Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту контролю Харківської міської ради

Номер
162/
Сесія
/
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
29/12/2017
Видавник
Харьковский городской голова
Вид
Распоряжение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВАРОЗПОРЯДЖЕННЯВід 29.12.2017 № 162

Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту контролю Харківської міської ради

На підставі рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», з метою належного виконання вимог чинного законодавства України у сферах розміщення зовнішньої реклами, житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства, благоустрою міста, надання адміністративних послуг, з питань звернень громадян, дозвільної системи тощо, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити положення про структурні підрозділи Департаменту контролю Харківської міської ради:

1.1. Положення про відділ контролю у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 1.

1.2. Положення про контрольно-аналітичний відділ Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 2.

1.3. Положення про сектор моніторингу електронних звернень контрольно-аналітичного відділу Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 3.

1.4. Положення про відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 4.

1.5. Положення про сектор діловодства та контролю за виконанням документів відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 5.

1.6. Положення про сектор контролю за розміщенням зовнішньої реклами відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 6.

1.7. Положення про відділ з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 7.

1.8. Положення про сектор аналітичної роботи за благоустроєм міста відділу з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 8.

1.9. Положення про контрольну інспекцію Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 9.

1.10. Положення про сектор технічного нагляду контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 10.

1.11. Положення про сектор контролю виконання доручень контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради згідно з додатком 11.

2. Розпорядження міського голови від 05.04.2017 № 50 «Про затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту контролю Харківської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ контролю у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.2. Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади начальника Відділу, його заступника та працівників Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Відділу.

1.6. Діяльність Відділу грунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою та основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Здійснення контролю та проведення перевірок щодо виконання доручень міського голови у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства виконавчими органами Харківської міської ради та організаціями комунальної форми власності.

2.1.2. Організація діловодства та документаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів Департаменту.

2.2. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, її виконавчим комітетом, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ:

3.1.1. Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами Харківської міської ради актів та доручень міського голови у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства.

3.1.2. Розробляє та надає пропозиції керівництву Департаменту щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

3.1.3. Здійснює систематичний контроль за виконанням доручень міського голови, наданих за підсумками особистого прийому громадян, з питань житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та узагальнює матеріали для інформування керівництва Департаменту.

3.1.4. Здійснює попередній розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, які надходять до Департаменту.

3.1.5. Здійснює прийом, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук вхідної (що надійшла на розгляд керівництва Департаменту) та вихідної (за підписами директора Департаменту та його заступників) кореспонденції; видачу інформації щодо документів; передає за призначенням вхідну кореспонденцію; веде реєстраційні бази даних, картотеки та журнали.

3.1.6. Інформує керівництво про стан роботи зі зверненнями фізичних та юридичних осіб (далі - Звернення).

3.1.7. Готує аналітичні та інформаційні матеріали для директора Департаменту про хід виконання контрольних документів та Звернень.

3.1.8. Контролює і вимагає від структурних підрозділів Департаменту своєчасного і повного виконання доручень, наданих за Зверненнями.

3.1.9. Готує та надає структурним підрозділам Департаменту попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання контрольних документів та Звернень, проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на них.

3.1.10. У разі потреби готує та подає керівництву звіти про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду Звернень у структурних підрозділах Департаменту.

3.1.11. Готує проекти доручень та наказів директора Департаменту з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.12. Аналізує Звернення, вивчає факти, що спричиняють скарги, реагує на порушення законодавства, тяганину і бюрократизм.

3.1.13. Здійснює контроль за зберіганням технічних засобів і господарського інвентарю, його відновленням, поповненням, раціональною експлуатацією.

3.1.14. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3.1.15. Здійснює розробку зведеної номенклатури справ Департаменту.

3.1.16. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

3.2. Відділ має право:

3.2.1. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та посадових осіб Харківської міської ради, підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ функцій.

3.2.2. Проводити у виконавчих органах Харківської міської ради перевірки з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

3.2.3. Надавати у встановленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками.

3.2.4. Використовувати системи зв'язку і комунікації Харківської міської ради.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Штатний розпис, структура, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Організовує роботу Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Відділу.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням директора Департаменту готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує директора Департаменту про виконання його доручень та інших питань, що стосуються діяльності Відділу.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

5.3. Начальник Відділу має одного заступника. Заступник начальника Відділу:

5.3.1. Організовує виконання доручень начальника Відділу.

5.3.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.3.3. Виконує обов'язки начальника Відділу в разі його відсутності.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про контрольно-аналітичний відділ Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Контрольно-аналітичний відділ Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.2. Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади начальника Відділу, його заступника та працівників Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання в роботі Відділу.

1.6. Діяльність Відділу грунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою та основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Здійснення контролю за своєчасним розглядом виконавчими органами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями звернень, що надійшли до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, та за своєчасністю, достовірністю і повнотою надання відповідей заявникам у встановлені чинним законодавством України терміни.

2.1.2. Підготовка аналітичних і статистичних звітів за зверненнями, що надійшли до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, зверненнями, викладеними громадянами на прийомах міського голови.

2.1.3. Здійснення постійного моніторингу та контролю сайту інформаційно-диспетчерської служби «1562».

2.1.4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, її виконавчим комітетом, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Контролює виконання усних звернень заявників, що надійшли до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

3.1.2. Опрацьовує та забезпечує централізований облік звернень заявників, що надходять на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, звернень, викладених громадянами на прийомах міського голови, а також надсилає їх для розгляду до виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій.

3.1.3. Здійснює аналіз та узагальнення проблем, порушених у зверненнях заявників, що надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, зверненнях, викладених громадянами на прийомах міського голови.

3.1.4. Здійснює контроль за забезпеченням оперативного вжиття виконавчими органами Харківської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх повноважень заходів щодо вирішення проблем, викладених у зверненнях заявників, що надходять до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, зверненнях, викладених громадянами на прийомах міського голови.

3.1.5. Аналізує форми та методи роботи виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій щодо опрацювання та розгляду звернень, які надійшли до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562», на гарячі лінії та інші інтернет-сервіси Харківської міської ради, надає консультативну, методичну та практичну допомогу.

3.1.6. Здійснює постійний моніторинг та контроль особистої сторінки міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інших інтернет-ресурсах, а також звернень, викладених громадянами під час особистих зустрічей з міським головою.

3.1.7. За дорученням директора Департаменту створює нові бази даних для здійснення оперативного контролю за окремими групами звернень заявників: інтернет-конференції, фотопошта тощо.

3.1.8. Забезпечує використання персональних даних фізичних осіб, їх обробку та зберігання відповідно до чинного законодавства України.

3.1.9. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу, надання інформації на ці запити в порядку та терміни відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.1.10. Вносить пропозиції директору Департаменту щодо вдосконалення програмного забезпечення з метою підвищення його якості, зручності користування, скорочення термінів внесення первинної інформації та гнучкості проведення аналітики.

3.1.11. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.1.12. Бере участь у нарадах, діяльності комісій, робочих груп, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою, з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

3.2.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб та виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності, документи, довідки, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.2.2. У разі виявлення фактів порушення з боку посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради вимог чинного законодавства України з питань, що належать до компетенції Відділу, готувати відповідну інформацію для директора Департаменту та за його дорученням вносити пропозиції міському голові щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

3.2.3. Організовувати проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань із питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.2.4. Залучати фахівців, вчених, експертів для виконання завдань, що належать до компетенції Відділу.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Штатний розпис, структура, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Організовує роботу Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Відділу.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням директора Департаменту готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує директора Департаменту про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Відділу.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

5.3. Начальник Відділу має одного заступника. Заступник начальника Відділу:

5.3.1. Організовує виконання доручень начальника Відділу.

5.3.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.3.3. Виконує обов'язки начальника Відділу у разі його відсутності.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор моніторингу електронних звернень контрольно-аналітичного відділу Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор моніторингу електронних звернень контрольно-аналітичного відділу Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом контрольно-аналітичного відділу Департаменту контролю Харківської міської ради.

1.2. Сектор підпорядкований директору Департаменту та начальнику контрольно-аналітичного відділу Департаменту контролю Харківської міської ради.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою та основними завданнями Сектору є:

2.1.1. Здійснення постійного моніторингу та контролю особистої сторінки міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інших інтернет-сервісів, а також звернень, викладених громадянами під час особистих зустрічей з міським головою.

2.1.2. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, її виконавчим комітетом, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює моніторинг та реєстрацію електронних звернень заявників, що надходять на особисту сторінку міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інші інтернет-сервіси, а також звернень, викладених під час особистих зустрічей громадян з міським головою.

3.1.2. Здійснює опрацювання звернень заявників, що надходять на особисту сторінку міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інші інтернет-сервіси, а також звернень, викладених під час особистих зустрічей громадян з міським головою, та контроль за строками їх розгляду.

3.1.3. Визначає відповідального за розгляд звернень та термін їх розгляду.

3.1.4. З'ясовує у заявника в телефонному режимі питання щодо вирішення його проблеми по суті.

3.1.5. Здійснює аналіз та узагальнення проблем, порушених у зверненнях заявників, що надходять на особисту сторінку міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інші інтернет-сервіси, а також звернень, викладених під час особистих зустрічей громадян з міським головою.

3.1.6. Аналізує форми та методи роботи виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій щодо опрацювання та розгляду звернень заявників, що надходять на особисту сторінку міського голови в соціальній мережі «Фейсбук» та інші інтернет-сервіси, а також звернень, викладених під час особистих зустрічей громадян з міським головою, надає консультативну, методичну та практичну допомогу.

