ветеранів або інвалідів; реабілітаційних установ для інвалідів або дітей-інвалідів; державного та комунального спеціалізованого підприємства, установи та закладу соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»; Пенсійного фонду України та його органів; державного видавництва і підприємства книгорозповсюдження; вітчизняного видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір укладається з таким заявником без проведення конкурсу у випадку прийняття виконавчим комітетом позитивного рішення.

Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу першого цієї частини з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

2.16. Укладення договорів оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до Управління.

2.17. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації згідно із встановленою процедурою.

2.18. Передане в оренду майно підлягає обов'язковому страхуванню на користь Управління.

2.19. Нотаріальне посвідчення договору оренди, державна реєстрація та страхування об'єкту оренди, здійснюються за рахунок орендаря. Орендар також компенсує витрати Управління на публікацію оголошення про намір передати майно в оренду за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

2.20. Конкурс на право оренди проводиться згідно з Положенням про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова, затвердженим рішенням Харківської міської ради.


РОЗДІЛ 3

ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ,

УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

3.1. Управління укладає договори оренди нерухомого майна, яке знаходиться в господарському віданні та оперативному управлінні комунальних підприємств (крім КП «Жилкомсервіс»), установ, організацій або закріплене за КП «Жилкомсервіс» під власні потреби, та загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне комунальне підприємство, установу, організацію за попереднім узгодженням з органом управління комунального підприємства, установи, організації.

3.2. Комунальні підприємства (крім КП «Жилкомсервіс»), установи та організації укладають договори оренди нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна з дозволу Управління за попереднім погодженням з органом управління.

3.3. КП «Жилкомсервіс» укладає договори оренди індивідуально визначеного майна, що передане підприємству у господарське відання, а також нерухомого майна, що передане підприємству для використання під власні потреби, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на підприємство, з дозволу Управління за попереднім узгодженням з органом управління.

3.4. Майно, яке знаходиться в оренді, може бути передане у господарське відання або оперативне управління іншій особі чи поставлене на облік Управління. При цьому всі права та обов'язки орендодавця переходять до нового балансоутримувача.

3.5. Юридичні або фізичні особи, які бажають укласти договір оренди, подають до комунального підприємства заяву у встановленій формі, проект договору оренди та додаткові документи, що зазначені в пункті 2.1 цього Порядку (за виключенням додаткових документів, необхідних при зверненні щодо передачі в оренду цілісного майнового комплексу).

3.6. У разі надходження заяви про оренду майна, комунальне підприємство, за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду, у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу управління копії матеріалів та висновок щодо доцільності передачі майна в оренду.

3.7. Орган управління розглядає подані матеріали і протягом п'яти днів після їх надходження повідомляє Комунальне підприємство про своє рішення.

3.8. У випадку погодження органом управління передачі майна в оренду Комунальне підприємство протягом трьох днів після отримання погодження органу управління направляє подані матеріали (включаючи висновок та погодження органу управління) до Управління.

3.9. Управління здійснює оформлення договорів оренди комунального майна, переданого в господарське відання або оперативне управління комунальним підприємствам (крім КП «Жилкомсервіс»), та переданого у встановленому порядку КП «Жилкомсервіс» під власні потреби, на підставі наступних документів:

- заяви Комунального підприємства;

- узгодження органу управління;

- заяви орендаря;

- документів орендаря (згідно з п. 2.1. цього Порядку);

- погодження умов договору оренди органом Антимонопольного комітету України (у випадках, передбачених законодавством).

- відповідної технічної документації на об'єкт оренди;

- незалежної оцінки вартості об'єкту оренди.

Надання в оренду майна, яке передано в господарське відання або оперативне управління комунальним підприємствам, установам, організаціям (КП «Жилкомсервіс» - під власні потреби) за відсутності свідоцтва про право власності територіальної громади м. Харкова дозволяється виключно за умови, якщо загальна площа майна, що передається в оренду, не перевищує двадцяти квадратних метрів.

3.10. Управління протягом п'ятнадцяти днів після затвердження у встановленому порядку висновків про вартість об'єкту оренди розміщує в газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Оголошення має містити таку інформацію:

- назва і адреса об'єкту;

- характеристика об'єкту (у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі);

- орендодавець або балансоутримувач майна;

- вартість об'єкту оренди за незалежною оцінкою;

- істотні умови договору оренди;

- максимальний термін оренди, погоджений органом управління;

- мета використання об'єкту оренди;

- строк подання заяв на право оренди об'єкту;

- адресу, контактні телефони Управління, орендодавця та балансоутримувача.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Управління приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Управління своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і з заявником укладається договір, згідно з типовим договором оренди (додатки 2, 3 до Порядку). Підписаний сторонами договір оренди узгоджується Управлінням.

У разі надходження двох і більше заяв Управління оголошує конкурс на право оренди.

3.11. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від осіб, зазначених в пунктах 2.15, 2.16 цього Порядку, оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу першого цього пункту з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

3.12. До укладання договору оренди заявник в десятиденний термін після видання наказу Управління сплачує до міського бюджету суму у розмірі 5% від вартості об'єкту за незалежною оцінкою (але не більш річної плати за оренду майна), яка після укладення договору оренди зараховується в рахунок орендної плати.

Відмова щодо сплати вищевказаної суми є підставою для скасування наказу комунального підприємства за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди та відмови в укладанні договору оренди.


РОЗДІЛ 4.

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТА ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ

ОРЕНДАРЯ

4.1. Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

- об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

- термін, на який укладається договір оренди;

- орендна плата з урахуванням її індексації;

- порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

- відновлення орендованого майна та умови його повернення;

- виконання зобов'язань;

- забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

- порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

- відповідальність сторін;

- страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

- обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

- укладання охоронного договору на приміщення, що є пам'яткою архітектури або культурної спадщини.

4.2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди згідно Додатку 1 до цього Порядку.

4.3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4.4. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

4.5. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону.

4.6. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

4.7. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

4.8. Орендар зобов'язаний забезпечувати працівникам житлових та комунальних служб доступ до інженерних мереж, які розташовані в орендованому приміщенні, або до яких доступ можливий тільки через це приміщення. У випадку аварійної ситуації чи можливості її виникнення орендар зобов'язаний забезпечити доступ до інженерних мереж негайно.


РОЗДІЛ 5.

ОЦІНКА ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

5.2. Оцінка об'єкту оренди передує укладенню договору оренди. У разі, якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди за рахунок орендаря.


РОЗДІЛ 6

ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

6.1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

6.2. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки та на умовах, визначених у договорі оренди.

6.3. Орендоване майно (крім цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів) залишається на обліку Управління або балансі комунального підприємства, установи, організації із зазначенням, що це майно передано в оренду, та одночасно зараховується на позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим. Амортизаційні відрахування на це майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні комунальне підприємство, на балансі якого знаходиться це майно.

6.4. У разі оренди цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів орендоване майно включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим. Амортизаційні відрахування на це майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

6.5. Орендар стає правонаступником прав та обов'язків комунального підприємства, цілісний майнових комплекс якого переданий в оренду, відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов'язки за договором оренди. Сторони можуть встановити в договорі оренди, що в разі відчуження власником об'єкта договір оренди припиняється.


РОЗДІЛ 7

ТЕРМІН ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

7.1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

7.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

7.3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб територіальної громади м. Харкова.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди на новий строк, повідомляє про це Управління не пізніше як за 30-календарних днів до закінчення строку договору оренди.

7.4. Якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, Управління або комунальне підприємство повинно письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

7.5. Зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами договору оренди.


РОЗДІЛ 8

РЕМОНТ ОБЄКТА ОРЕНДИ

8.1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

8.2. Здійснення капітального ремонту і реконструкції майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова, проводиться орендарем за згодою Управління, при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації та дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

8.3. Поліпшення, які можуть бути відокремлені від майна без його пошкодження, можуть бути вилучені орендарем.

Якщо невід'ємні поліпшення майна зроблені за згодою Управління, орендар має право на зарахування їх вартості у разі придбання об'єкта оренди у власність.

8.4. Вартість поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем без згоди Управління і які неможливо відокремити без заподіяння йому шкоди, компенсації не підлягає.

8.5. Зарахуванню під час викупу підлягає вартість капітального ремонту, реконструкції, яка визначається на підставі наступних документів:

- згоди Управління на проведення капітального ремонту, реконструкції;

- дозволу на проведення реконструкції, отриманого відповідно з діючим законодавством;

- погодженої орендодавцем проектно-кошторисної документації на проведення поліпшень, підписаних замовником і підрядником актів виконаних будівельних робіт, копій документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого нерухомого майна, у тому числі придбані матеріали, конструкції тощо;

- аудиторського висновку щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря. Аудиторський висновок має містити розшифровку періодів освоєння, напрямів та джерел фінансування поліпшень, у тому числі за рахунок коштів орендаря, з посиланням на підтверджувальні документи;

- довідки, виданої орендарем та завіреної аудитором, про суму витрат, понесених орендарем у зв'язку із здійсненням поліпшень, яка віднесена орендарем на збільшення вартості його необоротних активів, у розмірі, який перевищує встановлену законодавством з питань оподаткування частку витрат для включення їх до валових витрат. При визначенні суми зазначених витрат ураховується невідшкодована орендодавцю вартість придатних для подальшого використання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, отриманих орендарем під час здійснення поліпшень;

- інших документів, встановлених чинним законодавством.

8.6. У разі проведення ремонту або реконструкції комунального майна, яким спільно користуються орендарі, між ними, за письмовим погодженням з Управлінням, укладається договір про спільну діяльність.


РОЗДІЛ 9

ОРЕНДНА ПЛАТА

9.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

9.2. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом м. Харкова, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються Харківською міською радою на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.

9.3. Нарахування орендної плати починається з дня підписання акту приймання-передачі майна, що надається в оренду.

9.4. Нарахування орендної плати та пені припиняється з дати підписання акту приймання-передачі майна або з моменту розірвання Договору у відповідності до п.11.2. зазначеного Порядку.

9.5. Орендна плата за орендоване майно сплачується Орендарем щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно до 15 числа поточного місяця.

9.6. У випадку внесення орендної плати в розмірі, що перевищує розмір орендної плати, яка визначена Договором оренди, переплата заліковується в рахунок наступних платежів, або на підставі письмової заяви орендаря може бути йому повернена у встановленому порядку.

9.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, стягується на користь Орендодавця відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення (включаючи день проплати).

9.8. Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

9.9. Стягнення пені за несплату або несвоєчасну сплату орендної плати та неустойки за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором оренди здійснюється у встановленому законодавством та договором оренди порядку.

9.10. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

9.11. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

9.12. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

9.13. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.


РОЗДІЛ 10

СУБОРЕНДА

10.1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

10.2. Орендар має право передати з дозволу Управління та комунального підприємства, якщо останнє є орендодавцем, в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно (окремі верстати, обладнання, транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди.

10.3. Плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до міського бюджету м. Харкова.

У разі, якщо передача майна в суборенду призводить до зменшення розміру орендної плати, перерахунок орендної плати не проводиться.

10.4. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди. Копія договору суборенди надається орендарем Управлінню.


РОЗДІЛ 11

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

11.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

11.2 Договір оренди припиняється в разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю Орендаря) з моменту повної сплати по договору купівлі-продажу;

- загибелі чи знищення об'єкта оренди;

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

- смерті орендаря;

- скасування (припинення) державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

11.3. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

11.4. У разі неповернення об'єкту оренди після припинення або дострокового розірвання договору оренди, за вимогою орендодавця у встановлений повідомленням термін, орендар сплачує на користь орендодавця неустойку за кожний прострочений день у 2-кратному розмірі від розміру орендної плати за один день.

11.5. Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди Орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

11.6. У випадку невиконання чи неналежного виконання орендарями своїх обов'язків відповідно до умов договору оренди, орендодавець зобов'язаний вжити заходів щодо дострокового розірвання договору оренди в порядку, установленому чинним законодавством.

11.7. У разі звільнення орендарем об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акту про передачу об'єкта в належному стані, орендодавець має право скласти акт про звільнення приміщення, встановити замок та здійснити передачу приміщення в оренду.

11.8. Орендар не має права переуступки прав за Договором оренди на користь третіх осіб. Перехід прав та обов'язків за договором здійснюється тільки за згодою Управління у разі, якщо юридична особа є правонаступником орендаря або у випадку перетворення юридичної особи.


РОЗДІЛ 12

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.

12.2. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на орендодавця та балансоутримувача цього майна.

12.3. По всім питанням, що не врегульовані даним Порядком, сторони керуються діючими законодавчими актами України.


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. Фатєєв


Додаток 1

до Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова


ДОГОВІР ОРЕНДИ

(типова форма)


м. Харків                                                                                                                                                    «____»_____________р.


Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (у подальшому іменоване «Орендодавець») в особі

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

що діє на підставі Положення про управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, з одного боку, та____________________________________________________________________

________________________________________(в подальшому іменований «Орендар») в особі______________________________________________________________________,

що діє на підставі __________________, з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.


1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування

___________________________________________________________________________,

(характеристика та повна назва майна)

далі «Майно», яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, розташоване за адресою:___________________________________________ та знаходиться на балансі ___________________________. Право на оренду цього майна отримано Орендарем на підставі ______________________________________________.

1.2. Майно передається в оренду з метою використання під ___________________________________________________________________________.


2. Умови передачі та повернення орендованого майна.

2.1. Набуття Орендарем права користування Майном настає після підписання сторонами: цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м. Харкова, а Орендар користується ним протягом строку дії договору оренди.

Майно зараховується на позабалансовий рахунок Орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

2.3. У разі припинення цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві Майно у стані, не гіршому, ніж воно було одержано, згідно з актом приймання-передачі, в термін, що вказаний в листі про не пролонгацію, рішенні суду чи визначений за згодою сторін.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4. Обов'язок по складанню акту приймання-передачі покладається на Орендодавця.


3. Орендна плата

3.1. Вартість об'єкту оренди визначається на підставі висновку про вартість Майна і складає _______________________________________ грн. станом на ________________________________________________.

3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова, затвердженої рішенням сесії Харківської міської ради (далі - Методика) або протоколу конкурсної комісії.

Базова орендна плата становить ___________________ грн. за ___________місяць.

Ставка орендної плати складає ___________ %.

3.3. Нарахування орендної плати починається з дати підписання Акту приймання-передачі.

3.4. Нарахування орендної плати та пені припиняється з дати підписання акту приймання-передачі майна або з моменту розірвання Договору у відповідності до п. 10.6.

3.5. Орендна плата за орендоване Майно сплачується Орендарем щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця.

3.6. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно. Орендар сплачує орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

3.7. Орендна плата перераховується на поточний рахунок ___________________________________________________________________________.

Про зміну розрахункового рахунку з орендної плати Орендодавець повідомляє Орендаря шляхом офіційного оголошення у газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради.

Заповнення розрахункових документів на перерахування орендної плати і пені здійснюється з урахуванням норм діючого законодавства, щодо заповнення Орендарями розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету, з обов'язковою вказівкою номера справи, номера договору.

3.8. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у випадку зміни Методики її розрахунку, централізованих цін і тарифів, затверджених у встановленому порядку, які безпосередньо впливають на розрахунок орендної плати.

3.9. У випадку внесення орендної плати в розмірі, що перевищує розмір орендної плати визначений цим Договором, переплата може бути залікована в рахунок наступних платежів, або, за письмовою заявою Орендаря, повернена йому на підставі акту звірки взаєморозрахунків.

3.10. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, стягується на користь Орендодавця відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення (включаючи день проплати).

Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3.11. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі, першочергово погашається пеня, а у другу чергу сплачується основна сума боргу з орендної плати.


4. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язаний:

4.1. Протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення виконавчим комітетом Харківської міської ради щодо надання Майна в оренду підписати цей Договір, укласти договір страхування орендованого Майна на весь термін дії цього Договору та прийняти Майно за актом приймання-передачі. При визначенні страхової суми за основу приймається незалежна оцінка вартості Майна.

4.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.3. Підтримувати орендоване Майно відповідно до вимог ДБНіП, забезпечити експлуатацію будівельних елементів і інженерного обладнання згідно технічних норм і правил.

4.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (у грошовій формі).

4.5. Здійснювати звірку розрахунків орендної плати із Орендодавцем не менш, ніж один раз в квартал шляхом підписання акту звірки.

4.6. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню та псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.7. Змінювати стан орендованого Майна виключно за письмовою згодою Орендодавця.

4.8. Здійснювати поточний ремонт за письмовою згодою Орендодавця.

За свій рахунок здійснювати капітальний ремонт за письмовою згодою Орендодавця при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації та дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Здійснювати реконструкцію орендованого Майна за письмовою згодою Орендодавця за свій рахунок за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Після проведення перепланування або реконструкції, згідно встановленого порядку, що потягли за собою заміну конструктивних елементів приміщення (будівлі), замовити за свій рахунок в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» технічний паспорт на це приміщення (будівлю) і не пізніше 1 -го місяця після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю з метою внесення змін до договору оренди.

4.9. Звернутися до податкової інспекції відповідного району м. Харкова (за місцем розташування об'єкту), стати на облік, як платник податку на землю та сплачувати плату у вигляді податку на землю.

У випадку, коли об'єктом оренди є нежитлова будівля в цілому, у встановленому порядку оформити договір оренди земельної ділянки, на якій розміщено об'єкт оренди та протягом оформлення договору оренди земельної ділянки сплачувати плату у вигляді податку на землю.

4.10. Здійснити в термін не більше шести місяців з дати підписання акту приймання-передачі укладання договорів на отримання комунальних послуг (газо-, водо-, тепло- постачання, послуги водовідведення та електрифікації), договорів на оплату експлуатаційних витрат та договору на пропорційну частину відшкодувань на утримання прилеглої до будівлі території у термін, визначений відповідними розпорядчими документами обслуговуючих підприємств.

Завірені належним чином копії укладених договорів надати Орендодавцю протягом десяти днів з дати укладення. У разі невиконання цієї вимоги Орендодавець має право дострокового розірвання цього Договору.

4.11. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті покрівлі і фасаду окремо розташованих нежитлових будівель, а також в утриманні прибудинкової території в належному стані.

Укласти з Департаментом комунального господарства угоду про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою.

4.12. 3а необхідністю узгодити призначення приміщення з органами пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічною службою за місцем знаходження об'єкта оренди у термін, визначений відповідними розпорядчими документами цих організацій, та надати копії вищезазначених дозволів Орендодавцю протягом десяти днів з дати отримання дозволів.

4.13. У разі, якщо предметом договору є пам'ятка архітектури або культурної спадщини, укласти та надати Орендодавцю протягом десяти днів з дати підписання акту приймання-передачі копію охоронного договору.

4.14. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, та відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану орендованого Майна чи його втрати (повної або часткової) з вини Орендаря.

4.15. Орендар зобов'язаний відшкодовувати збитки, завдані третім особам у зв'язку з користуванням орендованим Майном, на загальних підставах.

4.16. У разі затримання повернення Майна Орендодавцеві Орендар несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження до моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

4.17. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, складу засновників, директора та інших осіб, що мають відповідні повноваження щодо договору оренди, Орендар зобов'язаний протягом місяця повідомити про це Орендодавця.

4.18. Надавати безперешкодний доступ представникам Орендодавця до орендованих приміщень з метою контролю за додержанням умов договору оренди Майна.

4.19. Забезпечити можливість доступу до інженерних мереж представникам організацій, які здійснюють їх обслуговування, які розташовані в орендованому приміщенні або до яких доступ можливий тільки через орендоване приміщення. У випадку аварійної ситуації або можливості її виникнення забезпечити доступ до інженерних мереж негайно.

4.20. Під час укладання договору оренди на новий строк, Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві договір страхування орендованого Майна на весь строк дії договору, документи згідно п.п. 4.10., 4.11., 4.12., та документи, які підтверджують повноваження особи на підписання цього договору.

4.21. У разі отримання згоди Орендодавця на передачу частини орендованого майна в суборенду надати Орендодавцю копію договору суборенди.

4.22. Відповідати за виконання своїх зобов'язань за цим договором.

4.23. У разі укладення договору оренди строком на три роки і більше забезпечити за власні кошти здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору.


5. Права орендаря.

Орендар має право:

5.1. Користуватися орендованим Майном відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, улаштування окремих входів у встановленому порядку, при наявності письмової згоди Орендодавця, за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством .

5.3. За письмовою згодою Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, провадити невід'ємні поліпшення, які необхідні для здійснення господарської діяльності, що зумовлює підвищення його вартості. Якщо невід'ємні поліпшення Майна зроблені за згодою Орендодавця, Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або зарахування їх вартості тільки у разі придбання об'єкта оренди у власність. Поліпшення, зроблені без згоди Орендодавця, які неможливо відокремити без пошкодження орендованого Майна, не породжують зобов'язання Орендодавця відшкодувати їх вартість.

5.4. Передавати частину орендованого Майна в суборенду іншій особі лише за згодою Орендодавця на строк, який не перевищує строк Договору оренди, та за умови відповідності вимогам цього Договору. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.5. За умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором Орендар після спливу строку Договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк, про що він повідомляє Орендодавця не пізніше, як за 30 календарних днів до спливу строку Договору оренди шляхом надання відповідної заяви через канцелярію Орендодавця.

5.6. Орендар, який належно виконує свої обов'язки, у разі продажу Майна, що передане в оренду, має переважне право перед іншими особами на його викуп.


6. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язаний:

6.1. Протягом 20 робочих днів після прийняття рішення виконкомом Харківської міської ради щодо надання Майна в оренду укласти договір оренди та передати Орендарю в оренду Майно згідно акту приймання - передачі.

6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.3. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, зобов'язаний протягом 30 днів повідомити про це Орендаря.

Про такі зміни Орендодавець повідомляє Орендаря шляхом офіційного оголошення у газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради.

6.4. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

6.5. Повідомити Орендаря про відмову від пролонгації терміну дії договору оренди та повернення майна у строк не пізніше 30 днів з моменту закінчення терміну дії договору шляхом направлення листа з оголошеною цінністю та описом вкладення поштовою кореспонденцією. В цьому випадку вважається, що орендар повідомлений вчасно та належним чином.


7. Права Орендодавця.

Орендодавець має право:

7.1. Відмовитися від цього Договору і вимагати повернення Майна, що передане в оренду, якщо:

- орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд;

- у випадку форс-мажорних обставин (стихійне лихо, введення особливого режиму та інше), а також виникнення соціально-суспільної необхідності щодо Майна (капітальний ремонт, реконструкція будівлі та ін.), викликаної потребами територіальної громади м. Харкова, а також у разі потреби використання Майна під особисті потреби Орендодавця. У разі, якщо територіальна громада м. Харкова має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, Орендодавець письмово попереджає про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

7.2. Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:

1) Орендар користується Майном всупереч Договору або призначенню Майна;

2) Орендар без дозволу Орендодавця передав Майно або його частину у користування іншій особі;

3) Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;

4) Орендар не приступив до проведення капітального та інших видів ремонту Майна у встановлений відповідними дозволами термін;

5) У разі внесення Орендарем 3-х орендних платежів не в повному обсязі.

6) Якщо Орендар не виконує п. п. 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.16., 4.17., 4.18., 4.20.

7) Якщо Орендар не використовує майно протягом трьох місяців з моменту укладання договору оренди Майна або якщо Майно не використовується за цільовим призначенням.

7.3. У разі прострочення Орендарем виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати в повному обсязі чи частково, нарахування та стягнення пені проводиться до моменту сплати основної суми боргу у встановленому п.3.10 порядку незалежно від строку та моменту, коли зобов'язання повинно було бути виконано.


8. Інші умови

8.1. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

8.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен протягом місяця після дати реорганізації надати Орендодавцеві документи, що підтверджують правонаступництво нової юридичної особи і письмову заяву про переоформлення Договору оренди. Заборгованість з орендної плати чи надлишкова сплачена орендна плата переноситься на правонаступника.

8.3. У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, до нового власника переходять усі права та обов'язки Орендодавця.

8.4. Орендар забезпечує здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди.


9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд Господарського суду.

9.3. У разі неповернення об'єкту оренди після припинення або дострокового розірвання договору оренди у встановлений Договором термін Орендар сплачує на користь Орендодавця неустойку за кожний прострочений день у 2-кратному розмірі від передбаченого Договором розміру орендної плати за вимогою Орендодавця. Часом прострочення є період з моменту встановленого для повернення Майна до моменту підписання акту приймання-передачі.

9.4. У разі звільнення Орендарем об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акту про передачу об'єкта в належному стані, Орендодавець має право скласти акт про звільнення приміщення, встановити замок та здійснити передачу приміщення в оренду.

9.5. За майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе.


10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору

10.1. Цей Договір діє з «____»_______р. до «____»_______р.

10.2. Зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, розглядаються сторонами протягом 20 днів і оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.3. Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду, суду у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.

10.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця, які можна відокремити без завдання шкоди, можуть бути вилучені Орендарем.

10.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору протягом 30 днів після закінчення його строку, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.

У разі якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка орендованого Майна була зроблена більш як три роки тому, для подовження договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

10.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації шляхом викупу об'єкта оренди (за участю Орендаря) з моменту повної сплати по договору купівлі-продажу;

- загибелі чи знищення об'єкта оренди;

- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду (суду);

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

- скасування (припинення) державної реєстрації фізичної особи-підприємця;

- смерті орендаря;

- інших причин, передбачених діючим законодавством.

10.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.


11. Договір складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.


12. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

______________________________________________________________________

Орендар:

______________________________________________________________________

13. До цього Договору додаються та є невід'ємними його частинами:

- Акт приймання-передачі орендованого Майна.

- Розрахунок орендної плати


РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Орендодавець                                                                Орендар

Управління комунального майна та                                ____________________

приватизації Департаменту економіки                                ____________________

та комунального майна                                                ____________________

Харківської міської ради                                                ____________________


М.П.                                                                        М.П.


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. ФатєєвДодаток 2

до Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова


ДОГОВІР ОРЕНДИ

(типова форма)


м. Харків                                                                                                                                                «____»_____________р.


Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради або (у подальшому іменоване «Орендодавець») в особі

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

що діє на підставі Положення, з одного боку, та________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(в подальшому іменований «Орендар») в особі______________________________________________________________________,

що діє на підставі

___________________________________________________________________________

з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.


1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування______________________________________________________________,

(характеристика та повна назва майна)

далі «Майно», яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, розташоване за адресою:___________________________________________ та

знаходиться на балансі комунального підприємства, установи, організації _______________________________ (у подальшому іменоване «Балансоутримувач»).

Право на оренду цього майна отримано Орендарем на підставі _____________________________.

1.2. Майно передається в оренду з метою використання _________________________________________________________________________.


2. Умови передачі та повернення орендованого майна.

2.1. Набуття Орендарем права користування Майном настає після підписання сторонами: цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м. Харкова, а Орендар користується ним протягом строку дії Договору.

Майно зараховується на позабалансовий рахунок Орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

2.3. У разі припинення цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві Майно у стані, не гіршому, ніж воно було одержано, згідно з актом приймання-передачі, в термін, що вказаний в листі про непролонгацію, рішенні суду чи визначений за згодою сторін.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4. Обов'язок по складанню акту приймання-передачі покладається на Орендодавця.


3. Орендна плата

3.1. Вартість об'єкту оренди визначається на підставі висновку про вартість Майна і складає _______________________ грн. станом на __________________________________________.

3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова, затвердженої рішенням сесії Харківської міської ради (далі - Методика) або протоколу конкурсної комісії.

Базова орендна плата (без ПДВ) становить _______________________ грн. за ___________________місяць.

Ставка орендної плати складає ________________ %.

3.3. Нарахування орендної плати починається з дати підписання акту приймання-передачі.

3.4. Нарахування орендної плати та пені припиняється з дати підписання акту приймання-передачі майна або з моменту розірвання Договору у відповідності до п. 10.6.

3.5. Орендна плата за орендоване Майно сплачується Орендарем щомісяця протягом 15 календарних днів наступного місяця.

3.6. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно. Орендар сплачує орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

3.7. Орендна плата перераховується:

___ % на поточний рахунок Балансоутримувача _____________;

___ % до міського бюджету: ________________.

Про зміну розрахункових рахунків з орендної плати Балансоутримувач та Орендодавець повідомляють Орендаря шляхом офіційного оголошення у газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради.

Заповнення розрахункових документів на перерахування орендної плати і пені здійснюється з урахуванням норм діючого законодавства, щодо заповнення Орендарями розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету, з обов'язковою вказівкою номера договору.

3.8. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у випадку зміни Методики її розрахунку, централізованих цін і тарифів, затверджених у встановленому порядку, які безпосередньо впливають на розрахунок орендної плати.

3.9. У випадку внесення орендної плати в розмірі, що перевищує розмір орендної плати визначений цим Договором, переплата може бути залікована в рахунок наступних платежів, або, за бажанням Орендаря, повернена йому на підставі акту звірки взаєморозрахунків.

3.10. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, стягується на користь Балансоутримувача та міського бюджету відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення (включаючи день проплати).

Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3.11. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі, першочергово погашається пеня, а у другу чергу сплачується основна сума боргу з орендної плати.


4. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язаний:

4.1. Протягом 20 робочих днів з дати видання наказу Управління щодо надання Майна в оренду або затвердження протоколу конкурсної комісії підписати цей Договір, укласти договір страхування орендованого Майна на весь термін дії цього Договору та прийняти Майно за актом приймання-передачі. При визначенні страхової суми за основу приймається незалежна оцінка вартості Майна. Страхування орендованого майна здійснюється на користь Орендодавця.

4.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.3. Підтримувати орендоване Майно відповідно до вимог ДБНіП, забезпечити експлуатацію будівельних елементів і інженерного обладнання згідно технічних норм і правил.

4.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (у грошовій формі).

4.5. Здійснювати звірку розрахунків орендної плати із Балансоутримувачем та Орендодавцем не менш, ніж один раз в квартал шляхом підписання акту звірки.

4.6. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню та псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.7. Змінювати стан орендованого Майна виключно за письмовою згодою Орендодавця та Балансоутримувача.

4.8. Здійснювати поточний ремонт за письмовою згодою Орендодавця та Балансоутримувача.

За свій рахунок здійснювати капітальний ремонт за письмовою згодою Орендодавця та Балансоутримувача при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації та дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Здійснювати реконструкцію орендованого Майна за письмовою згодою Орендодавця та Балансоутримувача за свій рахунок за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Після проведення перепланування або реконструкції, згідно встановленого порядку, що потягли за собою заміну конструктивних елементів приміщення (будівлі), замовити за свій рахунок в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» технічний паспорт на це приміщення (будівлю) і не пізніше 3-х місяців після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю та Балансоутримувачу з метою внесення змін до договору оренди.

4.9. Відшкодовувати Балансоутримувачу плату за землю своєчасно на умовах та в строки, що встановлені Законом України «Про плату за землю» пропорційно тій частині будівлі, яку він орендує.

4.10. Укласти в термін не більше шести місяців з дати підписання акту приймання-передачі з Балансоутримувачем договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг або, у разі необхідності, здійснити укладання окремих договорів на отримання комунальних послуг (газо-, водо-, тепло- постачання, послуги водовідведення та електрифікації), договорів на оплату експлуатаційних витрат та договору на пропорційну частину відшкодувань на утримання прилеглої до будівлі території у термін, визначений відповідними розпорядчими документами обслуговуючих підприємств.

Завірені належним чином копії укладених договорів надати Орендодавцю протягом десяти днів з дати укладення. У разі невиконання цієї вимоги Орендодавець має право дострокового розірвання цього Договору.

4.11. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті покрівлі і фасаду окремо розташованих нежитлових будівель, а також в утриманні прибудинкової території в належному стані.

4.12. За необхідністю узгодити призначення приміщення з органами пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічною службою за місцем знаходження об'єкта оренди у термін, визначений відповідними розпорядчими документами цих організацій, та надати копії вищезазначених дозволів Орендодавцю та Балансоутримувачу протягом десяти днів з дати отримання дозволів.

4.13. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, та відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану орендованого Майна чи його втрати (повної або часткової) з вини Орендаря.

4.14. Орендар зобов'язаний відшкодовувати збитки, завдані третім особам у зв'язку з користуванням орендованим Майном, на загальних підставах.

4.15. У разі затримання повернення Майна Орендодавцеві Орендар несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження до моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

4.16. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, складу засновників, директора та інших осіб, що мають відповідні повноваження щодо договору оренди, Орендар зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів повідомити про це Орендодавця та Балансоутримувача.

4.17. Надавати безперешкодний доступ представникам Орендодавця та Балансоутримувача до орендованих приміщень з метою контролю за додержанням умов договору оренди Майна.

4.18. Забезпечити можливість доступу до інженерних мереж представникам організацій, які здійснюють їх обслуговування, які розташовані в орендованому приміщенні або до яких доступ можливий тільки через орендоване приміщення. У випадку аварійної ситуації або можливості її виникнення забезпечити доступ до інженерних мереж негайно.

4.19. Під час укладання договору оренди на новий строк, Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві та Балансоутримувачу договір страхування орендованого Майна на весь строк дії договору та документи, які підтверджують повноваження особи на підписання цього договору.

4.20. Передавати орендоване майно в суборенду тільки при наявності письмової згоди Орендодавця та балансоутримувача.

У разі отримання згоди Орендодавця на передачу частини орендованого майна в суборенду надати Орендодавцю копію договору суборенди.

