Про створення Координаційної ради з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові

Номер
124/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
13/07/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВАР О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 13.07.2020 № 124

Про створення Координаційної ради з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові

З метою сприяння діяльності національних громадських об'єднань, визнаючи нерозривність прав людини і прав національностей, підтримуючи розвиток національної самосвідомості і самовиявлення в місті Харкові, ураховуючи положення Конституції України та Закону України «Про національні меншини в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Координаційну раду з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Координаційну раду з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові (додаток 1).

2.2. Персональний склад Координаційної ради з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові (додаток 2).

3. Розпорядження міського голови від 09.10.2019 № 140 «Про створення Громадської ради з питань міжнаціональних відносин при міському голові» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова Г.А. КЕРНЕСДодаток 1

до розпорядження міського голови

від 18.07.2020 № 124


ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань міжнаціональних відносин

при Харківському міському голові


1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань міжнаціональних відносин при Харківському міському голові (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою координації та сприяння діяльності національних громадських об'єднань в процесі прийняття рішень виконавчими органами Харківської міської ради щодо збереження, підтримки та розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин, поглиблення демократичних засад та забезпечення міжнаціональної злагоди в місті Харкові.

1.2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про національні меншини в Україні», «Про громадські об'єднання», «Про місцеве самоврядування в України» та іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Координаційної ради базується на принципах:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

рівності перед законом;

неупередженості та справедливості;

дотримання моральних засад суспільства та етичних норм поведінки;

оперативності та своєчасності;

відкритості та прозорості інформації про діяльність Координаційної ради;

доступності та зручності для мешканців територіальної громади міста Харкова;

відповідальності.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

член територіальної громади міста Харкова - громадянин України, зареєстрований для проживання в місті Харкові відповідно до чинного законодавства;

національне громадське об'єднання - добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема національних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, зареєстроване у встановленому законодавством порядку;

національна меншина - група громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою;

представник національного громадського об'єднання - особа, уповноважена представляти відповідну організацію (спілку) на підставі рішення її загальних зборів або іншого вищого органу громадського об'єднання, оформленого у встановленому порядку.

1.5. Організаційне та методичне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Відділом по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради.

1.6. Координаційна рада має бланк із власним найменуванням.

2. Завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є сприяння:

формуванню толерантності та злагоди в міжнаціональних відносинах у місті Харкові;

забезпеченню прав національних меншин, потреб їх етнокультурного розвитку, розвитку національної самосвідомості й самовиявлення;

розвитку національних культурних традицій, використанню національної символіки, відзначенню національних свят, сповідуванню своєї релігії, задоволенню потреб у літературі, мистецтві тощо;

зміцненню етнокультурних і гуманітарних зв'язків національних громадських об'єднань, які здійснюють свою діяльність у місті Харкові, із країнами їх етнічного походження;

участі національних громадських об'єднань у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються виконавчими органами Харківської міської ради і стосуються правового статусу громадських об'єднань;

охороні пам'яток історії і культури національних меншин на території міста Харкова.

3. Функції Координаційної ради

3.1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Вивчає, аналізує стан, тенденції та прогнозує соціальні процеси в етнонаціональному розвитку міста Харкова, становище національних меншин міста.

3.1.2. Вносить пропозиції виконавчим органам Харківської міської ради відповідно до їх компетенції щодо:

вирішення проблем міжетнічних відносин;

забезпечення прав національних меншин у місті Харкові, етнокультурного розвитку національних груп;

збереження, підтримки та розвитку етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин у місті Харкові;

організації проведення наукових та науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів з питань діяльності національних меншин у місті Харкові.

3.1.3. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення.

