Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

Номер
7/15
Сесія
1/7
Тип
Нормативные документы
Дата прийняття
20.11.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 сесія 7 скликання

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сессия 7 созыва


РІШЕННЯ


Із змінами і доповненнями, внесеними

рішеннями Харківської міської ради

2 сесія 7 скликанння від 23.12.2015 р. № 25/15

4 сесія 7 скликанння від 24.02.2016 р. № 131/16

5 сесія 7 скликанння від 20.04.2016 р. № 182/16

7 сесія 7 скликанння від 06.07.2016 р. № 252/16


Від 20.11.2015 № 7/15

м. Харків

Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити положення про адміністрації районів, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи Харківської міської ради 7 скликання (додаються).


Міський голова Г.А. КернесДодаток 1

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Службу помічників Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба помічників Харківської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, діє на правах департаменту.

1.2. Служба підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Харківської міської ради та міському голові, а з організаційних питань - заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Діяльність Служби здійснюється на підставі поточних планів роботи, робочих планів міського голови, заступників міського голови та секретаря міської ради.

1.5. Служба має відповідний бланк.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Основною метою та завданнями Служби є:

2.1.1. Забезпечення діяльності міського голови, його заступників та секретаря міської ради, планування та організація їх оперативних робочих графіків, виконання завдань відповідно до їх доручень та розпоряджень, забезпечення реалізації їх повноважень та функцій.

2.1.2. Організація контролю за виконанням доручень, розпоряджень та заходів, затверджених міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради.

2.2. Служба при виконанні покладених на неї повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, адміністраціями районів та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. Функції служби відповідно до завдань та повноважень

3.1. Служба:

3.1.1. Забезпечує організацію робочого часу міського голови, його заступників та секретаря міської ради, опрацьовує їх робочі плани, організовує та забезпечує проведення нарад, зустрічей та поїздок за їх участю.

3.1.2. Здійснює попередній розгляд і аналіз документів, що надходять на адресу міського голови, його заступників та секретаря міської ради.

3.1.3. Приймає документи на підпис міським головою, а також на підпис і візування його заступниками та секретарем міської ради.

3.1.4. Готує аналітичні довідки, огляди, виступи, порядок проведення зустрічей у колективах, організаціях, установах, на підприємствах тощо.

3.1.5. За дорученням міського голови готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3.1.6. Організовує підготовку та проведення прийомів міським головою, його заступниками та секретарем міської ради делегацій і окремих відвідувачів.

3.1.7. Здійснює підготовку оглядів щодо тенденцій звернень громадян, посадових осіб та організацій, внесення пропозицій щодо прийняття заходів із коригування напрямків діяльності виконавчих органів міської ради.

3.1.8. Бере участь у контролі виконання рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3.1.9. Координує роботу з організації поздоровлень міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з державними та загальноміськими святами.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Службу відповідно до чинного законодавства.

3.2. Служба має право:

3.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань.

3.2.2. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Службою відповідно до покладених на неї завдань.


4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

4.1 До складу Служби входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Служби затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Служби визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює начальник, який:

5.1.1. Здійснює керівництво діяльністю Служби.

5.1.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.1.3. Організує контроль за виконанням доручень працівниками Служби в межах його компетенції.

5.1.4. Формує поточні (щоденні) та перспективні (на тиждень, місяць) плани роботи міського голови.

5.1.5. Подає на підпис міському голові документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних питань.

5.1.6. Організовує підготовку нарад, які проводить міський голова.

5.1.7. Розподіляє обов'язки між працівниками Служби, проводить роботу з добору працівників і підвищення їх кваліфікації.

5.1.8. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби.

5.1.9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Службу.

5.1.10. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Служби.

5.1.11. Виконує інші доручення та розпорядження міського голови у межах своїх повноважень.

5.1.12. Вирішує організаційні питання, які стосуються участі міського голови в усіх планових заходах.

5.2. Під час відсутності начальника Служби його повноваження виконує заступник начальника Служби.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Доповнення та зміни до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 2

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Службу персоналу Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба персоналу Харківської міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, діє на правах департаменту.

1.2. Служба підзвітна й підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації і застосування методики проведення кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування Служба керується також відповідними рекомендаціями центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України.

1.4. Діяльність Служби здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи.

1.5. Служба має свій бланк, круглу печатку зі своїм найменуванням і штампи встановленого зразка.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Метою Служби є забезпечення реалізації державної політики у сфері управління персоналом у Харківській міській раді.

2.2. Основними завданнями Служби є:

2.2.1. Забезпечення документального оформлення вступу на службу до органів місцевого самоврядування, її проходження та припинення, добір персоналу на посади до органів місцевого самоврядування, планування та організація заходів, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування, проведення аналітичної роботи з кадрового менеджменту, в основу якої покладені принципи демократичного підбору й просування по службі з урахуванням ділових якостей та професійної компетентності.

2.2.2. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.3. Служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Служба персоналу відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Забезпечує реалізацію та координацію проведення єдиної кадрової та антикорупційної політики відповідно до вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно-правових актів у виконавчих органах Харківської міської ради, узагальнює практику роботи з персоналом, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.1.2. Разом з департаментами, адміністраціями районів Харківської міської ради вивчає поточну й перспективну потребу в персоналі та вносить відповідні пропозиції міському голові, планує роботу з персоналом у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.3. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури і штатного розпису апарату Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.4. Готує проекти розпорядчих актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови з питань, віднесених до компетенції Служби.

3.1.5. Надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу у структурних підрозділах Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, здійснює організаційно-методичне керівництво щодо проведення цієї роботи у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.6. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів.

3.1.7. Разом з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради вивчає особисті, професійні та ділові якості осіб, які претендують на зайняття вакантних посад у структурних підрозділах виконавчих органів Харківської міської ради, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження при прийнятті й проходженні служби в органах місцевого самоврядування.

3.1.8. Приймає від претендентів на вакантні посади посадових осіб місцевого самоврядування Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету документи, перевіряє правильність їх оформлення і надає для розгляду міській конкурсній комісії, здійснює інші заходи, пов'язані з організацією конкурсного відбору, здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою матеріалів для призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.9. Планує переміщення по службі посадових осіб органів місцевого самоврядування з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції міському голові.

3.1.10. Проводить роботу з резервом кадрів Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, контролює виконання особистих річних планів резервістів, аналізує й узагальнює стан цієї роботи, вносить керівництву пропозиції щодо її подальшого удосконалення, здійснює організаційно-методичне керівництво щодо формування кадрового резерву у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.11. Розглядає і вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування посадових осіб місцевого самоврядування Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, разом з відповідними підрозділами здійснює підготовку документів для організації стажування, контролює його проведення, здійснює організаційно-методичне керівництво цією роботою у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.12. Здійснює організаційне забезпечення, підготовку та участь у роботі атестаційної комісії Харківської міської ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами Харківської міської ради покладених на них завдань та обов'язків, здійснення організаційно-методичного керівництва проведення цієї роботи у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.13. Формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації персоналу, забезпечує укладання відповідних угод із навчальними закладами.

3.1.14. Розглядає пропозиції щодо заохочення і нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, здійснює підготовку документів для заохочень і нагороджень працівників апарату Харківської міської ради та її виконавчого комітету, веде відповідний облік.

3.1.15. У межах компетенції та за дорученням міського голови готує у визначеному законодавством порядку документи про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності.

3.1.16. Ознайомлює посадових осіб з правилами внутрішнього трудового розпорядку, здійснює заходи з метою забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов'язані з проведенням службового розслідування.

3.1.17. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам виконавчих органів Харківської міської ради.

3.1.18. Організовує та готує необхідні документи стосовно проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, а також стосовно перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

3.1.19. Оформлює і видає працівникам виконавчих органів Харківської міської ради службові посвідчення.

3.1.20. Організовує та оформлює документи про складання Присяги і присвоєння рангів посадовим особам Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, вносить про це відповідні записи до трудових книжок.

3.1.21. Обчислює стаж роботи і служби в органах місцевого самоврядування працівників Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, здійснює контроль за встановленням їм надбавок за вислугу років і наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників.

3.1.22. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і збереженням трудових книжок та особистих справ працівників Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.23. Оформлює і видає працівникам Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету довідки з місця роботи.

3.1.24. Проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.1.25. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, у тому числі за кордон.

3.1.26. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсії персоналу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.27. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

3.1.28. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних в Апараті Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.29. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.1.30. Разом з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради перевіряє дотримання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та інших актів з питань управління персоналом.

3.1.31. Проводить роботу щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств, установ та, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, а також здійснення організаційно-методичного керівництва з цієї роботи у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.1.32. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами Харківської міської ради відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік та зберігає матеріали про проведення і результати спеціальної перевірки відомостей в особових справах.

3.1.33. Розробляє заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням у Харківській міській раді, забезпечує та контролює їх проведення, а також надає необхідні роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.1.34. Вживає відповідних заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.1.35. Надає допомогу в заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

3.1.36. Перевіряє повідомлення громадян або юридичних осіб та інформацію, оприлюднену в друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від виконавчих органів Харківської міської ради, щодо причетності працівників виконавчих органів Харківської міської ради до вчинення корупційних правопорушень.

3.1.37. Інформує міського голову про виявлені факти, які мають ознаки вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчих органів Харківської міської ради, та за його дорученням повідомляє про це спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

3.1.38. За дорученням керівництва розглядає пропозиції, листи, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції Служби, надає відповідні роз'яснення.

3.2. Служба має право:

3.2.1. Перевіряти й контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства у виконавчих органах Харківської міської ради.

3.2.2. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів та посадових осіб Харківської міської ради, підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, документи, необхідні для виконання покладених на Службу функцій.

3.2.3. Проводити у виконавчих органах Харківської міської ради перевірки з питань, які віднесені до компетенції Служби.

3.2.4. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати розпорядження міського голови, рішення Харківської міської ради та її виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції Служби.

3.2.5. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань управління персоналом, що проводяться в Харківській міській раді та її виконавчих органах, проводити наради з питань, що відносяться до компетенції Служби.

3.2.6. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення управління персоналом, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.2.7. Організовувати разом з кадровими підрозділами виконавчих органів Харківської міської ради проходження практики студентами вищих навчальних закладів міста, виявляти перспективних та надавати пропозиції міському голові щодо зарахування їх до списку кадрового резерву.

3.2.8. Інформувати Харківську міську раду, її виконавчий комітет, міського голову про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань управління персоналом. Висвітлювати в засобах масової інформації за дорученням міського голови в межах своєї компетенції питання щодо управління персоналом у Харківській міській раді.

3.2.9. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень.

3.2.10. За дорученням міського голови представляти Харківську міську раду в органах виконавчої влади, інших органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.


4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

4.1. До складу Служби входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Служби затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Служби визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту, досвід кадрової роботи та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Начальник Служби:

5.2.1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

5.2.2. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів.

5.2.3. Організовує, спрямовує роботу Служби на виконання покладених на неї завдань та функцій.

5.2.4. Вносить керівництву пропозиції щодо структури та чисельності Служби, призначення на посади, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності її працівників.

5.2.5. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками Служби, контролює їх виконання, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу та чинного законодавства України.

5.2.8. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Службу завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.9. Організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Служби.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням Харківської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 3

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(в редакції  рішення 4 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.02.2016 р. №  131/16)ПОЛОЖЕННЯ

про Службу бухгалтерського обліку та звітності Харківської міської ради

(нова редакція)

1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба бухгалтерського обліку та звітності Харківської міської ради (надалі Служба) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, діє на правах департаменту.

1.2. Служба підзвітна та підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. Служба перейменована з Відділу бухгалтерського обліку та звітності Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Служба має відповідний бланк.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та планування і аналіз видатків Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.6. Служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно - правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.1.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.1.3. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при плануванні видатків, взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів.

3.1.4. Служба здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів, що включені до мережі Харківської міської ради.

3.1.5. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.1.6. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів;

3.1.7. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.1.8. Здійснює нарахування заробітної плати, щорічних відпусток, листків непрацездатності та інших виплат працівникам апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

3.1.9. Здійснює нарахування виплат відповідно до затверджених програм та положень Харківської міської ради.

3.1.10. Здійснює касову дисципліну.

3.1.11. Складає бюджетний запит та кошторис видатків Харківської міської ради.

3.1.12. Складає штатний розпис Харківської міської ради та зміни до нього на підставі розпорядчих документів міської ради.

3.1.13. Складає мережу розпорядників та одержувачів по Харківській міській раді.

3.1.14. Проводить аналіз виконання видатків міської ради, аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.1.15. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи міської ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3.1.16. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.1.17. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.2. Служба має право:

3.2.1. Представляти Харківську міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Служби, в органах державної влади, місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

3.2.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Служби структурними підрозділами Харківської міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.2.3. Одержувати від структурних підрозділів Харківської міської ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

3.2.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово – господарської діяльності.

4. СТРУКТУРА СЛУЖБИ

4.1. До складу Служби входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Служби затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.3. Посадові інструкції працівників Служби затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

5.1. Службу очолює начальник, що за посадою є головним бухгалтером, який підпорядковується міському голові та заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

5.2. Начальник Служби - головний бухгалтер та його заступники мають право другого підпису на фінансових та банківських документах.

5.3. Прийняття (передача) справ начальником Служби - головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

5.4. Начальник Служби - головний бухгалтер:

- організовує роботу ведення бухгалтерського обліку та планування і аналізу видатків, забезпечує виконання завдань, покладених на Службу;

- здійснює керівництво діяльністю Служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку та планування видатків;

- розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Служби, проводить експертизу таких актів;

- погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

- здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

- погоджує кандидатури працівників установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно - матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів, надбавок, премій та інших виплат працівникам;

- бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах розпорядників та одержувачів, що включені до мережі Харківської міської ради;

- погоджує звільнення та переміщення матеріально - відповідальних осіб.

5.5. Подає міському голові та заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, додаткової системи рахунків та регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури Служби та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників Служби;

- вибору та впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності;

- цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- притягнення до відповідальності працівників Служби за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- організації навчання працівників Служби з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення Служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та планування видатків.

5.6. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- виплати заробітної плати та інших нарахувань;

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших фінансово-господарських операцій;

5.7. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспортам бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення або списання відповідно до законодавства дебіторської та кредиторської заборгованості установи;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

5.8. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

5.9. Виконує інші повноваження відповідно до положення про Службу та чинного законодавства.

5.10. Начальник Служби - головний бухгалтер у разі отримання розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно, надсилає керівникові органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування відповідне повідомлення;

5.11. Начальник Служби - головний бухгалтер або особа, яка його замішує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно - матеріальні цінності;

5.12. Працівники Служби, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику Служби - головному бухгалтеру.

5.13. Начальник Служби - головний бухгалтер має заступників.

5.14. У разі відсутності начальника Служби - головного бухгалтера виконання його обов'язків покладається на одного із заступників або іншого працівника відповідно до розпорядження міського голови.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням міської ради або в установленому нею порядку відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.2. Зміни та доповнення цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 4

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент контролю Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент контролю Харківської міської ради (далі -Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради та міському голові, а з організаційних питань - заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Діяльність Департаменту здійснюється відповідно до планів роботи, які затверджуються міським головою.

1.5. Департамент має відповідний бланк.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є здійснення контролю за виконанням нормативних актів та доручень міського голови виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності.

2.2. Завданнями Департаменту є:

2.2.1. Здійснення контролю та проведення перевірок щодо виконання функціональних обов'язків, вимог та обмежень, передбачених чинним законодавством України, іншими нормативними документами, працівниками виконавчих органів Харківської міської ради та підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міста. Виявлення причин і умов, які породжують зволікання і бюрократизм в роботі, та внесення пропозицій міському голові щодо їх усунення, а в разі безпідставності таких порушень-пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності.

2.2.2. Розробка та надання міському голові обґрунтованих пропозицій стосовно заходів щодо усунення недоліків та порушень у роботі виконавчих органів міської ради, установ, підприємств та організацій, що належать до комунальної власності міста, з метою забезпечення законних прав та інтересів громадян і суб'єктів господарювання шляхом ефективного використання повноважень органів місцевого самоврядування у всіх сферах суспільного життя територіальної громади міста.

2.2.3. Здійснення контролю та проведення перевірок щодо дотримання виконавчими органами Харківської міської ради законодавства про захист персональних даних.

2.2.4. Регулювання діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України.

2.2.5. Надання (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) дозволів на порушення об'єктів благоустрою.

2.2.6. Здійснення контролю за проведенням робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою та їх відновленням.

2.2.7. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів Харківської міської ради та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами Харківської міської ради актів та доручень міського голови, розробляє та надає пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

3.1.2. Контролює та веде облік розкопувань у місті відповідно до порядку, визначеного законодавством України та актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.3. Здійснює контроль за відновленням порушеного об'єкта благоустрою в місцях проведення аварійно-відновлювальних та планових земляних робіт, станом утримання тимчасових огорож будівельних майданчиків та прилеглих до них територій, правомірністю виконання земельних, ремонтних, будівельних, монтажних робіт суб'єктами господарювання та громадянами.

3.1.4. Вживає заходи щодо недопущення самовільного проведення земляних робіт.

3.1.5. Контролює та веде облік зовнішньої реклами та вивісок відповідно до порядку, визначеного законодавством України та актами Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.6. Готує та подає у встановленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про надання дозволів або їх анулювання, а також про демонтаж об'єктів зовнішньої реклами та вивісок, встановлених з порушенням порядку їх розміщення.

3.1.7. Організовує та контролює заходи з демонтажу рекламних засобів та вивісок, розміщених з порушенням встановленого порядку, на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Харківської міської ради.

3.1.8. Відповідно до чинного законодавства України організовує та проводить перевірки щодо організації контролю виконання доручень міського голови в структурних підрозділах Харківської міської ради, готує відповідні пропозиції міському голові щодо усунення виявлених недоліків.

3.1.9. Веде облік баз персональних даних, власником яких є Харківська міська рада та її виконавчі органи.

3.1.10. Бере участь в особистих прийомах міського голови, узагальнює матеріали про стан виконання документів, розпоряджень, доручень, наданих на них.

3.1.11. Проводить планові заходи щодо аналізу ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами й організаціями, що належать до комунальної власності міста.

3.1.12. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

3.1.13. Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.

3.1.14. Бере участь у роботі комісій, робочих груп тощо з питань, які знаходяться в компетенції Департаменту.

3.1.15. Вносить пропозиції щодо сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у їх взаємовідносинах з міською радою, її виконавчими органами та міським головою.

3.1.16. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства.

3.2. Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

3.2.1. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів Харківської міської ради, керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності міста, а також від інших підприємств, установ та організацій, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.2.2. Вимагати й отримувати у відповідних випадках від посадових осіб письмові пояснення з питань, пов'язаних з перевіркою.

3.2.3. Направляти матеріали перевірок відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям для розгляду і вжиття необхідних заходів, порушувати питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства.

3.2.4. Подавати пропозиції до відповідних органів про призупинення дії нормативних і розпорядчих актів, виданих з порушенням чинного законодавства, порушувати питання про їх скасування.

3.2.5. Залучати до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ та організацій за згодою їх керівників та спеціалістів відповідних виконавчих органів Харківської міської ради з дозволу міського голови.

3.2.6. Отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій.

3.2.7. Проводити розгляд результатів перевірок із запрошенням посадових осіб, діяльність яких перевірялась, та надавати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, а у разі необхідності готувати з цих питань проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради або її виконавчого комітету.

3.2.8. Скликати наради з питань, які належать до його компетенції.

3.2.9. Ініціювати підготовку та розробляти проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Департаменту.

3.2.10. Інформувати міського голову про ненадання відповідними виконавчими органами Харківської міської ради чи посадовими особами документів та інших матеріалів, а також про утворення з боку цих органів інших перешкод для виконання покладених на Департамент завдань.

3.2.11. Брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.12. Порушувати перед міським головою питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту, досвід роботи та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.4. У межах компетенції видає накази з основної роботи, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до

компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

5.2.5. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

5.2.6. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.2.7. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.8. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.2.9. Вносить міському голові пропозиції про відсторонення на час службового розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює у виконавчих органах Харківської міської ради, від виконання своїх службових обов'язків.

5.2.10. Звертається до міського голови з поданням про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення вимог чинного законодавства України.

5.2.11. Інформує міського голову про випадки перешкоджання виконанню працівниками Департаменту їх повноважень, ненадання або несвоєчасне надання особами інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

5.2.12. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 5

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Архівний відділ Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Архівний відділ Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Відділ підзвітній і підконтрольний міської раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови -керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективних і поточних планів роботи, узгоджених з заступником міського голови-керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

1.5. Відділ має печатку з власним найменуванням, штамп та відповідні бланки.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є відповідне забезпечення зберігання документів Національного архівного фонду України, що мають місцеве значення та здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста.

