Про створення Координаційної ради з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові

Номер
125/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
13/07/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 13.07.2020 № 125

Про створення Координаційної ради з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові

З метою сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів, координації діяльності органів місцевого самоврядування з громадськістю, враховуючи положення Конституції України та Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові (додаток 1).

2.2. Персональний склад Координаційної ради з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові (додаток 2).

3. Координацію діяльності, пов'язану із виконанням розпорядження, покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до розпорядження міського голови

від 18.07.2020 № 125


ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань взаємодії з громадськими

організаціями ветеранів

при Харківському міському голові


1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань взаємодії з громадськими організаціями ветеранів при Харківському міському голові (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою сприяння діяльності громадських об'єднань ветеранів, координації заходів виконавчих органів Харківської міської ради щодо створення належних умов для підтримання здоров'я та активного довголіття ветеранів, виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, надання пільг та соціальних гарантій ветеранів у місті Харкові, ураховуючи вразливий стан ветеранів війни, які брали участь у захисті Батьківщини під час Другої світової війни.

1.2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про громадські об'єднання», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Координаційної ради базується на принципах:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

рівності перед законом;

неупередженості та справедливості;

дотримання моральних засад суспільства та етичних норм поведінки;

оперативності та своєчасності;

відкритості та прозорості інформації про діяльність Координаційної ради;

доступності та зручності для мешканців територіальної громади міста Харкова;

відповідальності.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

член територіальної громади міста Харкова - громадянин України, зареєстрований для проживання у місті Харкові відповідно до чинного законодавства;

ветерани, визначені в пп. 1, 3, 4-10, 12, 17, 18 ч. 1 ст. 6, абз. 2 п. 4 ч. 2 ст. 7, пп. 5, 6, 8 ст. 7, пп. 1-4, 12 ст. 9, абз. 3 ч. 1 ст. 10, пп. 2, 3 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його союзників у період Другої світової війни або навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах;

громадське об'єднання - добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема національних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, зареєстроване у встановленому законодавством порядку;

представник громадського об'єднання - особа, уповноважена представляти відповідну організацію (спілку) на підставі рішення її загальних зборів або іншого вищого органу громадського об'єднання, оформленого у встановленому порядку.

1.5. Організаційне та методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Відділом по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради.

1.6. Координаційна рада має бланк із власним найменуванням.

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є сприяння:

діяльності громадських об'єднань ветеранів в місті Харкові;

забезпеченню прав, потреб та соціальних гарантій ветеранів;

розвитку громадських об'єднань ветеранів, відзначенню свят, виконанню цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни тощо;

участі громадських об'єднань у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються виконавчими органами Харківської міської ради і стосуються правового статусу громадських об'єднань ветеранів;

координації діяльності органів місцевого самоврядування з громадськістю.

3. Функції Координаційної ради

3.1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Вивчає, аналізує стан, тенденції та прогнозує соціальні процеси в розвитку міста Харкова, становище громадських організацій ветеранів у місті.

3.1.2. Вносить пропозиції виконавчим органам Харківської міської ради відповідно до їх компетенції щодо:

вирішення проблем, спрямованих на захист ветеранів;

забезпечення прав ветеранів у місті Харкові, розвитку їх об'єднань;

збереження, підтримки та розвитку організацій ветеранів у місті Харкові;

організації проведення наукових та науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів з питань діяльності організацій ветеранів у місті Харкові.

3.1.3. Проводить просвітницьку діяльність щодо вирішення проблем ветеранів.

3.1.4. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення.

4. Повноваження Координаційної ради

4.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

ініціювати розгляд та обговорення питань щодо розвитку громадських об'єднань ветеранів;

звертатися в установленому порядку до виконавчих органів Харківської міської ради, органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських об'єднань, міжнародних неурядових організацій для отримання необхідної інформації;

утворювати в разі потреби у своєму складі тимчасові та постійні робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, вчених, представників громадських об'єднань;

вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

запрошувати на засідання Координаційної ради юридичних та фізичних осіб для розгляду питань, внесених до порядку денного засідання;

розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

4.2. Координаційна рада при виконані покладених на неї завдань зобов'язана:

дотримуватись вимог чинного законодавства;

забезпечувати захист прав усіх громадян України, які мають статус ветеранів, не зважаючи на те, чи беруть вони участь у діяльності громадських об'єднань ветеранів;

здійснювати захист персональних даних фізичних осіб.

5. Організація роботи Координаційної ради

5.1. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, кількість яких визначається їх доцільністю, але не менше одного на рік.

