Про проведення інвестиційного конкурсу з метою розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові

Номер
2067/20
Сесія
33/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
26/02/2020
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


33 сесія 7 скликанняР І Ш Е Н Н Я


Від 26.02.2020 № 2067/20

м. Харків

Про проведення інвестиційного конкурсу з метою розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові

З метою підвищення рівня обслуговування власників автотранспорту міста Харкова, реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у сфері міського транспорту, збільшення кількості місць для паркування транспортних засобів, розвитку електричного транспорту, забезпечення мешканців міста Харкова дешевими та альтернативними видами пального, що сприятиме зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу, створенню сприятливих та конкурентних засад для ведення підприємницької діяльності, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора з метою розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові згідно з додатком.

2. Доручити комунальному підприємству «Харківпарксервіс» (Мандріков Д.І.):

2.1. Організувати та провести інвестиційний конкурс із метою залучення суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів) до розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові.

2.2. Розробити та затвердити конкурсну документацію для проведення інвестиційного конкурсу.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань транспорту, зв'язку та екології і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А.        КЕРНЕС

Додаток

до рішення 33 сесії Харківської міської

ради 7 скликання «Про проведення

інвестиційного конкурсу з метою розбудови

транспортної інфраструктури в м. Харкові»

від 26.02.2020 № 2067/20


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

З ВІДБОРУ ІНВЕСТОРА З МЕТОЮ РОЗБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ В М. ХАРКОВІ


1. Загальні положення

1.1. Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора

з метою розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові (далі -Положення) розроблено на принципах відкритості, прозорості, дотримання конкуренції, загальності та об'єктивності, воно визначає порядок організації, підготовки та проведення конкурсу з визначення особи (переможця конкурсу), яка запропонує найкращі умови реалізації інвестиційного проекту та якій буде надано право на укладення інвестиційного договору щодо реалізації зазначено інвестиційного проекту (далі - конкурс).

Метою проведення конкурсу є визначення інвестора для розбудови транспортної інфраструктури в м. Харкові, реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у сфері міського транспорту, збільшення кількості місць для паркування транспортних засобів, розвитку електричного транспорту, оснащеного електричними двигунами, забезпечення мешканців міста дешевими та альтернативними видами пального, що сприятиме зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу, створенню сприятливих та конкурентних засад для ведення підприємницької діяльності.

1.2. Терміни, які вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

замовник конкурсу - територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради;

організатор конкурсу та замовник будівництва - комунальне підприємство «Харківпарксервіс» (далі - Організатор конкурсу), яке самостійно або за дорученням інвестора розміщує замовлення та укладає договори на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт із спорудження будинків і споруд, прокладання інженерних мереж, здає об'єкт (споруду) в експлуатацію та виконує інші функції відповідно до законодавства, виконує комплекс передконкурсних, підготовчих робіт, у т. ч. землевпорядних, містобудівних, передпроектних та/або проектних робіт, вирішує майново-правові питання;

заява про намір взяти участь у конкурсі (далі - заява) - письмове звернення заявника про бажання та намір узяти участь у конкурсі;

заявники - юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, фізичні особи — підприємці;

інвестиційний договір - договір, за яким визначаються порядок та умови реалізації інвестиційного проекту шляхом забезпечення інвестором фінансування усіх витрат, пов'язаних із проектуванням, створенням, впровадженням, введенням в експлуатацію та подальшою експлуатацією об'єкта інвестування;

інвестор - переможець конкурсу, з яким у порядку, визначеному Положенням та чинним законодавством України, було укладено інвестиційний договір. Переможець конкурсу набуває статусу інвестора тільки після укладення інвестиційного договору та набрання ним чинності;

конкурсна документація - комплект документів, необхідних для підготовки у визначений термін конкурсної пропозиції;

конкурсна комісія - тимчасовий колегіальний орган, який створюється для визначення переможця конкурсу відповідно до розпорядження міського голови за участю представників профільних підприємств;