4.21. Відповідати за виконання своїх зобов'язань за цим договором.

4.22. У разі укладення договору оренди строком на три роки і більше забезпечити за власні кошти здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору.


5. Права орендаря

Орендар має право:

5.1. Користуватися орендованим Майном відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, улаштування окремих входів у встановленому порядку, при наявності письмової згоди Орендодавця та Балансоутримувача, за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

5.3. За письмовою згодою Орендодавця та Балансоутримувача вносити зміни до складу орендованого Майна, провадити невід'ємні поліпшення, які необхідні для здійснення господарської діяльності, що зумовлює підвищення його вартості. Якщо невід'ємні поліпшення Майна зроблені за згодою Орендодавця та Управління, Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або зарахування їх вартості тільки у разі придбання об'єкта оренди у власність. Поліпшення, зроблені без згоди Орендодавця та Балансоутримувача, які неможливо відокремити без пошкодження орендованого Майна, не породжують зобов'язання Орендодавця відшкодувати їх вартість.

5.4. Передавати частину орендованого Майна в суборенду іншій особі лише за згодою Орендодавця та Балансоутримувача на строк, який не перевищує строк Договору оренди, та за умови відповідності вимогам цього Договору. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.5. За умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором Орендар після спливу строку Договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк, про що він повідомляє Орендодавця та Балансоутримувача не пізніше, як за ЗО календарних днів до спливу строку Договору оренди шляхом надання відповідної заяви через канцелярії Орендодавця та Балансоутримувача.


6. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язаний:

6.1. Протягом 20 робочих днів після дати видання наказу Управління щодо надання Майна в оренду або затвердження протоколу конкурсної комісії щодо надання Майна в оренду укласти договір оренди та передати Орендарю в оренду Майно згідно акту приймання - передачі.

6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.3. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, зобов'язаний протягом 30 днів повідомити про це Орендаря та Управління.

6.4. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

6.5. Повідомити Орендаря про відмову від пролонгації терміну дії договору оренди та повернення майна у строк не пізніше 30 днів з моменту закінчення терміну дії договору шляхом направлення листа з оголошеною цінністю та описом вкладення поштовою кореспонденцією. В цьому випадку вважається, що орендар повідомлений вчасно та належним чином.


7. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

7.1. Відмовитися від цього Договору і вимагати повернення Майна, що передане в оренду, якщо:

- орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд;

- у випадку форс-мажорних обставин (стихійне лихо, введення особливого режиму та інше), а також виникнення соціально-суспільної необхідності щодо Майна (капітальний ремонт, реконструкція будівлі та ін.), викликаної потребами територіальної громади м. Харкова, а також у разі потреби використання Майна під особисті потреби Орендодавця та Балансоутримувача. У разі, якщо територіальна громада м. Харкова має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, Орендодавець письмово попереджає про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

7.2. Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:

1) Орендар користується Майном всупереч Договору або призначенню Майна;

2) Орендар без дозволу Орендодавця та Балансоутримувача передав Майно або його частину у користування іншій особі;

3) Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;

4) Орендар не приступив до проведення капітального та інших видів ремонту Майна у встановлений відповідними дозволами термін;

5) У разі внесення Орендарем 3-х орендних платежів не в повному обсязі;

6) Якщо Орендар не виконує п.п. 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8. , 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19, 4.20., 4.21;

7) Якщо Орендар не використовує майно протягом трьох місяців з моменту укладання договору оренди Майна або якщо Майно не використовується за цільовим призначенням.

7.3. У разі прострочення Орендарем виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати в повному обсязі чи частково, нарахування та стягнення пені проводиться до моменту сплати основної суми боргу у встановленому п. 3.10. порядку незалежно від строку та моменту, коли зобов'язання повинно бути виконано.


8. Інші умови

8.1. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

8.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен протягом місяця після дати реорганізації надати Орендодавцеві та Балансоутримувачу документи, що підтверджують правонаступництво нової юридичної особи і письмову заяву про переоформлення Договору оренди. Заборгованість з орендної плати чи надлишкова сплачена орендна плата переноситься на правонаступника.

8.3. У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, до нового власника переходять усі права та обов'язки Орендодавця.

8.4. Орендар забезпечує здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди.


9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд господарського суду.

9.3. У разі неповернення об'єкту оренди після припинення або дострокового розірвання договору оренди у встановлений Договором термін, Орендар сплачує на користь Орендодавця та Балансоутримувача неустойку за кожний прострочений день у 2-кратному розмірі від передбаченого Договором розміру орендної плати за вимогою Орендодавця та Балансоутримувача. Часом прострочення є період з моменту встановленого для повернення Майна до моменту підписання акту приймання-передачі.

9.4. У разі звільнення Орендарем об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акту про передачу об'єкта в належному стані, Орендодавець разом з представником Балансоутримувача має право скласти акт про звільнення приміщення, встановити замок та здійснити передачу приміщення в оренду.

9.5. За майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе.


10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору

10.1. Цей Договір діє з «____» ________ р. до «____» ________ р.

10.2. Зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, розглядаються сторонами протягом 20 днів і оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.3. Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін за рішенням господарського суду, суду у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.

10.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця та Балансоутримувача, які можна відокремити без завдання шкоди, можуть бути вилучені Орендарем.

10.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору протягом 30 днів після закінчення його строку, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.

У разі якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка орендованого Майна була зроблена більш як три роки тому, для подовження договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

10.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- загибелі чи знищення об'єкта оренди;

- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду (суду);

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

- скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

- смерті орендаря;

- інших причин, передбачених діючим законодавством.

10.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11. Договір складено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.


12. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

______________________________________________________________________

Орендар:

______________________________________________________________________


13. До цього Договору додаються та є невід'ємними його частинами:

- Акт приймання-передачі орендованого Майна.

- Розрахунок орендної плати.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Орендодавець                                                                Орендар

М.П.                                                                М.П.


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. ФатєєвДодаток 3

до Порядку передачі в оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова


«Узгоджено»

Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна начальник управління комунального майна та приватизації

____________________________________________________________________ДОГОВІР ОРЕНДИ

(типова форма)


м. Харків                                                                                                                                           «____» _____________ р.

Комунальне підприємство, установа, організація (у подальшому іменоване «Орендодавець») в особі __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

що діє на підставі Статуту (Положення), з одного боку, та __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в подальшому іменований «Орендар») в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі

___________________________________________________________________________

з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.


1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування

_____________________________________________________________________,

(характеристика та повна назва майна)

далі «Майно», яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, розташоване за адресою: ___________________________________________ та

знаходиться на балансі ___________________________. Право на оренду цього майна отримано Орендарем на підставі ____________________.

1.2. Майно передається в оренду з метою використання під________________________________________________________________________.


2. Умови передачі та повернення орендованого майна.