3.1.7. Забезпечує використання персональних даних фізичних осіб, їх обробку та зберігання відповідно до чинного законодавства України.

3.1.8. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Сектору, надання інформації на ці запити в порядку та терміни відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.1.9. Вносить пропозиції директору Департаменту щодо вдосконалення програмного забезпечення з питань підвищення його якості, зручності користування, скорочення термінів внесення первинної інформації та гнучкості проведення аналітики.

3.1.10. Бере участь у нарадах, у діяльності комісій, робочих груп, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою, з питань, віднесених до компетенції Сектору.

3.1.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Сектор відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право:

3.2.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб та виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності, документи, довідки, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

3.2.2. У разі виявлення фактів порушення з боку посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради вимог чинного законодавства України з питань, що належать до компетенції Сектору, готувати відповідну інформацію для директора Департаменту та за його дорученням вносити пропозиції міському голові щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

3.2.3. Організовувати проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань із питань, що віднесені до компетенції Сектору.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис, структура, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на нього.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів і доручень директора Департаменту та керівництва відділу.

5.2.6. Інформує директора Департаменту та керівництво відділу про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.7. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту та керівництва відділу.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 4

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.2. Відділ підпорядкований директору Департаменту та його заступнику.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. На посади начальника Відділу, його заступника, завідувачів секторів та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посади і звільняються з посад міським головою.

1.5. Департамент створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Відділу.

1.6. Діяльність Відділу ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням Відділу є регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України та контролю у цій сфері у порядку, встановленому законодавством України, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

2.2. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, її виконавчим комітетом, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Контролює та веде облік зовнішньої реклами відповідно до порядку, визначеного законодавством України, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.2. Розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі - дозвіл), його анулювання, вносить зміни у дозвіл, переоформляє дозвіл та продовжує строк його дії.

3.1.3. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

3.1.4. Здійснює погодження дозволу із зацікавленими органами (особами) шляхом надсилання документів у паперовому або електронному вигляді.

3.1.5. Готує та надає у встановленому порядку пропозиції та проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволів та їх анулювання.

3.1.6. Реєструє та видає дозволи на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Харківської міської ради.

3.1.7. Веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, планів їх розміщення.

3.1.8. У разі потреби здійснює контроль за зовнішнім та технічним станом, цільовим використанням об'єктів зовнішньої реклами.

3.1.9. Надає суб'єктам господарювання приписи щодо усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, а також правил благоустрою території міста.

3.1.10. Реєструє та вносить до інформаційного банку даних приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.1.11. Здійснює контроль за виконанням приписів, ведення документації з обліку виконання розповсюджувачами реклами вимог приписів про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.1.12. Готує та надає у встановленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій, встановлених із порушенням вимог законодавства.

3.1.13. Звертається з поданнями до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у Харківській області про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

3.1.14. Організовує та контролює заходи з демонтажу рекламних засобів, розміщених із порушенням встановленого порядку, на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Харківської міської ради.

3.1.15. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та направляє на розгляд міської адміністративної комісії.

3.1.16. За дорученням керівництва Харківської міської ради та директора Департаменту вживає заходів щодо розміщення соціальної реклами.

3.1.17. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.1.18. Розробляє проекти нормативно-правових актів, які спрямовано на регулювання відносин у сфері зовнішньої реклами, проводить експертизу проектів таких актів.

3.1.19. Надає органам Державної фіскальної служби України інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.1.20. Проводить консультації в приміщенні Центру надання адміністративних послуг з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.21. Розміщує набори публічних даних на веб-порталах публічних (відкритих) даних.

3.1.22. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

3.2.1. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, а також від інших підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.2.2. У межах своєї компетенції представляти інтереси Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.2.3. Вимагати від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності усунення виявлених порушень порядку розміщення зовнішньої реклами.

3.2.4. Надавати відповідним місцевим органам виконавчої влади та територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформацію про порушення законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами для вжиття відповідних заходів.

3.2.5. Брати участь у роботі сесій Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, діяльності комісій, робочих груп, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.6. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2.8. Брати участь в обговоренні питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.2.9. Утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, у тому числі із залученням до них фахівців.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. До складу Відділу входять сектори.

4.2. Штатний розпис, структура та положення про структурні підрозділи Відділу затверджуються міським головою.

4.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначено у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Організовує роботу Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Відділу.

5.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, а також з інших питань за дорученням директора Департаменту.

5.2.6. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу таких актів.

5.2.7. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.8. Інформує директора Департаменту про виконання його доручень та вирішення інших питань, які стосуються діяльності Відділу.

5.2.9. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

5.3. Начальник Відділу має одного заступника. Заступник начальника Відділу:

5.3.1. Організовує виконання доручень начальника Відділу.

5.3.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.3.3. Виконує обов'язки начальника Відділу в разі його відсутності.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 5

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор діловодства та контролю за виконанням документів відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор діловодства та контролю за виконанням документів відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ).

1.2. Сектор підпорядкований начальнику Відділу.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, Положенням про відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради (далі -Департамент) створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання в роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою діяльності Сектору є забезпечення безперервного, своєчасного обігу документів між фізичними та юридичними особами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та Відділом з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові, її обліку та звітності.

2.2. Основними завданнями Сектору є:

2.2.1. Документаційне забезпечення діяльності Відділу.

2.2.2. Організація діловодства та ведення архівної справи Відділу.

2.2.3. Контроль та ведення обліку зовнішньої реклами відповідно до порядку, визначеного законодавством України, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

2.2.4. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (далі - дозвіл), його анулювання, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.

3.1.2. Здійснює погодження дозволу із зацікавленими органами (особами) шляхом надсилання документів у паперовому або електронному вигляді.

3.1.3. Готує та подає у встановленому порядку пропозиції та проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволів та їх анулювання.

3.1.4. Реєструє та видає дозволи на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Харківської міської ради.

3.1.5. Веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення.

3.1.6. Реєструє та вносить до інформаційного банку даних приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Харкові.

3.1.7. Готує та подає у встановленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій, встановлених із порушенням вимог законодавства.

3.1.8. Звертається з поданнями до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у Харківській області про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами

3.1.9. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.1.10. Надає органам Державної фіскальної служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.1.11. Проводить консультації у приміщенні Центру надання адміністративних послуг з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.1.12. Розміщує набори публічних даних на веб-порталах публічних (відкритих) даних.

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

3.2.1. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, а також від інших підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.2.2. Надавати відповідним місцевим органам виконавчої влади та територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформацію про порушення законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами для вжиття відповідних заходів.

3.2.3. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2.5. Брати участь в обговоренні питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначаються у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює заступник начальника відділу - завідувач Сектору, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням начальника Відділу готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує начальника Відділу про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 6

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор контролю за розміщенням зовнішньої реклами відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор контролю за розміщенням зовнішньої реклами відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом відділу реклами Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ).

1.2. Сектор підпорядкований начальнику Відділу.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, Положенням про відділ реклами Департаменту контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників і взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1 Метою діяльності Сектору є регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку із розміщенням зовнішньої реклами на території міста Харкова з порушенням законодавства України про рекламу та благоустрій населених пунктів.

2.2. Основними завданнями Сектору є:

2.2.1. Виявлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, які розміщено з порушенням вимог законодавства України про рекламу.

2.2.2. Здійснення демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами в порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

2.2.3. Контроль та ведення обліку зовнішньої реклами відповідно до порядку, визначеного законодавством України, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

2.2.4. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, встановлених нормативно-правовими актами.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Вживає заходів, спрямованих на виявлення і демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території міста Харкова з порушенням чинного законодавства України про рекламу та благоустрій населених пунктів, а також здійснює облік зазначених конструкцій.

3.1.2. Проводить перевірки законності розміщення спеціальних конструкцій.

3.1.3. Встановлює власників спеціальних конструкцій, що розміщуються з порушенням чинного законодавства України про рекламу та благоустрій населених пунктів.

3.1.4. Складає та направляє власникам (вручає уповноваженим представникам) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що розміщуються з порушенням чинного законодавства, приписи з вимогою усунення порушень чинного законодавства.

3.1.5. Складає акти огляду спеціальних конструкцій, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди майну третіх осіб.

3.1.6. Бере участь у здійсненні демонтажу спеціальних конструкцій.

3.1.7. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Сектору.

3.1.8. Надає обґрунтовані пропозиції щодо заходів з усунення недоліків та порушень в роботі виконавчих органів Харківської міської ради, установ, підприємств та організацій, що належать до комунальної власності міста, з метою забезпечення законних прав та інтересів громадян і суб'єктів господарювання шляхом ефективного використання повноважень органів місцевого самоврядування.

3.1.9. Забезпечує аналіз та оцінку стану справ у сфері зовнішньої реклами.

3.1.10. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних і фізичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції.

3.1.11. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів.

3.1.12. Складає протоколи про адміністративні правопорушення.

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням начальника Відділу готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Сектору.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує начальника Відділу про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 7

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Департамент).

1.2. Відділ підпорядкований директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4 На посади начальника Відділу, його заступника та працівників Відділу призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Відділу.

1.6. Діяльність Відділу грунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням Відділу є надання (переоформлення, анулювання) дозволів на порушення об'єктів благоустрою, контроль за проведенням робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою та його відновленням.

2.2. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, її виконавчим комітетом, з Департаментами, Адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Контролює та веде облік земляних та/або ремонтних робіт у місті відповідно до порядку, визначеного законодавством України та актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.2. Розглядає заяви суб'єктів господарювання всіх форм власності про надання (переоформлення, анулювання) дозволів на порушення об'єктів благоустрою (далі - Дозвіл).

3.1.3. Приймає рішення про надання або відмову у видачі дозволу.

3.1.4. Відповідно до виданих Відділом Дозволів здійснює контроль за дотриманням умов та термінів їх виконання.

3.1.5. Вживає заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та громадян за порушення Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11, та припиняє роботи, які проводяться з порушенням термінів чи умов, зазначених в Дозволі, та вимог, передбачених чинним законодавством і локальними нормативно-правовими актами.

3.1.6. Контролює роботи, пов'язані з відновленням об'єктів благоустрою після виконання аварійних та ремонтних робіт на території міста.

3.1.7. Здійснює контроль за відновленням порушеного об'єкту благоустрою в місцях проведення аварійно-відновлювальних та планових земляних робіт, станом утримання тимчасових огорож будівельних майданчиків та прилеглих до них територій, правомірністю виконання земляних, ремонтних, будівельних, монтажних робіт суб'єктами господарювання.

3.1.8. Вживає заходів щодо недопущення самовільного проведення земляних робіт.

3.1.9. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.1.10. Здійснює виїзди до районів міста з метою виявлення незаконних земляних робіт, а також проводить перевірку виконання робіт по відновленню об'єктів благоустрою.

3.1.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та проводить роз'яснювальну роботу серед суб'єктів господарювання та громадян з метою недопущення незаконних робіт щодо благоустрою території міста.

3.1.12. Розглядає в установленому порядку звернення суб'єктів господарювання, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Харківської міської ради, забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.1.13. Надає інформаційно-консультаційні послуги з питань видачі Дозволів або відмови в їх видачі, переоформленні, анулюванні Дозволів у приміщенні Єдиного дозвільного центру у місті Харкові.

3.1.14. Забезпечує оприлюднення наборів даних на веб-порталі відкритих даних Харкова та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3.1.15. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ, відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

3.2.1. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комуначьної власності міста, а також від інших підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, документи, довідки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.2.2. Вимагати від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності усунення виявлених порушень при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою.

3.2.3. Проводити моніторинг виконання поданих до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562» заявок від мешканців міста з питань незаконного проведення земляних робіт та відновлення благоустрою міста.

3.2.4. Надавати відповідним місцевим органам виконавчої влади та територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформацію про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для вжиття відповідних заходів.

3.2.5. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, діяльності комісій, робочих груп, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.6. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.7. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.2.8. Брати участь в обговоренні питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.2.9. Утворювати в разі потреби за погодженням з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них фахівців.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Штатний розпис, структура та положення про структурні підрозділи Відділу затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Організовує роботу Відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Відділу.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням директора Департаменту готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Відділу.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує директора Департаменту про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Відділу.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

5.3. Начальник Відділу має одного заступника. Заступник начальника Відділу:

5.3.1. Організовує виконання доручень начальника Відділу.

5.3.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.3.3. Виконує обов'язки начальника Відділу в разі його відсутності.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 8

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор аналітичної роботи за благоустроєм міста відділу з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор аналітичної роботи за благоустроєм міста відділу з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом відділу з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Відділ).

1.2. Сектор підпорядкований начальнику відділу з контролю за благоустроєм міста Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - начальник Відділу).

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постансзами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент контролю Харківської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників Сектору призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Основним завданням Сектору є здійснення контролю за дотриманням строків виконання земляних та/або ремонтних робіт, строків відновлення об'єктів благоустрою та умов їх виконання відповідно до виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою.

2.2. Сектор при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, її виконавчим комітетом, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Контролює та веде облік земляних та/або ремонтних робіт у місті відповідно до порядку, визначеного законодавством України, актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.2. Здійснює контроль за дотриманням строків виконання земляних та/або ремонтних робіт, строків відновлення об'єктів благоустрою та умов їх виконання відповідно до виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою (далі - Дозвіл).

3.1.3. Здійснює контроль за строками надання документів на отримання Дозволу для проведення аварійних земляних та/або ремонтних робіт згідно з Правилами благоустрою території міста Харкова, затвердженими рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 504/11.

3.1.4. Здійснює моніторинг поданих звернень громадян до міської інформаційно-диспетчерської служби «1562» з питань порушень об'єктів благоустрою, аналізує та контролює усунення цих порушень підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

3.1.5. Систематично аналізує та визначає першочерговість виконання робіт з відновлення об'єктів благоустрою виходячи з місця проведення робіт, відстані до закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, державних установ тощо, а також кількості скарг, які надійшли через соціальні мережі та інші медіаресурси.