конкурсна пропозиція - документ, що містить пропозицію щодо участі в конкурсі з відбору інвестора, який оформлюється заявником відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення і подається на розгляд конкурсної комісії для прийняття нею рішень згідно з визначеними цим Положенням завданнями та компетенцією конкурсної комісії;

інвестиційний проект - сукупність дій, спрямованих на реалізацію та будівництво об'єкта інвестування, оформлення прав на майно та земельну ділянку;

об'єкт інвестування - будівництво об'єктів транспортної інфраструктури на земельних ділянках, зазначених у техніко-економічних показниках;

об'єкти транспортної інфраструктури - споруди та будівлі об'єктів дорожнього сервісу, паркувальні майданчики, автостоянки, мийки, станції технічного обслуговування, електрозарядні станції, автомобільні газозаправні станції та інші об'єкти дорожнього сервісу (крім багатопаливних АЗС та АЗК).

переможець конкурсу - учасник конкурсу, який відповідно до рішення конкурсної комісії виконав усі умови конкурсу та надав найкращу конкурсну пропозицію щодо реалізації ним інвестиційного проекту;

учасники конкурсу - заявники, які у встановленому цим Положенням порядку подали на розгляд конкурсної комісії заяву про намір узяти участь у конкурсі та інші, визначені цим Положенням документи, а також отримали перелік прийнятих документів із вказівкою реєстраційного номера та були повідомлені про присвоєння їм статусу учасника конкурсу.

2. Порядок створення та роботи конкурсної комісії

2.1. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу створюється конкурсна комісія (далі - Комісія).

2.2. Комісія є колегіальним органом та створюється з метою забезпечення дотримання єдиних принципів при обранні переможця конкурсу відповідно до умов, визначених цим Положенням. Склад та кількість членів Комісії затверджується розпорядженням міського голови за участю представників профільних підприємств виконавчих органів Харківської міської ради.

2.3. У своїй діяльності Комісія керується чинним законодавством України, рішеннями Харківської міської ради, її виконавчих органів, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

2.4. Основними завданнями Комісії є:

підготовка умов конкурсу;

визначення предмета конкурсу;

затвердження техніко-економічних показників;

підготовка та проведення конкурсу;

розгляд заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій, наданих заявниками та учасниками конкурсу;

проведення аналізу заяв, інших документів, відомостей та конкурсних пропозицій для визначення їх відповідності умовам конкурсу;

оцінка наданих конкурсних пропозицій та підготовка протоколу конкурсної комісії щодо визначення найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції;

визначення переможця конкурсу за підсумками його проведення;

реєстрація та розгляд претензій та інших звернень, пов'язаних із рішеннями Комісії, підготовкою та проведенням конкурсу;

повідомлення учасників конкурсу про його результати.

2.5. Комісія для вирішення своїх завдань:

видає конкурсну документацію заявникам або їх уповноваженим представникам;

розглядає заяви, інші документи, відомості та конкурсні пропозиції, проводить їх аналіз;

повідомляє заявнику про присвоєння йому статусу учасника конкурсу;

проводить оцінку наданих конкурсних пропозицій та за результатами конкурсу приймає рішення про визначення його переможця;

забезпечує виконання рішення про проведення конкурсу.

2.6. Комісія має право:

запрошувати на засідання Комісії та заслуховувати представників учасників конкурсу;

отримувати від учасників конкурсу роз'яснення щодо наданих ними конкурсних пропозицій.

2.7. Рішення про проведення засідання Комісії приймається її головою. Засідання проводиться головою Комісії. У разі відсутності на засіданні голови Комісії його функції виконує заступник голови Комісії.

2.8. Підготовка проведення засідань Комісії здійснюється її секретарем. У разі відсутності секретаря Комісії його функції виконує заступник секретаря Комісії.

2.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин її персонального складу.

2.10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування. За умови рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

2.11. За результатами засідання Комісії секретарем складається протокол, який підписується всіма присутніми членами Комісії, її головуючим та секретарем. Член Комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або зі змістом протоколу може викласти в письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

2.12. Оригінали протоколів засідань та матеріали до них зберігаються секретарем Комісії.

2.13. Контроль за виконанням рішень Комісії здійснює її голова.

3. Порядок участі у конкурсі

3.1. Для участі в конкурсі заявник, крім заяви на участь у конкурсі, подає на розгляд Комісії конкурсну пропозицію, а також інші документи та відомості, передбачені цим Положенням.

3.2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, у порядку, передбаченому пп. 4.8-4.9 цього Положення, отримує у секретаря Комісії таку конкурсну документацію:

інструкцію для учасників конкурсу (інформацію про вимоги щодо предмета та умов конкурсу, дату і порядок його проведення, порядок розроблення, оформлення і надання конкурсної пропозиції);

форму заяви на участь у конкурсі;

перелік документів та відомостей, які повинні додаватися до заяви на участь у конкурсі;

передпроектні пропозиції, вихідні дані (копії);

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, у разі їх наявності (копії).

3.3. Конкурсна документація розробляється та затверджується Організатором конкурсу. Виконання умов до конкурсної документації є обов'язковим для всіх заявників та учасників конкурсу.

3.4. Учасником конкурсу не може бути юридична особа:

щодо якої порушено провадження справи про банкрутство або відновлення платоспроможності;

щодо якої прийнято рішення про припинення діяльності або діяльність якої припинено;

яка не надала всі необхідні документи у встановлений термін;

яка внесла свідомо неправдиві відомості до документів або подала свідомо неправдиві документи.

3.5. Основні умови конкурсу розробляються Організатором конкурсу на підставі затверджених Комісією техніко-економічних показників та погоджуються Комісією, після чого відповідний проект рішення в установленому порядку подається на затвердження Харківської міської ради.

4. Оголошення конкурсу

4.1. Організатор конкурсу протягом тридцяти робочих днів із дня затвердження цього Положення розробляє та надає на затвердження Комісії передпроектні пропозиції з визначенням техніко-економічних показників об'єкта інвестування.

4.2. На підставі затверджених Комісією передпроектних пропозицій та техніко-економічних показників Організатор конкурсу протягом чотирнадцяти робочих днів готує та надає на розгляд та погодження Комісії умови проведення конкурсу.

4.3. Після погодження Комісією умов конкурсу, в установленому порядку, відповідний проект рішення подається на затвердження Харківської міської ради.

4.4. Організатор конкурсу протягом тридцяти робочих днів із дня прийняття рішення Харківської міської ради про умови інвестиційного конкурсу, розробляє та затверджує конкурсну документацію, оголошує дату проведення конкурсу.

4.5. Офіційне оголошення про дату, час, місце та умови проведення конкурсу (далі - інформація про проведення конкурсу) публікується в газеті «Харьковские известия» та на офіційному сайті Харківської міської ради (http://www.city.kharkov.ua).

4.6. Інформація про проведення конкурсу повинна містити: найменування і місцезнаходження Організатора конкурсу та конкурсної

комісії, їх контакти;

предмет конкурсу та вимоги до заявників;

основні положення інвестиційного проекту;

дату, час та місце проведення конкурсу;

порядок і терміни подачі заяви для участі у конкурсі та конкурсних пропозицій, поштову адресу для їх надання;

суттєві умови договору;

перелік документів, що додаються до заяви на участь у конкурсі;

інші відомості у разі потреби (за рішенням Комісії).

4.7. Конкурс складається з таких етапів:

подача заявок на участь у конкурсі та інших документів, визначених цим Положенням;

аналіз та оцінка наданих заявником документів з метою встановлення відповідності цьому Положенню та умовам конкурсу (кваліфікаційна оцінка);

присвоєння заявнику статусу учасника конкурсу або відмова в його присвоєнні;

розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями учасників конкурсу та їх оцінка (оцінка конкурсних пропозицій);

визначення переможця конкурсу.

