Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2015 № 306, від 28.03.2018 № 215

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
10/05/2018
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение

4

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ


ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н ЯВід ________________ № ___________


Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2015 № 306, від 28.03.2018 № 215На підставі ст. 113 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ст. 371 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
ч. 7, 8, 9 ст. 9 Закону України
«Про адміністративні послуги», ст. 40, п. 2 ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Внести зміни до:


1.1. Положення про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради
від 28.03.2018 № 215 «Про запровадження електронних сервісів щодо надання інформації у сфері реєстрації місця проживання»:


1.1.1. Пункт 1.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Це Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням довідок про склад сім’ї фізичними особами, які мешкають у приватному домоволодінні, особливості яких врегульовані рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2015 № 306 «Про затвердження Порядку отримання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні».


1.1.2. Пункт 1.4 після слів «відповідного Реєстру» доповнити словами «а також забезпечує формування довідок з Реєстру».


1.1.3. У пункті 3.9 слово «здійснюється» замінити словами такого змісту: «(їх виконавчими органами) здійснюється за попередньо погодженою з органом реєстрації формою».


1.1.4. Пункти 3.10, 5.1 після слів «органи місцевого самоврядування» у всіх відмінках і числах доповнити словами «(їх виконавчі органи)» у всіх відмінках та числах відповідно.


1.1.5. Пункт 3.11 після слів «органи місцевого самоврядування» доповнити словами «(їх виконавчі органи)».


1.1.6. Абзац 8 пункту 3.11 викласти в такій редакції:

«Комунальні підприємства, підприємства, що надають комунальні послуги, з метою надання житлово-комунальних послуг отримують інформацію про кількість зареєстрованих за певною адресою осіб після укладання відповідного договору з адміністратором веб-сайту за попереднім погодженням з органом реєстрації. Забороняється вимагати від заявника інформацію (довідку) з Реєстру, що підтверджує кількість зареєстрованих за певною адресою осіб, яку комунальні підприємства, підприємства, що надають комунальні послуги, можуть отримати самостійно в порядку, передбаченому цим Положенням».


1.1.7. У пункті 3.11 виключити такі слова: «територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та доповнити його після слів «Авторизованим користувачем» словами «/керівником органу виконавчої влади або виконавчого органу місцевого самоврядування».


1.1.8. У пункті 3.12 слова «територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» замінити словами
«(їх виконавчі органи)».


1.1.9. Абзац 4 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«- власнику/співвласникам/балансоутримувачу/наймачу житла
(їх законному представнику або представнику юридичної особи власника/співвласників/балансоутримувача за довіреністю) про осіб, зареєстрованих за відповідною адресою».


1.1.10. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

«4.5. Для отримання інформаційної довідки з Реєстру та довідки
про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї)
за адресою житла власник/співвласники/балансоутримувач/наймач відповідного житла, який досяг 14-річного віку, їх законний представник або представник юридичної особи власника/співвласників/балансоутримувача
за довіреністю до уповноважених органів з видачі довідок з Реєстру, передбачених абзацами 2, 3 пункту 1.5 цього Положення, надають:

- письмове звернення за формою, встановленою органом реєстрації
(у разі звернення співвласників житла – заяву від імені всіх співвласників відповідного житла);

- засвідчену заявником копію документа, що посвідчує його особу,
із пред’явленням оригіналу відповідного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;

- засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло,
із пред’явленням оригіналу вказаного документа уповноваженому органу
з видачі довідок з Реєстру (для власника/співвласників/балансоутримувача житла);

- засвідчену уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру копію документа, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем, із пред’явленням оригіналу зазначеного документа уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру;

- засвідчену заявником (законним представником) копію документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника,
із пред’явленням уповноваженому органу з видачі довідок з Реєстру оригіналу відповідного документа;

- довіреність, посвідчену в установленому законодавством порядку
(у разі надання документів представником юридичної особи власника/співвласників/балансоутримувача житла)».


1.1.11. Виключити підпункт 4.9.4 пункту 4.9.


1.1.12. Назву розділу 5 доповнити словом «адвокатів».


1.1.13. Пункт 5.1 після слів «або місцевого самоврядування» доповнити словами «та адвокатам».


1.1.14. Викласти пункт 5.3 у такій редакції:

«5.3. Інформація з Реєстру формується та надається/надсилається безкоштовно протягом трьох робочих днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством».


1.1.15. Пункт 7.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі звернення особи для надання адміністративних послуг або послуг соціального характеру до відповідного виконавчого органу Харківської міської ради та виявлення відповідним органом під час прийняття/обробки наданих особою документів розбіжностей між відомостями, що містяться у наданих особою документах, та відомостями, що отримані з Реєстру, відповідним працівником виконавчого органу Харківської міської ради направляється електронний міжвідомчий запит до органу реєстрації, за результатами розгляду якого за умови підтвердження такої інформації органом реєстрації вносяться достовірні відомості до Реєстру».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.


1.2. Порядку отримання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.05.2015 № 306 «Про затвердження Порядку отримання відомостей про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні», доповнивши пункт 2.6 після слів «на підставі отриманої інформації від» словами «органу реєстрації».


2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.


3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань правового забезпечення Стаматіну М.В.
Міський голова

Г.А. КернесЛитвинець 725 30 68