3.1.6. Здійснює контроль під час проведення земляних та/або ремонтних робіт за прибиранням вийнятого з траншеї грунту, станом утримання тимчасових огорож місць виконання земляних робіт, будівельних майданчиків та прилеглих до них територій.

3.1.7. Здійснює перевірку наявності акта зворотнього засипання розриття, підписаного між замовником, підрядником та балансоутримувачем відповідного об'єкта благоустрою, а у разі його відсутності з'ясовує обставини та причини.

3.1.8. Вносить до бази даних інформаційної системи містобудівного кадастру фотоматеріали місць проведення земляних та/або ремонтних робіт до початку їх виконання, поетапного їх виконання та поетапного відновлення об'єктів благоустрою.

3.1.9. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Сектору в межах своїх повноважень.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Сектор відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

3.2.1. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, а також від інших підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

3.2.2. Вимагати від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності усунення виявлених порушень при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням об'єктів благоустрою.

3.2.3. Надавати відповідним місцевим органам виконавчої влади та територіальним органам центральних органів виконавчої влади інформацію про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для вжиття відповідних заходів.

3.2.4.. Брати участь в обговоренні питань, що відносяться до компетенції Сектору.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис та структура Сектору затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначено в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.6. Інформує директора Департаменту та начальника Відділу про виконання їхніх доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.7. Здійснює інші повноваження за дорученням директора Департаменту.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється за розпорядженням міського голови або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 9

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про контрольну інспекцію Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Контрольна інспекція Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Контрольна інспекція) є структурним підрозділом Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) та діє на правах відділу.

1.2. Контрольна інспекція підпорядкована директору Департаменту та його заступникам.

1.3. У своїй діяльності Контрольна інспекція керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади начальника Контрольної інспекції, його заступника та працівників призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Контрольної інспекції призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Контрольної інспекції, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами, необхідними для використання у роботі Контрольної інспекції.

1.6. Діяльність Контрольної інспекції грунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

2.1. Головною метою Контрольної інспекції є здійснення контролю за виконанням нормативних актів та доручень міського голови виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності, а також здійснення контролю та проведення перевірок щодо дотримання працівниками виконавчих органів Харківської міської ради та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов'язків, вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством

2.2. Завданнями Контрольної інспекції є:

2.2.1. Виявлення фактів та умов, які спричиняють тяганину і бюрократизм у роботі, та внесення пропозицій щодо їх усунення, а в разі безпідставності таких порушень притягнення винних до відповідальності.

2.2.2. Розробка та надання міському голові обгрунтованих пропозицій про заходи щодо усунення недоліків у роботі виконавчих органів Харківської міської ради, установ, організацій та підприємств, що належать до комунальної власності міста, з метою забезпечення законних прав та інтересів громадян та суб'єктів господарювання шляхом ефективного використання повноважень органів місцевого самоврядування в усіх сферах суспільного життя територіальної громади м. Харкова.

2.3. Контрольна інспекція при здійснені покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Контрольна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Здійснює контроль за дотриманням працівниками, на яких поширюється дія Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», вимог зазначеного Закону та контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень.

3.1.2. Розглядає заяви, скарги, звернення громадян та юридичних осіб з питань етики, поведінки працівників виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.3. Проводить перевірки виконання працівниками виконавчих органів Харківської міської ради своїх обов'язків.

3.1.4. Розглядає заяви, звернення громадян та юридичних осіб з питань використання фінансових і матеріальних ресурсів органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста.

3.1.5. Проводить планові заходи щодо аналізу фінансово-господарської діяльності, ефективності використання матеріальних ресурсів та коштів бюджету міста Харкова, позабюджетних коштів виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, а також підприємств та організацій, яким було надано пільги щодо сплати податку до бюджету міста Харкова або проводилися дотаційні виплати з бюджету міста Харкова.

3.1.6. Здійснює контроль за ефективністю використання фінансових і матеріальних ресурсів, переданих Харківською міською радою та адміністраціями районів Харківської міської ради будь-яким підприємствам та організаціям незалежно від відомчої підпорядкованості, що знаходяться на території м. Харкова.

3.2. Контрольна інспекція має право:

3.2.1. Одержувати від відповідних посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради і підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міста, необхідні документи, інформацію, пояснення в межах своєї компетенції.

3.2.2. Направляти матеріали перевірок відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів, порушувати питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства.

3.2.3. Залучати до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ та організацій за згодою їх керівників та спеціалістів відповідних виконавчих органів Харківської міської ради за погодженням з міським головою.

3.2.4. За результатами перевірок направляти відповідні матеріали директору Департаменту, а в разі виявлених порушень направляти подання через керівництво Департаменту відповідним керівникам виконавчих органів Харківської міської ради та підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, щодо усунення цих порушень та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

3.2.5. За результатами проведених перевірок проводити розгляд матеріалів із запрошенням посадових осіб, діяльність яких перевірялася, і надавати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

3.2.6. Готувати проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Контрольної інспекції.