4.8. Після оголошення конкурсу особа, яка виявила бажання взяти в ньому участь та відповідає вимогам заявника, має право отримати конкурсну документацію.

4.9. Видача конкурсної документації заявникам або їх уповноваженим представникам проводиться секретарем Комісії. Факт передачі заявнику конкурсної документації реєструється у відповідному журналі, який ведеться секретарем Комісії.

5. Порядок оформлення права на участь у конкурсі

5.1. До участі в конкурсі допускаються особи, які відповідно до цього Положення мають право участі в конкурсі, своєчасно подали на розгляд Комісії заяву на участь у конкурсі, а також надали інші документи, які за оцінкою Комісії відповідають вимогам, передбаченим цим Положенням.

5.2. Подача заяви на участь у конкурсі означає згоду заявника з умовами конкурсу і прийняття ним обов'язку неухильно дотримуватися цих умов.

За порушення зобов'язань учасник не допускається до конкурсу, а його заява відхиляється.

5.3. Для участі у конкурсі заявником надається:

5.3.1. Заява на участь у конкурсі за формою, затвердженою Комісією, до якої додаються:

засвідчена належним чином відповідно до вимог чинного законодавства копія статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, що зареєстровані в порядку, передбаченому законодавством України);

документи, що свідчать про реєстрацію (утворення) іноземної юридичної особи у державі її місцезнаходження (наприклад, витяг із банківського або судового реєстру), засвідчені відповідно до законодавства держави їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані в консульській установі України (якщо інше не передбачено міжнародними договорами України) або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в центральному органі виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України (для юридичної особи - нерезидента);

довідка органів Державної фіскальної служби України, що підтверджує відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (для юридичної особи - резидента);

підтвердження повноважень керівника на укладання інвестиційного договору (для юридичних осіб);

надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення - гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов'язань перед міським бюджетом, що виникають на підставі інвестиційного договору.

інші документи, у разі їх наявності в конкурсній документації.

5.3.2. Конкурсна пропозиція щодо виконання умов конкурсу.

5.4. Якщо особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, вважає за потрібне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції можуть бути додані документи, що свідчать про домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи про наміри, попередні договори, гарантійні листи тощо).

5.5. Пропозиції осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, повинні відповідати умовам цього Положення.

5.6. Заява і документи, що додаються до неї, повинні бути підписані керівником учасника конкурсу та завірені печаткою учасника (у разі наявності печатки), прошиті та пронумеровані.

5.7. Конкурсні пропозиції надаються запечатаними в окремих конвертах відповідно до пп. 6.4 цього Положення. Підписи повинні бути завірені печатками. Усі документи повинні бути заповнені розбірливо, оформлені належним чином та підписані однією і тією ж особою. Виправлення не допускаються. Невідповідність документів зазначеним вимогам є підставою визнання їх Комісією такими, що не відповідають конкурсу та вимогам, визначеним цим Положенням, що є підставою для відхилення заяви.

5.8. Заява, інші документи, відомості та конкурсна пропозиція надаються до Комісії за вказаною в оголошенні поштовою адресою. Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки, що вказується в розписці.

5.9. Секретар Комісії реєструє подану заявником заяву в журналі прийому конкурсних пропозицій (далі - журнал заяв), після чого в день реєстрації заяви видає йому перелік прийнятих документів із зазначенням реєстраційного номера.

5.10. За результатами аналізу та оцінки наданих заявником документів з метою встановлення відповідності цьому Положенню (кваліфікаційної оцінки) до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

пов'язані один з одним відносинами контролю у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у разі подання заяви окремо кожним таким претендентом);

надали невідповідні документи;

подали заяву, що не відповідає вимогам, визначеним цим Положенням та конкурсній документації.

