Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»

Номер
/
Сесія
31/7
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
25/10/2019
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31 сесія 7 скликання


Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

Від 27.11.2019 № _______/19

м. Харків


Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»З метою поліпшення якості надання соціальних послуг окремим пільговим категоріям населення, здійснення заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство шляхом сприяння підвищенню рівня доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 895/17 «Про створення комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» такі зміни:

1.1. Викласти Положення про комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» в новій редакції (додається).

1.2. Пункт 2 рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 895/17 «Про створення комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» вважати таким, що втратив чинність.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС


Додаток

до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про створення комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія»
від 20.12.2017 № 895/17 у редакції рішення сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 27.11.2019 № ________/19


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ «АКАДЕМІЯ»


  1. Загальні положення1.1. Комунальний заклад «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія» (далі – Центр) є комунальним закладом системи праці та соціального захисту населення, створеним рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017.

1.2. Центр – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, а саме: осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, які досягли повноліття, та осіб, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності зазначеної категорії, у тому числі учасники антитерористичної операції (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їх максимальної незалежності, фізичних, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі – Управління), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Засновником Центру є Харківська міська рада (далі – Засновник). Власником майна Центру є територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради (далі – Власник), майно належить Центру на праві оперативного управління.

1.5. Центр є юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством України:

утворюється та реєструється в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій.

Центр є неприбутковим закладом та не передбачає отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених його установчими документами;

має самостійний баланс, поточний рахунок та може мати інші рахунки в органах Державного казначейства України;

має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням;

може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій, мати інші права та обов'язки, передбачені законодавством України.

1.6. Центр підконтрольний та підзвітний Управлінню.

1.7. Положення про Центр затверджується рішенням Харківської міської ради.

1.8. Центр взаємодіє з органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян для виконання поставлених цілей та завдань.

1.9. Найменування організації:

повна назва – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ «АКАДЕМІЯ»;

скорочена назва – КЗ «ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ».

1.10. Юридична адреса Центру: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська,
б. 23-г.


2. Мета і завдання Центру


2.1. Головною метою діяльності Центру є забезпечення прав осіб
з інвалідністю на комплексну реабілітацію для їхньої подальшої інтеграції в суспільство.

2.2. Центр забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на реабілітацію з метою їхньої подальшої інтеграції в суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних і психологічних порушень, запобігання таким порушенням, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації клієнтів, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення комплексу заходів із соціальної, психологічної, фізичної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і їх близьких родичів (у разі потреби);

розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

підготовку законних представників Осіб до продовження реабілітаційних заходів поза межами Центру (у разі потреби);

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування клієнтами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

оперативне коригування (у разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями;

здійснення заходів щодо інтеграції Осіб з інвалідністю в суспільство шляхом сприяння підвищенню рівня доступності об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Харкова;

проведення моніторингу дотримання організаціями, підприємствами та установами встановлених нормативних вимог в частині забезпечення доступу до об'єктів міської інфраструктури;

підготовку пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо створення безперешкодного доступу до житлових будинків та громадських будівель;

надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань доступності середовища життєдіяльності для Осіб з інвалідністю.

2.3. Центр у разі потреби та в межах фінансових можливостей може:

забезпечувати на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення до місця розташування Центру та/або до місця проживання Осіб);

сприяти організації та проведенню конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, круглих столів, тренінгів, свят, а також інших масових заходів;

сприяти наданню фінансової допомоги, допомоги у вигляді речей, продуктів харчування, реабілітаційних засобів Особам;

сприяти організації реабілітаційних та оздоровчих таборів для Осіб;

розробляти, випускати та розповсюджувати методичну та інформаційну літературу, що стосується напрямків діяльності Центру.


3. Структура Центру3.1. Основні структурні підрозділи Центру:

3.1.1. Адміністрація.

3.1.2. Відділення соціальної реабілітації.

3.1.3. Відділення психологічної реабілітації.

