Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекти рішеннь
Дата прийняття
26/06/2019
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТР І Ш Е Н Н Я


ПРОЕКТ

Від _______________


Про внесення змін до Інструкції
з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах

З метою вдосконалення порядку документування та організації роботи
з документами, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Внести до Інструкції з діловодства в Харківській міській раді
та її виконавчих органах (далі – Інструкція), затвердженої рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.12.2018 № 940 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Харківській міській раді та її виконавчих органах»,
такі зміни:

1.1. Абзац шостий пункту 87 Інструкції викласти у такій редакції:

«Проект рішення виконавчого комітету міської ради вважається підготовленим після його погодження та візування керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, Юридичного департаменту або керівником виконавчого органу, на якого покладені функції правового забезпечення
згідно з рішенням міської ради
, заступником міського голови – керуючим справами виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови
за відповідними напрямками діяльності, а з питань, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – після візування секретарем міської ради
.».

1.2. Абзац сьомий пункту 97 Інструкції викласти у такій редакції:

«Проект розпорядження вважається підготовленим після його погодження
та візування керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, Юридичного департаменту, з
аступником міського голови – керуючим
справами виконавчого комітету міської ради,
заступниками міського
голови за відповідними напрямками діяльності, а з питань, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – після візування секретарем міської ради
.».

2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення
рішення у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Чечетову-Терашвілі Т.М.
Міський голова Г.А. КЕРНЕС
Т.М. Чечетова-Терашвілі О.В. Хохлов


М.В. Стаматіна В.М. Басараб

Рогов 760 72 80

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТР Е Ш Е Н И Е


ПРОЕКТ

От _________ № ______


О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в Харьковском городском совете и его исполнительных органах


С целью совершенствования порядка документирования и организации работы с документами, руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Харьковского городского совета


РЕШИЛ:


1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Харьковском городском совете и его исполнительных органах (далее – Инструкция), утвержденную решением исполнительного комитета Харьковского городского совета
от 18.12.2018 № 940 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству
в Харьковском городском совете и его исполнительных органах», такие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 87 Инструкции изложить в такой редакции:

«Проект решения исполнительного комитета городского совета считается подготовленным после его согласования и визирования руководителями соответствующих исполнительных органов городского совета, Юридического департамента или руководителем исполнительного органа, на которого возложены функции правового обеспечения согласно решению городского совета, заместителем городского головы – управляющим делами исполнительного комитета городского совета, заместителями городского головы по соответствующим направлениям деятельности, а по вопросам, предусмотренным ст. 50 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», – после визирования секретарем городского совета.».

1.2. Абзац седьмой пункта 97 Инструкции изложить в такой редакции:

«Проект распоряжения считается подготовленным после его согласования

и визирования руководителями соответствующих исполнительных органов городского совета, Юридического департамента, заместителем городского головы – управляющим делами исполнительного комитета городского совета, заместителями городского головы по соответствующим направлениям деятельности, а по вопросам, предусмотренным ст. 50 Закона Украины
«О местном самоуправлении в Украине», – после визирования секретарем городского совета.».

2. Департаменту по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета (Сидоренко Ю.С.) обеспечить опубликование решения в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя городского головы – управляющего делами исполнительного комитета городского совета Чечетову-Терашвили Т.М.Городской голова Г.А. КЕРНЕС
А.В. Хохлов

Рогов 760 72 80