Про затвердження Положення про Портал електронних сервісів міста Харкова

Номер
630/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
12/09/2018
Видавник
Виконавчий комітет Харківської міської ради
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


РІШЕННЯ


Від 12.09.2018 р. № 630

Про затвердження Положення про Портал електронних сервісів міста Харкова

На підставі ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про Портал електронних сервісів міста Харкова (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

3. Контроль  за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань правового забезпечення Стаматіну М.В.Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради в

від 12.09.2018 № 630Положення

про Портал електронних сервісів міста Харкова


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших нормативно-правових актів та визначає правові засади функціонування веб-сайту Портал електронних сервісів міста Харкова і механізм його адміністрування.

1.2. Веб-сайт Портал електронних сервісів міста Харкова (далі — Портал, автоматизована система, веб-сайт) — це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет (www.e-kharkiv.org) разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Харківської міської ради (її виконавчих органів) і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інформаційних послуг, що надаються структурними підрозділами Харківської міської ради, комунальними підприємствами та іншими суб’єктами надання послуг міста Харкова через мережу Інтернет.

Портал ведеться з метою забезпечення надання послуг в електронній формі, доступу суб’єктів звернення до інформації про відповідні послуги та електронні сервіси з використанням мережі Інтернет і є офіційним джерелом інформації про їх надання.

Надання послуг в електронній формі та електронних сервісів здійснюється відповідно до законодавства України, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

1.3. Держателем Порталу є Департамент реєстрації Харківської міської ради, якому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на відповідний веб-сайт та на який покладено повноваження щодо сприяння впровадженню та розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради, запровадження нових електронних сервісів у місті Харкові.

Держатель Порталу:

- забезпечує розвиток, ведення та належне функціонування Порталу;

- укладає угоди з питань забезпечення функціонування Порталу;

- попередньо погоджує договори для їх подальшого укладення між адміністратором Порталу та авторизованим користувачем;

- здійснює аналіз та контроль якості функціонування Порталом.

1.4. Адміністратором веб-сайту є комунальне підприємство «Харківський Дата Центр», яке здійснює адміністрування програмних та апаратних засобів, за допомогою яких здійснюється інтеграція інформації із зовнішніми автоматизованими системами, зокрема шляхом забезпечення доступу до такої інформації зовнішніх аутентифікованих та дистанційно ідентифікованих користувачів.

1.5. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- авторизований користувач - авторизований абонент, який за допомогою засобів дистанційної ідентифікації користувачів (електронного цифрового підпису тощо) здійснює доступ до веб-сайту з метою отримання відповідної послуги/електронного сервісу або отримання необхідного електронного документа;

- електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних;

- користувач — особа, яка використовує Портал для доступу до інформації про послуги, що надаються в електронній формі через Портал та електронні сервіси;

- електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

SSL сертифікат — криптографічний протокол, який використовує:

- асиметричну криптографію для аутентифікації ключів обміну;

- симетричне шифрування для збереження конфіденційності;

- коди аутентифікації повідомлень для цілісності електронних повідомлень.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ПОРТАЛУ

2.1. Портал забезпечує:

2.1.1. Доступ суб’єктів звернення до інформації про електронні послуги, що надаються через Портал та електронні сервіси.

2.1.2. Можливість подання суб’єктами звернення заяв за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

2.1.3. Можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв.

2.1.4. Можливість отримання суб’єктами звернення результатів надання послуг за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

2.1.5. Можливість здійснення суб’єктами звернення оплати з використанням платіжної системи через мережу Інтернет у режимі реального часу.

2.1.6. Можливість перегляду, копіювання та роздрукування результату отриманої електронної послуги, що надається через Портал.

2.1.7. Можливість доступу структурних підрозділів Харківської міської ради, комунальних підприємств та інших суб’єктів надання послуг міста Харкова з метою надання електронних послуг або електронних сервісів.

2.2. Функціональні можливості Порталу забезпечують:

2.2.1. Захист даних (у тому числі персональних) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до них шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації.

2.2.2. Розмежування прав доступу до Порталу залежно від ролі авторизованих користувачів.

2.2.3. Реєстрацію подій, що відбуваються на Порталі і стосуються його безпеки.

2.2.4. Наявність зрозумілих для користувачів інтерфейсів.

2.2.5. Ідентифікацію авторизованих користувачів.

Функціонування та розвиток Порталу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством.

2.3. До структури Порталу входять:

- підсистема управління змістовим наповненням Порталу;

- відкритий інформаційний ресурс, який забезпечує доступ до відкритої інформації Порталу через мережу Інтернет;

- підсистема адміністрування;

- підсистема взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами, класифікаторами;

- підсистема захисту інформації Порталу;

- модуль розсилки інформації;

- модуль зворотного зв’язку;

- інші підсистеми та модулі, необхідні для функціонування Порталу.

3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОРТАЛУ

3.1. Адміністрування Порталу покладається на його адміністратора, який здійснює:

- інформаційне наповнення веб-сайту;

- технічний супровід веб-сайту;

- комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що обробляються через веб-сайт, від несанкціонованого доступу;

- приймання телефонних дзвінків та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії Порталу.