3.1.4. Відділення фізичної реабілітації.

3.1.5. Відділення фізкультурно-спортивної реабілітації.

3.1.6. Відділення професійної реабілітації.

3.1.7. Відділ господарського забезпечення Центру.

3.1.8. Пункт прокату та ремонту засобів реабілітації.

3.1.9. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітацією.

3.2. Робота структурних підрозділів Центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.

3.3. При Центрі створюється постійно діюча приймально-реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці Центру.

3.3.1. Приймально-реабілітаційна комісія Центру здійснює планування реабілітаційної роботи, контроль за її ефективністю, визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації Особами відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі – ІПР) з урахуванням реабілітаційного потенціалу Особи та реабілітаційного прогнозу, внесення змін до індивідуального плану реабілітації Осіб у разі потреби його оперативного коригування, затвердження висновку про виконання ІПР.

3.4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб у Центрі може створюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Центру.4. Умови зарахування та відрахування з Центру4.1. Послуги Центру надаються особам з інвалідністю, а саме: особам з ураженнями опорно-рухового апарату, які досягли повноліття, та особам, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності зазначеної категорії (у тому числі учасники антитерористичної операції) та є мешканцями міста Харкова за реєстрацією.

4.2. Для отримання реабілітаційних послуг у Центрі Особа або її законний представник письмово звертаються до Центру та надають такі документи:

заяву про надання реабілітаційних послуг;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або медичну довідку (для осіб, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в Центрі;

індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

документ про освіту (для Осіб, які потребують професійної реабілітації);

рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості в місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії, із зазначенням її актуальності на ринку праці (для Осіб, які потребують професійної реабілітації) (за наявності);

витяг з реєстру територіальної громади.

4.3. Після отримання документів директор Центру приймає рішення про зарахування або відмову в зарахуванні до Центру. Особа реєструється в Центрі та протягом трьох робочих днів Центр складає індивідуальний план реабілітації та визначає строки надання реабілітаційних послуг, підписує з Особою договір про надання реабілітаційних послуг.

4.4. Підставою для зарахування Особи до участі в програмах Центру є наказ директора Центру.

4.5. Відрахування Осіб здійснюється:

після завершення виконання індивідуального плану реабілітації;

через систематичне невиконання вимог реабілітаційного плану, грубі порушення правил внутрішнього розпорядку або вимог працівників Центру;

у разі загострення основного та (або) супутніх захворювань, несумісних із виконанням реабілітаційного плану;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.6. До Центру не зараховуються Особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме: з такими медичними протипоказаннями:

хронічними захворюваннями у стадії загострення та інфекційними захворюваннями в гострій стадії та заразній формі до закінчення строку ізоляції;

венеричними захворюваннями;

частими судомними нападами та їх еквівалентами;

тяжкими психічними розладами, внаслідок яких особа вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих;

захворюваннями, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження Особи
з інвалідністю її близькими родичами).

4.7. Після закінчення курсу реабілітації Центр видає Особі або її законному представнику довідку про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації.5. Учасники та організація реабілітаційного процесу5.1. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їх близькі родичі, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5.2. Реабілітаційний процес спрямовується на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особистої гігієни, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання в суспільстві з необхідною підтримкою;

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

5.3. Строк та обсяг реабілітаційного процесу визначається приймально-реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.

На підставі ІПР особи з інвалідністю розробляється індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз Особи, її психофізичний стан, індивідуальні особливості та можливості.

5.4. Індивідуальний план реабілітації складається приймально-реабілітаційною комісією та затверджується директором Центру. У разі потреби кожна Особа може (через кожні 6 місяців) пройти оцінювання та визначення потреб з метою виявлення реального рівня її розвитку і визначення для неї подальшого індивідуального плану реабілітації.

5.5. Реабілітаційні послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686, надаються Особі безоплатно в обсягах, визначених індивідуальним планом реабілітації.