4. Повноваження Координаційної ради

4.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

ініціювати розгляд та обговорення питань щодо розвитку національної самосвідомості та самовиявлення;

звертатися в установленому порядку до виконавчих органів Харківської міської ради, органів державної влади, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, громадських об'єднань, міжнародних неурядових організацій для отримання необхідної інформації;

утворювати в разі потреби у своєму складі тимчасові та постійні робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, працівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності, вчених, фахівців з національних питань, представників громадських об'єднань;

вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

запрошувати на засідання Координаційної ради юридичних та фізичних осіб для розгляду питань, внесених до порядку денного засідання Координаційної ради;

розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

4.2. Координаційна рада при виконані покладених на неї завдань зобов'язана:

дотримуватись вимог чинного законодавства;

забезпечувати захист прав усіх громадян України, які належать до національних меншин, не зважаючи на те, чи беруть вони участь у діяльності національних громадських об'єднань;

здійснювати захист персональних даних громадян.

5. Організація роботи Координаційної ради

5.1. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, кількість яких визначається їх доцільністю, але не менше одного на рік.

5.2. Позачергові засідання Координаційної ради можуть скликатися за ініціативою голови Координаційної ради, заступника голови Координаційної ради чи однієї третини загального складу її членів.

5.3. Засідання Координаційної ради скликається її головою.

5.4. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.5. Головує на засіданнях Координаційної ради її голова, а в разі його відсутності з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) планове та позачергове засідання Координаційної ради за його дорученням проводить заступник голови Координаційної ради.

5.6. Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.7. Окрема думка члена Координаційної ради викладається в письмовій формі і додається до протоколу її засідання.

5.8. Рішення Координаційної ради має рекомендаційний характер.

5.9. За результатами засідання Координаційної ради складається протокол, який підписується всіма членами, які були присутні на її засіданні.

6. Склад Координаційної ради

6.1. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Координаційної ради.

6.2. Координаційну раду очолює міський голова.

6.3. До складу Координаційної ради на громадських засадах входять представники виконавчих органів Харківської міської ради, представники національних громадських об'єднань тощо.

6.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує міський голова, у тому числі, але не виключно на підставі пропозицій керівників виконавчих органів Харківської міської ради та заяв національних громадських об'єднань, зареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Секретарем Координаційної ради є начальник Відділу по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради, який:

формує та узгоджує з головою Координаційної ради питання щодо порядку денного засідання;

приймає від юридичних та фізичних осіб, представників національних громадських об'єднань, виконавчих органів Харківської міської ради документи, які необхідні для розгляду на засіданні Координаційної ради;

повідомляє членів Координаційної ради про місце, дату та час. а також порядок денний засідання Координаційної ради;

веде протоколи засідань Координаційної ради та в разі потреби формує з них витяги, робить їх копії.

6.6. Повідомлення про скликання засідання Координаційної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та/або в інший прийнятний спосіб.

6.7. Документи, які надійшли на розгляд Координаційної ради,та оригінали протоколів засідань зберігаються у Відділі по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради відповідно до номенклатури справ.

7. Прикінцеві положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Начальник Відділу по роботі

з громадськими об'єднаннями

Харківської міської ради Н.О. СТЄРІН


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІДодаток 2

до розпорядження міського голови

від 18.07.2020 № 124


СКЛАД

Координаційної ради з питань міжнаціональних відносин

при Харківському міському голові


Кернес Геннадій Адольфович - міський голова, голова Координаційної ради;

Терехов Ігор Олександрович - перший заступник міського голови, заступник голови Координаційної ради;

Стєрін Нікіта Олександрович - начальник Відділу по роботі з громадськими об'єднаннями Харківської міської ради, секретар Координаційної ради.

Члени Координаційної ради

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна - заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Басараб Вячеслав Миколайович – директор Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Тімошевська Анна Володимирівна - виконавчий директор Асоціації національно-культурних об'єднань України (за згодою);

Аббасов Гурбан Ібрагим огли - голова Харківської обласної регіональної організації «Конгрес азербайджанців України» (за згодою);

Авагян Метаксія Гургенівна - голова Харківської обласної громадської організації «Вірменське товариство культурних зв'язків» (за згодою);

Асратян Араксія Левонівна - голова Харківської обласної громадської організації «Товариство вчителів національних меншин «Співдружність» (за згодою);

Баширов Шафік Ібрагимович – голова культурно-просвітницького татарського товариства «Дустлик» (за згодою);

Гогохія Нона Ігорівна - голова Харківської обласної організації «Грузинське національно-культурне товариство «Сакартвело» (за згодою);

Годунов Міхаїл Пєтровіч - голова громадської організації «Харківське товариство східних слов'ян» (за згодою);

Джафарова Кіфаят Кизим кизи – голова обласного товариства азербайджанських жінок м. Харкова «Айнур Хатун» (за згодою);

Каражанова Макка Сагангаліївна - голова Харківського міського національного громадського об'єднання казахів «Бірлік» (за згодою);

Карафетова Людмила Миколаївна - голова обласного культурного центру «Аме Рома» (за згодою);

Карімі Патша         - голова Харківської міської організації іноземних студентів та громадян (за згодою);

Кац Ігор Петрович - голова міської громадської організації «Національна пам'ять «Голокост» (за згодою);

Кірія Зурабі Барнобович – голова національного громадського об'єднання «Грузія» (за згодою);

Кім Людмила Антонівна - голова товариства корейської культури (за згодою);

Леонідов Леонід Петрович - голова обласного національного комітету «Дробицький Яр» (за згодою);

Майстренко Жанна Яківна - голова Харківського обласного благодійного фонду «Єврейський культурний центр «Бейт Дан» (за згодою);

Матюшенко Вадим Іванович - голова циганського національно-культурного товариства «Ромен» (за згодою);

Мохамад Нідал Фаллаха - президент Харківської обласної громадської організації сірійських громадян «Асоціації сірійського земляцтва» (за згодою);

Оганесян Армаіс Вартікесович - голова Харківської обласної громадської організації «Вірменська національна міська громада» (за згодою);

Омаров Мурад Анвер огли - голова Харківського обласного національно-культурного товариства азербайджансько-української дружби «Достлуг» (за згодою);

Отман Шаді - голова громадської організації «Ісламський культурний центр «Альманар» (за згодою);

Савицький Сергій Михайлович - голова наглядової ради громадської організації «МультікультіУА» (за згодою);

Сайдалієв Нурулло Нурбобоєвич - голова Харківської обласної громадської організації «Діаспора таджиків «Пайванд» (за згодою);

Фукс Андрій Едуардович - голова товариства німців «Відергебурт» (за згодою);

Хандамірян Самвел Грандікович - голова обласної громадської організації «Вірменська національна громада (за згодою);

Чернієнко Юзефа Болеславівна - голова товариства польської культури (за згодою);

Череповський Петро Миколайович - голова Харківського міського товариства циган «Фонд Ловарі» (за згодою);

Шевченко Катерина Олександрівна - голова товариства греків «Геліос» (за згодою);

Юсупов Шахабідин Жалаллідинович - голова Харківської обласної організації «Узбецький національний центр» (за згодою);

Сіддік Хваджа Хафізулла - президент Харківської міської громадської асоціації афганських громадян (за згодою);

Конарев Володимир Ілліч - голова Харківської міської громадської асоціації афганських громадян (за згодою);

Саід Джавід - голова громадської організації «Афганська громада України» (за згодою);

Аяз Мохаммад - голова громадської організації «ПАК ЗАМІН» (Пакістан) (за згодою);

Пур Хосейн Джавахеріха - голова громадської організації «Іранська Фард Мансур діаспора «Загрос» (за згодою);

Фарід Алієв - представник турецької громади міста (за згодою);

Костанян Константин Ашотович - представник вірменської громади міста (за згодою);

Альміслем Мустафа - представник курдської громади міста (за згодою);

Ротшильд Варібрус Велімар Зах – голова громадської організації «Ротшильдівська академія наук» (за згодою).


Начальник Відділу по роботі

з громадськими об'єднаннями

Харківської міської ради Н.О. СТЄРІН


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