Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді та її виконавчих органах»

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
09/07/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

2


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ


У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
От ____________ № ______О внесении изменений в решение исполнительного комитета Харьковского городского совета от 10.06.2015 № 337
«Об утверждении Порядка рассмотрения запросов на публичную информацию
в Харьковском городском совете и его исполнительных органах»С целью совершенствования работы исполнительных органов Харьковского городского совета в сфере доступа к публичной информации,
в связи с вступлением в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятием постановления Кабинета Министров Украины от 17.01.2018 № 55 «Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности», руководствуясь
ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Харьковского городского совета


РЕШИЛ:


1. Внести в Порядок рассмотрения запросов на публичную информацию
в Харьковском городском совете и его исполнительных органах, утвержденный решением исполнительного комитета Харьковского городского совета
от 10.06.2015 № 337, такие изменения:


1.1. Изложить подпункт 3.1.11 раздела 3 в такой редакции:

«3.1.11. На свободном месте первого листа ставится штамп «Запрос
на информацию».».


1.2. Изложить пункт 5.4 раздела 5 в такой редакции:

«5.4. На свободном месте первого листа должностным лицом Отдела (Исполнительного органа) проставляется штамп «Выполнить поручение до «__» _____ 20___» с указанием последнего дня, когда исполнитель обязан отправить (направить) ответ запрашивающему.».


1.3. Заменить в подпункте 3.1.12 раздела 3, пункте 6.3 раздела 6, частях 1 и 2 пункта 7.2 раздела 7, пункте 8.18 раздела 8, пунктах 9.2 и 9.5 раздела 9 слова «регистрационно-контрольная карточка» во всех падежах словами «регистрационно-мониторинговая карта» в соответствующем падеже.


2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя городского головы – управляющего делами исполнительного комитета городского совета Чечетову-Терашвили Т.М.Міський голова Городской голова Г.А. КЕРНЕСА.В. Хохлов


Потёмин 760 77 73

2


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від ____________ № ______Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді та її виконавчих органах»З метою вдосконалення роботи виконавчих органів Харківської міської ради у сфері доступу до публічної інформації, у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», керуючись
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Внести до Порядку розгляду запитів на публічну інформацію
в Харківській міській раді та її виконавчих органах, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337,
такі зміни:


1.1. Викласти підпункт 3.1.11 розділу 3 у такій редакції:

«3.1.11. На вільному місці першого аркуша ставиться штамп «Запит на інформацію.».


1.2. Викласти пункт 5.4 розділу 5 у такій редакції:

«5.4. На вільному місці першого аркуша посадовою особою Відділу (Виконавчого органу) проставляється штамп «Виконати доручення
до «__»_____20___» із вказівкою останнього дня, коли виконавець зобов'язаний відправити (надіслати) відповідь запитувачу.».


1.3. Замінити у підпункті 3.1.12 розділу 3, пункті 6.3 розділу 6, частинах 1 та 2 пункту 7.2 розділу 7, пункті 8.18 розділу 8, пунктах 9.2 та 9.5 розділу 9 слова «реєстраційно-контрольна картка» в усіх відмінках словами «реєстраційно-моніторингова картка» у відповідному відмінку.


2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Чечетову-Терашвілі Т.М.Міський голова Міський голова Г.А. КЕРНЕСТ.М. Чечетова-Терашвілі О.В. Хохлов


В.М. Басараб
Потьомін 760 77 73