Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337

Номер
/
Сесія
/
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
05.12.17
Видавник
Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Вид
Решение

3


У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА

МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
Від ____________ № ______Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337 «Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію в Харківській міській раді та її виконавчих органах»


З метою вдосконалення роботи виконавчих органів Харківської міської ради у сфері доступу до публічної інформації, у зв’язку з новим розподілом повноважень між виконавчими органами Харківської міської ради, передбаченим рішенням 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання
від
21.06.2017 № 667/17 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради


ВИРІШИВ:


1. Внести до Порядку розгляду запитів на публічну інформацію
в Харківській міській раді та її виконавчих органах, затвердженого рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.06.2015 № 337,
такі зміни:


1.1. Викласти пункт 1.5 розділу 1 у такій редакції:

«1.5. Дія Порядку не поширюється на Запити на отримання інформації суб'єктами владних повноважень, народними депутатами України та депутатами місцевих рад при здійсненні ними своїх функцій щодо доступу
до персональних даних, інформації з архівних документів або їх копій, а також на інші правовідносини, які регулюються спеціальними законами.».


1.2. Викласти пункт 2.10 розділу 2 у такій редакції:

«2.10. Листи, які надійшли до Відділу (Виконавчого органу) електронною поштою або факсом та містять прохання надати доступ до персональних даних, інформацію з архівного документа чи його копію, з інших питань,
які регулюються спеціальними законами, або не містять прохання надати певну інформацію чи документ, передаються до відповідного структурного підрозділу, відповідального за роботу зі зверненнями громадян (юридичних осіб), для реєстрації та подальшого розгляду відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних»,
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», інших спеціальних законів.».


1.3. Викласти підпункт 4.6.1 розділу 4 у такій редакції:

«4.6.1. Листи, які містять пропозиції (зауваження), заяви (клопотання)
і скарги, вважаються зверненнями та подальший їх розгляд здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Листи, які містять запити суб'єктів владних повноважень, розглядаються відповідно до норм чинного законодавства, що регламентують діяльність
цих суб'єктів.

Листи, які містять запити народних депутатів України та депутатів місцевих рад при здійсненні ними своїх функцій, розглядаються відповідно
до законів України «Про статус народного депутата України» або «Про статус депутатів місцевих рад».

Листи, які містять запити щодо доступу до персональних даних, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Листи, які містять прохання щодо отримання інформації з архівних документів або їх копій, розглядаються відповідно до Закону України
«Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Листи, які містять прохання щодо отримання інформації з інших питань, які регулюються спеціальними законами, розглядаються відповідно до цих спеціальних законів.».


1.4. Викласти пункт 8.16 розділу 8 у такій редакції:

«8.16. У разі якщо обсяг запитуваних документів або документів,
що містять запитувану інформацію, становить більше ніж 10 сторінок, запитувачу безкоштовно надаються копії перших 10 сторінок документа (будь-якого з документів). Копії інших сторінок документів надаються після відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування документів або іншу їх комп'ютерну обробку.».


1.5. Викласти підпункт 8.16.1 розділу 8 у такій редакції:

«8.16.1. Виконавець не пізніше п'яти робочих днів, а у разі продовження строку розгляду Запиту не пізніше 20 робочих днів з дня реєстрації Запиту, повідомляє запитувача про обсяг запитуваних документів або документів, що містять запитувану інформацію, про необхідність внесення плати за їх отримання, розмір та порядок відшкодування витрат, а також направляє йому платіжний документ (далі – рахунок) та копії перших десяти сторінок документа (будь-якого з документів), плата за які не стягується.».


1.6. Викласти підпункт 8.16.6 розділу 8 у такій редакції:

«8.16.6. Надання копій інших сторінок документа, починаючи
з одинадцятої, здійснюється, якщо протягом двох тижнів з дня відправлення рахунку від запитувача надійшов оригінал розрахункового документа або
до виконавця надійшло інше документальне підтвердження оплати рахунку.

Надання копій здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує оплату рахунку.».


1.7. Підпункт 8.16.7 розділу 8 виключити, у зв’язку з чим підпункт 8.16.8 вважати підпунктом 8.16.7.


1.8. Викласти пункт 8.21 розділу 8 у такій редакції:

«8.21. Відповіді на Запити після візування керівниками відповідних виконавчих органів, крім відповідей про продовження строків розгляду Запитів, підлягають погодженню з Юридичним департаментом Харківської міської ради, крім відповідей, підготовлених виконавчими органами міської ради, функції правового забезпечення яких за рішенням міської ради покладено
на інші виконавчі органи та не здійснюються Юридичним департаментом Харківської міської ради.».


2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Чечетову-Терашвілі Т.М.Міський голова Міський голова Г.А. Кернес


Потьомін 760 77 73