Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житла

Номер
/
Сесія
35/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
20/03/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
РішенняДодаток

до проекту рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житла» від _______ № ___/20

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБУДОВНИКА СОЦІАЛЬНОГО ТА ДОСТУПНОГО ЖИТЛА


  1. Загальні положення


1.1. Порядок проведення конкурсу з визначення забудовника соціального
та доступного житла (далі – Порядок) на принципах відкритості, прозорості, дотримання конкуренції, змагальності та об’єктивності визначає порядок організації, підготовки та проведення конкурсу з визначення особи (переможця конкурсу), яка запропонувала найкращі умови реалізації Програми розвитку соціального та доступного житла у м. Харкові, та якій у встановленому законом порядку буде надане право на забудову земельної ділянки.

1.2. Прядок розроблено на підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Земельного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»
від 20.11.2015 р. № 7/15
(зі змінами) та з урахуванням висновків Вищого адміністративного суду викладених у Постанові від 29.09.2016 по справі
№ К/800/8288/16.

Метою проведення конкурсу є визначення забудовника соціального
та доступного житла у м. Харкові.

1.3. Терміни, які вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

доступне житло - збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.

замовник конкурсу - територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради;

заява (заява про намір взяти участь у конкурсі) - письмове звернення заявника про бажання та намір взяти участь у конкурсі;

заявники - суб’єкти господарювання, які виявили намір взяти участь
у конкурсі з визначення забудовника соціального та доступного житла.

конкурсна документація - комплект документів, необхідних для підготовки у визначений термін конкурсної пропозиції;

конкурсна комісія (Комісія) - тимчасовий колегіальний орган, який створюється для визначення переможця конкурсу за розпорядженням Харківського міського голови за участю представників виконавчих органів
та депутатів Харківської міської ради;

конкурсна пропозиція - документ, що містить пропозицію щодо участі
у конкурсі з відбору забудовника, який оформлюється заявником відповідно
до вимог цього Порядку, і подається на розгляд Комісії для прийняття нею рішень згідно з визначеними цим Порядком завданнями та компетенцією Комісії;

організатор конкурсу - Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради;

переможець конкурсу - учасник конкурсу, який за рішенням Комісії виконав усі умови конкурсу та надав найкращу серед інших конкурсну пропозицію
щодо реалізації Програми розвитку соціального та доступного житла;

соціальне житло - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк. До житла з житлового фонду соціального призначення відповідно до цього порядку, належать квартири в багатоквартирних жилих будинках, які надаються громадянам у порядку черги на одержання соціального житла на умовах Програми розвитку соціального та доступного житла;

учасники конкурсу - заявники, які у встановленому порядку подали
на розгляд Комісії заяву про намір взяти участь у конкурсі та інші, визначені
цим Порядком документи, а також отримали перелік прийнятих документів
із вказівкою реєстраційного номера та повідомлені про присвоєння їм статусу учасника конкурсу;

забудовник – це особа, яка отримала право на забудову земельної ділянки, виділеної міською радою для будівництва доступного та соціального житла. Визначення забудовника (замовника) будівництва доступного та соціального житла проводиться на конкурсних засадах.


2. Порядок створення та роботи конкурсної комісії


2.1. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу створюється конкурсна комісія (далі - Комісія).

2.2. Комісія є колегіальним органом та створюється з метою забезпечення дотримання єдиних принципів при обранні переможця конкурсу, на умовах, визначених цим Положенням. Склад Комісії затверджується розпорядженням Харківського міського голови до складу комісії включаються депутати Харківської міської ради та представники профільних виконавчих органів Харківської міської ради.

2.3. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, рішеннями Харківської міської ради, її виконавчих органів, розпорядженнями Харківського міського голови та цим Порядком.

