Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

Номер
1353/18
Сесія
24/7
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
19/12/2018
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сессия 7 созыва


РІШЕННЯВід 19.12.2018 № 1353/18

м. Харків

Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» такі зміни:

1.1. Затвердити у новій редакції Положення про Службу управління персоналом Харківської міської ради (додаток 2).

1.2. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (додаток 15).

1.3. Затвердити у новій редакції Положення про Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (додаток 53).

1.4. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (додаток 72).

1.5. Виключити Положення про Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради (додаток 73).

1.6. Затвердити у новій редакції Положення про Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради (додаток 74).

1.7. Затвердити Положення про Службу з питань запобігання корупції Харківської міської ради (додаток 135).

1.8. Затвердити Положення про Департамент по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Харківської міської ради (додаток 136).

2. Рішення набуває чинності з 01.01.2019, крім пп. 1.4-1.6, які набувають чинності з 01.03.2019.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 2

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18


ПОЛОЖЕННЯ

про Службу управління персоналом Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба управління персоналом Харківської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету (далі - Апарат), діє на правах департаменту.

1.2. Служба підзвітна й підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації і застосування методики проведення кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування Служба керується також відповідними рекомендаціями центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України.

1.4. Діяльність Служби здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи.

1.5. Служба має свій бланк, круглу печатку зі своїм найменуванням і штампи встановленого зразка.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Метою Служби є забезпечення реалізації державної політики у сфері управління персоналом у Харківській міській раді.

2.2. Основними завданнями Служби є:

2.2.1. Забезпечення документального оформлення вступу на службу до виконавчих органів Харківської міської ради, її проходження та припинення, добір персоналу на посади до органів місцевого самоврядування, планування та організація заходів, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, проведення аналітичної роботи з кадрового менеджменту, в основу якої покладено принципи демократичного підбору й просування по службі з урахуванням ділових якостей та професійної компетентності.

2.2.2. Нормативне забезпечення діяльності виконавчих органів Харківської міської ради у сфері управління персоналом.

2.3. Служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Забезпечує реалізацію та координацію проведення єдиної кадрової політики відповідно до вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у виконавчих органах Харківської міської ради, узагальнює практику роботи з персоналом, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.2. Спільно з департаментами, адміністраціями районів Харківської міської ради вивчає поточну й перспективну потребу в персоналі та вносить відповідні пропозиції міському голові, планує роботу з персоналом у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.3. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури і штатного розпису Апарату.

3.1.4. Розробляє проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Служби, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу таких актів.

3.1.5. Готує узагальнені проекти рішень Харківської міської ради щодо затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради та положень про них.

3.1.6. Надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу у структурних підрозділах Апарату, здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.7. Спільно з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради вивчає особисті, професійні та ділові якості осіб, які претендують на зайняття вакантних посад у структурних підрозділах виконавчих органів Харківської міської ради, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження при прийнятті й проходженні служби в органах місцевого самоврядування.

3.1.8. Приймає від претендентів на вакантні посади посадових осіб місцевого самоврядування Апарату документи, перевіряє правильність їх оформлення і надає для розгляду міській конкурсній комісії, здійснює інші заходи, пов'язані з організацією конкурсного відбору, здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою матеріалів для призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.9. Планує переміщення по службі посадових осіб органів місцевого самоврядування з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції міському голові.

3.1.10. Проводить роботу з резервом кадрів Апарату, контролює виконання особистих річних планів резервістів, аналізує й узагальнює стан цієї роботи, вносить керівництву пропозиції щодо її подальшого вдосконалення, здійснює організаційно-методичне керівництво щодо формування кадрового резерву у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.11. Розглядає і вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування посадових осіб місцевого самоврядування Апарату, спільно з відповідними підрозділами здійснює підготовку документів для організації стажування, контролює його проведення, здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.12. Здійснює організаційне забезпечення, підготовку та участь у роботі атестаційної комісії Харківської міської ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами Харківської міської ради покладених на них завдань та обов'язків, здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.13. Формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації персоналу, забезпечує укладання відповідних угод із навчальними закладами.

3.1.14. Розглядає пропозиції щодо заохочення і нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, здійснює підготовку документів для заохочень і нагороджень працівників Апарату, веде відповідний облік.

3.1.15. У межах компетенції та за дорученням міського голови готує у визначеному законодавством порядку документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності.

3.1.16. Ознайомлює посадових осіб з правилами внутрішнього трудового розпорядку, здійснює заходи з метою забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування.

3.1.17. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.18. Готує необхідні документи щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Апараті, та передає їх до Служби з питань запобігання корупції Харківської міської ради для перевірки та подальшого направлення відповідним органам.

Зберігає матеріали про проведення спеціальної перевірки в особових справах.

Здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.19. Готує необхідні документи щодо проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб Апарату. Зберігає матеріали про проведення перевірки в особових справах.

Здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.20. Готує довідки за результатами перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.21 Оформлює і видає працівникам виконавчих органів Харківської міської ради службові посвідчення.

3.1.22. Організовує та оформлює документи про складання Присяги і присвоєння рангів посадовим особам Апарату, вносить про це відповідні записи до трудових книжок.

3.1.23. Обчислює стаж роботи і служби в органах місцевого самоврядування працівників Апарату, здійснює контроль за встановленням їм надбавок за вислугу років і наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.

3.1.24. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і збереженням трудових книжок та особистих справ працівників Апарату.

3.1.25. Оформлює і видає працівникам Апарату довідки з місця роботи.

3.1.26. Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.1.27. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Апарату, у тому числі за кордон.

3.1.28. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

3.1.29. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних в Апараті.

3.1.30. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.1.31. Спільно з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради перевіряє дотримання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та інших актів з питань управління персоналом.

3.1.32. Проводить роботу щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, а також здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.33. Перевіряє факт подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами Апарату та інформує Службу з питань запобігання корупції Харківської міської ради про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

3.1.34. Надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3.1.35. Вживає відповідних заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню при підготовці проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань.

3.1.36. Здійснює аналіз чинного законодавства та готує пропозиції міському голові щодо удосконалення нормативно-правових актів у сфері управління персоналом.

3.1.37. За дорученням міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради розглядає пропозиції, листи, заяви, скарги громадян із питань, що належать до компетенції Служби, надає відповідні роз'яснення.

3.2. Служба має право:

3.2.1. Перевіряти й контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування працівниками виконавчих органів Харківської міської ради.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та посадових осіб Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, необхідні для виконання покладених на Службу функцій.

3.2.3. Проводити у виконавчих органах Харківської міської ради перевірки з питань, які віднесено до компетенції Служби.

3.2.4. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які відносяться до компетенції Служби.

3.2.5. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань управління персоналом, що проводяться в Харківській міській раді та її виконавчих органах, проводити наради з питань, що відносяться до компетенції Служби.

3.2.6. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення управління персоналом, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.2.7. Організовувати спільно з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради проходження практики студентами вищих навчальних закладів міста, виявляти перспективних та надавати пропозиції міському голові щодо зарахування їх до списку кадрового резерву.

3.2.8. Інформувати Харківську міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань управління персоналом. Висвітлювати в засобах масової інформації за дорученням міського голови в межах своєї компетенції питання щодо управління персоналом у Харківській міській раді.

3.2.9. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень.

3.2.10. За дорученням міського голови представляти Харківську міську раду в органах виконавчої влади, інших органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

4.1. До складу Служби входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Служби затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Служби визначено у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює заступник керуючого справами виконавчого комітету - начальник Служби, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вишу освіту, досвід кадрової роботи та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Начальник Служби:

5.2.1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

5.2.2. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів.

5.2.3. Організовує, спрямовує роботу Служби на виконання покладених на неї завдань та функцій.

5.2.4. Вносить керівництву пропозиції щодо структури та чисельності Служби, призначення на посади, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності її працівників.

5.2.5. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками Служби, контролює їх виконання, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу та чинного законодавства України.

5.2.8. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Службу завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.9. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Служби.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням Харківської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 15

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (затверджено рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, Харківському міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради і виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації і методики ведення міжнародної роботи Департамент враховує рекомендації центрального органу виконавчої влади України у сфері зовнішніх зносин.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: 61200, місто Харків, майдан Конституції, 7.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою Департаменту є забезпечення в інтересах територіальної громади розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради, сприяння промоції - просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно- значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові на території міста Харкова сучасної туристської інфраструктури та розвитку виставкової діяльності, координація роботи у сфері міжнародних зносин інших виконавчих органів Харківської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. Комплексне, планомірне та практичне забезпечення міжнародних зносин Харківської міської ради, в тому числі у політичній, адміністративній, інфраструктурній, соціально-гуманітарній, науковій, економічній площинах, а також в інших галузях суспільного життя.

3.2.2. Сприяння промоції - подальшому просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова, формування пропозицій щодо комплексу заходів із забезпечення стабільного позиціювання Харківської міської ради та міста Харкова на міжнародній арені.

3.2.3. Ініціювання встановлення нових та розвиток наявних партнерських і побратимських зв'язків із суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, планування та координація реалізації положень відповідних угод та домовленостей, сприяння здійсненню відповідних обмінів.

3.2.4. Ініціювання питань щодо участі Харківської міської ради у діяльності неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, організація роботи Харківської міської ради та її повноважних представників у діяльності неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, учасником яких є Харківська міська рада.

3.2.5. Загальна координація роботи виконавчих органів Харківської міської ради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, спрямованої на встановлення та розвиток міжнародних контактів, надання їм відповідної методологічної, інформаційної та організаційної допомоги в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

3.2.6. Організація протокольного забезпечення міжнародних заходів, що проводяться Харківською міською радою або відбуваються за її офіційною участю.

3.2.7. Інформаційна та організаційна підготовка офіційних закордонних візитів Харківського міського голови, секретаря Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, депутатів Харківської міської ради, керівників виконавчих органів Харківської міської ради, робочих візитів представників Харківської міської ради та її виконавчих органів за кордон, супроводження зазначених візитів перекладом у разі потреби.

3.2.8. Ініціювання, підготовка та проведення міжнародних форумів, семінарів, конференцій, виставок тощо в місті Харкові, інформаційне та організаційне забезпечення участі представників Харківської міської ради в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном, у межах повноважень, передбачених цим Положенням.