2.1. Набуття Орендарем права користування Майном настає після підписання сторонами: цього Договору та акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається територіальна громада м. Харкова, а Орендар користується ним протягом строку дії договору оренди.

Майно зараховується на позабалансовий рахунок Орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим.

2.3. У разі припинення цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві Майно у стані, не гіршому, ніж воно було одержано, згідно з актом приймання-передачі, в термін, що вказаний в листі про непролонгацію, рішенні суду чи визначений за згодою сторін.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

2.4. Обов'язок по складанню акту приймання-передачі покладається на Орендодавця.


3. Орендна плата

3.1. Вартість об'єкту оренди визначається на підставі висновку про вартість Майна і складає _____________ грн. станом на ________________________________________.

3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова, затвердженої рішенням сесії Харківської міської ради (далі - Методика) або протоколу конкурсної комісії.

Базова орендна плата (без ПДВ) становить _______________________ грн. за ______________місяць.

Ставка орендної плати складає ________________ %.

3.3. Нарахування орендної плати починається з дати підписання Акту приймання-передачі.

3.4. Нарахування орендної плати та пені припиняється з дати підписання акту приймання-передачі майна або з моменту розірвання Договору у відповідності до п.10.6.

3.5. Орендна плата за орендоване Майно сплачується Орендарем щомісяця протягом 15 календарних днів наступного місяця.

3.6. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць і сплачується ним самостійно. Орендар сплачує орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

3.7. Орендна плата перераховується:

___ % на поточний рахунок Орендодавця _____________;

___ % до міського бюджету: ________________.

Про зміну розрахункових рахунків з орендної плати Орендодавець та управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління) повідомляють Орендаря шляхом офіційного оголошення у газеті «Харьковские известия» та в мережі Інтернет на офіційному сайті Харківської міської ради.

Заповнення розрахункових документів на перерахування орендної плати і пені здійснюється з урахуванням норм діючого законодавства, щодо заповнення Орендарями розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету, з обов'язковою вказівкою номера договору.

3.8. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у випадку зміни Методики її розрахунку, централізованих цін і тарифів, затверджених у встановленому порядку, які безпосередньо впливають на розрахунок орендної плати.

3.9. У випадку внесення орендної плати в розмірі, що перевищує розмір орендної плати визначений цим Договором, переплата може бути залікована в рахунок наступних платежів, або, за бажанням Орендаря, повернена йому на підставі акту звірки взаєморозрахунків.

3.10. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, стягується на користь Орендодавця та міського бюджету відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня за кожний день прострочення (включаючи день проплати).

Стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3.11. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі, першочергово погашається пеня, а у другу чергу сплачується основна сума боргу з орендної плати.


4. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язаний:

4.1. Протягом 20 робочих днів з дати видання наказу Управління щодо надання Майна в оренду або затвердження протоколу конкурсної комісії підписати цей Договір, укласти договір страхування орендованого Майна на весь термін дії цього Договору та прийняти Майно за актом приймання-передачі. При визначенні страхової суми за основу приймається незалежна оцінка вартості Майна. Страхування орендованого майна здійснюється на користь Управління.

4.2. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

4.3. Підтримувати орендоване Майно відповідно до вимог ДБНіП, забезпечити експлуатацію будівельних елементів і інженерного обладнання згідно технічних норм і правил.

4.4. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату (у грошовій формі).

4.5. Здійснювати звірку розрахунків орендної плати із Орендодавцем та Управлінням не менш, ніж один раз в квартал шляхом підписання акту звірки.

4.6. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню та псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

4.7. Змінювати стан орендованого Майна виключно за письмовою згодою Орендодавця та Управління.

4.8. Здійснювати поточний ремонт за письмовою згодою Орендодавця та Управління.

За свій рахунок здійснювати капітальний ремонт за письмовою згодою Орендодавця та Управління при наявності узгодженої проектно-кошторисної документації та дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Здійснювати реконструкцію орендованого Майна за письмовою згодою Орендодавця та Управління за свій рахунок за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством.

Після проведення перепланування або реконструкції, згідно встановленого порядку, що потягли за собою заміну конструктивних елементів приміщення (будівлі), замовити за свій рахунок в КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» технічний паспорт на це приміщення (будівлю) і не пізніше 3-х місяців після закінчення ремонтних робіт надати його Орендодавцю та Управлінню з метою внесення змін до договору оренди.

4.9. Відшкодовувати Орендодавцю плату за землю своєчасно на умовах та в строки, що встановлені Законом України «Про плату за землю» пропорційно тій частині будівлі, яку він орендує.

4.10. Укласти в термін не більше шести місяців з дати підписання акту приймання-передачі з Орендодавцем договір на відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг або, у разі необхідності, здійснити укладання окремих договорів на отримання комунальних послуг (газо-, водо-, тепло- постачання, послуги водовідведення та електрифікації), договорів на оплату експлуатаційних витрат та договору на пропорційну частину відшкодувань на утримання прилеглої до будівлі території у термін, визначений відповідними розпорядчими документами обслуговуючих підприємств,.

Завірені належним чином копії укладених договорів надати Орендодавцю протягом десяти днів з дати укладення. У разі невиконання цієї вимоги Орендодавець має право дострокового розірвання цього Договору.

4.11. Приймати часткову участь у загальних для всієї будівлі витратах, у тому числі у ремонті покрівлі і фасаду окремо розташованих нежитлових будівель, а також в утриманні прибудинкової території в належному стані.

4.12. За необхідністю узгодити призначення приміщення з органами пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічною службою за місцем знаходження об'єкта оренди у термін, визначений відповідними розпорядчими документами цих організацій, та надати копії вищезазначених дозволів Орендодавцю протягом десяти днів з дати отримання дозволів.

4.13. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, та відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану орендованого Майна чи його втрати (повної або часткової) з вини Орендаря.

4.14. Орендар зобов'язаний відшкодовувати збитки, завдані третім особам у зв'язку з користуванням орендованим Майном, на загальних підставах.

4.15. У разі затримання повернення Майна Орендодавцеві Орендар несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження до моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

4.16. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, складу засновників, директора та інших осіб, що мають відповідні повноваження щодо договору оренди, Орендар зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів повідомити про це Орендодавця та Управління.

4.17. Надавати безперешкодний доступ представникам Орендодавця та Управління до орендованих приміщень з метою контролю за додержанням умов договору оренди Майна.

4.18. Забезпечити можливість доступу до інженерних мереж представникам організацій, які здійснюють їх обслуговування, які розташовані в орендованому приміщенні або до яких доступ можливий тільки через орендоване приміщення. У випадку аварійної ситуації або можливості її виникнення забезпечити доступ до інженерних мереж негайно.

4.19. Під час укладання договору оренди на новий строк, Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві та Управлінню договір страхування орендованого Майна на весь строк дії договору та документи, які підтверджують повноваження особи на підписання цього договору.