2.2. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ відповідно до покладених до нього завдань:

3.1.1 складає і за погодженням з Державним архівом Харківської області надає на затвердження міському голові цільові програми розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання;

3.1.2 проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форми власності та підпорядкування;

3.1.3 перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

3.1.4 інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

3.1.5 приймає на зберігання документів Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста;

3.1.6 інформує міську раду, державний архів області про факти втрати, знищення. пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

3.1.7 готує та передає Державному архіву Харківської області у встановлений термін документи і довідковий апарат до них для постійного збереження;

3.1.8 створює й удосконалює довідковий апарат до документів, що знаходяться на зберіганні в архівному відділі;

3.1.9 інформує зацікавлених підприємств, установ та організацій про склад і зміст документів, що зберігаються в архівному відділі, дає можливість ознайомлення з ними користувачам, організує використання архівних документів на виставках і в засобах масової інформації;

3.1.10 видає фізичним та юридичним особам в установленому порядку архівні довідки, копії і виписки з документів, які знаходяться на зберіганні в архівному відділі;

3.1.11 одержує у встановленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи й інші матеріали щодо зберігання й упорядкування документів Національного архівного фонду і ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики-безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього задач;

3.1.12 обмежує у встановленому порядку доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі;

3.1.13 проводить експертизу цінності документів і підготовку документів для включення до складу Національного архівного фонду, виключення документів з нього. Для цього архівний відділ створює експертну комісію, положення та склад експертної комісії затверджує начальник відділу;

3.1.14 порушує питання про зупинення діяльності архівних установ, які

не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду. 3.2. Відділ має право:

3.2.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.2.4. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура Відділу затверджується розпорядженням міського голови.

4.2. Штатний розпис та гранична чисельність Служби затверджуються у встановленому порядку.

4.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1 забезпечує виконання працівниками відділу вимог Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»;

5.2.2 здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.3 несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

5.2.4 несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.5 видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;

5.2.6 вирішує у встановленому порядку питання про доступ дослідників до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у Відділі.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 6

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент інформаційно-комп'ютерного забезпечення Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент інформаційно-комп'ютерного забезпечення Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету.

1.3. Департамент є правонаступником відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення Харківської міської ради у зв'язку з перейменуванням.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

З питань інформаційної безпеки Департамент керується Законом України «Про державну таємницю», Указом Президента України «Про положення про технічний захист інформації в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в автоматизованих системах».

1.5. Департамент має штамп та відповідний бланк.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основною метою Департаменту є створення та вдосконалення інформаційної системи міської ради та її виконавчих органів, адміністрацій районів м. Харкова, впровадження системи електронного документообігу і автоматизованих систем обробки інформації.

2.2. Основні завдання Департаменту:

2.2.1. Здійснення аналізу інформаційної системи Харківської міської ради, апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, міського голови, адміністрацій районів м. Харкова розробка та впровадження програм щодо її вдосконалення;

2.2.2. Організація розробки, спільно з структурними підрозділами апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, адміністрацій районів м. Харкова проектів програм щодо інформатизації цих підрозділів, здійснення в межах своєї компетенції координації робіт за цими програмами, участь в їх реалізації, а також здійснення контролю за вищезазначеними роботами;

2.2.3. Підготовка нормативно-розпорядчих документів з питань інформатизації Харківської міської ради, апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, його структурних підрозділів, міського голови, адміністрацій районів м. Харкова та здійснення аналізу виконання цих нормативно-розпорядчих документів, підготовка пропозиції щодо їх вдосконалення;

2.2.4. Забезпечення Харківської міської ради, апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, його структурних підрозділів, міського голови, адміністрацій районів м. Харкова необхідним програмним забезпеченням, електронно-обчислювальною технікою та іншим устаткуванням для оброблення інформації;

2.2.5. Розробка технічних завдань, кваліфікаційних вимог та критеріїв оцінки для проведення закупівель програмного забезпечення, електронно-обчислювальної техніки та іншого устаткування для оброблення інформації;

2.2.6. Підготовка в установленому порядку пропозицій щодо обсягів фінансування для здійснення закупівель в сфері інформатизації;

2.2.7. Здійснення обліку та контролювання доступу до електронно-обчислювальної техніки та іншого устаткування для оброблення інформації, ведення обліку користувачів і сторонніх користувачів інформаційної системи;

2.2.8. Забезпечення інформаційної безпеки (технічний захист інформації, захист від деструктивних дій користувачів і сторонніх користувачів, захист від несанкціонованого доступу, захист від комп'ютерних вірусів);

2.2.9. Організація методичної та практичної допомоги користувачам інформаційної системи;

2.2.10. Підготовка довідкових та аналітичних матеріалів з питань, що стосується компетенції Департаменту.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів м. Харкова та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент:

3.1.1. Представляє у встановленому порядку на розгляд Харківської міської ради, виконавчого комітету та міського голови проекти нормативно-розпорядчі документи з питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.2. Виступає єдиним представником Замовника (Харківської міської ради, апарату Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, адміністрацій районів м. Харкова) в стосунках з постачальниками (розробниками) програмного забезпечення, постачальниками електронно-обчислювальної техніки та іншого устаткування для оброблення інформації, з організаціями, які обслуговують цю техніку та програмне забезпечення, з проектними та монтажними організаціями, що діють в сфері інформаційних технологій;

3.1.3. Одержує у встановленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, адміністрацій районів м. Харкова, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент повноважень;

3.1.4. Отримує безперешкодний доступ до програмного забезпечення, електронно-обчислювальної техніки та іншого устаткування для оброблення інформації з метою виконання покладених на Департамент завдань;

3.1.5. Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в виконанні завдань покладених на Департамент;

3.1.6. Проводить у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.7. Організує конференції, семінари, інші заходи інформативно-методичного спрямування з питань, що належать до компетенції Департаменту.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки й відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.4. У межах компетенції видає накази з основної роботи, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

5.2.5. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

5.2.6. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.2.7. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.8. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.2.9. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.

5.2.10. Працює з секретними документами та документами обмеженого доступу.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2.3міни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 7

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням

4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 р. № 131/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент організаційної роботи Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент організаційної роботи Харківської міської ради (далі -Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету.

Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює секретар міської ради та перший заступник міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент має печатку і штамп зі своєю назвою для завірення копій розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є організаційне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України.

2.2. Завданням Департаменту є організація роботи, спрямованої на неухильне дотримання і виконання вимог Регламенту Харківської міської ради, Регламенту виконавчих органів Харківської міської ради та інших законодавчих і розпорядчих актів виконавчими органами міської ради, їх керівниками і працівниками в ході виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, обласною радою, відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міськими радами міст - членів Асоціації міст України, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1.3 питань забезпечення діяльності міської ради:

3.1.1. Вивчає та узагальнює питання, пропозиції, рекомендації та іншу інформацію, що надходить від депутатів, постійних комісій та готує пропозиції.