3.2.7. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях.

4. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

4.1. До складу Контрольної інспекції входять сектори.

4.2. Структура Контрольної інспекції затверджується міським головою.

4.3. Положення про Контрольну інспекцію та сектори затверджуються міським головою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Контрольної інспекції визначено в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО КОНТРОЛЬНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ

5.1. Контрольну інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Начальник Контрольної інспекції за посадою є заступником директора Департаменту.

5.2. Начальник Контрольної інспекції:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Контрольної інспекції.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Контрольну інспекцію завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Організовує роботу Контрольної інспекції, проводить наради.

5.2.4. Виконує доручення директора Департаменту, розподіляючи функціональні обов'язки між працівниками Контрольної інспекції.

5.2.5. Надає доручення, обов'язкові для працівників Контрольної інспекції, контролює їх виконання.

5.2.6. Доводить до відома директора Департаменту результати проведених перевірок.

5.2.7. Забезпечує виконання працівниками Контрольної інспекції вимог чинного законодавства України.

5.2.8. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, а також з інших питань за дорученням директора Департаменту.

5.2.9. Розробляє проекти нормативно-правових актів та проводить експертизу таких актів.

5.2.10. Виконує інші повноваження, що відносяться до компетенції Контрольної інспекції.

5.3. Начальник Контрольної інспекції має заступника, який за посадою є завідувачем сектору контролю виконання доручень Контрольної інспекції.

5.4. Заступник начальника Контрольної інспекції:

5.4.1. Організує виконання доручень начальника Контрольної інспекції та директора Департаменту.

5.4.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;

5.4.3. Під час відсутності начальника Контрольної інспекції виконує його обов'язки.

5.5. Працівники Контрольної інспекції діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту працівники Контрольної інспекції виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Контрольної інспекції здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 10

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор технічного нагляду контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор технічного нагляду контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Контрольна інспекція).

1.2. Сектор підпорядкований начальнику Контрольної інспекції.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, положеннями про Департамент контролю Харківської міської ради, про контрольну інспекцію Департаменту контролю, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників призначаються особи, які мають вищу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради (далі -Департамент) створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, необхідними для використання в роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору грунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Головною метою діяльності Сектору є забезпечення реалізації функцій технічного нагляду під час проведення перевірок за дорученням керівництва (контроль дотримання проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм та правил, контроль за якістю та обсягами робіт під час будівництва, поточного чи капітального ремонту, реконструкції, реставрації).

2.2. Завданням Сектору є:

2.2.1. Розгляд звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва, на яких здійснюється технічний нагляд.

2.3. Сектор при здійснені покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об'єктів будівництва, в тому числі контроль за дотриманням вимог нормативних документів, відповідною якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт, виконаних впродовж усього періоду будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва, замовником яких виступає Харківська міська рада в особі виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.2. Вивчає отриману проектно-кошторисну документацію, перевіряє наявність у підрядної будівельної організації документів дозвільного характеру на здійснення будівельної діяльності.

3.1.3. Оглядає об'єкти та оцінює результати виконаних робіт, у тому числі прихованих, перевіряє відповідність обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації спільно з представниками будівельно-монтажних організацій.

3.1.4. За дорученням керівництва розглядає пропозиції, листи, заяви, звернення, скарги громадян з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.1.5. Вивчає і застосовує в роботі законодавчі та нормативні акти з питань будівництва та ціноутворення.

3.1.6. Виконує інші повноваження, покладені на Сектор, відповідно до вимог діючого законодавства.

3.2. Сектор має право:

3.2.1. За дорученням керівництва самостійно або в складі комісій здійснювати відповідні перевірки органів виконавчої влади, адміністрацій районів, комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку пояснення від посадових осіб міської ради, її підрозділів та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади міста Харкова, з питань, що віднесені до компетенції Сектору.

3.2.3. Готувати інформацію для керівництва про ненадання відповідними виконавчими органами міської ради чи посадовими особами документів та інших матеріалів, а також про створення з боку цих органів інших перешкод для виконання покладених на Сектор завдань.

3.2.4. Вносити пропозиції керівництву щодо організації та вдосконалення системи контролю при виконанні доручень міського голови.

3.2.5. За дорученням керівництва Департаменту та Контрольної інспекції брати участь в нарадах, засіданнях комісій та інших заходах.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює завідувач, який за посадою є заступником начальника Контрольної інспекції та призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту контролю.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконання покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.5. За дорученням начальника Контрольної інспекції готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Сектору.

5.2.6. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.7. Інформує начальника Контрольної інспекції про виконання його доручень та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.8. Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Контрольної інспекції.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі


Додаток 11

до розпорядження міського голови

від 29.12.2017 № 162


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор контролю виконання доручень контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор контролю виконання доручень контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом контрольної інспекції Департаменту контролю Харківської міської ради (далі - Контрольна інспекція).

1.2. Сектор підпорядкований начальнику Контрольної інспекції.

1.3. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, положеннями про Департамент контролю Харківської міської ради, про контрольну інспекцію Департаменту контролю, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. На посади завідувача Сектору та працівників призначаються особи, які мають вишу освіту та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.

1.5. Департамент контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Сектору, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, програмним забезпеченням, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, необхідними для використання в роботі Сектору.

1.6. Діяльність Сектору ґрунтується на засадах законності, гласності, прозорості, персональної відповідальності працівників та взаємодії з іншими виконавчими органами Харківської міської ради та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Головною метою діяльності Сектору є здійснення контролю за виконанням нормативних актів та доручень міського голови виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, які належать до комунальної власності, а також здійснення контролю та проведення перевірок щодо дотримання працівниками виконавчих органів Харківської міської ради та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов'язків, вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством

2.2. Завданнями Сектору є:

2.2.1. Виявлення фактів та умов, які спричиняють тяганину і бюрократизм у роботі, та внесення пропозицій щодо їх усунення, а в разі безпідставності таких порушень притягнення винних до відповідальності.

2.2.2. Розробка та надання міському голові обгрунтованих пропозицій про заходи щодо усунення недоліків у роботі виконавчих органів Харківської міської ради, установ, організацій та підприємств, що належать до комунальної власності міста, з метою забезпечення законних прав та інтересів громадян та суб'єктів господарювання шляхом ефективного використання повноважень органів місцевого самоврядування в усіх сферах суспільного життя територіальної громади міста Харкова.

2.3. Сектор при здійснені покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Забезпечує реалізацію функції контролю щодо виконання доручень міського голови в процесі діяльності виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста.

3.1.2. Розробляє та надає міському голові обґрунтовані пропозицій щодо заходів з усунення недоліків в роботі органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств, що належать до комунальної власності міста, з метою забезпечення законних прав та інтересів громадян і суб'єктів господарювання шляхом ефективного використання повноважень органів місцевого самоврядування в усіх сферах суспільного життя територіальної громади міста Харкова.

3.1.3. Здійснює контроль за дотриманням працівниками виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міста, своїх функціональних обов'язків, вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством, іншими нормативними документами. Виявляє факти та умови, які спричиняють тяганину і бюрократизм в роботі, та внесення пропозицій щодо їх усунення, а в разі необхідності внесення пропозицій щодо притягнення винних до відповідальності.

3.1.4. За дорученням керівництва розглядає пропозиції, листи, заяви, звернення, скарги громадян з питань, що належать до компетенції Сектору.

3.1.5. У встановленому порядку здійснює розгляд запитів на інформацію, які надходять до Контрольної інспекції.

3.1.6. Виконує інші повноваження, покладені на Сектор, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Сектор має право:

3.2.1. За дорученням керівництва самостійно або в складі комісій здійснювати відповідні перевірки органів виконавчої влади, адміністрацій районів, комунальних підприємств.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку пояснення від посадових осіб міської ради, її підрозділів та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, з питань, що віднесені до компетенції Сектору.

3.2.3. Готувати інформацію для керівництва про ненадання відповідними виконавчими органами міської ради чи посадовими особами документів та інших матеріалів, а також про створення з боку цих органів інших перешкод для виконання покладених на Сектор завдань.

3.2.4. Вносити пропозиції керівництву щодо організації та вдосконалення системи контролю при виконанні доручень міського голови.

3.2.5. За дорученням керівництва Департаменту та Контрольної інспекції брати участь в нарадах, засіданнях комісій та інших заходах.

4. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. Штатний розпис, Положення про структурний підрозділ затверджуються міським головою.

4.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Сектору визначаються в посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

5.1. Сектор очолює завідувач, який за посадою є заступником начальника Контрольної інспекції та призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту контролю.

5.2. Завідувач Сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Сектору.

5.2.2. Організовує роботу Сектору, забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.

5.2.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору.

5.2.4. Персонально відповідає за невиконання або неналежне виконанні покладених на Сектор завдань, реалізацію його повноважень, дотриманні трудової дисципліни.

5.2.5. Контролює в межах своєї компетенції виконання рішені Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів та доручень директора Департаменту.

5.2.6. Інформує начальника Контрольної інспекції про виконання йоге доручень та вирішення питань, що стосуються діяльності Сектору.

5.2.7. Здійснює інші повноваження за дорученням начальним Контрольної інспекції.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Сектору здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Директор

Департаменту контролю

Харківської міської ради О.В. Артикуленко


Заступник міського голови -

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Т.М. Чечетова-Терашвілі