4.20. Передавати орендоване майно в суборенду тільки при наявності письмової згоди Управління та орендодавця.

У разі отримання згоди Управління на передачу частини орендованого майна в суборенду надати Орендодавцю та Управлінню копію договору суборенди.

4.21. Відповідати за виконання своїх зобов'язань за цим договором.

4.22. У разі укладення договору оренди строком на три роки і більше забезпечити за власні кошти здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору.


5. Права орендаря.

Орендар має право:

5.1. Користуватися орендованим Майном відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, улаштування окремих входів у встановленому порядку, при наявності письмової згоди Орендодавця та Управління, за окремими проектами, які розроблені спеціалізованими проектними організаціями і узгоджені з управлінням містобудування і архітектури Харківської міської ради до початку проведення робіт, при наявності дозволу, отриманого відповідно з діючим законодавством .

5.3. За письмовою згодою Орендодавця та Управління вносити зміни до складу орендованого Майна, провадити невід'ємні поліпшення, які необхідні для здійснення господарської діяльності, що зумовлює підвищення його вартості. Якщо невід'ємні поліпшення Майна зроблені за згодою Орендодавця та Управління, Орендар має право на відшкодування вартості необхідних витрат або зарахування їх вартості тільки у разі придбання об'єкта оренди у власність. Поліпшення, зроблені без згоди Орендодавця та Управління, які неможливо відокремити без пошкодження орендованого Майна, не породжують зобов'язання Орендодавця відшкодувати їх вартість.

5.4. Передавати частину орендованого Майна в суборенду іншій особі лише за згодою Орендодавця та Управління на строк, який не перевищує строк Договору оренди, та за умови відповідності вимогам цього Договору. Плата за суборенду не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.5. За умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором Орендар після спливу строку Договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк, про що він повідомляє Орендодавця та Управління не пізніше, як за ЗО календарних днів до спливу строку Договору оренди шляхом надання відповідної заяви через канцелярії Орендодавця та Управління.


6. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язаний:

6.1. Протягом 20 робочих днів після дати видання наказу Управління щодо надання Майна в оренду або затвердження протоколу конкурсної комісії щодо надання Майна в оренду укласти договір оренди та передати Орендарю в оренду Майно згідно акту приймання - передачі.

6.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.3. У разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, коду ЄДРПОУ, зобов'язаний протягом 30 днів повідомити про це Орендаря та Управління.

6.4. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

6.5. Повідомити Орендаря та Управління про відмову від пролонгації терміну дії договору оренди та повернення майна у строк не пізніше 30 днів з моменту закінчення терміну дії договору шляхом направлення листа з оголошеною цінністю та описом вкладення поштовою кореспонденцією. В цьому випадку вважається, що орендар повідомлений вчасно та належним чином.


7. Права Орендодавця.

Орендодавець має право:

7.1. Відмовитися від цього Договору і вимагати повернення Майна, що передане в оренду, якщо:

- орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд;

- у випадку форс-мажорних обставин (стихійне лихо, введення особливого режиму та інше), а також виникнення соціально-суспільної необхідності щодо Майна (капітальний ремонт, реконструкція будівлі та ін.), викликаної

потребами територіальної громади м. Харкова, а також у разі потреби використання Майна під особисті потреби Орендодавця. У разі, якщо територіальна громада м. Харкова має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, Орендодавець письмово попереджає про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

7.2. Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, якщо:

1) Орендар користується Майном всупереч Договору або призначенню Майна;

2) Орендар без дозволу Орендодавця та Управління передав Майно або його частину у користування іншій особі;

3) Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;

4) Орендар не приступив до проведення капітального та інших видів ремонту Майна у встановлений відповідними дозволами термін;

5) У разі внесення Орендарем 3-х орендних платежів не в повному обсязі.

6) Якщо Орендар не виконує п. п. 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.6., 4.7., 4.8. , 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.16., 4.17., 4.18., 4.20.

7) Якщо Орендар не використовує майно протягом трьох місяців з моменту укладання договору оренди Майна або якщо Майно не використовується за цільовим призначенням.

7.3. У разі прострочення Орендарем виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати в повному обсязі чи частково, нарахування та стягнення пені проводиться до моменту сплати основної суми боргу у встановленому п.3.10 порядку незалежно від строку та моменту, коли зобов'язання повинно було бути виконано.


8. Інші умови

8.1. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

8.2. У разі реорганізації Орендаря останній повинен протягом місяця після дати реорганізації надати Орендодавцеві та Управлінню документи, що підтверджують правонаступництво нової юридичної особи і письмову заяву про переоформлення Договору оренди. Заборгованість з орендної плати чи надлишкова сплачена орендна плата переноситься на правонаступника.

8.3. У разі зміни власника Майна, переданого в оренду, до нового власника переходять усі права та обов'язки Орендодавця.

8.4. Орендар забезпечує здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди.


9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд Господарського суду.

9.3. У разі неповернення об'єкту оренди після припинення або дострокового розірвання договору оренди у встановлений Договором термін Орендар сплачує на користь Орендодавця та бюджету неустойку та міського бюджету за кожний прострочений день у 2-кратному розмірі від передбаченого Договором розміру орендної плати за вимогою Орендодавця та Управління. Часом прострочення є період з моменту встановленого для повернення Майна до моменту підписання акту приймання-передачі.

9.4. У разі звільнення Орендарем об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акту про передачу об'єкта в належному стані, Орендодавець разом з представником Управління має право скласти акт про звільнення приміщення, встановити замок та здійснити передачу приміщення в оренду.

9.5. За майно, залишене Орендарем у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Орендодавець відповідальності не несе.


10. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору

10.1. Цей Договір діє з «___» ______ р. до «___» _______ р.

10.2. Зміни та доповнення, що вносяться до договору оренди, розглядаються сторонами протягом 20 днів і оформлюються додатковими угодами, які є невід'ємними частинами цього Договору.

10.3. Договір може бути розірвано на вимогу однієї із сторін або Управління за рішенням господарського суду, суду у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами цього Договору.

10.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця та Управління, які можна відокремити без завдання шкоди, можуть бути вилучені Орендарем.

10.5. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору протягом 30 днів після закінчення його строку, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах.

У разі якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка орендованого Майна була зроблена більш як три роки тому, для подовження договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

10.6. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- загибелі чи знищення об'єкта оренди;

- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду (суду);

- банкрутства Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;

- скасування (припинення) державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

- смерті орендаря;

- інших причин, передбачених діючим законодавством.

10.7. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11. Договір складено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.


12. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

______________________________________________________________________

Орендар:

______________________________________________________________________

13. До цього Договору додаються та є невід'ємними його частинами:

- Акт приймання-передачі орендованого Майна.

- Розрахунок орендної плати


РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


Орендодавець                                                                        Орендар

М.П.                                                                                М.П.


Заступник міського голови -

директор Департаменту економіки та

комунального майна М.І. Фатєєв