2.4. Основними завданнями Комісії є:

підготовка та проведення конкурсу;

розгляд заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій, наданих заявниками та учасниками конкурсу;

проведення аналізу заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій на визначення їх відповідності умовам конкурсу;

оцінка наданих конкурсних пропозицій та підготовка протоколу конкурсної комісії про визначення найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції;

визначення переможця конкурсу за підсумками проведеного конкурсу;

реєстрація та розгляд претензій та інших звернень, пов’язаних із рішеннями Комісії, підготовкою та проведенням конкурсу;

повідомлення учасників конкурсу про його результати.

2.5. Комісія для вирішення своїх завдань:

видає конкурсну документацію заявникам або їх уповноваженим представникам;

розглядає заяви, інші документи, відомості та конкурсні пропозиції
та проводить їх аналіз;

повідомляє заявнику про присвоєння йому статусу учасника конкурсу;

проводить оцінку наданих конкурсних пропозицій та за результатами конкурсу приймає рішення про визначення переможця конкурсу;

забезпечує виконання рішення про проведення конкурсу.

2.6. Комісія має право:

залучати на договірній основі до роботи Комісії експертів, аудиторські, консультаційні та інші спеціалізовані організації;

запрошувати на засідання Комісії та заслуховувати представників учасників конкурсу;

отримувати від учасників конкурсу роз’яснення щодо наданих ними конкурсних пропозицій.

2.7. Рішення про проведення засідання Комісії приймається її головою,
а засідання проводиться під його головуванням. У разі відсутності на засіданні голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

2.8. Підготовка проведення засідань Комісії здійснюється її секретарем.
У разі відсутності секретаря Комісії його функції виконує заступник секретаря Комісії.

2.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 2/3 її персонального складу.

2.10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування. За умови однакової кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засідання Комісії
є вирішальним.

2.11. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається секретарем, підписується всіма присутніми членами Комісії, її головуючим
та секретарем. Член Комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або зі змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається
до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

2.12. Оригінали протоколів засідань та матеріали до них зберігаються
у секретаря Комісії.

2.13. Контроль за виконанням рішень Комісії здійснює її голова.


3. Умови участі у конкурсі


3.1. Для участі у конкурсі заявник, крім заяви на участь у конкурсі, подає
на розгляд Комісії конкурсну пропозицію, а також інші документи та відомості, які передбачені цим Положенням та визначені у оголошенні про проведення конкурсу.

3.2. Учасник конкурсу має право подати додаткові пропозиції до конкурсної пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію проекту, створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

3.3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, отримує у секретаря Комісії конкурсну документацію, зокрема:

інструкцію для учасників конкурсу (інформацію про вимоги щодо предмета та умов конкурсу, дату і порядок його проведення, порядок розроблення, оформлення і надання конкурсної пропозиції);

форму заяви на участь у конкурсі;

перелік документів та відомостей, які повинні додаватися до заяви на участь
у конкурсі;

технічне завдання (вихідні дані для підготовки конкурсної пропозиції).

3.4 Конкурсна документація розробляється та затверджується організатором конкурсу.

3.5. Виконання умов, які пред’являються до конкурсної документації,
є обов’язковим для всіх заявників та учасників конкурсу.

3.6. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання,
які відповідають обов'язковим умовам допущення до участі у конкурсі
на будівництво соціального та доступного житла та надали гарантійні зобов'язання щодо:

відповідності проекту багатоквартирного будинку вимогам соціального
та доступного житла;

укладення договорів на придбання прав на доступне житло з особами,
які знаходяться на обліку у виконавчому комітеті Харківської міської ради;

безоплатної передачі відповідної кількості квартир до комунальної власності територіальної громади м. Харкова для формування житлового фонду соціального призначення;

введення в експлуатацію житлового будинку в терміни, визначені проєктом організації будівництва (з моменту укладання угоди на виконання робіт (будівництво).

3.7. Учасником конкурсу не може бути юридична особа:

стосовно якої порушено провадження справи про банкрутство
або відновлення платоспроможності;

щодо якої прийнято рішення про припинення діяльності або діяльність
якої припинено;

яка не надала всі необхідні документи у встановлений термін;

яка внесла завідомо неправдиві відомості до документів або подала завідомо неправдиві документи.

яка не надали гарантійних зобов'язань за умовами конкурсу або відмовились від наданих зобов'язань.


4. Основні умови конкурсу та вимоги до майбутнього забудовника4.1. Забудовник повинен забезпечити будівництво об’єктів соціального
та доступного житла, фінансування усіх витрат, пов’язаних із будівництвом таких об’єктів, безоплатну передачу житла у власність територіальної громади міста Харкова з метою формування житлового фонду соціального призначення
та продаж на умовах визначених Програмою розвитку соціального та доступного житла об’єктів житлової нерухомості, забезпечити виконання інших зобов’язань наданих у конкурсної пропозиції (зокрема щодо благоустрою території, будівництва об’єктів соціально-культурного призначення ).

4.2. Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам
і правилам щодо доступності для маломобільних груп населення, у тому числі
для осіб з інвалідністю, та бути придатним для проживання.

4.3. Вартість продажу 1 кв. метра доступного житла не повинна перевищувати граничну вартість, визначену пунктом 5  Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 819.

4.4. Строк будівництва не повинен перевищувати 2 років з моменту отримання земельної ділянки.

4.5. Забудовник несе відповідальність за організацію повного та своєчасного фінансування будівництва, розробку проектної документації, отримання дозвільних документів на будівництво, підготовку графіка реалізації проекту, виконання всіх інших умов, спрямованих на реалізацію будівництва об’єктів.

4.6. Забудовник зобов’язується щоквартально в письмовій формі надавати організатору конкурсу інформацію стосовно стану реалізації окремих етапів будівництва.


5. Вихідні дані для проведення конкурсу5.1. Вихідні дані для проведення конкурсу складаються з графічних
та картографічних матеріалів, що характеризують архітектурну та містобудівну ситуацію, інженерно-технічні, географічні умови на території, тощо, необхідних для підготовки містобудівного розрахунку та передпроєктних пропозицій
щодо об’єкту будівництва.

5.2. За запитом Департаменту економіки та комунального майна Харківської ради, виконавчі органи Харківської міської ради забезпечують надання необхідної інформації для формування вихідних даних.

5.3. Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради готує та надає пропозицію щодо земельної ділянки або у разі формування земельної ділянки - графічні матеріали місця розташування, яка може бути використана для будівництва об’єктів житлового фонду та кадастрову довідку
(у складі якої обов’язково визначаються містобудівні умови та обмеження
для проектування обʼєктів будівництва встановлені містобудівною документацією, планувальні обмеження).


6. Оголошення конкурсу6.1. Організатор конкурсу розробляє та затверджує конкурсну документацію, оголошує дату проведення конкурсу.

6.2. Офіційне оголошення про дату, час, місце та умови проведення конкурсу (інформація про проведення конкурсу) публікується в газеті Харківської міської ради «Харьковские известия» та на офіційному сайті Харківської міської ради (http://www.city.kharkov.ua).

6.3. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:

найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та конкурсної комісії, їх контакти;

предмет конкурсу та вимоги до заявників;

основні положення конкурсу;

дату, час і місце проведення конкурсу;

порядок і терміни подачі для участі у конкурсі заяви та конкурсних пропозицій, поштову адресу для їх надання;

перелік документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі;

інші відомості, у разі необхідності (за рішенням Комісії).

6.4. Конкурс складається з таких етапів:

подача заявок на участь у конкурсі та інших документів, визначених
цим Положенням;

аналіз та оцінка наданих заявником документів на відповідність цьому Положенню (кваліфікаційна оцінка);

присвоєння заявнику статусу учасника конкурсу або відмова у його присвоєнні;

розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу та їх оцінка (оцінка конкурсних пропозицій);

визначення переможця конкурсу.

6.5. Після оголошення конкурсу особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь та відповідає вимогам до заявників, має право отримати конкурсну документацію.

6.6. Видача конкурсної документації заявникам або їх уповноваженим представникам проводиться секретарем Комісії. Факт передачі заявнику конкурсної документації реєструється у відповідному журналі, який ведеться секретарем Комісії.


7. Порядок оформлення права на участь у конкурсі


7.1. До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідно до цього Порядку мають право участі у конкурсі, своєчасно подали на розгляд Комісії заявку на участь у конкурсі, а також надали інші документи, які за оцінкою Комісії відповідають вимогам, передбаченим цим Порядком.

7.2. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду заявника з умовами конкурсу і прийняття ним обов’язку неухильно дотримуватися цих умов.
За порушення зобов’язань учасник не допускається до конкурсу, а його заява відхиляється.

7.3. Для участі у конкурсі заявником надається:

7.3.1. Заява на участь у конкурсі за формою, затвердженою Комісією, до якої додаються:

засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, що зареєстровані у порядку, передбаченому законодавством України);

довідка органів Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (для юридичної особи - резидента);

підтвердження повноважень керівника на подання документів;

передпроєктні пропозиції об’єкта будівництва з техніко-економічними показниками;

інші документи, якщо такі будуть вказані в конкурсній документації.

7.3.2. Конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

7.4. У разі якщо особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (підрядників, кредиторів тощо), до пропозиції можуть бути додані документи, що свідчать
про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи про наміри, попередні договори, гарантійні листи тощо).

7.5. Пропозиції осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, повинні відповідати умовам цього Положення.

7.6. Заява і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником учасника конкурсу та завірені печаткою учасника (у разі наявності печатки), документи прошиті та пронумеровані.

7.7. Конкурсні пропозиції подаються запечатаними в окремих конвертах відповідно до пп. 7.4 цього Порядку. Всі документи повинні бути заповнені розбірливо, оформлені належним чином та підписані однією і тією ж особою. Виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам є підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають конкурсу
та вимогам, визначеним цим Порядку, що є підставою для відхилення заяви.

7.8. Заява, інші документи, відомості та конкурсна пропозиція надаються
до Комісії за вказаною в оголошенні поштовою адресою. Дата прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується
у розписці.

7.9. Секретар Комісії реєструє подану заявником заяву в журналі заяв.

7.10. Після закінчення встановленого терміну прийом заяв припиняється. Внесення змін до поданих конкурсних пропозицій після їх реєстрації
не допускається.

7.11. Учасник конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію
до останнього дня прийому заяв (включно), повідомивши про це письмово Комісію або організатора конкурсу. Датою відклику пропозиції є дата реєстрації секретарем Комісії письмового звернення учасника в журналі заяв (журналі прийому конкурсних пропозицій).

8. Подача конкурсних пропозицій


8.1. Заява про намір взяти участь у конкурсі, конкурсна пропозиція та інші, визначені цим Положенням, документи надаються заявниками до Комісії через її секретаря особисто або через представників в установлений в оголошенні
про проведення конкурсу термін та за вказаною в ньому поштовою адресою. Секретар Комісії повинен зареєструвати подану заявником заяву та інші надані заявником документи у журналі заяв (журналі прийому конкурсних пропозицій)
і проінформувати заявника про присвоєння йому відповідного номера.

8.2. Якщо кінець строку для подання конкурсних пропозицій припадає
на неробочий день, то останнім днем строку подачі конкурсних пропозицій вважається перший після нього робочий день.

8.3. Конкурсна пропозиція передається заявником або уповноваженою особою у подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається поштова адреса Комісії та найменування конкурсу. На внутрішньому конверті, крім вказаної інформації, зазначається найменування заявника та його місцезнаходження.

