Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) Харківської міської ради

Номер
94/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
18/05/2020
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 18.05.2020 № 94

Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) Харківської міської ради

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про уповноважену особу (осіб) Харківської міської ради (додасться).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова                Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до розпорядження міського голови

від 18.05.2020 № 94


ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу (осіб) Харківської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про уповноважену особу (осіб) Харківської міської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі - Закон), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи (осіб) Харківської міської ради, а також її права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа (особи) Харківської міської ради - службова (посадова) особа Харківської міської ради (далі - замовник), призначена розпорядженням міського голови відповідальною за організацію та проведення спрощених закупівель згідно із Законом.

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення спрощених закупівель в інтересах замовника на засадах об'єктивності та неупередженості процесу організації та проведення спрощених закупівель.

1.4. Уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, розпорядженнями міського голови.

2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб) Харківської міської ради

2.1. Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі розпорядження міського голови.

2.2. Не можуть призначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3. Призначення уповноваженої особи (осіб), а також виконання нею функцій не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця спрощеної закупівлі.

2.4. Уповноважена особа (особи) зобов'язана відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли уповноважена особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

2.5. Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб залежно від обсягів закупівель за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних спрощених закупівель.

2.6. У разі призначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

2.7. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

2.8. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування. Відповідний рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель підтверджується шляхом проходження безкоштовного тестування на вебпорталі Уповноваженого органу до 01.01.2022.

2.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

об'єктивне та неупереджене визначення переможця спрощеної закупівлі;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.10. Уповноважена особа (особи):

бере участь у плануванні спрощених закупівель і закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. грн та формує річний план в електронній системі закупівель;

здійснює вибір виду закупівлі;

організовує та проводить спрощені закупівлі;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця спрощеної закупівлі;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов'язаних із здійсненням спрощених закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Для реалізації своїх повноважень уповноважена особа має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам спрощеної закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

витребувати та отримувати від службових (посадових) осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням спрощених закупівель, здійснення заходів зі своєчасного оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати у разі потреби оприлюднення звітів про договори про закупівлю, вартість предмету яких не перевищує 50 тис. грн;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.12. Уповноважена особа (особи) зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.13. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на вебпорталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом.

2.14. Уповноважена особа (особи) за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


Директор Департаменту

адміністративно-господарської діяльності

Харківської міської ради В.В. ДАШУТІН


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