3.1.2. Організаційно забезпечує підготовку проведення сесій міської ради і необхідних довідкових матеріалів з питань, що вносяться на розгляд сесій міської ради, а також підготовку проектів рішень сесій міської ради у межах компетенції.

3.1.3. Забезпечує інформування депутатів та населення про час і місце проведення сесій міської ради та про питання, що плануються бути внесеними на розгляд ради.

3.1.4. Узагальнює пропозиції керівництва міської ради, членів виконавчого комітету, заступників міського голови - директорів департаментів, голів адміністрацій районів з питань, що потребують розгляду на засіданнях сесій міської ради, розробляє проекти планів роботи міської ради.

3.1.5. Сприяє координації діяльності постійних комісій міської ради, забезпечує організацію виконання рекомендацій постійних комісій.

3.1.6. Надає допомогу секретаріату сесії, обраному на пленарному засіданні, у виконанні його обов'язків.

3.1.7. Сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень.

3.2. З питань забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради:

3.2.1. Узагальнює пропозиції керівництва міської ради, членів виконавчого комітету, заступників міського голови - директорів департаментів, голів адміністрацій районів з питань, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради, розробляє проекти перспективних планів роботи виконавчого комітету міської ради.

3.2.2. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення засідань виконавчого комітету міської ради, забезпечує формування порядку денного і матеріалів засідань виконавчого комітету.

3.2.3. Витребує від департаментів, адміністрацій районів, управлінь і відділів міської ради, підприємств, установ і організацій матеріали, необхідні для підготовки питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради.

3.3. З питань контролю:

3.3.1. Забезпечує контроль за виконанням перспективного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

3.3.2. Забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, протокольних доручень і розпоряджень міського голови в департаментах, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах міської ради, надає методичну допомогу з питань організації контролю.

3.4. З питань забезпечення офіційних заходів за участю керівництва міської ради:

3.4.1. Бере участь у підготовці та проведенні офіційних заходів за участю керівництва міської ради з нагоди загальнодержавних та загальноміських свят у взаємодії з відповідними структурними підрозділами міської ради.

3.4.2. Здійснює заходи з організації відбору кандидатів на присудження Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішення соціально-економічних питань і розвиток місцевого самоврядування, включаючи підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданнях діючої з цих питань комісії та організаційне забезпечення церемонії вручення Премії лауреатам.

3.4.3. Готує спільно із Департаментом культури Харківської міської ради пропозиції щодо забезпечення церемонії вручення відзнак Почесного громадянина м. Харкова.

3.4.4. Готує проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради та розпоряджень міського голови щодо нагородження відзнаками виконавчого комітету міської ради та міського голови на урочистих прийомах міського голови з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня міста, Дня місцевого самоврядування на підставі наданих виконавчими органами міської ради та адміністраціями районів міської ради пропозицій.

3.4.5. Здійснює у взаємодії з відповідними структурними підрозділами міської ради заходи з організації привітань міським головою із загальнодержавними та загальноміськими святами керівництва держави, депутатів різних рівнів, керівників підприємств, організацій та установ.

3.5. З питань загально-організаційної роботи:

3.5.1. Розробляє зведений план роботи Харківської міської ради, її виконавчих органів.

3.5.2. Здійснює заходи щодо оформлення, зберігання та передачі рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також протоколів засідань постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету до Архівного відділу Харківської міської ради.

(підпункт 3.5.2. пункту 3.5. розділу 3 із змінами та доповненнями,

внесеними згідно із рішенням 4 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.02.2016 р. № 131/16)

3.5.3. Здійснює роботу з редагування проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови для досягнення граматичної, стилістичної й технічної досконалості.

3.5.4. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, в тому числі нормативно-правового характеру, що відносяться до компетенції Департаменту, проводить експертизу проектів нормативних актів, які стосуються відповідної сфери управління.

3.5.5. Бере участь у розробці Регламентів Харківської міської ради, виконавчих органів міської ради, постійно здійснює контроль за їх дотриманням.

3.5.6. Сприяє забезпеченню гласності у роботі міської ради та її виконавчого комітету. Забезпечує доведення прийнятих рішень до відома територіальної громади шляхом підготовки та передачі їх до газети «Харьковские известия» та через КП «Міський інформаційний центр» на офіційний сайт Харківської міської ради.

3.5.7. За дорученням керівництва міської ради бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів і виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5.8. Організовує передплату періодичних видань для керівництва міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

3.5.9. Сприяє взаємодії міської ради та її виконавчих органів з Асоціацією міст України.

3.5.10. Бере участь у нарадах й інших заходах з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що проводяться міською радою та її виконавчим комітетом.

3.5.11. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, готує відповідні довідки і пропозиції.

3.5.12. Отримує в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, необхідні для виконання функцій, покладених на Департамент.

3.5.13. Вносить пропозиції міському голові з питань удосконалення забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

3.5.14. Вирішує за дорученням міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.6. Департамент має право:

3.6.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій документи, довідки й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.6.2. Залучати за погодженням з керівництвом виконавчих органів міської ради відповідних фахівців, авторів пропозицій, що надійшли, для підготовки нормативно-правових та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.6.3. Інформувати міського голову, секретаря міської ради, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради про ненадання відповідними виконавчими органами міської ради чи посадовими особами документів та інших матеріалів, а також про утворення з боку даних

органів інших перешкод для виконання покладених на Департамент завдань.

3.6.4. Брати участь у роботі пленарних засідань сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки й відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, має повну вищу освіту та стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше З років або стаж роботи в інших сферах не менше 5 років.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Забезпечує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів.

5.2.3. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту, проводить експертизу таких актів.

5.2.4. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.5. Інформує керівництво міської ради про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Харківської міської ради та її виконавчого комітету.

5.2.6. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посаду, звільнення з посад працівників Департаменту, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.2.7. Здійснює інші повноваження, відповідно до положення про Департамент та чинного законодавства України.

5.2.8. Несе персональну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 8

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент діловодства Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент діловодства Харківської міської ради (далі -Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент має бланки, штамп та печатку зі своїм найменуванням.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою та основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення виконання вимог законодавства, стосовно розгляду звернень громадян та юридичних осіб, здійснення контролю за станом цієї роботи у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

2.1.2 організація та підготовка до проведення особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, головами постійних комісій, першим заступником міського голови, заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови, заступниками міського голови - директорами департаментів;

2.1.3 організація та підготовка до проведення виїзних прийомів громадян міським головою, секретарем міської ради;

2.1.4 забезпечення виконання вимог законодавства щодо роботи з електронними зверненнями та електронними петиціями;

2.1.5 забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення контролю за наданням відповідей на запити на інформацію;

2.1.6 забезпечення ефективного контролю за оприлюдненням інформації розпорядниками на офіційному веб-сайті Харківської міської ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2.1.7 організація безоплатної первинної правової допомоги особам з питань, що належать до компетенції Харківської міської ради;

2.1.8 надання методичної допомоги виконавчим органам Харківської міської ради, комунальним підприємствам, громадським приймальням міського голови з питань організації особистого прийому та розгляду звернень громадян і юридичних осіб, забезпечення доступу до публічної інформації;

2.1.9 систематичне інформування засобів масової інформації про результати розгляду звернень громадян та юридичних осіб до міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови, проведення особистого прийому та розгляду запитів на інформацію;

2.1.10 вивчення та узагальнення роботи виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств з питань розгляду звернень громадян, юридичних осіб, організації особистого прийому та забезпечення доступу до публічної інформації;

2.1.11 інформування населення про роботу виконавчих органів міської ради зі зверненнями громадян, юридичних осіб, проведення особистого прийому, забезпечення доступу до публічної інформації.

