Про внесення змін до Положення про комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова»

Номер
902/17
Сесія
17/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
20/12/2017
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 20.12.2017 № 902/17

м. Харків

Про внесення змін до Положення про комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова»

З метою приведення Положення про комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» у відповідність до вимог чинного законодавства України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», затвердженого рішенням 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 654/12 (зі змінами), виклавши його в новій редакції (додається).

2. Рішення набуває чинності з 01.01.2018.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. КернесДодаток

до рішення 14 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.02.2012 № 654/12 «Про затвердження Положення про комунальний заклад соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» в редакції рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання

від 20.12.2017 № 902/17ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ДЛЯ ДІТЕЙ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ» МІСТА ХАРКОВА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)м. Харків

2017


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення визначає юридичний статус, предмет діяльності, основні завдання комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» (далі - Центр), який створено рішенням 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011 №576/11.

1.1. Центр є закладом соціального захисту дітей, що створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які залишилися поза сімейним оточенням, перебувають у складних життєвих обставинах або зазнали насильства, з метою надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, директора Центру, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Центр створюється, реорганізується та ліквідується Харківською міською радою (далі - Засновник).

1.4. Центр створено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.5. Центр є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних із ними осіб. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням (або Статутом).

1.6. Центр підпорядковується безпосередньо директору Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ЦЕНТРУ

2.1. Центр є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

2.2. Центр має реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс, поточні рахунки та може мати інші рахунки в установах банку в порядку, передбаченому законодавством України.

2.3. Центр має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.4. Джерелами фінансування Центру є:

- кошти бюджету міста Харкова;

- надходження від господарської діяльності;

- кошти, одержані в якості благодійної (гуманітарної) та спонсорської допомоги від вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;

- надходження від оренди майна;

- інші джерела фінансування, що не суперечать законодавству України.

2.4.1. Грошові кошти, які надійшли на рахунок Центру з інших джерел фінансування і не використані протягом календарного року, залишаються у розпорядженні Центру.

2.4.2. Доходами, одержаними за рахунок діяльності щодо виконання договорів з юридичними та фізичними особами, Центр розпоряджається згідно із законодавством України.

2.5. Штатний розпис Центру затверджується директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

2.6. Власником майна Центру є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі - Власник). Майно Центру належить йому на праві оперативного управління на підставі договору, укладеного з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

2.6.1. Центр володіє і користується майном, що знаходиться в його віданні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.6.2. Центр має право в межах повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, здійснювати господарську діяльність, доходами від якої та майном, придбаним за рахунок цих доходів, має право розпоряджатися самостійно, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.7. Повна назва Центру:

- українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ДІТЕЙ «ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ» МІСТА ХАРКОВА»;

- російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЬІ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ» ГОРОДА ХАРЬКОВА».

2.8. Скорочена назва Центру:

- українською мовою - КЗСЗД «ЦЕНТР СПРД» МХ»;

- російською мовою - КУСЗД «ЦЕНТР СПРД» ГХ».

2.9. Місцезнаходження (юридична адреса) Центру: 61157, м. Харків, вул. Власенка, буд. № 14.


3. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

3.1. Метою Центру є соціальний захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, віком від 3 до 18 років, а також створення умов для їх соціальної адаптації, підготовка до самостійного життя, в тому числі надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

3.2. Основними завданнями Центру відповідно до поставленої мети є:

3.2.1. Надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомог.

3.2.2. Проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини.

3.2.3. Створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки.

3.2.4. Сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки.

3.2.5. Здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей.

3.2.6. Розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних, соціальних працівників та батьків.

3.2.7. Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей.

3.3. Центр відповідно до покладених на нього завдань провадить діяльність за такими напрямами:

- соціально-психологічне діагностування;

- соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація;

- адаптація до сімейного оточення;

- соціально-медична реабілітація та оздоровлення;

- правове забезпечення.

3.3.1. Соціально-психологічне діагностування передбачає визначення соціально-психологічних особливостей дитини з метою оцінки її психоемоційного стану та прогнозування подальшого розвитку, встановлення та налагодження соціальних зв'язків дитини з найближчим оточенням.

3.3.2. За результатами первинного соціально-психологічного діагностування розробляється індивідуальна програма реабілітації диіини та визначаються напрямки допомоги.

3.3.3. Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація передбачає здійснення заходів виховного характеру, спрямованих на корекцію навчання, емоційного стану дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції дитини у суспільство, набуттю умінь і навичок самообслуговування, дотриманню правил поведінки та спілкування з оточуючими.