8.4. До закінчення строку подачі конкурсних пропозицій заявники (учасники конкурсу) мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду. Після розпечатування конвертів із заявами вносити зміни до конкурсних пропозицій та інших документів, обов’язкове надання яких передбачено цим Порядком, не дозволяється.

8.5. Конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.

8.6. У день закінчення строку для подачі конкурсних пропозицій секретар Комісії проводить закриття журналу заяв (журналу прийому конкурсних пропозицій) відповідним записом у рядку, наступному після реєстраційних даних про останнього учасника.

8.7. Ненадання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, надання
її у неповному обсязі, надання неправдивої інформації є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсної пропозиції та підставою для виключення його з числа учасників конкурсу.

8.8. Проведення конкурсу розпочинається у визначені в оголошенні
про проведення конкурсу день і годину шляхом проведення засідання Комісії
у присутності представника організатора конкурсу, учасників конкурсу
(їх представників). На цьому засіданні Комісії секретар Комісії або обраний Комісією член Комісії ознайомлює з документами і розпечатує конверти
із конкурсними пропозиціями, що надійшли на розгляд Комісії від учасників конкурсу, та здійснює певні дії відповідно до пп. 5.4 цього Положення.

В протоколі розкриття конкурсних пропозицій відображається інформація про комплектність документів кожного учасника, правильність їх оформлення
та завірення, відповідність наданої інформації технічному завданню.

Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких не відповідають умовам проведення конкурсу, зазначаються в протоколі окремо та їх конкурсні пропозиції не розглядаються.


9. Оголошення переможця конкурсу


9.1. За результатами оцінки конкурсних пропозицій Комісія приймає рішення про переможця конкурсу протягом трьох робочих днів, враховуючи день його проведення.

9.2 Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який у своїй конкурсній пропозиції запропонував найкращі умови реалізації Програми розвитку соціального та доступного житла у м. Харкові відповідно до умов конкурсу, а також виконав усі інші, передбачені цим Положенням умови конкурсу.

9.3. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

кількість квартир соціального та доступного житла запропонованих учасником конкурсу для реалізації Програми розвитку будівництва соціального
та доступного житла;

наявність досвіду роботи в галузі будівництва;

вартість доступного житла за 1 м2..

9.4. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі
якщо протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції.

Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким,
що не відбувся, приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими
цим Положенням.

9.5. У разі коли після оголошення конкурсу лише один учасник конкурсу виявив бажання взяти участь у конкурсі або умовам конкурсу відповідає конкурсна пропозиція тільки одного учасника конкурсу, він визнається переможцем.

9.6. За результатами конкурсу у день визначення переможця Комісія складає та підписує протокол, у якому зазначаються:

склад присутніх членів Комісії;

інформація про земельну ділянку, яка підлягає забудові;

відомості про учасників конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

пропозиції присутніх на засіданні членів Комісії щодо визначення переможця конкурсу;

результати голосування за оцінку конкурсної пропозицій;

обґрунтування визначення переможця конкурсу;

окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення.

9.7. Після підписання протоколу (за умови дотримання процедури проведення конкурсу) конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол Комісії
за результатами конкурсу підписується переможцем конкурсу.

9.8. Результати конкурсу з визначення забудовника соціального
та доступного житла затверджується Виконавчим комітетом Харківської міської ради.

9.9. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно
до чинного законодавства України.Заступник міського голови  –

директор Департаменту економіки

та комунального майна М.І. ФАТЄЄВ

2

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

35 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я


ПРОЄКТ


Від ______________ № _______/_20_

м. Харків


Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житлаЗ метою забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки та поліпшення житлових умов, для впровадження процедури відбору та визначення забудовника соціального та доступного житлана на підставі ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», ст. 134, Земельного Кодексу України, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення забудовника соціального та доступного житла (додаток 1).

2. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради забезпечувати організацію та проведення конкурсу з визначення забудовника доступного та соціального житла.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КЕРНЕС