2.2. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент:

3.1.1 опрацьовує та розглядає звернення громадян та юридичних осіб, що надійшли на адресу Харківської міської ради, міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови і надсилає їх для розгляду до виконавчих органів Харківської міської ради, або пересилає для розгляду за належністю до органів прокуратури, судів, підприємств, установ та організацій відповідно до їх компетенції;

3.1.2 веде облік, зберігання та використання документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування», та контролює дотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, у Апараті Харківської міської ради та виконавчого комітету;

3.1.3 опрацьовує окремі групи звернень громадян, що надходять на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет - конференцій та інших заходів;

3.1.4 здійснює прийом громадян, які звернулись у громадську приймальню виконавчого комітету міської ради з усними зверненнями до керівництва міської ради, голів постійних комісій, керівників виконавчих органів;

3.1.5 забезпечує опрацювання запитів на інформацію, що надійшли на адресу Харківської міської ради, міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови та здійснює контроль за наданням відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3.1.6 забезпечує запитувачів інформації, які звернулись до Департаменту, належним місцем для роботи з документами, їх копіями з урахуванням можливості робити виписки, фотографування, копіювання, сканування їх на будь-які носії інформації;

3.1.7 здійснює моніторинг повноти та строків оприлюднення проектів актів, що підлягають обговоренню, й актів Харківської міської ради та її виконавчих органів на веб-сайті міської ради;

3.1.8 здійснює контроль оприлюднення і регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Харківська міська рада та її виконавчі органи, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

3.1.9 забезпечує централізований облік письмових звернень громадян, електронних звернень та електронних петицій, юридичних осіб, адресованих міському голові, секретарю міської ради, головам постійних комісій, першому заступнику міського голови, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради, заступникам міського голови;

3.1.10 забезпечує опрацювання звернень осіб про надання безоплатної правової допомоги, що надійшли на адресу Харківської міської ради та міського голови;

3.1.11 забезпечує облік вихідної кореспонденції міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови та її відправлення засобами поштового, електронного, факсимільного та фельд'єгерського зв'язку;

3.1.12 веде облік, аналізує та здійснює контроль за базами даних окремих груп звернень громадян, що надходять на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет - конференцій та інших заходів;

3.1.13 забезпечує централізований облік запитів на інформацію, що надійшли на адресу Харківської міської ради, міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови;

3.1.14. забезпечує централізований облік звернень осіб про надання безоплатної правової допомоги, що надійшли на адресу Харківської міської ради та міського голови;

3.1.15 організовує особистий прийом громадян, які звертаються з питань про запис на прийом до міського голови, секретаря міської ради, голів постійних комісій, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови, заступників міського голови - директорів департаментів, директорів департаментів, які проводять особистий прийом в громадській приймальні виконавчого комітету міської ради;

3.1.16 забезпечує запис громадян, які звертаються у громадську приймальню виконавчого комітету міської ради на особистий прийом до керівництва міської ради, голів постійних комісій та керівників виконавчих органів;

3.1.17 організовує особистий прийом громадян міським головою, секретарем міської ради, головами постійних комісій, першим заступником міського голови, заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради, заступниками міського голови, заступниками міського голови - директорами департаментів;

3.1.18 організовує підготовку особистих виїзних прийомів громадян міським головою, секретарем міської ради;

3.1.19 надсилає усні звернення громадян, що надходять на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет - конференцій та інших заходів для розгляду до виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств;

3.1.20 інформує громадян про результати розгляду їх звернень;

3.1.21 організовує особистий прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Харківської міської ради та забезпечує своєчасність її надання;

3.1.22 контролює і вимагає від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності своєчасного і повного виконання доручень міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови, наданих за зверненнями громадян, юридичних осіб та запитами на інформацію;

3.1.23 здійснює контроль за забезпеченням оперативного вжиття виконавчими органами міської ради, відповідно до їх повноважень, заходів щодо розв'язання проблем, які спричинили звернення, вирішенням порушених в них питань;

3.1.24 контролює і вимагає від виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств виконання усних звернень громадян, що надходять до інформаційно-диспетчерської служби 1562;

3.1.25 здійснює контроль за забезпеченням оперативного вжиття виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, відповідно до їх повноважень, заходів щодо розв'язання проблем, викладених в усних зверненнях, що надходять на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет - конференцій та інших заходів, вирішенням порушених в них питань;

3.1.26 здійснює систематичний контроль за проведенням особистого прийому громадян керівниками виконавчих органів Харківської міської ради;

3.1.27 перевіряє стан роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб, організацію особистого прийому у виконавчих органах Харківської міської ради, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

3.1.28 перевіряє стан роботи по забезпеченню доступу до публічної інформації у виконавчих органах Харківської міської ради;

3.1.29 аналізує та узагальнює проблеми, що порушені громадянами на особистих прийомах та у письмових зверненнях до міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови;

3.1.30 аналізує та узагальнює проблеми, що порушені в усних зверненнях громадян, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби 1562, на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет - конференцій та інших заходів;

3.1.31 для інформування міського голови готує за результатами аналізу матеріали про кількість та характер письмових звернень громадян, електронних звернень та електронних петицій, звернень юридичних осіб, усних звернень громадян, що надходять до інформаційно-диспетчерської служби 1562, на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет-конференцій та інших заходів, запитів на інформацію, а також звернень осіб про надання правової допомоги;

3.1.32 здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за кількістю, характером питань, надходженням та іншими ознаками;

3.1.33 здійснює аналіз та систематизацію звернень осіб про надання правової допомоги, що надійшли на адресу Харківської міської ради та міського голови;

3.1.34 вносить пропозиції міському голові щодо поліпшення роботи з питань розгляду звернень громадян, електронних звернень та електронних петицій, юридичних осіб, організації особистого прийому, забезпечення доступу до публічної інформації, безоплатної правової допомоги особам, усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги;

3.1.35 аналізує форми та методи роботи виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств щодо організації роботи зі зверненнями громадян, юридичних осіб, усними зверненнями громадян, що надходять до інформаційно-диспетчерської служби 1562, на «гарячу» лінію міського голови, під час проведення Інтернет — конференцій та інших заходів, забезпечення доступу до публічної інформації, надає їм консультативну, методичну та практичну допомогу;