3.3.4. Адаптація до сімейного оточення передбачає поглиблений аналіз соціальних та емоційних зв'язків дитини із сімейним та найближчим оточенням, проведення соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на налагодження взаємовідносин із близькими людьми та адаптацію до сімейного оточення.

3.3.5. Соціально-медична реабілітація та оздоровлення передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення здоров'я дитини, зокрема проведення корекції психічного стану, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, персоналу закладу з питань здорового способу життя.

3.3.6. Правове забезпечення передбачає надання дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним представникам консультацій з правових питань, інформування їх про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; сприяння органам опіки та піклування у подальшому влаштуванні дітей; представництво законних прав та інтересів дитини в суді (у разі потреби).


4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

4.1. Структурні підрозділи створюються за напрямами діяльності Центру.

4.2. Діяльність Центру відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

4.3. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, які затверджуються директором Центру за погодженням із директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

4.4. Центр працює згідно з планами, які погоджуються директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради та затверджуються директором Центру.

4.5. Порядок роботи Центру здійснюється згідно з наказами Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

4.6. Порядок організації реабілітаційної роботи Центру затверджується директором Центру і погоджується директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

4.7. Порядок роботи Центру в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями за кожним видом надзвичайних обставин, що виникли.


5. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. У Центрі утворюються групи тривалого (стаціонарного) та денного перебування до 10 осіб, які об'єднують дітей за віком, принципом родинності, характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації (у разі потреби групи комплектуються дітьми різного віку).

5.2. Групи тривалого (стаціонарного) перебування формуються з дітей, які потребують тривалої соціально-психологічної реабілітації.

До влаштування в групу тривалого (стаціонарного) перебування діти знаходяться в карантинній групі. Дитина може перебувати у карантинній групі протягом часу, необхідного для проведення медичного та лабораторних обстежень, але не більше ніж 14 днів.

5.3. Групи денного перебування формуються з дітей, які проживають у сім'ях, виховуються в сімейних формах виховання, інтернатних закладах і потребують соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомог.

5.4. Вихованці Центру, які досягли шкільного віку, навчаються у загальноосвітніх школах, класах відповідно до рівня розвитку дитини або у разі потреби за індивідуальними навчальними програмами.

5.5. До Центру приймаються діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не можуть подолати їх за допомогою власних можливостей, якщо батьки або особи, що їх замінюють, з певних причин (через хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, вживають алкоголь, наркотичні засоби, зазнали насильства та потребують соціально-психологічної допомоги, безпритульні діти.

Прийняття дітей до Центру здійснюється цілодобово на підставі направлення Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради з урахуванням клопотання служби у справах дітей, органів управління освітою, закладів освіти, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, притулків, за заявою батьків чи законних представників дитини або згідно з актом структурних підрозділів Національної поліції України.

Дитина може особисто звертатися за допомогою до Центру цілодобово.

5.6. Центр зобов'язаний протягом доби інформувати Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради про прийняття/неприйняття дитини.

5.7. До Центру не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в періоді загострення хронічних захворювань, а також ті, що вчинили правопорушення і стосовно яких є відомості про прийняте компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей.

5.8. Усі діти, що приймаються до Центру, реєструються в журналі обліку, на них заповнюються обліково-статистичні картки за відповідною формою державного зразка.

5.9. На кожну дитину, зараховану до:

5.9.1. Групи тривалого (стаціонарного) перебування Центру, заводиться особова справа, в якій зберігаються такі документи:

- направлення, видане Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради;

- копія свідоцтва про народження;

- дані про батьків або осіб, які їх замінюють;

- висновок про стан здоров'я дитини (у разі наявності);

- документ про освіту (у разі якщо дитина навчалася у навчальному закладі);

- акт обстеження умов проживання дитини;

- опис майна, що належить дитині на праві власності (у разі наявності майна), та відомості про особу (орган), яка відповідає за його збереження;

- документ, який підтверджує право власності дитини на нерухомість (у разі наявності нерухомості);

- інформація про останнє місце реєстрації дитини та документ про закріплену за дитиною житлову площу;

- пенсійна книжка дитини, яка отримує пенсію (у разі наявності);

- копія рішення суду про стягнення аліментів (у разі отримання їх на дитину одним із батьків або особою, яка їх замінює);

- медична картка дитини (форма № 026/у), виписка з історії хвороби з результатами медичного обстеження, у тому числі лабораторних аналізів крові, сечі, висіву із зіву на дифтерію, висіву калу на збудників кишкових інфекцій, ентеробіоз, картка профілактичних щеплень (форма № 063/о), довідка від дільничного лікаря-педіатра про відсутність інфекційних захворювань за місцем проживання дитини (у разі наявності), які зберігаються в медичній особовій справі дитини у медичного працівника Центру.

5.9.2. Групи денного перебування Центру, заводиться особова справа, в якій зберігаються такі документи:

- направлення, видане Департаментом служб у справах дітей Харківської міської ради;

- копія свідоцтва про народження;

- висновки психолого-педагогічних спостережень;

- акт обстеження умов проживання дитини.

5.10. Перебування дітей у Центрі регламентується правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються директором Центру.

5.11. Дитина може перебувати у Центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців - денного перебування.

5.12. Прийняті до Центру діти забезпечуються харчуванням, у разі потреби - одягом відповідно до сезону.

Забезпечення дітей харчуванням, у тому числі дієтичним, здійснюється за натуральними нормами навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дітям, які перебувають у Центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров'я.

5.13. Дітей, зарахованих до груп тривалого (стаціонарного) перебування, можуть відвідувати з дозволу керівництва Центру їх батьки, особи, які їх замінюють, особи, які перебувають із дитиною у родинних стосунках, кандидати в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі.

5.14. Рішення про вибуття дитини з Центру приймається директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

5.15. Супровід дітей, які були відраховані з груп тривалого (стаціонарного) перебування Центру, до місця їх проживання здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, родичами з письмового дозволу директора Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

Діти, які направляються до інших закладів соціального захисту, супроводжуються працівником Центру або представником закладу соціального захисту.

Особам, що супроводжують дитину, видаються на вимогу оригінали її документів, які зберігалися в Центрі, та психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними рекомендаціями.

5.16. Діти, які вибувають з Центру, забезпечуються продуктами харчування та коштами на проїзд до місця проживання. У разі потреби видаються предмети особистої гігієни, одяг і взуття відповідно до сезону згідно з мінімальними нормами забезпечення вихованців Центрів для дітей.

5.17. Після вибуття дитини з Центру служба у справах дітей за місцем постійного проживання дитини або її первинного обліку у місячний строк інформує Центр про подальше влаштування дитини.

6. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРОМ

6.1. Керівництво Центром здійснює його директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради та погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення в порядку, встановленому законодавством України.

На посаду директора Центру призначається особа, яка має вищу педагогічну (медичну, юридичну) освіту та стаж відповідної роботи не менше 3 роки.

6.2. Директор Центру має право:

- без доручення діяти від імені Центру, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, в судах, контролюючих і правоохоронних органах як в Україні, так і за її межами;

- першого підпису на банківських документах;

- укладати договори, надавати доручення, відкривати поточні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах;

- призначати на посади та звільняти з посад працівників Центру;

- застосовувати заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;

- видавати накази, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Центру, і контролювати їх виконання;

- у межах своєї компетенції розпоряджатися майном та коштами Центру;

- захищати особисті й майнові права та інтереси дітей;

- виконувати інші функції відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

6.3. Директор Центру зобов'язаний:

- забезпечувати виконання мети та завдань Центру, організовувати його роботу;

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, забезпечувати виконання рішень сесії Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради;

- організовувати збереження документації та майна Центру, забезпечувати координацію діяльності структурних підрозділів Центру, ведення діловодства;

- контролювати виконання службових обов'язків працівниками Центру та затверджувати їх посадові обов'язки;

- забезпечувати раціональне й ефективне використання закріпленого за Центром комунального майна та бюджетних коштів Центру;

- дотримуватися умов Колективного договору;

- забезпечувати надання ґрунтовної, об'єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей на протести, постанови, подання та приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів згідно з чинним законодавством України.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, директор Центру встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляє особу, яка надала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Відповідно до розпорядження міського голови директор Центру погоджує підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання та приписи, звернення, листи, запити та інші документи, які надійшли від судових, правоохоронних та контролюючих органів, з Юридичним департаментом Харківської міської ради;

- забезпечувати достовірне ведення ділової, фінансової та бухгалтерської документації Центру;

- організовувати ведення обліку результатів роботи персоналу;

- здійснювати прийом, звільнення працівників, направлення на атестацію та підвищення кваліфікації кадрів;

- здійснювати прийом громадян;

- здійснювати заходи щодо виконання програм розвитку Центру, у тому числі економічного та соціального;

- організовувати господарську діяльність Центру, у тому числі своєчасне матеріально-технічне забезпечення;

- забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм, протипожежного захисту, правил і норм охорони праці, техніки безпеки в Центрі;

- використовувати належним чином засоби щодо удосконалення управління, зміцнення трудової та виконавської дисципліни;

- своєчасно надавати органам управління, яким підпорядковується Центр, та іншим контролюючим органам встановлені показники статистичної та бухгалтерської звітності, а також інші необхідні відомості про роботу Центру з питань, що відносяться до їх компетенції.

6.4. При невиконанні або неналежному виконанні своїх повноважень, передбачених цим Положенням та встановлених законодавством України, директор Центру несе відповідальність у встановленому порядку.

6.5. Директор Центру несе відповідальність за діяльність Центру перед його Засновником. Посадова інструкція директора Центру затверджується директором Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.


7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Трудовий колектив Центру складають усі працівники, які беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору або контракту та інших форм, які регламентують відносини працівника з Центром.

7.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори (конференції), які скликаються не рідше 1 разу на рік.

7.3. Загальні збори трудового колективу розглядають проект Колективного договору та приймають рішення щодо його схвалення.

7.4. Загальні збори трудового колективу:

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- розглядають і вирішують питання самоврядування трудового колективу;

- розглядають подання щодо стимулювання продуктивності праці співробітників Центру;

- визнають своїм уповноваженим представником профспілковий комітет в особі голови профспілкового комітету і надають йому право підпису Колективного договору та можливість вирішувати оперативні питання.

7.5. У період між загальними зборами діє Рада Центру, повноваження якої визначаються Положенням про Раду, що затверджується загальними зборами. Рада діє на громадських засадах.

7.6. Трудові відносини працівників Центру, їх права та обов'язки регулюються законодавством України відповідно до Положення, Колективного договору та посадових інструкцій.

7.7. Педагогічні та медичні працівники Центру проходять атестацію, проведення якої забезпечують відповідні органи управління освітою, охорони здоров'я за місцем знаходження Центру.


8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

8.1. Утримання Центру та розвиток його матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок коштів Засновника та інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.2. Центр може самостійно визначати потреби в оновленні матеріально-технічної бази.

8.3. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі визначається законодавством України.

8.4. Центр веде документацію відповідно до затвердженої номенклатури, складає в установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність, за недостовірність складання якої директор та працівники Центру несуть відповідальність згідно із законодавством України.

8.5. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів роботи, веде статистичну звітність, що встановлена органом державної статистики.

Відомості, які не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані за вимогою органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за окремими видами діяльності Центру.

8.6. Центр має право купувати та орендувати необхідне йому обладнання, користуватися послугами юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством України та Положенням про Центр.

8.7. Збитки, що були завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються добровільно зазначеними особами або за рішенням суду.

8.8. Центр користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства України.


9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ

9.1. Контроль за діяльністю Центру здійснює Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради.

9.2. Контроль, перевірку та оцінку діяльності Центру здійснює податкова служба, державні органи, які здійснюють нагляд за санітарною, протипожежною та екологічною безпекою, дотриманням норм охорони праці, органи Державної казначейської служби України, контрольно-ревізійні служби, інші органи відповідно до законодавства України та цього Положення.

9.3. Органи, які контролюють окремі сторони діяльності Центру, здійснюють свої повноваження в межах компетенції відповідно до законодавства України.

Центр має право не виконувати вимоги цих органів, якщо вони виходять за межі їх повноважень.

9.4. Центр здійснює облік перевірок у журналі відвідування представників органів контролю з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідування, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у зазначеному журналі. Відмова представника органу контролю підписатися в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

9.5. Центр має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок протягом 30 днів від їх початку.

Дії посадових осіб, які здійснюють інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством України.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймається Засновником або господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

10.1.1. Реорганізація Центру проводиться шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

10.1.2. Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у разі ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Засновнику.

10.2. У разі реорганізації права та зобов'язання Центру переходять до правонаступників відповідно до законодавства України.

10.3. Ліквідація та/або реорганізація Центру здійснюється згідно із законодавством України.

10.4. При реорганізації та/або ліквідації Центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

10.5. У разі припинення Центру як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Харкова.

10.6. Припинення діяльності Центру вважається завершеним, а Центр таким, що припинив діяльність, із моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців.

10.7. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому його було затверджено.

10.8. З питань, які не врегульовані цим Положенням, Центр керується законодавством України.

10.9. Положення набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.