5.6. Центр може надавати Особам реабілітаційні послуги, не передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, на платній основі.6. Управління Центром6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

6.2. Директор Центру:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності заступників і керівників його структурних підрозділів.

6.2.2. Забезпечує виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Управління.

6.2.3. Забезпечує координацію роботи та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Центру з метою забезпечення комплексного реабілітаційного процесу.

6.2.4. Контролює якість надання реабілітаційних послуг відповідно до державних стандартів і вимог до реабілітаційних заходів.

6.2.5. Представляє Центр в установах, організаціях, на підприємствах усіх форм власності без довіреності, володіє та користується в установленому законодавством України порядку майном і коштами Центру.

6.2.6. Укладає угоди, відкриває поточні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

6.2.7. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Центру, застосовує до них заходи заохочення або стягнення.

6.2.8. У межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання всіма робітниками Центру, здійснює контроль за їх виконанням.

6.2.9. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції працівників Центру.

6.2.10. Організовує атестацію працівників і створює умови для підвищення їх професійної кваліфікації.

6.2.11. Забезпечує ведення та своєчасне надання встановленої звітності.

6.2.12. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та юридичних осіб, інформаційних запитів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2.13. Забезпечує проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

6.2.14. Укладає колективний договір і забезпечує його дотримання.

6.2.15. Вживає заходи із запобігання та недопущення дискримінації щодо дотримання прав та законних інтересів Осіб.

6.2.16. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

6.2.17. Забезпечує виконання мети та завдань Центру.

6.2.18. Директор Центру несе відповідальність, визначену чинним законодавством України:

за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, або неповне використання своїх прав, передбачених чинним законодавством України, посадовою інструкцією, цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором Центру;

за порушення та недотримання безпечних і сприятливих умов праці;

за неналежний протипожежний, санітарно-протиепідемічний стан Центру.7. Майно, фінансово-господарська діяльність7.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

7.2. Майно Центру складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру. Власником майна Центру є територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради. Майно належить Центру на праві оперативного управління на підставі укладеного договору з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

7.3. Джерелами формування майна Центру є:

майно, передане йому Власником;

майно, придбане в іншого підприємства, організації, установи, закладу;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

7.4. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

7.5. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, створювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, у тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що провадять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Центру.

7.6. Центр має право:

укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати безпосередні зв'язки з діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами, зокрема волонтерами, на території України та за її межами;

використовувати згідно з чинним законодавством кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти;

брати в оренду рухоме та нерухоме майно та з дозволу Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за погодженням з Управлінням здавати в оренду нерухоме майно Центру згідно з чинним законодавством.

7.7. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до законодавства.

7.8. Джерелом фінансування Центру є:

кошти бюджету міста Харкова;

благодійні пожертвування і цільові внески (гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій чи натуральній формі;

безповоротна фінансова допомога, безоплатно надані товари чи послуги;

гуманітарна допомога;

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

7.9. Центр має право здійснювати дії, пов'язані з рухом основних фондів, а також передачу в оренду та списання основних фондів згідно з чинним законодавством України, з дозволу Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за погодженням Управління.

7.10. Центр відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм її охорони.

7.11. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових, немайнових прав фізичними, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.


8. Облік, звітність та контроль за діяльністю Центру


8.1. Бухгалтерський облік і порядок діловодства в Центрі визначається чинним законодавством України та нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, яким підпорядковано Центр.

8.2. Контроль за діяльністю Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Центр має право на одержання інформації про результати інспектування та перевірок. Дії посадових осіб, які здійснюють інспектування та перевірку, можуть бути оскаржені директором Центру в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


9. Реорганізація та ліквідація Центру


9.1. Ліквідація та реорганізація Центру (злиття, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням його Засновника чи за рішенням господарського суду.

9.2. У разі припинення діяльності Центру як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.


10. Заключні положення


10.1. Положення набирає чинності після затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Харківської міської ради в порядку, встановленому для його прийняття.