Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства

Номер
/
Сесія
22/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
12/09/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

Додаток 2

до рішення 22 сесії Харківської міської ради
7 скликання «
Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства»

від ______ № ____________ /18ДОГОВІР №____

про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів
за використання земельних ділянок комунальної форми власності
на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства


м. Харків від «___» ___________20___ р.

Харківська міська рада, в особі заступника міського
голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Чечетової-Терашвілі Тетяни Михайлівни
, діючого у відповідності
до ________, іменований далі як «Сторона 1», та _______ _______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи,
яка використовує земельну ділянку з порушенням вимог законодавства),
який діє на підставі _____________________________________________, іменований далі як «Сторона 2» уклали цей договір про наступне:

1. Сторона 2 приймає на себе зобов’язання добровільно відшкодувати територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради безпідставно збережені кошти за використання земельної ділянки
площею ___ га за адресою: м. Харків, вул. _____________ за період з _______
по _______ з порушенням вимог законодавства.

2. Відповідно до розрахунку (Додаток 1 до договору) розмір безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати за використання земельної ділянки, зазначеної у п. 1 Договору, складає ___________ грн.

3. Сторона 2 зобов'язується у строк до ______ сплатити на рахунок Управління Державної казначейської служби у м. Харкові № _____ (казначейські реквізити) безпідставно збережені кошти (плату за землю)
у повному розмірі.

4. Сума безпідставно збережених коштів може бути сплачена щомісячно рівними сумами або наступним чином:

_____ місяць _____грн.

_____ місяць _____грн.

5. Строк та порядок платежів може бути узгоджений за домовленістю Сторін договору.

6. Сторона 2 має право дострокової сплати суми безпідставно збережених коштів у повному обсязі.

7. Відшкодування безпідставно збережених коштів не звільняє Сторону 2 від обов'язку оформлення права землекористування у встановленому законом порядку.

8. У разі невиконання Стороною 2 умов пунктів 3, 4 Договору,
Сторона 1 має право звернутись до суду із позовною заявою про стягнення безпідставно збережених коштів.

9. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.

10. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

11. Дія договору припиняється в наступних випадках:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- сплати суми безпідставно збережених коштів (плати за землю)
у повному обсязі.

12. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

14. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

15. Додатками до Договору є:

- розрахунок безпідставно збережених коштів (плати за землю) у розмірі орендної плати, погоджений та підписаний Сторонами.16. Реквізити Сторін:

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сессия 7 созыва
Р І Ш Е Н Н Я


ПРОЕКТ

Від__.__.2018 № ______/18

м. Харків


Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавстваЗ метою захисту інтересів територіальної громади м. Харкова, забезпечення реалізації принципу платності використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова, встановлення механізму відшкодування безпідставно збережених коштів за їх використання без державної реєстрації
прав на них та недопущення втрат місцевим бюджетом, відповідно до
ст. 14, ч. 1 ст. 67 Конституції України, ст. 189, ст. 206 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська радаВИРІШИЛА: 1.  Затвердити Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності
  на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства
  (додаток 1).

 2. Затвердити Типовий договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства (додаток 2).

 3. Затвердити форму розрахунку безпідставно збережених коштів
  за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території
  м. Харкова з порушенням вимог законодавства (додаток 1 до типового договору).

 4. Доручити Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

  1. Здійснювати підготовку та візування проектів Договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства.

  2. Здійснювати розрахунки суми безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства відповідно до затвердженої даним рішенням форми розрахунку.

  3. Здійснювати контроль за виконанням сторонами умов укладених Договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства.

 5. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради Чечетовій-Терашвілі Т.М. повноваження щодо підписання із землекористувачами Договорів про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства.

 6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г. А. КернесО.М. НовакТ.М. Чечетова-Терашвілі

О.Л. Калина


Є.І. Швець

Додаток 1

до рішення 22 сесії Харківської міської ради
7 скликання «
Про затвердження Порядку добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства»

від ______ № ____________ /18


ПОРЯДОК

добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території м. Харкова
з порушенням вимог законодавства


 1. Загальні положення  1. Конституцією України визначено, що земля, її надра,
   які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

  2. Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян
   та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу.

  3. На підставі ст. 189 Земельного кодексу України самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється, зокрема, міськими радами.

  4. Ст. 206 Земельного кодексу України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка.

  5. Порядок добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної форми власності на території
   м. Харкова з порушенням вимог законодавства (далі – Порядок) розроблений з метою захисту прав та інтересів територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради шляхом запровадження єдиного механізму добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням вимог земельного законодавства, а також з метою встановлення досудового механізму відшкодування таких коштів.

  6. Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи
   та організації, суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної форми власності у межах м. Харкова. 1. Нормативні посилання.


Даний Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду землі»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 25.11.2016 № 489 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні, рішень Харківської міської ради
від 03.07.2013 № 1209/13 «П
ро затвердження «Технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013»
,
від 25.09.2013 № 1269/13 «
Про затвердження «Порядку впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013»,
від 27.02.2008 № 41/08 «Про затвердження «Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Харкові»,
від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», а також із
урахуванням судової практики, зокрема, постанови Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2018
у справі № 629/4628/16-ц.

 1. Визначення термінів.


акт обстеження земельної ділянки – це документ, у якому викладена інформація, що відображає ситуацію, яка реально склалась під час використання суб'єктами господарювання земельних ділянок із зазначенням
в них, у разі наявності, порушень вимог законодавства;

безпідставно збережене майно – це кошти (у розмірі орендної плати),
які землекористувач зберіг у себе без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї ділянки (Харківської міської ради) та які мав заплатити
за користування нею до моменту оформлення права (користування або власності) на неї;

землекористувачі – особи, зазначені у п. 1.6. цього Порядку, майно яких розміщено на земельній ділянці;

землі комунальної власності територіальної громади м. Харкова – землі, розташовані в межах м. Харкова, крім земельних ділянок приватної власності та земельних ділянок, які залишаються у державній власності. 1. Сфера дії Порядку.  1. Цей Порядок встановлює єдину процедуру добровільного відшкодування землекористувачами безпідставно збережених коштів
   за використання ними земельних ділянок комунальної форми власності
   на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства.

  2. Безпідставно збережені за рахунок Харківської міської ради кошти відшкодовуються землекористувачами у випадках:

-  використання земельної ділянки без документів, що посвідчують право власності або право користування нею, без державної реєстрації прав на неї та/або без здійснення плати за користування нею у формі та розмірах, встановлених законодавством України та актами Харківської міської ради;

- в інших випадках всупереч вимог законодавства. 1. Порядок відшкодування безпідставно збережених коштів.  1. Самоврядний контроль за використанням земель комунальної форми власності територіальної громади м. Харкова здійснює Харківська міська рада в особі Департаменту територіального контролю Харківської міської ради (далі – Департамент).

  2. Департамент виявляє та фіксує факти використання землекористувачами земельних ділянок комунальної форми власності
   за відсутності документів, що посвідчують право власності або право користування ними, за відсутності державної реєстрації прав на них, а також
   без здійснення плати за використання таких земельних ділянок у розмірі, встановленому законодавством.

  3. У межах здійснення заходів самоврядного контролю
   за використанням земель комунальної форми власності м. Харкова Департамент проводить обстеження
   будь-яких земельних ділянок комунальної власності
   м. Харкова, здійснює фото- та відеозйомку земельної ділянки, застосовує інші технічні засоби фіксування фактів порушення вимог земельного законодавства та інтересів територіальної громади м. Харкова
   , за результатами чого складається акт обстеження земельної ділянки.

  4. В акті обстеження земельної ділянки зазначається її фактична площа (наприклад, відповідно до меж будівель, паркану та ін.).

  5. Площа земельної ділянки встановлюється на підставі топографічної зйомки координат земельної ділянки, оброблених та сформованих
   в електронному файлі «.shp» щодо її фактичних меж (межі будівлі, огорожі
   та ін.).

  6. Розрахунок безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати здійснюється Департаментом за фактичний період використання землекористувачем земельної ділянки (з моменту набуття права власності
   на нерухоме майно до моменту оформлення власником цього майна права оренди або власності земельної ділянки, на якій розташоване це майно,
   з урахуванням строків давності),
   зменшений на розмір зроблених землекористувачем платежів за використання землі у вигляді земельного податку (за наявності).

  7. Безпідставно збережені кошти розраховуються із застосуванням коефіцієнтів та їхніх значень на підставі нормативних документів, зазначених
   у розділі 2 цього Порядку.

  8. У разі визнання землекористувачем факту використання земельної ділянки з порушенням вимог законодавства, а також розміру безпідставно збережених коштів за її використання та надання згоди на їх добровільне відшкодування, між сторонами укладається договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок комунальної форми власності на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства (Додаток 2).

  9. Добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів здійснюється шляхом укладання договору про їх добровільне відшкодування (додаток 2), який готується та візується посадовими особами Департаменту.

5.10. У разі прийняття пропозиції про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів та укладення Договору землекористувач подає до Департаменту:

- заяву на укладання Договору (у довільній формі);

- інформацію щодо державної реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці яка використовується
з порушенням вимог законодавства
;

- інформацію з Державної фіскальної служби України щодо здійснення плати за використання земельної ділянки (за наявності);

топографічну зйомку координат земельної ділянки, оброблених
та сформованих в електронному файлі «.shp»;

- технічні паспорти на об’єкти нерухомого майна;

- документи, що підтверджують функціональне використання об’єктів нерухомого майна та вид діяльності за вказаною адресою;

- фотознімки земельної ділянки та об’єктів нерухомого майна.

5.11. Договір про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштів підписується заступником міського голови – керуючим справами виконавчого комітету Харківської міської ради та землекористувачем.Директор Департаменту

територіального контролю О. Л. КалинаДодаток 1

до договору про добровільне відшкодування безпідставно збережених коштівРозрахунок суми безпідставно збережених коштів
за використання земельних ділянок комунальної форми власності
на території м. Харкова з порушенням вимог законодавства


Розрахунок

 

Адреса земельної ділянки

вул.

Площа земельної ділянки


кв.м. 

Функціональне призначення

 

Економіко-планувальна зона

 

Набувач

 


Вихідні дані для розрахунку нормативної грошової оцінки з 00.00.000 р.

Базова вартість 1 кв. метру землі м. Харкова грн./кв.м.

 

Коефіцієнт Км2

 

Сукупний коефіцієнт Км3

 

Коефіцієнт Кф

 

Коефіцієнт індексації К(і)

 


Розрахунок розміру нормативної грошової оцінки з 00.00.0000 р.

Нормативна грошова оцінка, грн./кв.м.

 

Площа, кв.м.

 

Нормативна грошова оцінка, грн.

 


Розрахунок розміру орендної плати з 00.00.0000 р.

Нормативна грошова оцінка, грн.

 

Ставка річної орендної плати (%)

 

Коефіцієнт складних інженерно-геологічних умов

 

Коефіцієнт розміру земельної ділянки

 

Відсоток строку оренди

 

Розмір орендної плати в місяць, грн.

 

Розмір орендної плати в рік, грн.

 

Розмір орендної плати за ___ місяців, грн.

 


Відповідно до листа ____ ДПІ м. Харкова Головного Управління ДФС у Харківській області від 00.00.0000р. №_____ (п.н. ____________) станом
на ___________ р. за ______ рік сплачено _______ грн. орендної плати
за земельну ділянку по вул. ______ у м. ХарковіРозмір безпідставно збережених ______ коштів розрахований як різниця між розміром плати за землю, яка повинна була надійти до місцевого бюджету, та фактично здійсненою оплатою за користування земельною ділянкою, становить:
_______ грн. -________ грн. = _________ грн.


Розрахунок безпідставно збережених коштів ______________ у розмірі орендної плати за період з _________ р. по _______ р. складає _______грн.


Виконав:

Погодив: