Про внесення змін до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 № 181/10 «Про затвердження Примірного договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій»

Номер
1343/18
Сесія
23/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
28/11/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 28.11.2018 р. № 1343/18

м. Харків

Про внесення змін до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 № 181/10 «Про затвердження Примірного договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій»

З метою вдосконалення правового врегулювання договірних відносин при наданні в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Примірного договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 № 181/10 «Про затвердження Примірного договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій», такі зміни:

1.1. У преамбулі Примірного договору слова і цифри «Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 та Порядком надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затвердженого рішенням 45 сесії 5 скликання Харківської міської ради від 23.06.2010 № 183/10» замінити словами і цифрами «Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Харкові, затвердженими рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 02.10.2013 № 609 (зі змінами та доповненнями), та Порядком надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, затвердженим рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 № 183/10 (зі змінами та доповненнями)».

1.2. У пункті 1.2 виключити слова і цифри «від 02 жовтня 2013 року № 609».

1.3. У підпункті 3.4.15 пункту 3.4 слова «Акту зовнішнього огляду» замінити словами «Акта технічного огляду».

1.4. У розділі 4:

- пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Якщо на момент набрання чинності цим Договором «Користувач» не має дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами, у такому разі з дня набрання чинності цим Договором і до отримання дозволу (дозволів) на розміщення зовнішньої реклами на спеціальних конструкціях, які встановлюються на місцях, наданих за цим Договором (в період дії пріоритету на місце), «Користувач» щомісячно вносить плату за користування зазначеними місцями у розмірі 25 % від розміру плати за використання відповідних місць (з ПДВ), встановленої Додатком № 1 до цього Договору, що становить ______ грн (без ПДВ) на місяць; ПДВ-20 % становить ____ грн, загальний розмір плати (з ПДВ):_____ грн (_________________).»;

- у пункті 4.4 цифри і слова «3 (трьох)» замінити цифрами і словами «5 (п’яти)»;

- пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Внесення плати за користування місцями, передбаченої пунктами 4.1, 4.2 Договору, здійснюється не пізніше останнього дня поточного місяця, за який проводиться оплата.»;

- пункт 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. Днем оплати за цим Договором вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «КП», зазначений у розділі 11 Договору.»;

- доповнити розділ після пункту 4.7 новими пунктами 4.8 та 4.9 такого змісту:

«4.8. Зарахування коштів на рахунок «КП» здійснюється щомісячно у хронологічному порядку в такій черговості:

4.8.1. Неустойка, пеня за прострочення виконання зобов’язання.

4.8.2. Заборгованість зі сплати за користування місцями за попередні періоди згідно з цим Договором.

4.8.3. Плата за користування місцями за поточний місяць зараховується на рахунок «КП» після погашення заборгованості зі сплати за користування місцями за попередні місяці та оплати нарахованої неустойки, пені в повному обсязі.

4.9. «Користувач» не звільняється від плати при відсутності спеціальної конструкції на місці, яке надано в користування за цим Договором.».

У зв'язку із цим пункт 4.8 вважати пунктом 4.10 відповідно;

- у пункті 4.10 слова і цифри «передбаченої п. 4.1 Договору» замінити словами і цифрами «передбаченої Додатком № 1 до Договору».

1.5. У розділі 6:

- доповнити розділ після пункту 6.6 новим пунктом 6.7 такого змісту:

«6.7. Термін позовної давності щодо стягнення штрафних санкцій за цим Договором становить 3 роки.».

У зв'язку із цим пункт 6.7 вважати пунктом 6.8 відповідно;

- у пункті 6.8 цифри «9.4» замінити цифрами «10.4»;

- доповнити розділ пунктами 6.9 та 6.10 такого змісту:

«6.9. «Користувач», який прострочив виконання грошового зобов’язання, передбаченого пунктами 4.1-4.4 цього Договору, зобов’язаний сплатити «КП» суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми.

6.10. У разі несплати «Користувачем» неустойки, пені за прострочення виконання зобов’язання у добровільному порядку «КП» самостійно здійснює стягнення неустойки, пені із сум, оплачених «Користувачем», у порядку, передбаченому пунктом 4.8 цього Договору.».

1.6. У підпункті б пункту 7.2 та пункті 7.3 слова і цифри «у розділі 10» замінити словами і цифрами «у розділі 11».

1.7. Після розділу 8 «ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ» доповнити Договір новим розділом 9 «АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ» такого змісту:

«9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися положень чинного законодавства України з питань протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.2. Сторони зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам іншої Сторони  та особам, які пов’язані будь-якими відносинами зі Стороною та є відповідальними за виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, у тому числі їхніх родичів та інших близьких чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Сторони.

9.3. У разі надходження до «Користувача» зі сторони співробітників «КП» вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювання у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь третіх осіб «Користувач» зобов'язаний негайно повідомити «КП» про такі факти.».

У зв'язку із цим розділи 9 «ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ» та 10 «АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» вважати розділами 10 та 11 відповідно.

1.8. У пункті 10.4 слова і цифри «у розділі 10» замінити словами і цифрами «у розділі 11».

2. Встановити, що договори про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій та знаходяться на балансі комунального підприємства «Міський інформаційний центр», не передані у повне господарське відання, оперативне управління, користування (оренду) іншим комунальним підприємствам, установам, організаціям, укладаються між комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» та розповсюджувачем зовнішньої реклами строком на 5 (п’ять) років.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в установленому порядку.

4. Встановити, що рішення набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

5. Договори про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, укладені до прийняття рішення, вважати дійсними до строку їх закінчення.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес