Про створення Координаційної ради з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років

Номер
107/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
12/08/2019
Видавник
Харківський міський голова
Вид
Розпорядження

УКРАЇНА


ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н ЯВід 12.08.2019 № 107

Про створення Координаційної ради з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років

З метою захисту інтересів дітей та молоді, зростання рівня добробуту безпеки дітей та молоді, а також поваги до їх точки зору відповідно до законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року», у рамках всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити Координаційну раду з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років (додаток 1).

3. Затвердити персональний склад Координаційної рада з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років (додаток 2).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови Терехова І.О.


Міський голова                Г.А. КЕРНЕС


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 12.08.2019 № 107


Положення

про Координаційну раду з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у місті Харкові на період 2019-2023 років (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» (далі - Ініціатива) на підставі дії Меморандуму про наміри та взаємодію між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Харківською міською радою щодо участі територіальної громади міста Харкова у програмі «Громада, дружня до дітей та молоді».

1.2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови за результатами розгляду звернень відповідних виконавчих органів.

1.4. Члени Координаційної ради виконують свої обов'язки на громадських засадах, керуються у своїй діяльності законодавством України та загальноприйнятими нормами моралі та етики.

2. Мета та завдання Координаційної ради

2.1. Метою діяльності Координаційної ради є забезпечення загальної координації та організації роботи органів місцевого самоврядування, органів державної влади та правоохоронних органів, громадських організацій щодо реалізації Ініціативи в місті Харкові.

2.2. До завдань Координаційної ради належать:

2.2.1. Проведення аналізу стану забезпечення прав дітей та молоді в місті Харкові.

2.2.2. Формування і розроблення Плану дій для розв'язання існуючих проблем з дотримання прав дітей та молоді в місті Харкові протягом найближчих 2-3 років (далі - План дій) та Плану моніторингу і оцінки його реалізації.

2.2.3. Підготовка пропозицій щодо схвалення Плану дій та Плану моніторингу і оцінки його реалізації.

2.2.4. Сприяння у проведенні незалежної оцінки реалізації Плану дій та прогресу щодо дотримання прав дітей та молоді в місті Харкові.

2.2.5. Організація взаємодії щодо реалізації Ініціативи в місті Харкові.

2.2.6. Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, місцевих програм та заходів щодо реалізації Ініціативи.

2.2.7. Внесення рекомендацій та пропозицій міському голові щодо вирішення питань реалізації Ініціативи.

2.2.8. Розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх компетентних структур щодо реалізації Ініціативи на місцевому рівні.

2.2.9. Сприяння широкому залученню громадських організацій до реалізації Ініціативи.

2.2.10. Налагодження міжрегіональних та міжнародних зв'язків в рамках реалізації Ініціативи.

2.2.11. Участь у програмах іноземних та міжнародних громадських (неурядових) організацій з метою реалізації Ініціативи.

2.2.12. Виявлення потреб у навчанні та посиленні потенціалу, які можуть бути задоволені ЮНІСЕФ або іншими громадами, дружніми до дітей та молоді.

3. Повноваження Координаційної ради

3. Координаційна рада:

розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, громадських організацій, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів самоорганізації населення, релігійних організацій, благодійних фондів щодо реалізації Ініціативи в місті Харкові;

робить у межах компетенції висновки та пропозиції, які направляє до уповноважених органів відповідно до напрямку діяльності;

одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, що стосується мети та завдань Координаційної ради;

бере участь у розробці проектів місцевих програм, нормативно-правових актів стосовно реалізації Ініціативи в місті Харкові;

залучає в разі потреби до роботи Координаційної ради вчених,

спеціалістів, представників громадськості для підготовки рішень Координаційної ради;

розміщує інформацію в засобах масової інформації;

розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на досягнення своєї мети та виконання завдань, у тому числі конференції, наради і семінари.

4. Порядок роботи Координаційної ради

4.1. До складу Координаційної рад входять голова, заступники голови, секретар та члени Координаційної ради.

4.2. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби.

4.3. Засідання Координаційної ради веде голова Координаційної ради, а за його відсутності - один із заступників голови Координаційної ради. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її затвердженого складу. У разі відсутності членів Координаційної ради у її роботі беруть участь особи, які виконують їх обов'язки, з правом дорадчого голосу.

4.4. Рішення Координаційної ради приймається колегіально більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Якщо при вирішенні питання голоси членів Координаційної ради розділилися порівну, голос голови Координаційної ради або головуючого на засіданні є вирішальним.

4.5. Координаційна рада приймає рішення у вигляді рекомендацій та пропозицій.

4.6. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем.