3.2.9. Формування пропозицій щодо участі Харківської міської ради у міжнародних програмах та міжнародних проектах, ініціювання Харківською міською радою міжнародних програм та проектів, підготовка відповідних угод в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

3.2.10. Аналіз та опрацювання інформації з питань міжнародного співробітництва, що надходить керівництву Харківської міської ради, вивчення, аналіз та узагальнення даних щодо стану та перспектив міжнародної співпраці в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також реалізації міжнародних програм та проектів у межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

3.2.11. Здійснення інформаційно-аналітичного та організаційного супроводу співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада, в рамках співробітництва з іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

3.2.12. Забезпечення реалізації міжнародних заходів Харківської міської ради, в тому числі з питань європейської інтеграції.

3.2.13. Сприяння розвитку туристської інфраструктури у місті Харкові на підставі вивчення та узагальнення міжнародного та національного досвіду, надання відповідної інформаційної та методологічної підтримки суб'єктам господарювання міста Харкова у галузях туризму, готельного господарства та супутніх сферах.

3.2.14. Сприяння підприємствам, установам та організаціям міста Харкова в межах компетенції Департаменту з метою встановлення ними ділових контактів з іноземними партнерами.

3.2.15. Сприяння міжнародному просуванню інвестиційної привабливості міста Харкова, розвитку зовнішньоекономічної діяльності на території міста Харкова.

3.2.16. Сприяння суб'єктам господарської діяльності в організації і проведенні міжнародних торговельно-промислових, спеціалізованих виставок, ярмарків та презентацій, участі представників зазначених суб'єктів в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном України.

3.2.17. Організація прийому іноземних громадян та іноземних делегацій, що відвідують місто Харків за запрошенням Харківської міської ради відповідно до затверджених планів роботи Департаменту, реєстрація прийому згідно з визначеними законодавством формами обліку.

3.3. Департамент під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє із секретарем міської ради, заступниками міського голови, виконавчими органами Харківської міської ради, депутатами Харківської міської ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, комунальними підприємствами, установами та організаціями, створеними Харківською міською радою, а також органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент у встановленому порядку:

4.1.1. Організовує та координує комплекс питань, пов'язаних зі встановленням та розвитком контактів у процесі здійснення Харківською міською радою міжнародного співробітництва.

4.1.2. Здійснює контакти із суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в іноземних державах, міжнародними організаціями та об'єднаннями з питань розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради.

4.1.3. Сприяє промоції, просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова.

4.1.4. Представляє інтереси Харківської міської ради, виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, у зовнішніх зносинах.

4.1.5. Ініціює та здійснює роботу з підготовки проектів відповідних угод (договорів, меморандумів, протоколів та інших документів) з питань міжнародного співробітництва.

4.1.6. Готує проекти рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови з питань міжнародного співробітництва.

4.1.7. Вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у міжнародних заходах, складу офіційних делегацій та робочих груп.

4.1.8. Вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у роботі неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, ініціювання Харківською міською радою створення неприбуткових міжнародних організацій та об'єднань.

4.1.9. Розробляє плани співробітництва Харківської міської ради із суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

4.1.10. Забезпечує запрошення та відповідний рівень організації перебування в місті Харкові іноземних делегацій та окремих закордонних представників, які прибувають до міста Харкова за запрошенням Харківської міської ради.

4.1.11. Бере участь в офіційних та робочих зустрічах з представниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, суб'єктів місцевого самоврядування та інших органів адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, міжнародних організацій та об'єднань.

4.1.12. Забезпечує взаємодію Харківської міської ради з почесними консульствами іноземних держав в місті Харкові.

4.1.13. Сприяє створенню почесних консульств іноземних держав в місті Харкові.

4.1.14. Забезпечує взаємодію Харківської міської ради з представництвами неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань у місті Харкові, створеними відповідно до законодавства України, сприяє створенню таких представництв.

4.1.15. Сприяє встановленню та розвитку міжнародних контактів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих в місті Харкові, їх участі у міжнародних форумах, виставках, ярмарках, презентаціях тощо.

4.1.16. Сприяє встановленню та розвитку міжнародних контактів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій в економіку міста Харкова.

4.1.17. У межах своєї компетенції готує інформаційні матеріали для забезпечення участі офіційних делегацій Харківської міської ради у міжнародних заходах.

4.1.18. Сприяє вивченню передового міжнародного досвіду у сферах організації структури та практичної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, розвитку сучасної міської інфраструктури, сучасних практик організації суспільного життя.

4.1.19. Здійснює постійний аналіз стану міжнародного співробітництва Харківської міської ради, формує пропозиції щодо напрямів та перспектив його подальшого розвитку.

4.1.20. Сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану і перспектив співробітництва Харківської міської ради в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада в межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

4.1.21. Інформує Харківську міську раду, Харківського міського голову, першого заступника міського голови про стан виконання Департаментом завдань з розвитку міжнародного співробітництва.

4.1.22. Здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення міжнародного співробітництва Харківської міської ради в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада в межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями.

4.1.23. Ініціює створення Харківською міською радою комунальних підприємств, установ та організацій з питань міжнародного співробітництва та сприяння розвитку туристської інфраструктури в місті Харкові, координує їх діяльність та здійснює відповідний контроль.

4.1.24. Після прийняття у встановленому порядку рішення про можливість прийому іноземних делегацій у приміщенні Харківської міської ради готує та завчасно направляє до Відділу спецроботи Харківської міської ради інформацію про склад іноземних делегацій із зазначенням посад, прізвищ, імен, часу перебування в приміщеннях Харківської міської ради та мети відвідання, а також програми прийому та роботи з іноземними громадянами.

4.1.25. Виконує інші функції відповідно до покладених на Департамент завдань.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій.

4.2.2. Ініціювати створення Харківською міською радою робочих груп, комісій тощо для комплексного забезпечення організації Харківською міською радою важливих міжнародних заходів або забезпечення участі Харківської міської ради у таких заходах.

4.2.3. Інформувати Харківського міського голову та першого заступника міського голови у разі покладання на Департамент роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Харківської міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Департаментом покладених на нього завдань та функцій.

4.2.4. ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Департаментом покладених на нього завдань та функцій.

4.2.5. Отримувати від керівників офіційних делегацій Харківської міської ради інформації про результати участі у міжнародних заходах.

4.2.6. Брати участь у міжнародних заходах, організатором або учасником яких є Харківська міська рада, в тому числі з метою забезпечення належного рівня підготовки та перекладу іноземними мовами.

4.2.7. Ініціювати створення Харківською міською радою комунальних підприємств, установ та організацій з питань міжнародного співробітництва та сприяння розвитку туристської інфраструктури в місті Харкові.

4.2.8. Брати участь у засіданнях сесій Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах з питань міжнародного співробітництва відповідно до завдань та функцій, покладених на Департамент.

4.2.9. Оголошувати тендери та конкурси з питань забезпечення Департаментом своїх завдань та функцій.

4.2.10. Співробітники Департаменту, які мають диплом про вищу освіту та здобули кваліфікацію перекладача, мають право здійснювати переклади з іноземних мов, зазначених у дипломі про вищу освіту або іншому документі, що підтверджує знання іноземної мови, українською та російською мовами, а також з української та російської мов іноземними мовами, зазначеними у дипломі про вищу освіту або іншому документі, що підтверджує знання іноземної мови, а директор Департаменту має право засвідчувати підпис перекладача, який є співробітником Департаменту, на тексті перекладу. Засвідчення директором Департаменту підпису перекладача, який є співробітником Департаменту, здійснюється за встановленою формою.

4.3. У межах своїх повноважень Департамент укладає від свого імені угоди, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе зобов'язання, виступає позивачем та відповідачем в судах.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

6.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.4. Подає на затвердження штатний розпис і кошторис витрат на утримання Департаменту.

6.2.5. Відкриває та закриває рахунки в установах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах.

6.2.6. Розпоряджається бюджетними, іншими коштами, переданими Департаменту в установленому порядку, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.2.7. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами.

6.2.8. Укладає від імені Департаменту договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.

6.2.9. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.

6.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Порівняльна таблиця до Положення про Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради


Зміни

Чинна редакція

Нова редакція

Доповнено словами

3.1. Метою Департаменту є забезпечення в інтересах територіальної громади розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові на території міста Харкова сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних зносин інших виконавчих органів Харківської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

3.1. Метою Департаменту є забезпечення в інтересах територіальної громади розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради, сприяння промоцїі - просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові на території міста Харкова сучасної туристської інфраструктури та розвитку виставкової діяльності, координація роботи у сфері міжнародних зносин інших виконавчих органів Харківської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

Доповнено словом

3.2.2. сприяння подальшому просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова, формування пропозицій щодо комплексу заходів із забезпечення стабільного позиціювання Харківської міської ради та міста Харкова на міжнародній арені;

3.2.2. сприяння промоції - подальшому просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова, формування пропозицій щодо комплексу заходів із забезпечення стабільного позиціювання Харківської міської ради та міста Харкова на міжнародній арені;

Доповнено

3.2.4. ініціювання питань щодо участі Харківської міської ради у діяльності міжнародних організацій та міжнародних об'єднань, організація роботи Харківської міської ради та її повноважних представників у діяльності міжнародних організацій та міжнародних об'єднань, учасником яких є Харківська міська рада;

3.2.4. ініціювання питань щодо участі Харківської міської ради у діяльності неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, організація роботи Харківської міської ради та її повноважних представників у діяльності неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, учасником яких є Харківська міська рада;

Доповнено

3.2.5. загальна координація роботи виконавчих органів Харківської міської ради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, спрямованої на встановлення та розвиток міжнародних контактів, надання їм відповідної методологічної, інформаційної та організаційної допомоги;

3.2.5. загальна координація роботи виконавчих органів Харківської міської ради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, спрямованої на встановлення та розвиток міжнародних контактів, надання їм відповідної методологічної, інформаційної та організаційної допомоги в межах повноважень, передбачених даним Положенням;

Доповнено

3.2.8. ініціювання, підготовка та проведення міжнародних форумів, семінарів, конференцій, виставок тощо, в місті Харкові, інформаційне та організаційне забезпечення участі представників Харківської міської ради в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном;

3.2.8. ініціювання, підготовка та проведення міжнародних форумів, семінарів, конференцій, виставок тощо, в місті Харкові, інформаційне та організаційне забезпечення участі представників Харківської міської ради в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном, в межах повноважень, передбачених даним Положенням;

Доповнено

3.2.9. формування пропозицій щодо участі Харківської міської ради у міжнародних програмах та міжнародних проектах, ініціювання Харківською міською радою міжнародних програм та проектів, підготовка проектів відповідних угод;

3.2.9. формування пропозицій щодо участі Харківської міської ради у міжнародних програмах та міжнародних проектах, ініціювання Харківською міською радою міжнародних програм та проектів, підготовка відповідних угод в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями;

Доповнено

3.2.10. аналіз та опрацювання інформації з питань міжнародного співробітництва, що надходить керівництву Харківської міської ради, вивчення, аналіз та узагальнення даних щодо стану та перспектив розвитку міжнародної співпраці і реалізації міжнародних програм та проектів;

3.2.10. аналіз та опрацювання інформації з питань міжнародного співробітництва, що надходить керівництву Харківської міської ради, вивчення, аналіз та узагальнення даних щодо стану та перспектив міжнародної співпраці в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також: реалізації міжнародних програм та проектів в межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями;

Доповнено

3.2.11. здійснення інформаційно-аналітичного та організаційного супроводу міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада;

3.2.11. здійснення інформаційно-аналітичного та організаційного супроводу співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також: міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада в рамках співробітництва з іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями;

Доповнено


4.1.3. сприяє промоції, просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова;

Доповнено, змінено нумерацію

4.1.7. вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у роботі міжнародних організацій та об'єднань, ініціювання Харківською міською радою створення міжнародних організацій та об'єднань;

4.1.8. вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у роботі неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань, ініціювання Харківською міською радою створення неприбуткових міжнародних організацій та об'єднань;

Доповнено, змінено нумерацію

4.1.8. розробляє плани співробітництва Харківської міської ради з суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, міжнародними організаціями та об'єднаннями;

4.1.9. розробляє плани співробітництва Харківської міської ради з суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями;

Доповнено, змінено нумерацію

4.1.13. забезпечує взаємодію Харківської міської ради з представництвами міжнародних організацій та установ в місті Харкові, створеними відповідно до законодавства України, сприяє створенню таких представництв;

4.1.14. забезпечує взаємодію Харківської міської ради з представництвами неприбуткових міжнародних та іноземних організацій та об'єднань в місті Харкові, створеними відповідно до законодавства України, сприяє створенню таких представництв;

Доповнено, змінено нумерацію

4.1.19. сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану і перспектив розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради;

4.1.20. сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану і перспектив співробітництва Харківської міської ради в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також: міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада в межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніципальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними органЬаціями та об'єднаннями;

Доповнено, змінено нумерацію

4.1.21. здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення міжнародної діяльності Харківської міської ради;

4.1.22. здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення міжнародного співробітництва Харківської міської ради в рамках розвитку туризму, спорту, культури, гуманітарних та молодіжних проектів, виставкової діяльності, а також міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада в межах співробітництва з іноземними представництвами, іноземними муніиипальними формуваннями, неприбутковими міжнародними та іноземними організаціями та об'єднаннями;

Доповнено


4.1.24. після прийняття у встановленому порядку рішення про можливість прийому іноземних делегацій в приміщенні Харківської міської ради готує та завчасне направляє до відділу спецроботи Харківської міської ради інформацію про склад іноземних делегацій (із зазначенням посад, прізвищ, імен, часу перебування в приміщеннях Харківської міської ради та мети відвідання, а також: програми прийому та роботи з іноземними громадянами).

Доповнено


4.1.25. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Департамент завдань.


Додаток 53

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 в редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківської міською радою, входить до структури Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в якому функціонує як юридична особа.

1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови ~ директору Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.3. Управління є правонаступником Фонду міського майна Харківської міської Ради народних депутатів, Представництва Фонду державного майна України в м. Харкові, Фонду комунального майна Харківської міської ради, управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради та міського Центру приватизації державного житлового фонду.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказами Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління є юридичною особою, органом приватизації територіальної громади м. Харкова, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків у національній та вільно конвертованій валюті (для покупців - нерезидентів України, які набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації), у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, заявником, боржником, третьою особою в суді.

2.2. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штампи, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4. Граничну чисельність працівників Управління та фонд оплати праці в межах виділених асигнувань визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Управління затверджується у встановленому порядку.

2.5. Майно Управління належить йому на праві оперативного управління. Управління володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Юридична адреса Управління: м. Харків, майдан Конституції, 16.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

3.1. Метою діяльності Управління є збереження та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова (далі - комунальна власність), створення умов для ефективного її використання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій шляхом продажу об'єктів приватизації ефективному приватному власнику, забезпечення дохідної частини бюджету міста.

3.2. Основними завданнями Управління в межах наданих повноважень є:

3.2.1. Проведення єдиної політики підвищення ефективності управління комунальною власністю.

3.2.2. Виконання Програми соціального та економічного розвитку міста Харкова на відповідний період.

3.2.3. Виконання функцій Управління.

3.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

4.1.1. Формує та публікує перелік об'єктів комунальної власності та інші переліки відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.2. Готує та вносить на розгляд сесій Харківської міської ради питання:

- про затвердження переліку об'єктів, за якими надається згода на прийняття до комунальної власності;

- про затвердження переліку багатоквартирних житлових будинків, які приймаються територіальною громадою м. Харкова для забезпечення належного балансоутримання та управління;

- про затвердження переліку об'єктів, які приймаються до комунальної власності;

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, за якими надається згода на проведення знесення;

- про затвердження переліку об'єктів, що виключаються з комунальної власності, у тому числі житлового фонду;

- про затвердження переліку об'єктів, за якими надається згода на передачу до державної власності, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та інших форм власності;

- про затвердження переліку об'єктів, які передаються в безоплатне користування за договором позички, заставу (іпотеку), концесію тощо;

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні (з умовами, без умов);

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу орендарем;

- про придбання у встановленому порядку рухомого, нерухомого майна;

- про повернення до комунальної власності об'єкта приватизації, договір купівлі-продажу якого розірвано або визнано недійсним;

- про затвердження регуляторних актів;

- інші питання, що відносяться до компетенції та діяльності Управління.

4.1.3. Здійснює необхідні заходи з державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке належить територіальній громаді міста Харкова.

4.1.4. Проводить передачу комунальним підприємствам, установам, організаціям об'єктів комунальної власності в господарське відання та оперативне управління:

- відповідно до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради -нерухомого майна;

- відповідно до розпоряджень Управління - рухомого майна та об'єктів, прийнятих до комунальної власності згідно з рішеннями сесій Харківської міської ради. Передача оформлюється шляхом укладання договорів господарського відання або оперативного управління та додаткових угод до них.

4.1.5. Здійснює у встановленому порядку передачу в оренду об'єктів комунальної власності підприємствам, установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності та іншим особам, яким відповідно до чинного законодавства надано право укладати договори.

4.1.6. Проводить вилучення з господарського відання та оперативного управління комунальних підприємств, установ, організацій об'єктів комунальної власності. Передача оформлюється шляхом укладання додаткових угод до договорів про передачу майна в господарське відання чи оперативне управління.

4.1.7. Проводить відповідно до розпоряджень Управління передачу на баланс комунальним підприємствам багатоквартирних житлових будинків, які прийняті територіальною громадою міста Харкова для забезпечення належного балансоутримання та управління.

4.1.8. Погоджує питання списання комунального майна у встановленому порядку.

4.1.9. Затверджує статутні документи комунальних підприємств, установ, закладів та організацій комунальної власності та погоджує статутні документи загальноосвітніх навчальних закладів.

4.1.10. Передає в безоплатне користування на умовах договору позички об'єкти комунальної власності відповідно до рішень Харківської міської ради.

4.1.11. Здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням комунальної власності підприємствами, установами, організаціями, яким вона передана в оперативне управління, господарське відання, оренду, користування на умовах позички, договорів купівлі-продажу.

4.1.12. Здійснює оперативний контроль нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності.

4.1.13. Здійснює відповідно до чинного законодавства приватизацію та відчуження об'єктів комунальної власності, у тому числі житлового фонду, акцій (паїв, часток) у майні господарських товариств.

4.1.14. Здійснює заходи щодо взяття виявленого безхазяйного майна на території міста Харкова на облік згідно з чинним законодавством.

4.1.15. Проводить на користь мешканців міста Харкова - громадян України за їх бажанням приватизацію житла, яке використовується ними на умовах найму, а саме:

- квартир та одноквартирних будинків, кімнат у квартирах (будинках), де мешкають два і більше наймачів, а також належних до них господарських споруд та приміщень житлового фонду, що є комунальною власністю;

- кімнат (жилих блоків, секцій) у гуртожитках, які на момент набрання чинності Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» знаходилися у комунальній власності, а також були прийняті до комунальної власності після набрання чинності цим Законом, у разі прийняття сесією Харківської міської ради рішення щодо подальшого використання будинку у статусі «гуртожиток» з дозволом на приватизацію;

- квартир та одноквартирних будинків, кімнат у квартирах (будинках), де мешкають два і більше наймачів, а також належних до них господарських споруд та приміщень державного житлового фонду, що відображається на балансах підприємств, які змінили форму власності, у разі делегування підприємством Управлінню відповідних повноважень.

4.1.16. Представляє інтереси Харківської міської ради на підприємствах, в установах, організаціях, судових та інших органах з питань комунальної власності, бере участь у виконавчих провадженнях при виконанні судових рішень на користь територіальної громади міста.

4.1.17. Представляє інтереси територіальної громади міста Харкова при проведенні зборів співвласників багатоквартирного житлового будинку щодо нежитлових приміщень комунальної власності, які розташовані в цьому будинку.

4.1.18. Управління виконує інші завдання відповідно до чинного законодавства.

4.2. Повноваження Управління:

4.2.1. Вносити на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради питання, пов'язані з управлінням комунальною власністю, ініціювати розгляд зазначених питань на сесії Харківської міської ради.

4.2.2. Укладати договори з установами, організаціями, підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності та іншими особами, яким чинним законодавством надано право укладати договори, для забезпечення діяльності Управління та виконання поставлених перед ним завдань, у тому числі попередні договори на об'єкти комунальної власності, договори зберігання на майно, яке належить до комунальної власності або визнано безхазяйним у встановленому порядку, договори оренди, позички, користування, дарування, застави (іпотеки), обміну, купівлі-продажу, проведення оцінки об'єктів комунальної власності у випадках, передбачених законодавством, щодо оформлення приватизаційних документів на житло тощо.

4.2.3. Приймати на облік майно та приміщення, що є комунальною власністю, у тому числі вилучені з господарського відання та оперативного управління.

4.2.4. Переукладати та впорядковувати договори оренди у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі у разі прийняття об'єктів на облік Управління.

4.2.5. Здійснювати заходи з подовження терміну дії договорів оренди комунального майна шляхом укладання відповідних додаткових угод, а також проводити інші заходи, пов'язані з договірними відносинами на об'єкти комунальної власності.

4.2.6. Здійснювати контроль за використанням об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова: цільового використання, технічного стану об'єктів, у разі потреби наявності дозволів на проведені поліпшення та інших умов договорів оренди та купівлі-продажу. Під час здійснення контролю шляхом перевірки та обстеження застосовувати фото-, відеозйомку та інші технічні засоби фіксування.

4.2.7. Здійснювати контроль за станом об'єкта оренди, за використанням майна, переданого в оренду, за виконанням умов договорів оренди, позички, оперативного управління, господарського відання та купівлі-продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

4.2.8. Складати акти, інформаційні довідки та іншу документацію за результатами здійснення перевірок та обстежень об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

4.2.9. Погоджувати переліки комунального майна, що зараховується до статутних капіталів комунальних підприємств або виключається з них.

4.2.10. Створювати тендерний комітет, конкурсні комісії, комісії з прийняття об'єктів до комунальної власності, окрім житлового фонду, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, організацій, з інвентаризації, обстеження та з інших питань щодо об'єктів комунальної власності та брати участь у роботі зазначених комісій, а також у роботі комісій з передачі об'єктів з комунальної до інших форм власності.

4.2.11. Затверджувати акти інвентаризації, обстеження об'єктів комунальної власності, ліквідаційні та передавальні акти, акти приймання-передачі об'єктів до комунальної власності, окрім актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків.

4.2.12. Погоджувати або затверджувати переліки об'єктів комунальної власності, що передаються у заставу (іпотеку) банківським установам за наявності рішення сесії Харківської міської ради про надання згоди на отримання суб'єктом комунальної власності кредиту під заставу майна територіальної громади міста Харкова.

4.2.13. Надавати комунальним підприємствам, установам, організаціям згоду на продаж майна, яке підлягає списанню, з використанням електронної торгової системи.

4.2.14. Затверджувати або погоджувати на підставі рецензування звіту про оцінку майна висновки про оцінку, які виконані суб'єктами оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства.

4.2.15. Здійснювати заходи щодо зміни організаційної форми підприємств у процесі приватизації комунального майна.

4.2.16. Організовувати та проводити конкурси з передачі в оренду, аукціони (у тому числі електронні) з продажу об'єктів комунальної власності.

4.2.17. Залучати суб'єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон).

4.2.18. Пропонувати на розгляд сесії Харківської міської ради об'єкти, що підлягають приватизації.

4.2.19. Визначати спосіб приватизації об'єктів в процесі проведення аукціону.

4.2.20. Затверджувати протоколи аукціонної комісії, умови продажу (додаткові умови продажу) об'єктів приватизації.

4.2.21. Приймати рішення за результатами аукціону з питань приватизації.

4.2.22. Надавати згоду орендарю на проведення ремонтних робіт та здійснення невід'ємних поліпшень комунального майна.

4.2.23. Надавати згоду на подальше відчуження приватизованого об'єкта, на передачу в заставу або внесення такого об'єкта до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.2.24. Видавати у встановленому порядку свідоцтва про право власності на житло. У разі втрати або псування свідоцтва про право власності на житло, яке було оформлено органом приватизації Харківської міської ради, видавати їх дублікати.

4.2.25. Одержувати відповідно до чинного законодавства необхідну інформацію від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.2.26. Залучати спеціалістів (фахівців, консультантів, інших осіб, які мають спеціальні знання в різних галузях) органів державної влади, виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також депутатів, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, інші органи, утворені міською радою, для розгляду питань та до участі у вирішенні завдань, що стоять перед Управлінням.

4.2.27. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

4.2.28. Управління має інші повноваження, надані чинним законодавством України, рішеннями сесій Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.3. Управління зобов'язане:

4.3.1. Оприлюднювати та надавати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

4.3.2. Звітувати про свою роботу перед Харківською міською радою, міським головою, виконавчим комітетом Харківської міської ради, Департаментом економіки та комунального майна Харківської міської ради у визначені терміни.

4.3.3. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов договорів, укладених Управлінням.

4.3.4. Здійснювати контроль надходжень до бюджету міста Харкова коштів від оренди, приватизації об'єктів комунальної власності, за приватизовані надлишки житла.

4.3.5. Розглядати листи, заяви, звернення, скарги, запити на інформацію, тощо, які надходять до Харківської міської ради, її виконавчих органів та безпосередньо до Управління, надавати відповіді, здійснювати заходи для вирішення викладених питань у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства.

4.3.6. Управління виконує інші зобов'язання відповідно до чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

5.1. До складу Управління входять відділи та сектори.

5.2. Структура Управління затверджується міським головою за пропозицією заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління регламентуються положеннями про структурні підрозділи Управління та посадовими інструкціями, які затверджуються заступником міського голови - директором Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради на підставі рішення конкурсної комісії або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Начальник Управління є за посадою заступником директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

6.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Начальник Управління:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його основних напрямків діяльності.

6.3.2. Забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України.

6.3.3. Надає пропозиції заступнику міського голови - директору Департаменту економіки та комунального майна щодо структури, штатного розпису та кошторису доходів та видатків на утримання Управління.

6.3.4. Розпоряджається коштами, наданими на утримання Управління, відповідно до затвердженого кошторису.

6.3.5. Представляє Управління в межах компетенції без довіреності в його відносинах з іншими юридичними, фізичними особами, банківськими, фінансовими установами тощо.

6.3.6. Підписує від імені територіальної громади міста договори купівлі-продажу, оренди, позички, користування об'єктами комунальної власності, договори про передачу комунального майна в господарське відання та оперативне управління та інші договори.

6.3.7. Підписує, затверджує, погоджує від імені Управління документи, в тому числі, договори, накази та розпорядження, що забезпечують виконання повноважень, функцій, зобов'язань та діяльності Управління.

6.3.8. Видає довіреності, доручення та контролює їх виконання.

6.3.9. Здійснює особистий прийом фізичних осіб, представників юридичних осіб тощо.

6.3.10. Приймає рішення про відкриття та закриття рахунків в установах банків та органах Державної казначейської служби України, має право першого підпису на банківських документах.

6.3.11. Висвітлює роботу Управління за напрямками діяльності в засобах масової інформації.

6.4. Начальник Управління має двох заступників: заступника начальника Управління та заступника начальника Управління - начальника відділу приватизації житлового фонду.

6.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається на заступника начальника Управління.

6.6. Обов'язки заступників начальника Управління визначені розподілом обов'язків, який затверджується розпорядженням начальника Управління.

6.7. Заступник начальника Управління:

6.7.1. Організовує виконання доручень, наказів та розпоряджень начальника Управління.

6.7.2. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.7.3. Здійснює особистий прийом фізичних осіб, представників юридичних осіб тощо.

6.7.4. Виконує інші повноваження відповідно до розподілу обов'язків.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Порівняльна таблиця

до Положення про Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

Стара редакція

Додатку 53 до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15

Нова редакція

Додатку 53 до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 в редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № ________/18

Примітка

1.1. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківської міською радою.

1.1. Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківської міською радою, входить до структури Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в якому функціонує як юридична особа.

Доповнено речення.

1.4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, розпорядженнями Харківського міського голови, актами Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, наказами Департаменту економіки та комунального майна, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказами Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Змінено слово.

2.1. Управління входить до структури Департаменту економіки та комунального майна, є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків, в межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді.

2.1. Управління є юридичною особою, органом приватизації територіальної громади м. Харкова, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків у національній та вільно конвертованій валюті (для покупців - нерезидентів України, які набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації), у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, заявником, боржником, третьою особою в суді.

Викладено у новій редакції.

3.1. Метою діяльності Управління є збереження та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова (далі - комунальної власності), створення умов для ефективного її використання, забезпечення дохідної частини бюджету міста.

3.1. Метою діяльності Управління є збереження та примноження комунальної власності територіальної громади м. Харкова (далі - комунальна власність), створення умов для ефективного її використання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій шляхом продажу об'єктів приватизації ефективному приватному власнику, забезпечення дохідної частини бюджету міста.

Доповнено речення.


3.2.3. Виконання функцій Управління.

Доповнено.

4.1.2. Готує та виносить на розгляд сесій Харківської міської ради питання:

- про прийняття об'єктів до комунальної власності;

- про прийняття багатоквартирних житлових будинків для забезпечення належного балансоутримання та управління;

- щодо вилучення з комунальної власності об'єктів, в тому числі житлового фонду;

- про передачу об'єктів комунальної власності до державної власності, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та інших форм власності, а також у позичку, заставу (іпотеку), концесію тощо.

4.1.16. Готує та виносить на розгляд сесій міської ради проекти програм приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності, в тому числі житлового фонду.

4.1.21. Готує та виносить на розгляд сесій міської ради питання про придбання у встановленому порядку приватизаційного майна, про включення до переліку об'єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним.

4.1.2. Готує та вносить на розгляд сесій Харківської міської ради питання:

- про затвердження переліку об'єктів, за якими надається згода на прийняття до комунальної власності;

- про затвердження переліку багатоквартирних житлових будинків, які приймаються територіальною громадою м. Харкова для забезпечення належного балансоутримання та управління;

- про затвердження переліку об'єктів, які приймаються до комунальної власності;

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, за якими надається згода на проведення знесення;

- про затвердження переліку об'єктів, що виключаються з комунальної власності, у тому числі житлового фонду;

- про затвердження переліку об'єктів, за якими надається згода на передачу до державної власності, спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області та інших форм власності;

- про затвердження переліку об'єктів, які передаються в безоплатне користування за договором позички, заставу (іпотеку), концесію тощо;

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні (з умовами, без умов);

- про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом викупу орендарем;

- про придбання у встановленому порядку рухомого, нерухомого майна;

- про повернення до комунальної власності об'єкта приватизації, договір купівлі-продажу якого розірвано або визнано недійсним;

- про затвердження регуляторних актів;

- інші питання, що відносяться до компетенції та діяльності Управління.

Викладено у новій редакції, об'єднано з п.4.1.16 та п.4.1.21.

4.1.3. Створює комісії з прийняття об'єктів до комунальної власності, окрім житлового фонду, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, організацій, приймає участь в роботі цих комісій, а також в роботі комісій з передачі об'єктів з комунальної до інших форм власності.

4.2.10. Створювати тендерний комітет, конкурсні комісії, комісії з прийняття об'єктів до комунальної власності, окрім житлового фонду, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, організацій, з інвентаризації, обстеження та з інших питань щодо об'єктів комунальної власності та брати участь у роботі зазначених комісій, а також у роботі комісій з передачі об'єктів з комунальної до інших форм власності.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.4. Здійснює необхідні заходи з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке належить територіальній громаді міста Харкова.

4.1.3. Здійснює необхідні заходи з державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке належить територіальній громаді міста Харкова.

Доповнено словами, нумерацію змінено.

4.1.6. Проводить вилучення з господарського відання та оперативного управління комунальних підприємств, установ, організацій об'єктів комунальної власності. Передача оформлюється шляхом укладання додаткових угод до договорів про передачу майна в господарське відання чи оперативне управління.

Доповнено.

4.1.7. Здійснює передачу житлових комплексів або їх частин на баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків згідно чинного законодавства.


Виключено.

4.1.10. Передає в позичку об'єкти комунальної власності відповідно до рішень Харківської міської ради.

4.1.10. Передає в безоплатне користування на умовах договору позички об'єкти комунальної власності відповідно до рішень Харківської міської ради.

Викладено у новій редакції.

4.1.13. Здійснює заходи з подовження терміну дії договорів оренди комунального майна шляхом укладання відповідних додаткових угод, а також проводить інші заходи, пов'язані з орендою об'єктів комунальної власності.

4.2.5. Здійснювати заходи з подовження терміну дії договорів оренди комунального майна шляхом укладання відповідних додаткових угод, а також проводити інші заходи, пов'язані з договірними відносинами на об'єкти комунальної власності.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.14. Здійснює оперативний контроль нарахувань та надходжень коштів до бюджету міста за оренду об'єктів комунальної власності.

4.1.12. Здійснює оперативний контроль нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.15. Затверджує, приймає або погоджує на підставі рецензування звіту про оцінку майна акти оцінки майна, які виконані суб'єктами оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства.

4.2.14. Затверджувати або погоджувати на підставі рецензування звіту про оцінку майна висновки про оцінку, які виконані суб'єктами оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.17. Здійснює приватизацію та відчуження об'єктів комунальної власності відповідно до чинного законодавства, у тому числі акцій (паїв, часток) Харківської міської ради в майні господарських товариств та житлового фонду.

4.1.13. Здійснює відповідно до чинного законодавства приватизацію та відчуження об'єктів комунальної власності, у тому числі житлового фонду, акцій (паїв, часток) у майні господарських товариств.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.18. Змінює в процесі приватизації комунального майна організаційну форму підприємств.

4.2.15. Здійснювати заходи щодо зміни організаційної форми підприємств у процесі приватизації комунального майна.

Викладено в новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.20. Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, позички та купівлі-продажу об'єктів комунальної власності.

4.1.11. Здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням комунальної власності підприємствами, установами, організаціями, яким вона передана в оперативне управління, господарське відання, оренду, користування на умовах позички, договорів купівлі-продажу.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.22. Проводить роботу по виявленню безхазяйного майна на території міста та здійснює заходи щодо взяття цього майна на облік згідно діючого законодавства.

4.1.14. Здійснює заходи щодо взяття виявленого безхазяйного майна на території міста Харкова на облік згідно з чинним законодавством.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.1.24. Видає у встановленому порядку дублікати свідоцтв про право власності на житло, які були оформлені органом приватизації Харківської міської ради, у разі їх втрати та зіпсування.

4.2.24. Видавати у встановленому порядку свідоцтва про право власності на житло. У разі втрати або псування свідоцтва про право власності на житло, яке було оформлено органом приватизації Харківської міської ради, видавати їх дублікати.

Викладено у новій редакції.

4.1.27. Управління здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

4.1.18. Управління виконує інші завдання відповідно до чинного законодавства.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.2. Управління має право:

4.2. Повноваження Управління:

Викладено у новій редакції.

4.2.1. Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями для забезпечення діяльності Управління та виконання поставлених перед ним задач.

4.2.2. Укладати договори з установами, організаціями, підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності та іншими особами, яким чинним законодавством надано право укладати договори, для забезпечення діяльності Управління та виконання поставлених перед ним завдань, у тому числі попередні договори на об'єкти комунальної власності, договори зберігання на майно, яке належить до комунальної власності або визнано безхазяйним у встановленому порядку, договори оренди, позички, користування, дарування, застави (іпотеки), обміну, купівлі-продажу, проведення оцінки об'єктів комунальної власності у випадках, передбачених законодавством, щодо оформлення приватизаційних документів на житло тощо.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.2.3. Залучати до участі у вирішенні задач, що стоять перед Управлінням, фахівців, консультантів і інших осіб, які мають спеціальні знання в різних галузях.

4.2.26. Залучати спеціалістів (фахівців, консультантів, інших осіб, які мають спеціальні знання в різних галузях) органів державної влади, виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також депутатів, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, інші органи, утворені міською радою, для розгляду питань та до участі у вирішенні завдань, що стоять перед Управлінням.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.2.5. Створювати конкурсні комісії, комісії з прийняття об'єктів до комунальної власності, окрім житлового фонду, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, організацій, інвентаризації об'єктів комунальної власності, відбору суб'єктів оціночної діяльності та приватизації.

4.2.10. Створювати тендерний комітет, конкурсні комісії, комісії з прийняття об'єктів до комунальної власності, окрім житлового фонду, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, установ, організацій, з інвентаризації, обстеження та з інших питань щодо об'єктів комунальної власності та брати участь у роботі зазначених комісій, а також у роботі комісій з передачі об'єктів з комунальної до інших форм власності.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.


4.2.6. Здійснювати контроль за використанням об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова: цільового використання, технічного стану об'єктів, у разі потреби наявності дозволів на проведені поліпшення та інших умов договорів оренди та купівлі-продажу. Під час здійснення контролю шляхом перевірки та обстеження застосовувати фото-відеозйомку та інші технічні засоби фіксування.

Доповнено.


4.2.7. Здійснювати контроль за станом об'єкта оренди, за використанням майна, переданого в оренду, за виконанням умов договорів оренди, позички, оперативного управління, господарського відання та купівлі-продажу об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Доповнено.


4.2.8. Складати акти, інформаційні довідки та іншу документацію за результатами здійснення перевірок та обстежень об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

Доповнено.

4.2.6. Затверджувати акти інвентаризації, ліквідаційні та передавальні акти, акти приймання -передачі об'єктів до комунальної власності, окрім актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків.

4.2.11. Затверджувати акти інвентаризації, обстеження об'єктів комунальної власності, ліквідаційні та передавальні акти, акти приймання-передачі об'єктів до комунальної власності, окрім актів приймання-передачі багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків.

Доповнено словами, нумерацію змінено.


4.2.9. Погоджувати переліки комунального майна, що зараховується до статутних капіталів комунальних підприємств або виключається з них.

Доповнено.

4.2.8. Укладати з установами, організаціями, підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності та іншими особами, яким діючим законодавством надано право укладати договори, попередні договори на об'єкти комунальної власності та договори зберігання на майно, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова або визнано безхазяйним у встановленому порядку, а також договори оренди, позички, користування, дарування, застави (іпотеки), обміну.

4.2.2. Укладати договори з установами, організаціями, підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності та іншими особами, яким чинним законодавством надано право укладати договори, для забезпечення діяльності Управління та виконання поставлених перед ним завдань, у тому числі попередні договори на об'єкти комунальної власності, договори зберігання на майно, яке належить до комунальної власності або визнано безхазяйним у встановленому порядку, договори оренди, позички, користування, дарування, застави (іпотеки), обміну, купівлі-продажу, проведення оцінки об'єктів комунальної власності у випадках, передбачених законодавством, щодо оформлення приватизаційних документів на житло тощо.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.2.9. Залучати на договірній основі до роботи по оформленню документів, з метою забезпечення встановленого строку виготовлення приватизаційних документів на житло, відповідні підприємства та суб'єктів підприємницької діяльності з чітким визначенням обсягу робіт і терміну їх виконання.


Виключено.


4.2.12. Погоджувати або затверджувати переліки об'єктів комунальної власності, що передаються у заставу (іпотеку) банківським установам за наявності рішення сесії Харківської міської ради про надання згоди на отримання суб'єктом комунальної власності кредиту під заставу майна територіальної громади м. Харкова.

Доповнено.

4.2.10. Управління має інші права, надані Управлінню чинним законодавством України, рішеннями сесій Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради.

4.2.28. Управління має інші повноваження, надані чинним законодавством України, рішеннями сесій Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради.

Замінено слово. Виключено слово.


4.2.13. Надавати комунальним підприємствам, установам, організаціям згоду на продаж майна, яке підлягає списанню, з використанням електронної торгової системи.

Доповнено.


4.2.17. Залучати суб'єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон).

Доповнено.


4.2.18. Пропонувати на розгляд сесії Харківської міської ради об'єкти, що підлягають приватизації.

Доповнено.


4.2.19. Визначати спосіб приватизації об'єктів в процесі проведення аукціону.

Доповнено.


4.2.20. Затверджувати протоколи аукціонної комісії, умови продажу (додаткові умови продажу) об'єктів приватизації.

Доповнено.

.

4.2.21. Приймати рішення за результатами аукціону з питань приватизації.

Доповнено.


4.2.22. Надавати згоду орендарю на проведення ремонтних робіт та здійснення невід'ємних поліпшень комунального майна.

Доповнено.


4.2.23. Надавати згоду на подальше відчуження приватизованого об'єкта, на передачу в заставу або внесення такого об'єкта до статутного капіталу господарського товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

Доповнено.


4.2.27. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

Доповнено.


4.3.1. Оприлюднювати та надавати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

Доповнено.

4.3.2. Забезпечувати контроль за виконанням юридичними і фізичними особами умов договорів, укладених Управлінням.

4.3.3. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань та умов договорів, укладених Управлінням.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.3.3. Забезпечувати надходження грошових коштів до бюджету міста Харкова від приватизації та оренди об'єктів комунальної власності, здійснювати контроль за надходженням коштів від громадян за приватизовані надлишки житла та перерахування їх до бюджету міста Харкова.

4.3.4. Здійснювати контроль надходжень до бюджету міста Харкова коштів від оренди, приватизації об'єктів комунальної власності, за приватизовані надлишки житла.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.3.4. Розглядати заяви, звернення та скарги громадян, у тому числі запити на публічну інформацію, відповідно до вимог законодавства України і приймати за ними відповідні заходи.

4.3.5. Розглядати листи, заяви, звернення, скарги, запити на інформацію, тощо, які надходять до Харківської міської ради, її виконавчих органів та безпосередньо до Управління, надавати відповіді, здійснювати заходи для вирішення викладених питань у межах наданих повноважень відповідно до чинного законодавства.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

4.3.6. Управління несе інші обов'язки, покладені на нього згідно з діючим законодавством України.

4.3.6. Управління виконує інші зобов'язання відповідно до чинного законодавства України.

Викладено у новій редакції.

5.3. Положення про відділи, сектори та посадові інструкції працівників Управління затверджує заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління регламентуються положеннями про структурні підрозділи Управління та посадовими інструкціями, які затверджуються заступником міського голови - директором Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Викладено у новій редакції.

6.3.3. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, надає доручення та контролює їх виконання. 6.3.8. Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління.

6.3.7. Підписує, затверджує, погоджує від імені Управління документи, в тому числі, договори, накази та розпорядження, що забезпечують виконання повноважень, функцій, зобов'язань га діяльності Управління.

6.3.8. Видає довіреності, доручення та контролює їх виконання.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.


6.3.9. Здійснює особистий прийом фізичних осіб, представників юридичних осіб тощо.

Доповнено.


6.7.3. Здійснює особистий прийом фізичних осіб, представників юридичних осіб тощо.

Доповнено.

6.5.3. Виконує інші повноваження, встановлені функціональними обов'язками, затвердженими начальником Управління.

6.7.4. Виконує інші повноваження відповідно до розподілу обов'язків.

Викладено у новій редакції, нумерацію змінено.

6.6. На час відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається на заступника начальника Управління згідно з розподілом обов'язків.

6.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається на заступника начальника Управління.

6.6. Обов'язки заступників начальника Управління визначені розподілом обов'язків, який затверджується розпорядженням начальника Управління.

Виключено слова, доповнено.


Додаток 72

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється міською радою.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.4. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Юридична адреса Департаменту: м. Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 7.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування; забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб України та іноземних держав необхідною інформацією для вирішення питань прогнозування розвитку, планування та забудови міста Харкова, розміщення, проектування, будівництва та реконструкції об'єктів громадського, виробничого, житлового чи іншого призначення, охорони пам'яток архітектури і містобудування, створення, розвитку, реконструкції соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури в місті Харкові, визначення зон економічної привабливості територій, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов, обліку власників та користувачів будинків і споруд, моніторинг використання територіальних ресурсів, аналіз реалізації затвердженої містобудівної документації.

3.2. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. На Департамент відповідно до його завдань покладаються такі повноваження:

4.1.1. Підготовка та внесення на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, містобудівної документації, нормативно-правових актів і нормативних документів, в тому числі що визначають правову та нормативну основи створення і ведення містобудівного кадастру та містобудівної документації.

4.1.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи (стратегічної екологічної оцінки), затвердження у встановленому порядку містобудівних програм, містобудівної документації та внесення змін до них.

4.1.3. Моніторинг стану розроблення містобудівної документації.

4.1.4. Ведення містобудівного кадастру та містобудівний моніторинг, створення та ведення архіву містобудівної документації.

4.1.5. Ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва.

4.1.6 Організація в межах своїх повноважень заходів щодо охорони, реставрації і використання пам'яток історії і культури, архітектури, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

4.1.7. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції міста, визначення відповідності намірів забудови земельної ділянки або місця розташування об'єкта будівництва вимогам державних будівельних норм, містобудівній документації, в тому числі, шляхом виготовлення матеріалів у графічному вигляді.

4.1.8. Аналіз наявної містобудівної ситуації та у разі виявлення порушень вимог містобудівного та земельного законодавства, направлення інформації за компетенцією до відповідних органів, які здійснюють контроль за додержанням відповідного законодавства.

4.1.9. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, проведення експертизи таких актів.

4.1.10. Координація науково-дослідних, дослідницьких, проектних робіт, що виконуються різними підприємствами, організаціями, установами.

4.1.11. Сприяння впровадженню до проектування і будівництва прогресивних рішень, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового і комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних методів і систем індивідуального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів.

4.1.12. Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у справі розвитку містобудування й архітектури.

4.1.13. Організація розробки, розгляду та затвердження містобудівних програм, містобудівної документації.

4.1.14. Погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення окремих об'єктів містобудування, реєстрація передпроектних робіт та паспортів зовнішнього опорядження об'єктів архітектури та дизайну міського середовища.

4.1.15. Визначення територій для містобудівних потреб, розміщення об'єктів, пов'язаних із життєзабезпеченням міста. Підготовка матеріалів на розгляд сесії Харківської міської ради відповідно до чинного законодавства.

4.1.16. Підготовка проектів рішень Харківської міської ради з містобудівних питань:

- щодо забудови територій;

- про передачу земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

- про надання в користування земельних ділянок із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- щодо організації землеустрою;

- про збереження об'єктів самочинного будівництва;

- зміна та впорядкування адрес земельних ділянок.

4.1.17. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих актів з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.18. Підготовка розпорядчих актів щодо присвоєння, зміни та впорядкування адрес об'єктам нерухомого майна.

4.1.18. Підготовка документів щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

4.1.19. Надання забудовникам містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва.

4.1.20. Видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

4.1.21. Організація і проведення конкурсів на розробку архітектурних проектів важливих містобудівних об'єктів відповідно до рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також за власною ініціативою.

4.1.22. Повідомлення через засоби масової інформації громадськості про плани розвитку міста, розміщення важливих об'єктів містобудування.

4.1.23. Розгляд листів та пропозицій громадян, інших суб'єктів містобудування. Відповідно до внесених пропозицій прийняття необхідних заходів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

4.1.25. Організація та проведення розгляду архітектурно-містобудівною радою об'єктів містобудування, а також монументального та дизайнерського оформлення міста.

4.1.26. Одержання від громадян, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та підпорядкованості необхідних матеріалів для виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.27. Визначення в кожному конкретному випадку доцільності, складу, варіантності та обсягу передпроектних робіт, вимог до архітектурно-художніх, функціональних характеристик об'єктів містобудування.

4.1.28. Розгляд та погодження документації із землеустрою.

4.1.29. Розгляд та погодження відповідних матеріалів щодо розміщення рекламних конструкцій відповідно до чинного законодавства.

4.1.30. Забезпечення належної роботи з матеріалами, що мають гриф «Для службового користування».

4.1.31. Виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства України, та інших функцій згідно із покладеними на Департамент задачами.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.2. Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.2.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

5. ПОРЯДОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Правове забезпечення Департаменту здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

5.2. Департамент територіального контролю Харківської міської ради візує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розпорядчі акти щодо присвоєння, зміни та впорядкування адрес об'єктів нерухомого майна, підготовлені Департаментом.

5.3. Працівники Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

- представляють в судах інтереси Департаменту як суб'єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства;

- готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Департаменту.

6. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. До складу Департаменту входять:

- відділи;

- сектори;

- Служба містобудівного кадастру міста Харкова (далі - Служба).

6.2. Структура Департаменту та Служби затверджується розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

6.3. Діяльність Департаменту та Служби регламентується Положеннями, що затверджуються міською радою.

6.4. Структура Департаменту та Служби складається з відділів та секторів, положення про які затверджуються директором Департаменту.

6.5. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

7. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

7.1. Департамент очолює директор Департаменту - головний архітектор міста, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

7.2. Директор Департаменту - головний архітектор міста:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його прав та виконання зобов'язань.

7.2.2. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.

7.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

7.2.4. Подає на затвердження у встановленому порядку штатний розпис та кошторис витрат на утримання Департаменту.

7.2.5. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що у встановленому порядку передані Департаменту.

7.2.6. Представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами.

7.2.7. Затверджує положення про структурні підрозділи, що входять до складу Департаменту, а також посадові інструкції працівників Департаменту.

7.2.8. Укладає в межах своєї компетенції договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.

7.2.9. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, проводить експертизу таких актів.

7.2.10. Відкриває і закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.

7.2.11. Веде особистий прийом громадян.

7.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Директор Департаменту - головний архітектор міста має трьох заступників.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни та доповнення до положення про Департамент вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.


Порівняльна таблиця

до Положення про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

Зміни

Чинна редакція

Нова редакція

Змінено назву

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради

Змінено пункт

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування; забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб України та іноземних держав необхідною інформацією для вирішення питань прогнозування розвитку, планування та забудови міста Харкова, розміщення, проектування, будівництва та реконструкції об'єктів громадського, виробничого, житлового чи іншого призначення, охорони пам'яток архітектури і містобудування, створення, розвитку, реконструкції соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури, регулювання земельних відносин в місті Харкові, визначення зон економічної оцінки територій, обґрунтування розмірів оподаткування та вартості земельних ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов, обліку власників та користувачів будинків і споруд, контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та деяких інших.

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні, здійснення регулювання діяльності суб'єктів містобудування щодо планування та комплексного розвитку територій на місцевому рівні, забудови міста, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування; забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб України та іноземних держав необхідною інформацією для вирішення питань прогнозування розвитку, планування та забудови міста Харкова, розміщення, проектування, будівництва та реконструкції об'єктів громадського, виробничого, житлового чи іншого призначення, охорони пам'яток архітектури і містобудування, створення, розвитку, реконструкції соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури в місті Харкові, визначення зон економічної привабливості територій, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов, обліку власників та користувачів будинків і споруд, моніторинг використання територіальних ресурсів, аналіз реалізації затвердженої містобудівної документації.

Змінено пункт

4.1.1. Підготовка та внесення на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, нормативно-правових актів і нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення і ведення містобудівного кадастру, генерального плану й іншої містобудівної документації для міста, узгодження проектів окремих об'єктів містобудування, благоустрою, озеленення, інженерної підготовки територій і дизайну міського середовища.

4.1.1. Підготовка та внесення на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, містобудівної документації, нормативно-правових актів і нормативних документів, в тому числі що визначають правову та нормативну основи створення і ведення містобудівного кадастру та містобудівної документації.

Додано пункт


4.1.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розробки, експертизи (стратегічної екологічної оцінки) затвердження у встановленому порядку містобудівних програм, містобудівної документації та внесення змін до них.

Додано пункт


4.1.5. Ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва.

Змінено пункт

4.1.5. Підготовка проектів рішень Харківської міської ради з містобудівних питань:

- про передачу земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

- про надання в користування земельних ділянок із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- щодо організації землеустрою;

- про збереження об'єктів самочинного будівництва;

- підготовка проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.16. Підготовка проектів рішень Харківської міської ради з містобудівних питань:

- щодо забудови територій;

- про передачу земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

- про надання в користування земельних ділянок із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- щодо організації землеустрою;

- про збереження об'єктів самочинного будівництва;

- зміна та впорядкування адрес земельних ділянок.

Змінено пункт

4.1.6. Підготовка проектів розпорядчих актів щодо розміщення та експлуатації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, присвоєння, зміни та впорядкування поштових адрес об'єктам нерухомості, розташованим на території міста.

4.1.6 Організація в межах своїх повноважень заходів щодо охорони, реставрації і використання пам'яток історії і культури, архітектури, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

Змінено пункт

4.1.7. Підготовка висновків щодо надання або вилучення земельних ділянок у встановленому законом порядку, що проводяться органами виконавчої влади або міською радою.

4.1.7. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, планування, забудови і реконструкції міста, визначення відповідності намірів забудови земельної ділянки або місця розташування об'єкта будівництва вимогам державних будівельних норм, містобудівній документації, в тому числі, шляхом виготовлення матеріалів у графічному вигляді.

Змінено пункт

4.1.8. Надання забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і будівельних паспортів забудови земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

4.1.20. Надання забудовникам містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва.

4.1.21. Видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки.

Змінено пункт

4.1.9. Організація та проведення розгляду архітектурно-містобудівною радою важливих об'єктів містобудування, а також монументального та дизайнерського оформлення міста.

4.1.22. Організація і проведення конкурсів на розробку архітектурних проектів важливих містобудівних об'єктів відповідно до рішень міської ради та її виконавчого комітету, а також за власною ініціативою.

Змінено пункт

4.1.10. Розгляд та надання висновків щодо землевпорядної документації.

4.1.28. Розгляд та погодження документації із землеустрою.

4.1.29. Розгляд та погодження відповідних матеріалів щодо розміщення рекламних конструкцій відповідно до чинного законодавства.

Змінено пункт

4.1.12. Виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства України.

4.1.31. Виконання інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства України, та інших функцій згідно із покладеними на Департамент задачами.

Додано пункти


4.1.8. Аналіз наявної містобудівної ситуації та у разі виявлення порушень вимог містобудівного та земельного законодавства, направлення інформації за компетенцією до відповідних органів, які здійснюють контроль за додержанням відповідного законодавства. 4.1.10. Координація науково-дослідних, дослідницьких, проектних робіт, що виконуються різними підприємствами, організаціями, установами.

4.1.11. Сприяння впровадженню до проектування і будівництва прогресивних рішень, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового і комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних методів і систем індивідуального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів.

4.1.12. Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у справі розвитку містобудування й архітектури.

4.1.13. Організація розробки, розгляду та затвердження містобудівних програм, містобудівної документації.

4.1.14. Погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення окремих об'єктів містобудування, реєстрація передпроектних робіт та паспортів зовнішнього опорядження об'єктів архітектури та дизайну міського середовища.

4.1.15. Визначення територій для містобудівних потреб, розміщення об'єктів, пов'язаних із життєзабезпеченням міста. Підготовка матеріалів на розгляд сесії Харківської міської ради відповідно до чинного законодавства.

4.1.17. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих актів з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.1.18. Підготовка розпорядчих актів щодо присвоєння, зміни та впорядкування адрес об'єктам нерухомого майна.

4.1.19. Підготовка документів щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Додано пункти


4.1.23. Повідомлення через засоби масової інформації громадськості про плани розвитку міста, розміщення важливих об'єктів містобудування.

4.1.24. Розгляд листів та пропозицій громадян, інших суб'єктів містобудування. Відповідно до внесених пропозицій прийняття необхідних заходів у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

4.1.25. Організація та проведення розгляду архітектурно-містобудівною радою об'єктів містобудування, а також монументального та дизайнерського оформлення міста.

4.1.26. Одержання від громадян, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності та підпорядкованості необхідних матеріалів для виконання

Змінено розділ

5. ПОРЯДОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Правове забезпечення Департаменту та підпорядкованих йому управлінь здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

5.2. Департамент територіального контролю Харківської міської ради погоджує (візує) проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені Департаментом та підпорядкованими йому управліннями.

5.3. Працівники Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

- представляють в судах інтереси Департаменту та підпорядкованих йому управлінь, як суб'єктів владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства;

- готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Департаменту та підпорядкованих йому управлінь.

5. ПОРЯДОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Правове забезпечення Департаменту здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

5.2. Департамент територіального контролю Харківської міської ради візує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розпорядчі акти щодо присвоєння, зміни та впорядкування адрес об'єктам нерухомого майна, підготовлені Департаментом.

5.3. Працівники Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

- представляють в судах інтереси Департаменту, як суб'єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства;

- готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Департаменту.

Змінено пункт

6.1. До складу Департаменту входять:

6.1.1. Апарат Департаменту.

6.1.2. Управління містобудування та архітектури.

6.1.3. Служба містобудівного кадастру міста Харкова.

6.1. До складу Департаменту входять:

- відділи;

- сектори;

- Служба містобудівного кадастру міста Харкова.

Змінено пункт

6.2. Управління містобудування та архітектури, Служба містобудівного кадастру міста Харкова функціонують у складі Департаменту на правах юридичних осіб.

6.2. Структура Департаменту та Служби затверджується розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Змінено пункт

6.3. Структура апарату Департаменту, управління містобудування та архітектури, Служби містобудівного кадастру міста Харкова затверджується розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

6.3. Діяльність Департаменту та Служби регламентується Положеннями, що затверджуються міською радою.

Змінено пункт

6.4. Діяльність управління та Служби регламентується Положеннями, що затверджуються міською радою.

6.4. Структура Департаменту та Служби складається з відділів та секторів, положення про які затверджуються директором Департаменту.

Змінено пункт

6.5. Апарат Департаменту складається з відділів та секторів, положення про які затверджуються директором Департаменту.

6.5. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

Виключено пункт

6.6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.


Змінено пункт

7.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

7.1. Департамент очолює директор Департаменту - головний архітектор міста, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Змінено пункт

7.2. Директор Департаменту:

7.2. Директор Департаменту - головний архітектор міста:

Змінено пункт

7.3. Начальник управління містобудування та архітектури за посадою є заступником директора Департаменту.

7.3. Директор Департаменту - головний архітектор міста має трьох заступників.


Додаток 74

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18


ПОЛОЖЕННЯ

про Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради (далі - Служба) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, що утворюється міською радою, діє на правах управління.

1.2. Служба підконтрольна та підзвітна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, директору Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

1.3. Служба є правонаступником Служби містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради, Служби містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради.

1.4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, вказівками, інструкціями, правилами, положеннями, стандартами, іншими нормативними документами та рекомендаціями, затвердженими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО СЛУЖБИ

2.1. Служба є юридичною особою, яка підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.

2.2. Служба має печатку із зображенням Державного герба України та її власною назвою, штамп та інші атрибути, необхідні юридичній особі. Служба укладає від свого імені угоди, здобуває майнові та особисті немайнові права, несе зобов'язання, виступає позивачем та відповідачем у судах.

2.3. Служба фінансується за рахунок коштів бюджету міста.

2.4. Служба користується майном Департаменту та несе зобов'язання за його збереження.

2.5. Юридична адреса Служби: м. Харків, вул. Квітки-Основ'яненка, 7.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

3.1. Метою діяльності Служби є забезпечення інформаційно-аналітичних потреб органів влади, організацій, підприємств, громадських об'єднань і громадян у містобудівній сфері.

3.2. Завданням Служби є:

3.2.1. Інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності на відповідній території.

3.2.2. Надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості.

3.2.3. Проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані та характеристиці об'єктів.

3.2.4. Забезпечення наповнення кадастровою інформацією Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів.

3.2.5. Організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

3.2.6. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

3.2.7. Надання інформації з містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, суб'єкту містобудівної діяльності за його запитом.

3.2.8. Збір вихідної інформації та моніторинг її зміни.

4. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Служба здійснює:

4.1.1. Операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації.

4.1.2. Операції з отримання та внесення до бази даних містобудівного кадастру проектної та виконавчої документації об'єктів будівництва.

4.1.3. Контроль стану кадастрової інформації.

4.1.4. Операції з первинної обробки даних, зі зберігання та оновлення кадастрової інформації.

4.1.5. Операції із внесення даних до баз даних містобудівного кадастру.

4.1.6 Операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом.

4.1.7. Розробку проектів нормативно-правових актів з питань, які відносяться до компетенції Служби, проведення експертизи таких актів.

4.1.8. Адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей.

4.1.9. Розвиток та вдосконалення системи містобудівного кадастру міста Харкова.

4.1.10. Попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції.

4.1.11. Підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта.

4.2. Служба забезпечує:

4.2.1. Взаємодію з базовими суб'єктами інформаційних ресурсів та постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі.

4.2.2. Первинне оброблення, вхідний контроль даних і документів містобудівного кадастру.

4.2.3. Організацію робіт з обміну інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами.

4.2.4. Формування кадастрових документів та їх видачу у порядку, встановленому відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури.

4.2.5. Узагальнення інформації та складення аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об'єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності.

4.2.6. Формування та надання кадастрових довідок на запити користувачів у межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

4.2.7. Провадження іншої діяльності щодо ведення містобудівного кадастру.

4.3. Служба додатково забезпечує:

4.3.1. Розвиток системи містобудівного кадастру міста Харкова шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно- технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо.

4.3.2. Участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно- правового забезпечення містобудівного кадастру.

4.4. Служба має право:

4.4.1. Отримувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних.

4.4.2. Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об'єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, які необхідні для ведення містобудівного кадастру.

4.4.3. Відвідувати в установленому порядку будь-які об'єкти, що включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру.

4.4.4. Вносити пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

4.5. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.

5. ПОРЯДОК ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

5.1. Правове забезпечення Служби здійснює Департамент територіального контролю Харківської міської ради.

5.2. Працівники Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

- представляють у судах інтереси Служби як суб'єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства;

- готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Служби.

6. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

6.1. До складу Служби входять відділи, сектор.

6.2. Структура Служби затверджується міським головою за поданням директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради та погодженням із заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

6.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Служби визначені у положеннях про структурні підрозділи Служби та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

7. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

7.1. Службу очолює начальник, який за посадою є заступником директора Департаменту, призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з директором Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради, заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

7.2. Заступник директора Департаменту - начальник Служби:

7.2.1. Керує діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань та своїх повноважень.

7.2.2. Розподіляє обов'язки між керівниками відділів Служби.

7.2.3. Визначає ступінь відповідальності працівників Служби.

7.2.4. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

7.2.5. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, які відносяться до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів.

7.2.6. Забезпечує виконання працівниками Служби вимог чинного законодавства України.

7.2.7. Представляє без доручення Службу у відносинах із фізичними і юридичними особами.

7.2.8. Вносить подання про присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування, продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування працівників Служби.

7.2.9. Погоджує оформлення прийому, звільнення та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.

7.2.10. Укладає в межах повноважень Служби договори, контракти, інші угоди, видає довіреності.

7.2.11. Веде особистий прийом громадян.

7.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Заступник директора Департаменту - начальник Служби має двох заступників.

7.4. У разі відсутності заступника директора Департаменту - начальника Служби (відпустка, хвороба, відрядження тощо) виконання обов'язків начальника Служби покладається на одного із його заступників відповідно до наказу директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни та доповнення до положення про Службу вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.


Порівняльна таблиця до

Положення про Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

Зміни

Чинна редакція

Нова редакція

Змінено назву

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу містобудівного кадастру міста Харкова Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради

Виключено пункт

43.2.6. Ведення містобудівного моніторингу з обов'язковим занесенням його результатів до бази даних містобудівного кадастру міста Харкова відповідно до чинного законодавства.


Додано пункт


4.1.5. Операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру.

Змінено назву та доповнено

7.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з директором Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

7.1. Службу очолює начальник, який за посадою є заступником директора Департаменту, призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з директором Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради, заступником міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Змінено назву посади

7.2. Начальник Служби:

7.2. Заступник директора Департаменту - начальник Служби:7.3. Заступник директора Департаменту - начальник Служби має двох заступників.7.4. У разі відсутності заступника директора Департаменту - начальника Служби (відпустка, хвороба, відрядження тощо) виконання обов'язків начальника Служби покладається на одного із його заступників відповідно до наказу директора Департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради.


Додаток 135

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (затверджено рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18)


ПОЛОЖЕННЯ

про Службу з питань запобігання корупції Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба з питань запобігання корупції Харківської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, діє на правах департаменту.

1.2. Служба підзвітна й підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Діяльність Служби здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи.

1.5. Служба має свій бланк.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Метою Служби є забезпечення реалізації державної антикорупційної політики у Харківській міській раді, структурних підрозділах Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету (далі - Апарат), і координація цієї роботи у виконавчих органах Харківської міської ради.

2.2. Основними завданнями Служби є підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів співробітниками Апарату.

2.3. Служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Забезпечує реалізацію проведення єдиної антикорупційної політики відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у Харківській міській раді, узагальнює практику роботи за цим напрямком, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.2. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Служби, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу таких актів.

3.1.3. Надає роз'яснення депутатам Харківської міської ради, працівникам Апарату щодо застосування норм антикорупційного законодавства та координує цю роботу у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.4. Надає допомогу депутатам Харківської міської ради, посадовим особам Апарату в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

3.1.5. Вживає відповідних заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами Харківської міської ради та посадовими особами Апарату, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчих органів Апарату, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків, здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.6. Перевіряє матеріали щодо проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Харківській міській раді.

Готує довідки про результати спеціальної перевірки та передає їх до Служби персоналу Харківської міської ради для зберігання в установленому порядку.

3.1.7. Бере участь у розробці заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в Харківській міській раді, забезпечує та контролює їх проведення.

Готує узагальнений проект розпорядчого акта щодо затвердження заходів щодо реалізації державної антикорупційної політики у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.8. Перевіряє повідомлення громадян або юридичних осіб та інформацію, оприлюднену в друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману через офіційний веб-сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, через електронну пошту, спеціальну телефонну лінію, від виконавчих органів Харківської міської ради щодо причетності працівників Апарату до вчинення корупційних правопорушень.

3.1.9. Проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.1.10. Інформує міського голову про виявлені факти, які мають ознаки вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Апарату, та за його дорученням повідомляє про це спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

3.1.11. Веде облік депутатів Харківської міської ради, працівників Апарату, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

3.1.12. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.1.13. Координує роботу уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.14. Візує проекти розпоряджень міського голови з основної діяльності та адміністративно-господарських питань з метою виявлення причин, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

3.1.15. Узагальнює інформацію щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства у Харківській міській раді та її виконавчих органах.

3.1.16.3а дорученням міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради розглядає пропозиції, листи, заяви, скарги громадян із питань, що належать до компетенції Служби, надає відповідні роз'яснення.

3.1.17. Виконує інші повноваження, покладені на Службу відповідно до чинного законодавства.

3.2. Служба має право:

3.2.1. Перевіряти й контролювати дотримання антикорупційного законодавства працівниками виконавчих органів Харківської міської ради.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та посадових осіб Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, необхідні для виконання покладених на Службу функцій.

3.2.3. Проводити у виконавчих органах Харківської міської ради службові розслідування (перевірки) з питань, які віднесено до компетенції Служби.

Під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень виконавчого органу Харківської міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

3.2.4. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, з питань, які відносяться до компетенції Служби.

3.2.5. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Харківській міській раді та її виконавчих органах, проводити наради з питань, що відносяться до компетенції Служби.

3.2.6. Інформувати Харківську міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Служби.

3.2.7. Висвітлювати в засобах масової інформації за дорученням міського голови в межах своєї компетенції питання щодо антикорупційної діяльності у Харківській міській раді.

3.2.8. За дорученням міського голови представляти Харківську міську раду в органах виконавчої влади, інших органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

4.1. До складу Служби входять відділи.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Служби затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Служби визначено у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює начальник Служби, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту, досвід роботи та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Начальник Служби:

5.2.1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

5.2.2. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів.

5.2.3. Організовує, спрямовує роботу Служби на виконання покладених на неї завдань та функцій.

5.2.4. Вносить керівництву пропозиції щодо структури та чисельності Служби, призначення на посади, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності її працівників.

5.2.5. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками Служби, контролює їх виконання, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу та чинного законодавства України.

5.2.8. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Службу завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.9. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Служби.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням Харківської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 136

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 № 7/15 (затверджено рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1353/18)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Харківської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету.

Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює перший заступник міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Діяльність Департаменту здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи.

1.5. Департамент має свій бланк.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є здійснення діяльності щодо формування місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами, шляхом координації та реалізації проектів і програм у різних сферах життєдіяльності із використанням власних та залучених ресурсів.

2.2. Завданнями Департаменту є:

2.2.1. Формування бази перспективних міських програм та проектів, які запропоновані виконавчими органами Харківської міської ради та визначені як пріоритетні для реалізації.

2.2.2. Координація діяльності та проведення консультацій з представниками міжнародних агенцій та фінансових установ, органами центральної виконавчої влади в ході розроблення планів щодо взаємодії з містом Харковом у межах своїх повноважень.

2.2.3. Координація діяльності виконавчих органів Харківської міської ради та суб'єктів комунальної власності з питань залучення міжнародних агенцій та фінансових установ до реалізації проектів і програм для розвитку міста.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює комплекс дій, пов'язаних із встановленням та розвитком контактів із міжнародними агенціями та фінансовими установами з метою реалізації пріоритетних проектів та програм у різних сферах життєдіяльності міста.

3.1.2. Координує роботу, пов'язану з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів у різних сферах життєдіяльності міста, що підтримуються міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Веде комунікацію з усіма учасниками проекту під час його реалізації.

3.1.3. Створює базу перспективних міських програм та проектів на підставі пропозицій виконавчих органів Харківської міської ради, аналізує і готує обґрунтовані висновки стосовно їх пріоритетності з метою подальшої реалізації.

3.1.4. Аналізує та опрацьовує інформацію, що надходить Харківській міській раді з пропозиціями щодо взяття участі в проектах та програмах, спрямованих на розвиток інфраструктури міста.

3.1.5. Здійснює короткострокове та довгострокове планування проектів та програм з метою їх подальшої реалізації, координує їх впровадження.

3.1.6. Здійснює постійний аналіз та проводить інформаційну кампанію серед потенційних партнерів щодо міських проектів, які потребують залучення зовнішнього фінансування.

3.1.7. Залучає виконавчі органи Харківської міської ради, а також комунальні підприємства, установи та організації до участі у проектах та програмах з метою розвитку міста.

3.1.8. Здійснює методичну та організаційну підтримку щодо підготовки відповідних матеріалів (опитувальників, заявок, листів тощо) для участі виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій у проектах та програмах.

3.1.9. Здійснює інформаційно-аналітичний супровід проектів та програм, ініціатором та/або учасником яких є Харківська міська рада.

3.1.10. Проводить моніторингову оцінку реалізації проектів та формує комплексні звіти щодо їх впровадження.

3.1.11. Представляє інтереси Харківської міської ради та її виконавчих органів у відносинах із зарубіжними партнерами з питань, що належать до його компетенції.

3.1.12. Узагальнює інформацію щодо реалізації місцевої політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, банківськими установами, агенціями, компаніями, корпораціями, асоціаціями з міжнародного співробітництва і розвитку, міжнародними організаціями та іншими іноземними суб'єктами.

3.1.13. Проводить заходи в місті Харкові та за кордоном з метою пошуку міжнародних агенцій та фінансових установ для подальшої співпраці.

3.1.14. Готує проекти рішень Харківської міської роботи, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до його компетенції, у тому числі нормативно-правового характеру, проводить експертизу таких актів.

3.1.15. Виконує інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Залучати за погодженням з їх керівниками працівників інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та посадових осіб Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, необхідні для виконання покладених на Департамент функцій.

3.2.3. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в Харківській міській раді та її виконавчих органах, проводити наради з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки та відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету Харківської міської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вишу освіту та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.3. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту, проводить експертизу таких актів.

5.2.4. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

5.2.5. Вносить керівництву пропозиції щодо структури та чисельності Департаменту, призначення на посади, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників.

5.2.6. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.7. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.2.8. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.9. Розподіляє та координує роботу структурних підрозділів Департаменту.

5.2.10. Вносить керівництву пропозиції щодо участі виконавчих органів Харківської міської ради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою у проектах, заходах та програмах.

5.2.11. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.2.12. Здійснює інші повноваження, відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.