3.1.36 готує матеріали для міського голови про роботу виконавчих органів Харківської міської ради щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб, організацію особистого прийому, забезпечення доступу до публічної інформації, безоплатної правової допомоги особам;

3.1.37 вносить пропозиції щодо звітування перед міським головою, виконавчим комітетом міської ради керівників виконавчих органів Харківської міської ради з питань роботи зі зверненнями громадян і юридичних осіб та забезпечення доступу до публічної інформації;

3.1.38 готує пропозиції для міського голови про притягнення до відповідальності керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств за неналежний стан роботи щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб, організацію особистого прийому, забезпечення доступу до публічної інформації;

3.1.39 надає для оприлюднення на офіційному веб-сайті Харківської міської ради публічну інформації про діяльність Департаменту та звіти щодо роботи із запитами на інформацію в Харківській міській раді;

3.1.40 одержує від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та посадових осіб необхідні для використання у роботі документи, матеріали та інформацію;

3.1.41 залучає фахівців, вчених, експертів для вирішення завдань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.42 бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчими органами Харківської міської ради з питань роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб, організації та проведення особистого прийому громадян, забезпечення доступу до публічної інформації, надання особам безоплатної правової допомоги;

3.1.43 готує проекти рішень і розпоряджень про стан роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб, щодо забезпечення доступу до публічної інформації, надання особам безоплатної правової допомоги і здійснює контроль за їх виконанням;

3.1.44 організовує проведення нарад, семінарів, конференцій, навчань, інших заходів з питань роботи зі зверненнями громадян і юридичних осіб, забезпечення доступу до публічної інформації, надання особам безоплатної правової допомоги;

3.1.45 забезпечує належне ведення діловодства у виконавчих органах Харківської міської ради та взаємодіє в своїй роботі з керівниками цих органів;

3.1.46 забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які звернулись до керівництва Харківської міської ради під час їх обробки та зберігання відповідно до чинного законодавства України;

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.2.4. Брати участь у нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки й відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.4. У межах компетенції видає накази з основної роботи, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

5.2.5. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент.

5.2.6. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.2.7. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.8. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.2.9. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 9

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Юридичний департамент Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридичний департамент Харківської міської ради (далі -Юридичний департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Юридичний департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань правового забезпечення.

Взаємодію Юридичного департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету.

1.3. У своїй діяльності Юридичний департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

З питань організації і методики ведення правової роботи Юридичний департамент керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

1.4. Юридичний департамент має печатку і штамп зі своїм найменуванням.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Юридичного департаменту є правове забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України.

2.2. Основним завданням Юридичного департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів міською радою та її виконавчими органами, а також їх керівниками і працівниками в ході виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також здійснення представництва інтересів міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб у судах,

органах державної влади, правоохоронних, контролюючих органах, підприємствах, установах, організаціях.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. -


3. ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. З питань правової роботи з розпорядчими актами міської ради, її виконавчих органів та міського голови:

3.1.1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.2. Проводить правову експертизу та готує висновки щодо відповідності проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови вимогам Конституції України, чинного законодавства України, інтересам територіальної громади міста Харкова та правилам юридичної техніки.

У разі невідповідності проекту розпорядження міського голови або проекту рішення міської ради законодавству, та, якщо внесені до нього Юридичним департаментом зауваження не враховано, Юридичний Департамент, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою.

3.1.3. Візує проекти розпорядчих актів при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради.

3.1.4. Вносить міському голові пропозиції щодо проведення науково-правової експертизи проектів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3.1.5. Інформує міського голову про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

3.1.6. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради приймає участь у здійсненні аналізу регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

3.1.7. Бере участь у контролі виконання рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3.1.8. Перевіряє на предмет відповідності законодавству і міжнародним договорам проектів розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради з питань, що становлять державну таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Кодексу цивільного захисту України, та інших нормативно-правових актів.

3.1.9. Надає пропозиції міському голові щодо вжиття заходів по зміні чи скасуванню наказів керівників виконавчих органів міської ради, виданих з порушенням законодавства.

3.2. З питань претензійної та судової роботи:

3.2.1. За дорученнями міського голови готує претензії від імені міської ради та її виконавчих органів.

3.2.2. Розглядає за дорученням міського голови претензії, пред'явлені до міської ради та її виконавчих органів, готує проекти відповідей на них.

3.2.3. Координує роботу виконавчих органів міської ради щодо організації претензійної та позовної роботи, а також здійснює контроль за її проведенням.

3.2.4. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови (на підставі довіреності, наданої ними) в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

3.2.5. Вживає в межах своєї компетенції заходи, спрямовані на повне і своєчасне використання повноважень по пред'явленню позовів до загальних та спеціалізованих судів щодо захисту прав і законних інтересів Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови.

3.2.6. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадян, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження міської ради, її виконавчих органів міської ради та посадових осіб.

3.2.7. Вживає заходів по реальному забезпеченню позовних вимог шляхом подання клопотання про забезпечення позовів у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2.8. Забезпечує обов'язкову участь представників у розгляді судами всіх справ за позовами та заявами, підготовленими і внесеними від імені Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови.

3.2.9. Розглядає позови, пред'явлені до Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови, готує проекти відзивів на них та інші процесуальні документи.

3.2.10. Забезпечує своєчасне оскарження судових рішень по справах, розглянутих без участі представників міської ради, її виконавчих органів, рішення по яких порушують права та законні інтереси територіальної громади міста Харкова.

3.2.11. Вносить пропозиції щодо залучення до представництва від імені Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови в загальних та спеціалізованих судах працівників інших виконавчих органів міської ради у справах з питань, віднесених до їх компетенції.

3.2.12. Здійснює апеляційне, касаційне оскарження постанов, ухвал, рішень судів; звернення щодо перегляду постанов та рішень судів за нововиявленими та винятковими обставинами в інтересах територіальної громади міста.

3.2.13. Вживає заходів щодо своєчасного і повного виконання судових рішень, ухвалених на користь Харківської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

3.2.14. Складає звіти, аналізує результати претензійної та судової роботи.

3.3. З питань договірної роботи:

3.3.1. Приймає участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів), що укладаються міською радою, виконавчим комітетом, міським головою та керівниками виконавчих органів міської ради.

3.3.2. Проводить правову експертизу та готує висновки про відповідність проектів договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, Конституції України, чинному законодавству України, інтересам територіальної громади міста та правилам юридичної техніки.

3.3.3. Погоджує (візує) проекти договорів при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради.

3.3.4. Вносить міському голові пропозиції щодо розірвання договорів та угод, укладених від імені міської ради, виконавчого комітету та міського голови, які не виконуються або неналежно виконуються іншими сторонами та завдають шкоду інтересам територіальної громади міста.

3.4. З питань нормотворчої діяльності та аналітичної роботи з нормативно-правовими актами:

3.4.1. Разом з іншими виконавчими органами міської ради узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд міському голові для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

3.4.2. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли від державних органів до міської ради для погодження, з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів, готує пропозиції до них.