5.2. Позачергові засідання Координаційної ради можуть скликатися за ініціативою голови Координаційної ради, заступника голови Координаційної ради чи однієї третини загального складу її членів.

5.3. Засідання Координаційної ради скликається її головою.

5.4. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.5. Головує на засіданнях Координаційної ради її голова, а в разі його відсутності з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планове та позачергове засідання Координаційної ради за його дорученням проводить заступник голови Координаційної ради.

5.6. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.7. Окрема думка члена Координаційної ради викладається в письмовій формі і додається до протоколу її засідання.

5.8. Рішення Координаційної ради має рекомендаційний характер.

5.9. За результатами засідання Координаційної ради складається протокол, який підписується всіма членами, які були присутні на її засіданні.

6. Склад Координаційної ради

6.1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Громадської Ради.

6.2. Координаційну раду очолює міський голова.

6.4. До складу Координаційної ради на громадських засадах входять представники виконавчих органів Харківської міської ради, представники громадських об'єднань ветеранів тощо.

6.5. Персональний склад Координаційної ради затверджує міський голова, у тому числі, але не виключно на підставі пропозицій керівників виконавчих органів Харківської міської ради та заяв громадських об'єднань ветеранів, зареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. Секретарем Координаційної ради є начальник Відділу по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради, який:

формує та узгоджує з головою Координаційної ради питання щодо порядку денного засідання;

приймає від юридичних та фізичних осіб, представників громадських об'єднань ветеранів, виконавчих органів Харківської міської ради документи, які необхідні для розгляду на засіданні Координаційної ради;

повідомляє членів Координаційної ради про місце, дату та час, а також про порядок денний засідання Координаційної ради;

веде протоколи засідань Координаційної ради та в разі потреби формує з них витяги, робить їх копії.

6.7. Повідомлення про скликання засідання Координаційної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та/або в інший прийнятний спосіб.

6.8. Документи, які надійшли на розгляд Координаційної ради, та оригінали протоколів п засідань зберігаються у Відділі по роботі з громадськими об єднаннями Харківської міської ради відповідно до номенклатури справ.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку встановленому для його прийняття.


Начальник Відділу по роботі

з громадськими об'єднаннями

Харківської міської ради Н.О. СТЄРІН


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 2

до розпорядження міського голови

від 18.07.2020 № 125


СКЛАД

Координаційної ради з питань взаємодії з фомадськими організаціями

ветеранів при Харківському міському голові

Кернес Геннадій Адольфович - міський голова, голова Координаційної ради;

Терехов Ігор Олександрович - перший заступник міського голови, заступник голови Координаційної ради;

Стєрін Нікіта Олександрович - начальник Відділу по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради, секретар Координаційної ради.

Члени Координаційної Ради

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна - заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна - заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення;

Басараб Вячеслав Миколайович  - директор Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Вельможна Ольга Іванівна - голова адміністрації Індустріального району;

Головчанська         Ганна Олександрівна - голова адміністрації Основ'янського району;

Ільєнко В'ячеслав Михайлович - голова адміністрації Слобідського району;

Казанжиєва Неллі Василівна - голова адміністрації Київського району;

Кашлаков Григорій Дмитрович - в. о. голови адміністрації Холодногірського району;

Котковський Володимир Романович - голова адміністрації Шевченківського району;

Товкун Олег Миколайович - голова адміністрації Московського району;

Топчій Тетяна Василівна - голова адміністрації Немишлянського району;

Цибульник Тетяна Анатолівна - голова адміністрації Новобаварського району;

Котенко Борис Олександрович - голова Харківської міської організації ветеранів України;

Прохоренко Валерій Феодосієвич - заступник голови Харківської міської організації ветеранів України;

Ситник Наталія Василівна - голова Індустріальної районної організації ветеранів України;

Серик Віктор Михайлович - голова Київської районної організації ветеранів України;

Кононенко Ніна Миколаївна - голова Московської районної організації ветеранів України;

Іванська Людмила Вікторівна - голова Немишлянської районної організації ветеранів України;

Шевченко Анатолій Михайлович - голова Новобаварської районної організації ветеранів України;

Шашкін Володимир Іванович - голова Основ'янської районної організації ветеранів України;

Клемпотюк Віталій Карлович - голова Слобідської районної організації ветеранів України;

Скляр Олександр Борисович - голова Холодногорської районної організації ветеранів України;

Шоков Олексій Федорович - голова Шевченківської районної організації ветеранів України.


Начальник Відділу по роботі

з громадськими об'єднаннями

Харківської міської ради Н.О. СТЄРІН


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