3.2. До функцій адміністратора належить:

- технічне і технологічне забезпечення роботи Порталу на належному рівні;

- здійснення технічних і технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу авторизованих користувачів до Порталу;

- організація та проведення навчання авторизованих користувачів для роботи з Порталом;

- моніторинг роботи Порталу;

- забезпечення оперативного висвітлення інформації на Порталі;

- підготовка пропозицій щодо зміни структури та регламенту функціонування Порталу;

- встановлення та налаштування програмного забезпечення, необхідного для функціонування Порталу та забезпечення його зв'язку із відповідними базами даних;

- встановлення сертифікатів SSL;

- забезпечення безперебійного функціонування сервера, моніторинг його стану;

- налаштування належної взаємодії Порталу із сервером;

- оновлення операційної системи і програмного забезпечення, яке забезпечує функціонування веб-сайту;

- створення необхідних для належного функціонування Порталу резервних копій;

- забезпечення постійної технічної підтримки та безперебійного функціонування Порталу;

- встановлення та налаштування операційної системи на сервері;

- здійснення за дорученням Департаменту реєстрації Харківської міської ради інших заходів щодо функціонування Порталу.

3.2.1. До функцій адміністратора Порталу також належать функції адміністратора безпеки:

- захист законних прав щодо безпеки інформації, що обробляється через Портал у процесі інформаційної діяльності;

- дослідження технології обробки інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;

- організація та координація робіт, пов’язаних із захистом інформації в автоматизованій системі, забезпечення необхідного рівня захищеності інформації, ресурсів і технологій;

- розроблення проектів нормативних і розпорядчих документів, згідно з якими повинен забезпечуватися захист інформації в автоматизованій системі;

- організація робіт зі створення і використання комплексної системи захисту інформації на всіх етапах життєвого циклу автоматизованої системи;

- участь в організації професійної підготовки і підвищенні кваліфікації авторизованих користувачів автоматизованої системи з питань захисту інформації;

- формування в авторизованих користувачів розуміння необхідності виконання вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів, що стосуються сфери захисту інформації;

- організація забезпечення авторизованими користувачами вимог нормативно-правових актів, нормативних і розпорядчих документів із захисту інформації в автоматизованій системі та проведення контрольних перевірок їх виконання.

4. ДОСТУП ДО ПОРТАЛУ

4.1. Користувачі Порталу мають вільний доступ до інформації про електронні послуги, що надаються через Портал та електронні сервіси.

4.2. Авторизовані користувачі здійснюють доступ до Порталу за допомогою засобів дистанційної ідентифікації користувачів (електронного цифрового підпису тощо) з метою:

- отримання відповідної електронної послуги/електронного сервісу, електронних документів - для заявників;

- подання звернення або заяв - для заявників;

- формування необхідних електронних документів з метою виконання покладених завдань, визначених нормативно-правовими актами, надання адміністративних/соціальних та інших послуг заявникам - для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, державних, приватних виконавців, комунальних підприємств та інших суб’єктів надання послуг (далі - посадові особи).

4.3. На сформований через Портал електронний документ накладається електронний цифровий підпис (електронна печатка) відповідного суб’єкта владних повноважень — володільця інформації (або його уповноваженої особи) з фіксацією дати і часу його формування, посади, прізвища, імені, по батькові особи, яка сформувала відповідний документ. Створення електронного документа завершується накладанням електронного підпису.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Формування та відправлення електронних документів здійснюються за допомогою програмних засобів інформаційно-телекомунікаційної системи Порталу. Датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано.

Електронний документ вважається одержаним адресатом з часу фіксації цього факту програмними засобами Порталу.

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких вимог:

1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

Забезпечення зберігання електронних документів, сформованих через Портал, покладається на адміністратора веб-сайту.

4.4. Електронні документи, сформовані через Портал, які скріплені електронним цифровим підписом/електронною печаткою, мають однакову юридичну силу із паперовими документами.

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

4.5. Адміністратором Порталу забезпечується надання доступу до Порталу авторизованим користувачам - посадовим особам для формування необхідних електронних документів на підставі договору, укладеного між авторизованим користувачем та адміністратором Порталу за попереднім погодженням з Департаментом реєстрації Харківської міської ради.

Доступ авторизованих користувачів - посадових осіб до Порталу здійснюється після проведення адміністратором Порталу навчання з відповідним користувачем та за умови використання користувачем електронного цифрового підпису, що відповідає вимогам, передбаченим чинним законодавством України.

4.6. Авторизований користувач самостійно здійснює дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Авторизовані користувачі - посадові особи зобов'язані негайно, але не пізніше двох робочих днів із дня припинення виконання своїх повноважень, на реалізацію яких йому надавалися ідентифікатори доступу до Порталу, письмово повідомляти адміністратору Порталу про необхідність скасування відповідних ідентифікаторів.

Авторизованим користувачам - посадовим особам забороняється розголошувати в будь-який спосіб персональні дані, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання посадових, трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Поширення персональних даних без згоди відповідного суб'єкта здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою суб'єкта відповідних персональних даних.

Авторизований користувач самостійно вживає заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання—несанкціонованому доступу та поширенню відповідної інформації/отриманої згідно з цим Положенням, відповідно до вимог Закону Україну «Про захист персональних даних».


Директор Департаменту реєстрації

Харківської міської ради О.І. Дробот


Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі