Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки

Номер
833/17
Сесія
16/7
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
08/11/2017
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Від 08.11.2017 № 833/17

м. Харків

Про затвердження Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Комплексну програму реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (додається).

2. Фінансування Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки здійснювати згідно із затвердженим кошторисом окремо на кожний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) і секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес
Додаток

до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Комплексної програми реалізації тендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки»

від 08.11.2017 № 833/17ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИКОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

В МІСТІ ХАРКОВІ НА 2018-2021 РОКИм. Харків

2017Зміст

Паспорт Програми                                                                        3

1. Обґрунтування Програми                                                                    4

2. Основні завдання Програми                                                        6

3. Основні напрями виконання Програми                                                6

4 .Фінансування Програми                                                                6

5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми                7

5.1. Організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної

політики, удосконалення нормативно-правової бази з цих питань                7

5.2. Формування культури гендерної рівності, поширення

просвітницької діяльності з питань гендерної та

антидискримінаційної політики згідно із резолюцією Ради

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»                                                    8

5.3. Запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству                9

5.4. Протидія торгівлі людьми                                                        11

5.5. Підтримка сім'ї, забезпечення розвитку молодого покоління                            11

5.6. Соціальна робота із сім'ями та особами, які потребують допомоги                    13

5.6. Організація оздоровлення та відпочинку дітей                                15


Паспорт Програми


Назва

Програми

Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки (далі - Програма)

Правове

забезпечення для розробки Програми

- Конституція України;

- Національний план дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до
2020 року;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»;

- Закон України «Про попередження насильства в сім'ї»;

- Закон України «Про протидію торгівлі людьми»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та
молоддю»;

- Закон України «Про соціальні послуги»;

- Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Замовник Програми

Харківська міська рада

Розробники Програми

- Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради;

- Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради.

Головна мета Програми

Створення в місті Харкові необхідних умов для забезпечення гендерної рівності, підвищення престижу та укріплення інституту сім'ї, попередження гендерно-зумовленого та домашнього насильства, мінімізації торгівлі людьми, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

Строки реалізації Програми

2018-2021 роки

Джерела фінансування

Кошти бюджету міста Харкова та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Обсяги фінансування

Обсяги фінансування Програми визначаються на кожен окремий рік відповідно до кошторису після його затвердження рішенням сесії Харківської міської ради

Виконавці Програми

- Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради (далі - ДПСП);

- Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (далі - ДССМС);

- Департамент освіти Харківської міської ради (далі - ДО);

- Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради (далі - ДОЗ).

Очікувані результати від реалізації Програми

- удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в місті Харкові;

- створення ефективної системи співпраці Харківської міської ради та її виконавчих органів, міжнародних організацій і громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві;

- посилення ефективності взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, міжнародних організацій, громадських об'єднань та інших юридичних осіб, що виконують різні функції у сфері попередження гендерно зумовленого, домашнього насильства та протидії торгівлі людьми;

- мінімізація рівня торгівлі людьми, підвищення рівня поінформованості суспільства щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної поведінки;

- підвищення в суспільстві престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні дитини;

- підготовка молоді до подружнього життя, народження бажаних дітей у сім'ях, майбутнього відповідального батьківства у вихованні дітей;

- запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги сім'ям, які потребують допомоги;

- забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова.


1. Обґрунтування Програми

1. Головним викликом XXI століття для всіх міст світу є формування нової парадигми розвитку суспільства, яка побудована на захисті реалізації прав людини, створенні міцного громадянського суспільства та сприянні сталого соціально-економічного розвитку.

Створення Програми є необхідністю, зважаючи на:

- світовий порядок денний, а саме: затверджені Генеральною Асамблеєю ООН Цілі сталого розвитку до 2030 року, серед яких однією із головних є тендерна рівність як відображення прав людини та цінностей ООН;

- долучення України до головних міжнародних зобов'язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW, 1980 рік) та її Факультативний протокол, Пекінську декларацію та Платформу дій (1995 рік);

- забезпечення національної законодавчої та політичної системи для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок, а також Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;

- погіршення демографічної ситуації в Україні, а саме: зменшення народжуваності, превалювання однодітних сімей, зростання кількості розлучень;

- формування державної сімейної політики, виходячи з того що сьогодні відповідальність за утримання і виховання дітей покладено на батьків значно більшою мірою, ніж на державу, та пріоритетом розвитку є роль сім'ї у життєзабезпеченні та вихованні дітей, їх оздоровленні і лікуванні, отриманні освіти і спеціальності;

- підвищення кількості проявів дискримінації, конфліктів, насильства та жорстокості в сім'ї, включаючи побутове та сексуальне насильство, торгівлю людьми та перешкоди у здійсненні політичних, економічних та соціальних прав;

- процеси децентралізації, необхідність підвищення впливу та швидкого реагування органів місцевого самоврядування;

- пріоритети Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року, а саме: соціальну впевненість і здоров'я населення в контексті забезпечення європейського, комфортного і безпечного міста для всіх громадян.

Програма базується на таких принципах:

- дотримання демократичних цінностей, а саме: справедливості, рівності прав та можливостей, інклюзивності, толерантності та недискримінації;

- системності та комплексності, що передбачає розробку та впровадження стратегічних завдань, міжінституційну співпрацю та практичну реалізацію;

- відкритості, прозорості та публічності, що зумовлює залучення експертів до її розробки та виконання і громади до контролю за її виконанням.

Програма носить стратегічний характер та складається із таких компонентів:

- проведення аналізу, розробка рекомендацій та удосконалення законодавства в межах компетенції Програми;

- формування баз даних та аналіз потреб необхідної соціальної групи;

- створення інфраструктури, механізмів співпраці, реагування та діалогу в межах наявного завдання;

- підвищення рівня компетентності всіх надавачів послуг, включаючи органи місцевого самоврядування, установи освіти, охорони здоров'я, засобів масової інформації та інші;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи та виготовлення соціальної реклами в межах наявної тематичної програми;

- розвиток партнерства з громадськими організаціями та залучення їх до виконання завдань Програми;

- проведення заходів.

Головним індикатором Програми стане створення громадянського суспільства з рівними правами та можливостями жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності та стан сім'ї, який визнано у світі інтегральним показником суспільного розвитку, що відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу.

Програма є результатом співпраці Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, гендерному насильству та протидії торгівлі людьми, депутатської групи з гендерних питань, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради та Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.


2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- реалізація гендерної політики у місті Харкові як одного з пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

- впровадження європейських стандартів рівності;

- попередження гендерно зумовленого та домашнього насильства;

- запобігання торгівлі людьми;

- захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги;

- збереження традиційних сімейних цінностей на засадах партнерства, толерантності та взаємоповаги;

- посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, сприяння соціальному становленню та розвитку сімей і дітей, підтримка талановитих та творчо обдарованих дітей;

- підвищення соціального захисту сімей, які потребують допомоги;

- забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.


3. Основні напрями виконання Програми

Основними напрямами виконання Програми є:

- організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної політики, удосконалення нормативно-правової бази з цих питань;

- формування культури гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності з питань гендерної політики та антидискримінаційної політики згідно із резолюцією Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;

- протидія торгівлі людьми;

- запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству;

- підтримка сім'ї, забезпечення розвитку молодого покоління,

- соціальна робота з сім'ям та особами, які потребують допомоги;

- організація оздоровлення та відпочинку дітей.


4. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова на 2018-2021 роки, а також за рахунок інших передбачених законом джерел.


5. Заходи щодо реалізації основних напрямів виконання Програми


№з/п

Зміст заходів

Виконавці

5.1. Організаційне забезпечення реалізації гендерної та сімейної політики, удосконалення нормативно-правової бази з цих питань

5.1.1

Аналіз нормативно-правових актів, програм Харківської міської ради щодо включення до них питань забезпечення гендерної рівності громадян, оновлення положень із залученням експертів

ДССМС

5.1.2

Розроблення гендерного портрету міста Харкова на основі гендерної статистики із залученням представників освітніх та наукових установ, аналітичних центрів, профільних громадських організацій

ДССМС

ДО

5.1.3

Визначення гендерних індикаторів та їх впровадження в програми Харківської міської ради

ДССМС

5.1.4

Проведення досліджень, спрямованих на відслідковування змін, тенденцій та впливу на ситуацію у суспільстві з питань гендерної політики. Розроблення рекомендацій щодо застосування гендерного підходу у процесі розроблення програми економічного та соціального розвитку міста Харкова і галузевих програм щодо впровадження антидискримінаційної політики та політики рівності в місті Харкові.

ДССМС

5.1.5

Проведення дослідження становища жінок похилого віку та розроблення за його результатами відповідних рекомендацій

ДПСП

5.1.6

Проведення аналізу та розроблення рекомендацій щодо створення необхідної інфраструктури з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю, в місті. Розробка карти доступності, мобільності та безпеки міського простору.

ДПСП

5.1.7

Проведення моніторингу запобігання дискримінації за ознакою статі при наданні адміністративних та соціальних послуг

ДПСП

ДССМС

5.1.8

Здійснення тендерного аналізу бюджету міста Харкова

ДССМС

5.1.9

Активізація діяльності Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї, гендерному насильству, протидії торгівлі людьми

ДПСП

5.1.10

Проведення навчань для підвищення рівня компетенції співробітників виконавчих органів Харківської міської ради з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим, застосування підходів гендерної рівності під час розроблення програми економічного та соціального розвитку міста Харкова, галузевих програм

ДССМС

ДПСП

5.1.11

Проведення конкурсів проектів для реалізації програм і проектів у сфері протидії насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, сімейної політики, антидискримінаційної політики, протидії торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим від конфліктів

ДПСП ДССМС

5.1.12

Створення методичного центру постійної підготовки з питань забезпечення гендерної рівності, запобігання насильству за ознакою статі, протидії дискримінації, надання гендерно чутливих соціальних послуг

ДПСП

5.1.13

Проведення досліджень корінних причин виникнення конфліктів та їх впливу на жінок і дівчат, у тому числі стосовно ризиків гендерно зумовленого насильства, доступу до правосуддя

ДССМС ДПСП

5.2. Формування культури гендерної рівності, поширення просвітницької

діяльності з питань гендерної та антидискримінаційної політики згідно із

резолюцією Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

5.2.1

Проведення навчання соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань надання гендерно чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку

ДССМС ДПСП

5.2.2

Проведення навчання педагогічних працівників та батьків з питань особливостей безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців

ДССМС

ДО

5.2.3

Проведення тренінгів з теорії і практики встановлення миру, примирення та участі у миротворчих процесах для жінок, які залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання конфліктних та кризових ситуацій

ДССМС ДПСП

5.2.4

Виготовлення та розповсюдження просвітницьких матеріалів, промофільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення заходів, спрямованих на формування у членів територіальної громади стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам, формування культури гендерної рівності, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству, подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка

ДССМС ДПСП

5.2.5

Проведення для представників засобів масової інформації інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, формування у суспільстві толерантності, культури миру, протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству

ДССМС

5.2.6

Проведення інформаційних кампаній та семінарів-тренінгів для роботодавців з питань запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків у сфері праці на основі міжнародних трудових стандартів та кращого європейського досвіду, забезпечення гендерної рівності на робочому місці. Підготовка рекомендацій щодо запобігання дискримінації у сфері праці та забезпечення гнучких умов праці для чоловіків і жінок із сімейними обов'язками, забезпечення рівного ставлення і рівних можливостей для них.

ДПСП

ДССМС

5.2.7

Проведення заходів, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства, залучення до провадження підприємницької діяльності

ДССМС

5.2.8

Залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу і в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальної громади

ДССМС

5.2.9

Розроблення та поширення тематичних програм та соціальної реклами у засобах масової інформації щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів

ДССМС ДПСП

5.3. Запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству

5.3.1

Формування та оновлення бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно зумовленого та домашнього насильства, інформування про допомогу, яку можна в них отримати

ДССМС

5.3.2

Розвиток інфраструктури захисту від насильства шляхом розширення мережі закладів, установ та сервісів із надання допомоги постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства (місць тимчасового перебування постраждалих, осередків надання медико-соціальної та психологічної допомоги, денних центрів обслуговування постраждалих тощо)

ДПСП

ДОЗ

ДССМС

5.3.3

Забезпечення роботи, координація діяльності та методична підтримка комунального закладу «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї»

ДПСП

5.3.4

Забезпечення діяльності мобільних бригад екстреного та кризового втручання з надання психосоціальної допомоги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особам, які постраждали від насильства

ДПСП

5.3.5

Координація діяльності з попередження насильства в сім'ї та гендерного насильства, удосконалення процесу налагодження взаємодії суб'єктів соціальної роботи з правоохоронними органами, відповідальними за попередження насильства в сім'ї та насильства за ознакою статі

ДССМС

5.3.6

Забезпечення взаємодії соціальних служб та закладів охорони здоров'я щодо ефективності надання медичних, інформаційних послуг з питань репродуктивного здоров'я жінкам, які постраждали від конфліктів, здійснення спеціальних заходів для подолання наслідків насильства шляхом відновлення репродуктивного, фізичного та психологічного здоров'я постраждалих жінок та дівчат

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

5.3.7

Забезпечення ефективної діяльності телефонних гарячих ліній і телефонів довіри центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських і благодійних організацій для надання консультацій особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зазнали дискримінації за ознакою статі, з питань домашнього та гендерного насильства, інших соціальних питань

ДПСП ДССМС

5.3.8

Виконання корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство, та проведення заходів з попередження проявів віктимної поведінки у постраждалих осіб

ДССМС ДПСП

5.3.9

Підтримка жіночих ініціативних груп, неурядових організацій та комунальних закладів, проведення груп підтримки і самодопомоги для постраждалих від конфліктів та насильства з урахуванням потреб дівчат і хлопців, жінок і чоловіків

ДССМС ДПСП

5.3.10

Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, промофільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно зумовленого та домашнього насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству. Підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству.

ДССМС ДПСП

ДО

5.3.11

Виготовлення та розповсюдження просвітницьких і методичних матеріалів, пов'язаних із захистом та наданням допомоги постраждалим від насильства

ДПСП ДССМС

5.3.12

Створення в закладах охорони здоров'я безпечних умов надання медичної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього насильства

ДОЗ

5.3.13

Організація функціональних центрів для надання медико-соціальної допомоги постраждалим від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього насильства

ДОЗ

5.4. Протидія торгівлі людьми

5.4.1

Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, інформаційних матеріалів, проведення заходів тематичних семінарів, інформаційно-просвітницьких акцій, роз'яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми

ДССМС ДПСП

5.4.2

Проведення в закладах освіти інформаційно-профілактичної роботи з питань протидії торгівлі людьми

ДССМС

ДО

5.4.3

Посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми

ДССМС ДПСП

5.4.4

Надання комплексу медичних, психологічних, педагогічних, юридичних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню. Здійснення соціального супроводу, виконання спеціалізованих програм підтримки таких осіб, зокрема з їх реабілітації.

ДПСП ДССМС

ДОЗ

5.4.5

Проведення комплексних соціологічних досліджень з метою оцінки поширення різних форм експлуатації та торгівлі людьми

ДССМС ДПСП

5.4.6

Продовження співпраці з міжнародними та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми

ДПСП ДССМС

5.5. Підтримка сім'ї, забезпечення розвитку молодого покоління

5.5.1

Проведення соціологічних досліджень та опитувань, які стосуються стану та розвитку інституту сім'ї

ДССМС ДПСП

5.5.2

Проведення аналізу потреб сімей в отриманні допомоги та соціальних послугах

ДПСП ДССМС

ДОЗ

5.5.3

Забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади міста Харкова до проведення роботи із сім'ями та молоддю

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

5.5.4

Ведення реєстру багатодітних сімей

ДССМС

5.5.5

Забезпечення виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

ДССМС

5.5.6

Оформлення нагородних документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ДССМС

5.5.7

Проведення форумів, брифінгів, семінарів, засідань за круглим столом, інших заходів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей на засадах партнерства та взаємоповаги, підвищення престижу багатодітних сімей, забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками

ДССМС ДПСП

5.5.8

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, промофільмів, інформаційних відеоматеріалів, проведення заходів та просвітницької роботи з питань розвитку та підтримки сім'ї, збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя, підготовки молоді та молодят до життя в подружжі, прав та обов'язків подружжя, поширення принципів побудови сімейних стосунків на основі любові, підтримки, толерантності, партнерства та взаємоповаги, усвідомленого батьківства, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження раннього соціального сирітства, популяризації моделі «доброго батька», забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками та чоловіками щодо виховання дитини, популяризації різних форм сімейного виховання, традицій української родини і моральних цінностей сім'ї на засадах партнерства та взаємоповаги

ДССМС ДПСП

ДОЗ

5.5.9

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів для населення щодо видів допомоги сім'ям з дітьми, у тому числі малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям

ДССМС

ДСПС

5.5.10

Проведення заходів з нагоди міжнародних, державних та місцевих свят, культурологічних акцій з питань сім'ї (День сім'ї, День матері, День батька тощо), заходів, присвячених пам'ятним подіям, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок для сімей та дітей

ДССМС

5.5.11

Сприяння формуванню культури здорового способу життя сімей та дітей, розвитку сімейного туризму

ДССМС

ДСПС

ДОЗ

5.5.12

Сприяння роботі закладів, установ, клубів, громадських та благодійних організацій, направлених на укріплення інституту сім'ї, утвердження в суспільстві сімейних цінностей

ДССМС ДСПС

5.5.13

Розвиток соціального партнерства з міжнародними організаціями і фондами, державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, у тому числі членами міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа», з питань розробки та реалізації соціальних проектів. Залучення їх можливостей для надання допомоги сім'ям і молоді, які потребують соціальної допомоги.

ДПСП ДССМС

5.5.14

Сприяння висвітленню у засобах масової інформації стану реалізації сімейної політики. Розміщення відповідних матеріалів на сайтах та в соціальних мережах.

ДПСП ДССМС

5.5.15

Запровадження сучасних технологій щодо гармонізації родинних стосунків (удосконалення роботи інтернет-сайтів, надання онлайн-консультацій, впровадження інноваційних технологій тощо)

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

5.5.16

Удосконалення діяльності комунальних закладів охорони здоров'я з питань планування сім'ї, розширення впровадження сучасних технологій при пологах, грудного вигодування та виходжування недоношених новонароджених, зниження захворюваності та смертності новонароджених від керованих причин

ДОЗ

ДПСП

5.6. Соціальна робота із сім'ями та особами, які потребують допомоги

5.6.1

Виявлення та взяття на облік сімей із дітьми та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їхніх потреб у таких послугах і в разі потреби здійснення їхнього соціального супроводу (супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу)

ДПСП

5.6.2

Сприяння у наданні гуманітарної допомоги сім'ям, які потребують допомоги

ДПСП

5.6.3

Надання консультаційних послуг батькам із питань виховання дітей, вирішення сімейних конфліктів

ДПСП

ДССМС

ДО

5.6.4

Проведення заходів із запобігання негативним явищам у сім'ях, формування свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки серед населення; здійснення заходів із запобігання розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом, а також спрямованих на збереження ціннісних орієнтацій населення, сімейного способу життя, загального і репродуктивного здоров'я, родинного виховання

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

5.6.5

Контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини та державної допомоги одиноким матерям

ДПСП

5.6.6

Організація роботи щодо соціальної та психологічної адаптації осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки до самостійного, сімейного життя, відповідального батьківства, з питань планування сім'ї

ДПСП

5.6.7

Здійснення соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до повідомлень установ виконання покарань

ДПСП

5.6.8

Забезпечення роботи консультативних пунктів при пологових будинках, будинках дитини з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили у складні життєві обставини або мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями, і батькам, які тимчасово залишили дитину

ДПСП

ДОЗ

5.6.9

Забезпечення надання комплексу послуг особам, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму

ДПСП ДССМС

ДОЗ

5.6.10

Сприяння в організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції

ДПСП ДССМС

5.6.11

Підвищення взаємодії та взаємоінформування з правоохоронними органами, службами у справах дітей, закладами освіти, управліннями праці та соціального захисту населення, закладами охорони здоров'я щодо сімей та осіб, які потребують допомоги

ДПСП

ДССМС

ДОЗ

ДО

5.6.12

Проведення акцій для сімей та осіб із груп підвищеного ризику з   нагоди:

- Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;

- Всесвітнього дня здоров'я;

- Всесвітнього дня без тютюну;

- Всесвітнього дня пам'яті людей, які померли від СНІДу;

- Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним обігом;

- Міжнародного дня боротьби з вірусними гепатитами;

- Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом.

ДПСП

5.6.13

Проведення загальноміських заходів для осіб та сімей, які потребують допомоги, з нагоди:

- Міжнародного жіночого дня;

- Великодня;

- Міжнародного дня сім'ї та Дня матері;

- Міжнародного дня захисту дітей;

- Дня знань;

- Міжнародного дня людей з інвалідністю;

- Міжнародного дня волонтера;

- новорічних та різдвяних свят.

ДПСП

5.6.14

Забезпечення функціонування клубів спілкування «Клуб зустрічі друзів», «Клуб довіри», «Сімейний клуб» для соціально вразливих сімей та осіб

ДПСП

5.6.15

Організація змістовного сімейного дозвілля молоді та сімей із дітьми, які потребують допомоги, у тому числі проведення арт-занять, творчих занять та інших заходів

ДПСП

5.6.16

Створення умов для організації безпечного харчування дітей раннього віку, в тому числі із малозабезпечених сімей

ДОЗ

5.6.17

Підготовка та видання методичних матеріалів з рекомендаціями щодо роботи із сім'ями, які потребують допомоги

ДПСП

5.6.18

Проведення конференцій, методичних нарад, семінарів, тренінгів, круглих столів тощо для представників державних та недержавних організацій з метою підвищення рівня їхніх знань щодо роботи із сім'ями, які потребують допомоги

ДПСП ДССМС

5.6.19

Проведення мотиваційних заходів для волонтерів, які працюють у соціальній сфері із сім'ями, що потребують соціальної допомоги

ДПСП

5.6.20

Виготовлення та забезпечення іміджевою продукцією й формою волонтерів, які працюють із сім'ями та особами, що потребують соціальної допомоги

ДПСП

5.6.21

Проведення фестивалів, конкурсів, концертів, виставок для сімей, які потребують допомоги

ДПСП

5.7. Організація оздоровлення та відпочинку дітей

5.7.1

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі оздоровлення за рахунок бюджетних коштів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки згідно із Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

ДССМС ДПСП

ДОЗ

5.7.2

Проведення нарад, семінарів, тренінгів, конференцій з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підведення підсумків її проведення

ДССМС

ДОЗ

5.7.3

Надання організаційної, інформаційної, науково-методичної допомоги громадським та благодійним організаціям, підприємствам, установам, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей

ДССМС ДОЗ

5.7.4

Формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, талановитих та обдарованих дітей, які мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів

ДССМС ДОЗ

5.7.5

Здійснення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, недопущенням фактів використання не за призначенням або вилучення їх із сфери оздоровлення та відпочинку дітей

ДССМС ДОЗ

5.7.6

Координація діяльності комісій з перевірки готовності до своєчасного відкриття та належного функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

ДССМС

5.7.7

Сприяння у наданні пільг дитячим закладам оздоровлення та відпочинку щодо оплати за землекористування, комунально-побутові послуги, сплати місцевих податків та зборів

ДССМС

5.7.8

Сприяння проведенню державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комунальної та приватної власності

ДССМС

5.7.9

Проведення роз'яснювальної роботи серед власників підприємств роздрібної торгівлі, розташованих поблизу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, з метою попередження фактів продажу дітям алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів

ДССМС

5.7.10

Забезпечення безпечних умов групового перевезення дітей до місць оздоровлення та відпочинку та у зворотному напрямку

ДССМС

5.7.11

Сприяння в організації роботи таборів відпочинку з денним перебуванням дітей, цілодобових таборів праці та відпочинку на базі навчальних закладів, проведенні в них відповідної інформаційно-просвітницької, фізкультурно-спортивної та культурно-екскурсійної роботи

ДССМС

ДО


Директор Департаменту у справах сім'ї,

молоді та спорту Харківської міської ради О.С. Чубаров


Директор Департаменту праці та соціальної

політики Харківської міської ради Л.В. Болгова


Директор Департаменту охорони здоров'я

Харківської міської ради Ю.В. Сороколат


Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. Деменко