Про затвердження місцевої гарантії Харківської міської ради № 3 від 10 березня 2020 року

Номер
2207/20
Сесія
36/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
24/06/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


36 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2020 р. № 2207/20

м. Харків

Про затвердження місцевої гарантії Харківської міської ради № 3 від 10 березня 2020 року

З метою реалізації інвестиційного проекту «Розширення метрополітену у м. Харкові» («Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»), згідно зі ст. 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити місцеву гарантію Харківської міської ради № 3 від 10 березня 2020 року з метою гарантування виконання зобов’язань комунальним підприємством «Харківський метрополітен», що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань транспорту, зв’язку та екології і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕСМісцева гарантія Харківської міської ради

№ 3

м. Харків                                                                10.03.2020 р.

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (надалі - Гарант) в особі Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з Бюджетним кодексом України, Порядком надання місцевих гарантій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України № 102 від 03.03.2020 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Харківською міською радою у 2020 році», рішенням Харківської міської ради від 21.08.2019 № 1733/19 (зі змінами) «Про надання гарантії Харківської міської ради для забезпечення виконання зобов’язань КП «Харківський метрополітен» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку на реалізацію інвестиційного Проекту «Розширення метрополітену у м. Харкові» (Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові), відповідно до Угоди про передачу коштів позики (надалі - Угода) № 13010-05/153 від 27 вересня 2019 року між Міністерством фінансів України, Харківською міською радою та Комунальним підприємством «Харківський метрополітен» безвідклично та безумовно гарантує Міністерству фінансів України (ЄДРПОУ 00013480), що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна (далі - Кредитор), виконання Комунальним підприємством «Харківський метрополітен» (ЄДРПОУ 04805918), що знаходиться за адресою: вул. Різдвяна, буд. 29, м. Харків, Харківська обл., 61052, Україна (надалі - Позичальник), зобов’язань Позичальника з повернення основної суми кредиту у розмірі 80 000 000,00 (вісімдесят мільйонів) євро (надалі - Позика) та зі сплати процентів за користування Позикою, комісій та інших зобов’язань, що випливають з умов Угоди (далі - Сума гарантії).

За цією гарантією Гарант безвідклично та безумовно гарантує у разі невиконання Позичальником протягом 10 робочих днів вищезазначених зобов’язань за Угодою сплатити Кредитору суму, що не перевищує Суму гарантії, протягом двадцяти банківських днів з моменту отримання Гарантом першої вимоги Кредитора про сплату за цією гарантією, підписаною уповноваженою особою Кредитора та скріпленою печаткою Кредитора.

У письмовій вимозі Кредитора повинно бути вказано, що Кредитор надав Позичальнику Позику відповідно до умов Угоди, а Позичальник не повернув основну суму Позики та/або процентів за користування Позикою, комісій та інших зобов’язань, що випливають з умов Угоди, у встановлені Угодою строки; розмір порушеного Позичальником зобов’язання зі сплати основної суми Позики, процентів, комісій та інших зобов’язань, що випливають з Угоди, не повинен перевищувати Суми гарантії.

До вимоги про виконання зобов’язань за гарантією повинні додаватися такі документи:

- завірена Кредитором копія вимоги, направленої Позичальнику щодо виконання зобов'язань за Угодою:

- детальний розрахунок суми пред'явленої вимоги (заборгованість з повернення основної суми Позики, процентів, комісій та інших зобов'язань, що випливають з Угоди):

- реквізити рахунків, на які мають бути перераховані кошти.

Датою пред'явлення Гарантові письмової вимоги про виконання зобов'язань за цією гарантією вважається дата надходження вимоги до Гаранта.

Вимога про виконання зобов'язань за гарантією і документи, що до неї додаються, направляються Гаранту за адресою: майдан Конституції, буд. 7. м. Харків. Харківська обл.. 61003. Україна.

У разі зміни адреси, Гарант повідомить Кредитора про такі зміни.

Сума гарантії буде автоматично зменшуватися на:

- суму будь-якого платежу , виконаного Гарантом за цією гарантією.

- суму повернутого Позичальником основного боргу відповідно до умов Угоди.

Ця гарантія набуває чинності з дати її видачі (підписання Гарантом) та припиняється в залежності від того, що сталося раніше:

- після повного виконання Позичальником зобов'язань з повернення основної суми кредиту та/або процентів за користування Позикою, комісій та інших зобов'язань, що випливають з умов Угоди, що підтверджується отриманим від Кредитора повідомленням, або

- у день виконання Гарантом своїх зобов'язань за цією гарантією, або

- у день одержання Гарантом від Кредитора оригіналу цієї гарантії чи письмової заяви Кредитора про звільнення Гаранта від зобов'язань за цією гарантією.

Право вимоги за цією гарантією може бути персу ступлене Кредитором з наступним повідомленням Гаранта про особу, на користь якої право вимоги за цією гарантією було переуступлене.

Внесення змін до цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням між Кредитором та Гарантом.

Гарантія складена в одному примірнику. Гарантія передається Кредитору за актом прийому-передачі.

Ця гарантія передбачає правонаступництво у разі припинення діяльності Позичальника.

Ця гарантія регулюється чинним законодавством України.


Харківський міський голова Г.А. КЕРНЕС


Акт

приймання-передачі місцевої гарантії від 10.03.22020


10.03.2020 р.

Цей акт складений Харківською міською радою, в особі Харківського міського голови Кернеса Генадія Адольфовича та Міністерства фінансів України, в особі Заступника Міністра з питань європейської інтеграції Гелетія Юрія Ігоровича, про те, що Харківська міська рада передала, а Міністерство фінансів України прийняло оригінал місцевої гарантії від 10.03.2020 № 3.

Акт складений на 1 (одному) аркуші в 2 (двох) примірниках, по одному примірнику для кожної сторони.Передав                                                        Прийняв

(від Харківської міської ради)                                (від Міністерства фінансів України)

____ Геннадій КЕРНЕС                                        ______ Юрій ГЕЛЕТІЙ