Після проведення кваліфікаційної оцінки заявнику надається статус учасника конкурсу або приймається рішення про недопущення заявника до участі в конкурсі з обгрунтуванням.

5.11. Після закінчення встановленого терміну прийом заяв припиняється. Внесення змін до поданих конкурсних пропозицій після їх реєстрації не допускається.

5.12. Учасник конкурсу має право відкликати свою конкурсну пропозицію до останнього дня прийому заяв (включно), повідомивши про це письмово Комісію або Організатора конкурсу. Датою відкликання пропозиції є дата реєстрації секретарем Комісії письмового звернення учасника в журналі заяв.

6. Подача конкурсних пропозицій

6.1. Заява про намір узяти участь у конкурсі, конкурсна пропозиція та інші, визначені цим Положенням документи, надаються заявниками до Комісії через її секретаря особисто або через представників у встановлений в оголошенні про проведення конкурсу термін.

Секретар Комісії повинен зареєструвати подану заявником заяву та інші документи в журналі заяв і проінформувати заявника про присвоєння йому відповідного номера.

Надана заявником (учасником конкурсу за умов присвоєння йому такого статусу в порядку, визначеному цим Положенням) конкурсна пропозиція розглядається як його безвідклична оферта (пропозиція) щодо укладення інвестиційного договору на умовах, визначених як основні умови конкурсу, та умовах, додатково викладених заявником (учасником конкурсу за умов присвоєння заявнику такого статусу в порядку, визначеному цим Положенням) у своїй конкурсній пропозиції.

6.2. Якщо кінець терміну для подання конкурсних пропозицій припадає на неробочий день, то останнім днем терміну подачі конкурсних пропозицій вважається перший після нього робочий день.

6.3. Заявник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію. Заявник може надати єдину конкурсну пропозицію від групи компаній (співінвесторів, фінансових установ тощо), що має бути зафіксовано відповідними угодами між ними.

6.4. Конкурсна пропозиція передається заявником або уповноваженою особою в подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається поштова адреса Комісії та найменування конкурсу.

На внутрішньому конверті, крім вказаної інформації, зазначається найменування заявника та його місцезнаходження.

6.5. До закінчення терміну подачі конкурсних пропозицій заявники (учасники конкурсу) мають право вносити зміни до них з метою удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду. Після відкриття конвертів із заявами вносити зміни до конкурсних пропозицій та інших документів, обов'язкове надання яких передбачено цим Положенням, не дозволяється.

6.6. Конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення терміну подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу в невідкритих конвертах.

6.7. У день закінчення терміну для подачі конкурсних пропозицій секретар Комісії проводить закриття журналу заяв відповідним записом в рядку, наступному після реєстраційних даних про останнього учасника.

6.8. Ненадання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, надання її в неповному обсязі, надання неправдивої інформації є підставою для відмови учаснику конкурсу в розгляді та оцінці його конкурсної пропозиції та підставою для виключення його з числа учасників конкурсу.

6.9. Проведення конкурсу розпочинається у визначені в оголошенні про проведення конкурсу день і час шляхом проведення засідання Комісії у присутності представника Організатора конкурсу, учасників конкурсу (їх представників). На цьому засіданні Комісії секретар Комісії або обраний Комісією член Комісії ознайомлює з документами і відкриває конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли на розгляд Комісії від учасників конкурсу, та здійснює певні дії відповідно до пп. 4.7 цього Положення.

У протоколі розкриття конкурсних пропозицій відображається інформація про наявність усіх необхідних документів кожного учасника, правильність їх оформлення та завірення, відповідність наданої інформації технічному завданню.

Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких не відповідають умовам проведення конкурсу, зазначаються в протоколі окремо, їх конкурсні пропозиції не розглядаються.


7. Порядок організації та проведення конкурсу.

Оголошення переможця конкурсу

7.1.3а результатами оцінки конкурсних пропозицій Комісія приймає рішення про переможця конкурсу протягом трьох робочих днів, враховуючи день його проведення.

7.2. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який у своїй конкурсній пропозиції запропонував найкращі умови реалізації інвестиційного проекту відповідно до умов конкурсу, а також виконав усі інші, передбачені цим Положенням умови конкурсу.

7.3. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є: найбільш економічно приваблива для замовника пропозиція

співробітництва з інвестором;

запропонована найбільш вигідна умова для територіальної громади м. Харкова;

найкраща пропозиція, спрямована на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

7.4. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, якщо протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції.

Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, приймається рішення про перегляд конкурсних умов і проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Положенням.

7.5. Якщо після оголошення конкурсу лише один учасник виявив бажання взяти участь у конкурсі або умовам конкурсу відповідає конкурсна пропозиція тільки одного учасника конкурсу, він визнається переможцем. Інвестиційний договір може бути укладений з таким учасником після узгодження із ним усіх умов інвестиційного договору в порядку, передбаченому розділом 8 цього Положення.

7.6. За результатами конкурсу в день визначення переможця Комісія складає та підписує протокол, у якому зазначаються:

склад присутніх членів Комісії;

найменування об'єкта інвестиції;

відомості про учасників конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

пропозиції присутніх на засіданні членів Комісії щодо визначення переможця конкурсу;

результати голосування за оцінками конкурсних пропозицій;

обґрунтування результатів голосування визначення переможця конкурсу;

окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення.

7.7. Після підписання протоколу (за умови дотримання процедури проведення конкурсу) конкурс вважається таким, що відбувся. Протокол Комісії за результатами конкурсу підписується переможцем конкурсу. Документальним підтвердженням для переможця конкурсу є отримання письмового запрошення на переговори з Організатором для уточнення кінцевої редакції інвестиційного договору.

7.8. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. Порядок укладення інвестиційного договору

8.1. Протягом п'яти робочих днів із дня вручення письмового запрошення на переговори переможцю конкурсу Організатор конкурсу затверджує своїм наказом результати конкурсу та оголошує їх в газеті «Харьковские известия» та на Офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету (http://www.city.kharkov.ua).

8.2. Проект інвестиційного договору розробляється Організатором конкурсу відповідно до законодавства України та умов конкурсу. Інвестиційний договір повинен містити всі істотні умови, необхідні для здійснення інвестиційної діяльності та визначені чинним законодавством України.

8.3. Якщо протягом п'ятнадцяти робочих днів із моменту підписання протоколу та отримання запрошення відповідно до п. 7.7 цього Положення переможець конкурсу не з'явився для узгодження умов інвестиційного договору та підготовки тексту його остаточної редакції, рішення про результати конкурсу скасовується. У такому випадку оголошується про проведення нового конкурсу в порядку, передбаченому цим Положенням.

8.4. Узгодження сторонами договору всіх умов та тексту остаточної редакції інвестиційного договору відбувається протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту підписання протоколу та отримання запрошення відповідно до п. 7.7 цього Положення. Після чого, перед підписанням інвестиційного договору, переможець конкурсу має надати Організатору конкурсу висновок аудитора (-ів), що має (-ють) сертифікати серії А та Б, щодо відповідності тексту остаточної редакції інвестиційного договору чинному законодавству України. Витрати на отримання аудиторського висновку несе переможець конкурсу. Інвестиційний договір скріплюється підписами уповноважених представників сторін договору після прийняття рішення Харківською міською радою щодо надання згоди на його укладання протягом п'яти робочих днів.

8.5. Переможець конкурсу набуває статус інвестора з моменту підписання ним інвестиційного договору в порядку та на умовах, визначених цим Положенням та чинним законодавством України.


Директор

Департаменту інфраструктури

Харківської міської ради С.Б. ДУЛЬФАН