4.7. Секретар Координаційної ради здійснює організаційне забезпечення роботи Координаційної ради, а саме: завчасно повідомляє членам Координаційної ради про день і час засідання, готує документи до її засідань, веде протокол засідання, готує витяги з протоколу тощо.

4.8. Документи, протоколи та витяги з протоколів зберігаються в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

4.9. Засідання Координаційної ради проводяться відкрито, на них можуть бути присутніми представники засобів масової інформації, інші представники територіальної громади м. Харкова.

4.10. У засіданнях на запрошення Координаційної ради можуть брати участь експерти та інші особи, які не є членами Координаційної ради.

4.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

5. Прикінцеві положення

5.1. Припинення діяльності Координаційної ради здійснюється за розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.


Директор Департаменту у справах

сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 12.08.2019 № 107


Персональний склад Координаційної ради з питання реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»у місті Харкові на період 2019-2023 років

Терехов Ігор Олександрович - перший заступник міського голови, голова Координаційної ради;

Горбунова-Рубан Світлана Олександрівна - заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, заступник голови Координаційної ради;

Лобойченко Костянтин Анатолійович - заступник міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту, заступник голови Координаційної ради;

Шеноголець Аліна Валеріївна - заступник начальника Управління – начальник відділу у справах молоді Управління у справах сімї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради,секретар Координаційної ради.

Члени Координаційної ради

Бабицька Світлана Ігорівна -директор Департаменту культури Харківської міської ради;

Басараб Вячеслав Миколайович - директор Юридичного департаменту Харківської міської ради;

Болгова Лариса Віталіївна - директор Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради;

Бортняк Юлія Григорівна - заступник начальника відділу зведених показників розвитку міста Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;

Вельможна Ольга Іванівна - голова адміністрації Індустріального району Харківської міської ради;

Головчанська Ганна Олександрівна - голова адміністрації Основ'янськогорайону Харківської міської ради;

Гриненко Андрій Олегович - начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради;

Деменко Ольга Іванівна - директор Департаменту освіти Харківської міської ради;

Дем'яненко Ольга Олександрівна - директор Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Харківської міської ради;

Дорожкін Денис Валерійович - заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради;

Дульфан Сергій Борисович - директор Департаменту інфраструктури Харківської міської ради;

Казанжиєва Неллі Василівна - голова адміністрації Київського району Харківської міської ради;

Кашлаков Григорій Дмитрович - в. о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради;

Котковський Володимир Романович - голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради;

Малько Олександр Петрович - директор Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

Мотрич Олег Станіславович - старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліціїв Харківській область, майор поліції (за згодою);

Помазан Аліна Петрівна - заступник директора Департаменту - начальник Управління у справах сім'ї та молоді Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради;

Радіонова Лариса Олександрівна - заступник начальника відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Харківській області, полковник поліції (за згодою);

Руденко Андрій Іванович - заступник міського голови з питань житлово -комунального господарства;

Сідоренко Юрій Сергійович - директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради;

Сороколат Юрій Володимирович - директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради;

Товкун Олег Миколайович - голова адміністрації Московського району Харківської міської ради;

Топчій Тетяна Василівна - голова адміністрації Немишлянськогорайону Харківської міської ради;

Топчій Валентин Олександрович - директор Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради;

Філімонова Аліна Ігорівна - заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради;

Фомичова Віта Григорівна - заступник начальника Управління – начальник відділу інфраструктурного розвитку, планування та інвестицій Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради;

Цибульник Тетяна Анатоліївна - голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради;

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна - заступник міського голови – керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Чичина Ольга Андріївна - депутат Харківської міської ради 7 скликання, голова постійної комісії Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) (за згодою);

Чубаров Олексій Сергійович - директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради;

Щербак Алла Гаврилівна - директор Харківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра».

Члени Координаційної ради - представники громадськості

Гукова Анна Романівна - координатор проекту «Платформа шкільного розвитку», студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за згодою);

Лазарєв Михайло Вікторович - голова Молодіжної раки при Харківському міському голові, директор комунальної установи «Офіс реформ Харкова» (за згодою);

Невдоха Кирило Сергійович - представник Національної ради дітей та молоді (м. Харків), учень Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» (за згодою);

Черкасова Кристина Сергіївна - голова громадської організації «ЛІНК», член Молодіжної ради при Харківському міському голові (за згодою);

Шингарьова Олена Валеріївна - віце-президент Харківської міської громадської організації інвалідів «КРЕАВИТА», член виконавчого комітету Харківської міської ради (за згодою).


Директор Департаменту у справах

сім'ї, молоді та спорту

Харківської міської ради О.С. ЧУБАРОВ


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