Про затвердження Порядку проведення обов’язкової перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств і господарських товариств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора і порядку його залучення

Номер
/
Сесія
22/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
10/09/2018
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение


Додаток

до рішення 22 сесії Харківської міської ради
7 скликання «
Про затвердження Порядку проведення обов’язкової перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств
і господарських товариств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора і порядку його залучення»

від ______ № ____________ /18ПОРЯДОК

проведення обов’язкової перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств і господарських товариств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора

і порядку його залучення


Розділ I

Загальні положення


1. Порядок розроблений з метою залучення незалежних осіб (аудиторів), які підтвердили кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, мають відповідний практичний досвід та включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, до перевірки комунальних унітарних підприємств Харківської міської ради і господарських товариств (далі – Підприємство), фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

1.1. У цьому Порядку терміни «аудитор», «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності» та ін. вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

1.2. Основні завдання аудиту фінансової звітності:

- забезпечення належного контролю щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю у комунальних унітарних підприємствах Харківської міської ради і господарських товариствах;

- перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Харківської міської ради і господарських товариств, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором,
які подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи,
з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам;

- забезпечення відкритості та прозорості діяльності комунальних унітарних підприємств Харківської міської ради і господарських товариств,
а також доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевого бюджетів;

- інформування громадськості шляхом оприлюднення аудиторських висновків щодо річної фінансової звітності Підприємств в порядку, встановленому рішенням Харківської міської ради.

Розділ II

Критерії віднесення Підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором


2.1. Критерії віднесення комунальних унітарних підприємств Харківської міської ради і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді міста Харкова,
до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором:

- середньо облікова чисельність Підприємства в еквіваленте повної зайнятості робітника за останній звітний рік становить 2000 осіб;

- недовиконання Підприємством річних фінансових планів більш ніж
на 50% від запланованих показників протягом двох років поспіль;

- отримання Підприємством протягом двох років фінансової підтримки
з бюджету міста на поточні видатки у розмірі, що перевищує 200 млн. грн.;

- у випадках, коли обов’язковість проведення аудиту фінансової звітності комунальних унітарних підприємств і господарських товариств встановлена законом;

- у випадках, коли обов’язковість проведення аудиту фінансової звітності комунальних унітарних підприємств Харківської міської ради і господарських товариств встановлена рішенням Харківської міської ради.

2.2. Підприємство підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором за наявності хоча б одного з вищезазначених критеріїв.


Розділ III

Критерії відбору незалежного аудитора


3.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».


3.2. Аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг.

3.3. Аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід
та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності та набуття практичного досвіду
в порядку, визначеному цим Законом.
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після включення його до Реєстру як суб’єкта аудиторської діяльності.

3.4. Суб’єкт аудиторської діяльності – аудиторська фірма або аудитор, повинен відповідати таким критеріям:

- провадить аудиторську діяльність як фізична особа-підприємець або провадить незалежну професійну діяльність;

- набув права на провадження аудиторської діяльності на підставах
та в порядку, передбачених Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- включений до Реєстру як суб’єкт аудиторської діяльності.


Розділ IV

Порядок залучення незалежного аудитора

та проведення перевірки


4.1. Підприємство має право вільного вибору суб’єкта аудиторської діяльності із дотриманням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

4.2. Замовник – Підприємство (Департамент, розпорядник бюджетних коштів), яке відповідно до законодавства зобов’язано або має право замовляти аудиторські послуги.

4.3. Аудит фінансової звітності проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб’єктом аудиторської діяльності та замовником.

4.4. У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Права та обов’язки суб’єкта аудиторської діяльності
і замовника при наданні аудиторських послуг визначаються в договорі відповідно до вимог вищезазначеного Закону та інших нормативно-правових актів.

4.5. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

4.6. Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, зобов’язані створити для суб’єкта аудиторської діяльності належні умови для якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог вищезазначеного Закону та інших нормативно-правових актів.

4.7. Звіти за результатами проведеної перевірки оформляються відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог вищезазначеного Закону.

4.8. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні перевірки зобов’язані забезпечити етичну професійну поведінку із дотриманням пріоритету суспільних інтересів, загальних норм моралі, принципів незалежності та об’єктивності, професійної компетентності, конфіденційності та професійної таємниці, а також обмежень, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».


Розділ V

Відповідальність та контроль за оприлюдненням

аудиторських висновків


5.1. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації щодо аудиторських висновків несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.

5.2. Контроль за оприлюдненням, своєчасністю та достовірністю розміщення інформації щодо аудиторських висновків здійснюють керівники виконавчих органів, яким підпорядковані унітарні комунальні підприємства,
та заступники міського голови за відповідним напрямком діяльності.


Розділ VI

Прикінцеві положення


6.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Заступник міського голови

з питань правового забезпечення М.В. СтаматінаЗаступник директора

Юридичного департаменту

Харківської міської ради К.Є. Прокоп’єв


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 сесія 7 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 сессия 7 созыва


ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від __________ № ______/18

м. ХарківПро затвердження Порядку проведення обов’язкової перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств
і господарських товариств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора і порядку його залученняЗ метою забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання комунальними унітарними підприємствами і господарськими товариствами, на підставі ст.ст. 17, 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 362-364 Господарського кодексу України, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок проведення обов’язкової перевірки фінансової звітності комунальних унітарних підприємств і господарських товариств незалежним аудитором, визначення критеріїв відбору незалежного аудитора
і порядку його залучення (далі – Порядок), згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів та з питань промисловості, економічного розвитку та власності і секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес