Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Соціальний готель»

Номер
1320/18
Сесія
23/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1320/18

м. Харків

Про внесення змін до Положення про комунальний заклад «Соціальний готель»

Відповідно до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 № 300/16 «Про створення комунального закладу «Соціальний готель», з метою поліпшення якості надання соціальних послуг окремим пільговим категоріям населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про комунальний заклад «Соціальний готель» у новій редакції (додається).

2. Пункт 5 рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 420/16 «Про затвердження положень комунальних закладів соціального захисту населення м. Харкова та внесення змін до них» вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 06.07.2016 № 300/16 «Про створення комунального закладу «Соціальний готель»

у редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 28.11.2018 № 1320/18


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СОЦІАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)м. Харків

20181. Загальні положення

1.1. Соціальний готель (далі - Готель) - комунальний заклад соціального захисту для проживання окремих пільгових категорій населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб (далі - Клієнти), який має у своєму складі окремі номери (кімнати).

1.2. Засновником Готелю є Харківська міська рада (далі - Засновник).

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі - Власник).

1.3. Клієнтами Готелю можуть бути внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, особи, які опинилися у складній життєвій ситуації у зв'язку з втратою житла (внаслідок пожеж у м. Харкові, техногенних катастроф, військових дій, шахрайства тощо), та інші особи, які мають право на пільги, встановлені законом, що проживають на території України на законних підставах, і члени їх сімей.

До членів сім’ї Клієнта відносяться особи, визначені ст. З Сімейного кодексу України.

1.4. Готель у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі - Управління), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Умови розташування, побутового обслуговування Клієнтів та утримання приміщень Готелю регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для гуртожитків.

1.6. Готель є юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством України:

- утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій.

Готель є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частин для розподілу.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Готелю використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами;

- володіє відокремленим майном, яке передано йому в оперативне управління;

- має самостійний баланс, поточний рахунок та може мати інші рахунки в органах Державного казначейства України;

- має печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки зі своїм найменуванням;

- може від свого імені набувати майнових, особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій, мати інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.

1.7. Готель підконтрольний та підзвітний Управлінню.

1.8. Найменування закладу:

- українською мовою - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СОЦІАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ»;

- російською мовою - КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА».

Скорочена назва:

українською мовою - КЗ «СОЦІАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ»;

російською мовою - КУ «СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА».

1.9. Юридична адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 23-г.

1.10. Поштові реквізити: 61146, м. Харків, вул. Валентинівська, 23-г.


2. Основні завдання Готелю та організація його роботи

2.1. Основними завданнями Готелю є:

- забезпечення Клієнтів тимчасовим житлом;

- надання соціально-побутових послуг Клієнтам;

- допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

- інформування з питань соціального захисту населення.

2.2. Готель провадить свою діяльність із дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

2.3. Координацію роботи Готелю, організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснює Управління.

2.4. Готель у своїй діяльності взаємодіє з органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров'я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та волонтерами для виконання поставлених цілей і завдань.

2.5. Проживання Клієнтів у Готелі є платним.

Оплата за проживання в Готелі може здійснюватися безпосередньо Клієнтом або іншою фізичною чи юридичною особою.

Оплата здійснюється у терміни та у розмірі, визначені в угоді між Готелем та Клієнтом.

2.6. Прийняття і вибуття Клієнтів Готелю здійснюється згідно з Порядком прийняття, перебування і вибуття клієнтів комунального закладу «Соціальний готель», який затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

2.7. Обсяг надання соціально-побутових послуг визначається в Угоді про надання послуг комунальним закладом «Соціальний готель».

2.8. У Готелі мають бути обладнані житлові кімнати (номери), кількість ліжко-місць у яких визначається Засновником; кімната для прання, харчоблок (для самообслуговування Клієнтів), санвузол, душова.

2.9. У Готелі можуть бути обладнані для надання додаткових соціально- побутових послуг інші приміщення, у тому числі:

- пральня;

- їдальня;

- вітальня.

2.10. Режим роботи Готелю - цілодобово.

2.11. Кімнату і місце проживання Клієнта у Готелі визначає директор Готелю або інша уповноважена ним особа.

2.12. Граничний термін перебування Клієнта у Готелі встановлюється відповідно до укладеної між адміністрацією закладу та Клієнтом угоди.

2.13. Умови дострокового припинення угоди між Клієнтом і Готелем визначаються в Угоді про надання послуг комунальним закладом «Соціальний готель».

2.14. Готель має право у встановленому законодавством порядку залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації всіх форм власності та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

2.15. Готель володіє та користується майном, переданим йому Засновником, юридичними та фізичними особами, а також придбаним іншим шляхом, що не суперечить чинному законодавству.

2.16. Готель має право купувати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування відповідно до положень чинного законодавства.

3. Права та обов’язки Готелю

3.1. Готель має право:

- формувати штатний розпис у межах фонду заробітної плати з подальшим затвердженням Управлінням;

- встановлювати в межах фонду заробітної плати посадові оклади згідно з типовими нормативами;

- самостійно визначати потреби в матеріально-технічних ресурсах;

- здійснювати придбання товарів, робіт і послуг згідно з чинним законодавством України;

- самостійно здійснювати ремонтно-будівельні роботи, а також ремонт, налаштування, введення в експлуатацію устаткування та апаратури;

- самостійно здійснювати дезінфекційно-профілактичні роботи на території Готелю;

- самостійно укладати договори з установами, організаціями, закладами, підприємствами всіх форм власності та фізичними особами;

- здійснювати в установленому законодавством порядку одержання та розподіл гуманітарної допомоги (спонсорської, благодійної) від вітчизняних та зарубіжних юридичних, фізичних осіб.

3.2. Обов’язки Готелю:

- здійснювати облік, у т. ч. і бухгалтерський, результатів своєї роботи;

- вести встановлену законодавством звітність, яку своєчасно надавати до уповноважених органів та оприлюднювати згідно з чинним законодавством України;

- здійснювати обов’язкові платежі згідно з чинним законодавством України;

- забезпечувати збереження комунального майна, переданого в оперативне управління Готелю;

- забезпечувати збереження довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів;

-  забезпечувати безпеку роботи працівників Готелю, дотримання санітарно-гігієнічних норм, вимог пожежної безпеки;

-  розробляти і впроваджувати заходи з підвищення ефективності господарської діяльності, вдосконалення планування госпрозрахункових відносин, ефективного використання комунального майна, фінансових, енергетичних та трудових ресурсів.

4. Керівництво Готелю

4.1. Готель очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Директор Готелю:

- здійснює керівництво закладом відповідно до законодавства України;

- організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Готель завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

- затверджує плани діяльності закладу та контролює їх виконання;

- звітує про роботу Готелю перед Управлінням;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників;

- затверджує посадові інструкції працівників;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Готелю, контролює їх виконання;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- укладає договори, угоди, діє без довіреності від імені Готелю і представляє його інтереси;

- забезпечує організацію адміністративно-господарської і фінансової діяльності Готелю;

-  розпоряджається коштами Готелю в межах затвердженого кошторису витрат;

- забезпечує виконання функцій Готелю, передбачених чинним законодавством та цим Положенням;

- забезпечує виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Управління;

- співпрацює з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, іншими закладами;

- створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту, санітарно-протиепідемічного режиму.

- забезпечує ефективне використання та збереження закріпленого за Готелем комунального майна територіальної громади міста Харкова, ефективне та раціональне використання бюджетних коштів;

- контролює ведення діловодства в Готелі, організовує збереження документації та майна Готелю;

- контролює проведення поточного (капітального) ремонту, реконструкції Готелю;

- своєчасно подає Управлінню та контролюючим органам достовірні показники статистичної та бухгалтерської звітності, а також інші необхідні відомості про роботу та стан Готелю з питань, що відносяться до їх компетенції;

- складає штатний розпис та кошторис Готелю, які своєчасно надає на затвердження Управлінню;

- проводить прийом відвідувачів;

- забезпечує своєчасний розгляд скарг, пропозицій, заяв громадян та працівників Готелю;

- здійснює аналіз діяльності Готелю на основі кількісних та якісних показників роботи, вживає необхідних заходів щодо поліпшення форм і методів роботи Готелю;

- додержується умов колективного договору, контролює виконання працівниками Готелю положень колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, охорони праці, технічної експлуатації приладів, устаткування і механізмів, протипожежного захисту, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

5. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Готелю

5.1. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Готелю здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного розпису, що затверджуються Управлінням.

5.2. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Готелю встановлюються відповідно до законодавства України.

5.3. Майно Готелю є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова і належить Готелю на праві оперативного управління на підставі договору, укладеного з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

Майно Готелю становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Готелю.

Джерелами формування майна Готелю є:

- основні фонди та оборотні засоби, передані Засновником на праві оперативного управління;

- доходи, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) та госпрозрахункової діяльності Готелю;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

- майно, придбане Готелем на підставах, не заборонених законодавством України;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

Готель має право здійснювати дії, пов’язані із рухом основних фондів, передачу в оренду та списання основних фондів за дозволом Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради за погодженням із Управлінням.

Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна Готелю проводиться лише у випадках, прямо встановлених чинним законодавством України.

Збитки, завдані Готелю внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. Облік майна та коштів Готелю здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

5.5. Джерелами фінансування Готелю є:

- кошти місцевого бюджету;

- кошти від клієнтів як плата за надання послуг;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Кошти Готелю використовуються виключно на його утримання та розвиток.

6. Трудовий колектив Готелю

6.1. Трудовий колектив Готелю складають усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору та на інших правових підставах, що регулюють трудові відносини працівника із Готелем.

6.2. Органом, що здійснює участь трудового колективу в керуванні Готелем, є загальні збори (конференція), які розглядають і вирішують питання при укладанні колективного договору, контролюють хід його виконання.

6.3. Трудові відносини працівників Готелю регулюються законодавством України про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та колективним договором.

7. Облік, звітність і контроль за діяльністю Готелю

7.1. Готель здійснює облік, у т. ч. і бухгалтерський, результатів своєї роботи, веде статистичну звітність, що встановлена законодавством України.

7.2. Контроль за діяльністю Готелю здійснюється відповідно до законодавства України.

Власник майна має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності роботи Готелю.

7.3. Готель має право на одержання інформації про результати перевірок.

Дії посадових осіб, які здійснюють перевірку, можуть бути оскаржені директором Готелю у порядку, встановленому законодавством України.

8. Відповідальність Готелю

8.1. За порушення законодавства України, договірних зобов'язань, розрахункової та податкової дисципліни Готель несе встановлену чинним законодавством України відповідальність.

8.2. Сплата штрафів за порушення умов договору, відшкодування понесених збитків не звільняє Готель від зобов’язань із надання послуг або проведення робіт.

8.3. Посадові особи Готелю за надання недостовірної звітності несуть встановлену законодавством відповідальність.

9. Реорганізація та ліквідація Готелю

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Готелю приймає Засновник або господарський суд. Реорганізація Готелю відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Готелем.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Готелю, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, який подає Засновнику.

9.3. У разі припинення діяльності Готелю (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) як юридичної особи активи Готелю зараховуються до бюджету міста Харкова в частині грошових коштів або згідно з розпорядженням Засновника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста.

9.4. При реорганізації або ліквідації Готелю його працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

10. Заключні положення

10.1. Положення набуває чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.