3.4.3. За дорученнями міського голови бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів з питань, які стосуються повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечують врахування інтересів територіальної громади міста.

3.4.4. За дорученнями міського голови готує аналітичні матеріали з питань законодавчого регулювання, правотворчої та правозастосувальної практики в окремих сферах.

3.4.5. За дорученнями міського голови готує звернення до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України,

Президента України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів.

3.4.6. Інформує міського голову про зміни у чинному законодавстві України.

3.5. З питань взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами:

3.5.1. За дорученнями міського голови готує звернення до правоохоронних та контролюючих органів про здійснення перевірок в межах повноважень щодо дотримання вимог чинного законодавства України фізичними та юридичними особами.

3.5.2. Перевіряє ґрунтовність, повноту та документальне підтвердження інформації, підготовленої виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова на запити правоохоронних, контролюючих, судових органів та органів Міністерства юстиції України.

У разі необхідності отримує від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій додаткову інформацію і матеріали та, у разі необхідності, готує відповіді на запити судових, правоохоронних та контролюючих органів.

3.5.3. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій , інвентаризацій, дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності міською радою; готує правові висновки за фактами виявлених порушень виконавчих органів міської ради, вносить їх на розгляд керівництва.

3.5.4. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

3.5.5. За дорученнями міського голови готує звернення до правоохоронних органів про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб, які порушують чинне законодавство України, рішення міської ради, виконавчого комітету та розпорядження міського голови і завдають шкоду інтересам територіальної громади міста.

3.5.6. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо протидії корупції відповідно до компетенції органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3.5.7. Приймає участь у розгляді питань під час та за результатами перевірок діяльності міської ради та виконавчого комітету з боку правоохоронних та контрольних органів.

3.6. З питань загально-організаційної роботи:

3.6.1. Надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради; за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради.

3.6.2. Проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз'яснює існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань.

3.6.3. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.6.4. Приймає участь у підготовці пропозицій міському голові щодо проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов'язків завдають шкоду інтересам територіальної громади міста.

3.6.5. Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, політичних партій тощо, а також звернень та запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3.6.6. Приймає учать у проведенні міським головою, першим заступником міського голови та секретарем міської ради особистого прийому громадян з правових питань за встановленим графіком.

3.6.7. Приймає участь у пленарних засіданнях Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, постійних комісій Харківської міської ради, інших дорадчих та колегіальних органів.

3.6.8. Вносить пропозиції щодо сприяння реалізації прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у їх взаємовідносинах з міською радою, її виконавчими органами та міським головою.

3.6.9. Здійснює інші повноваження, покладені на Юридичний департамент відповідно до чинного законодавства.

3.7. Юридичний департамент має право:

3.7.1. За дорученням міського голови перевіряти дотримання вимог чинного законодавства виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами.

3.7.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова, а також від інших підприємств, установ і організацій, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань.

3.7.3. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Юридичного департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

3.7.4. Подавати міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

3.7.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.

3.7.6. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Юридичним департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.7.7. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ,

ЩО ГОТУЮТЬСЯ ІНШИМИ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ МІСЬКОЇ РАДИ.

4.1. Департаменти, управління та відділи міської ради, як окремі виконавчі органи, за напрямками своєї діяльності готують проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та рішень виконавчого комітету міської ради.

4.2. Рішення про необхідність підготовки проектів розпорядження міського голови, рішення міської ради та рішення виконавчого комітету міської ради директори департаментів, начальники управлінь та відділів приймають самостійно або за дорученням міського голови та відповідного заступника міського голови.

4.3. Первинна підготовка проектів розпорядчих актів здійснюється визначеними керівниками виконавчих органів їх галузевими підрозділами самостійно або із залученням, у разі необхідності, профільних фахівців інших виконавчих органів міської ради.

4.4. До первинної підготовки проектів розпорядчих актів обов'язково залучаються співробітники Юридичного департаменту, які здійснюють правове забезпечення діяльності відповідного департаменту, управління та відділу і закріплені за ними.

4.5. Підготовлений проект розпорядчого акту направляється до Юридичного департаменту для опрацювання, перевірки на його відповідність положенням Конституції України, вимогам Законів України та підзаконних актів для його погодження (візування).

4.6. Після опрацювання та погодження (візування) Юридичним департаментом проекту розпорядчого акту він повертається автору проекту.

4.7. Подальший рух проекту розпорядчого акту здійснюється відповідно до встановлених правил діловодства.


5. СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Юридичного департаменту входять відділи та сектори, які сформовані за галузевим принципом.

5.2. Структура Юридичного департаменту затверджується розпорядженням міського голови.

5.3. Штатний розпис та гранична чисельність Юридичного департаменту

затверджується у встановленому порядку.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Юридичного департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях, які затверджуються директором Юридичного департаменту.


6. КЕРІВНИЦТВО ЮРИДИЧНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Юридичний департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Юридичного департаменту:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту.

6.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

6.2.3. Візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови.

6.2.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних, проводить правову експертизу нормативно-правових та регуляторних актів підготовлених іншими виконавчими органами.

6.2.5. Візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради з питань, що становлять державну таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Кодексу цивільного захисту України, та інших нормативно-правових актів.

6.2.6. Працює з секретними документами та документами обмеженого доступу.

6.2.7. Представляє в загальних та спеціалізованих судах інтереси Харківського міського голови, Харківської міської ради, її виконавчих органів, виконавчого комітету Харківської міської ради, секретаря міської ради під час здійснення ним повноважень міського голови.

6.2.8. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.9. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

6.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.


7. ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЮРИДИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ З КЕРІВНИКАМИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

7.1. Працівники Юридичного департаменту здійснюють правове забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та взаємодіють в своїй роботі з керівниками цих органів.

7.2. Порядок взаємодії працівників Юридичного департаменту, що забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, визначається посадовими інструкціями цих працівників, які затверджуються директором Юридичного департаменту.

7.3. Забезпечення правової роботи виконавчих органів здійснюється шляхом закріплення відповідного структурного підрозділу або посадової особи Юридичного департаменту за виконавчим органом та його структурними підрозділами.

Працівники структурних підрозділів Юридичного департаменту, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу, можуть територіально розміщуватись за місцем знаходження цього виконавчого органу.

7.4. Керівники виконавчих органів міської ради здійснюють матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов праці працівників структурних підрозділів Юридичного департаменту, які забезпечують правову роботу відповідного виконавчого органу.


8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Юридичного департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 10

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент адміністративно-господарської діяльності

Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент адміністративно-господарської діяльності Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент має свій бланк та печатку і штамп зі своїм найменуванням.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є забезпечення фінансово-господарської діяльності Апарату міської ради та виконавчого комітету.

2.2. Основним завданням є створення належних умов праці працівникам міської ради, забезпечення їх новими засобами оргтехніки, офісними меблями, господарськими і канцелярськими товарами та витратними матеріалами.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ 3.1. Департамент у межах своїх повноважень:

3.1.1 забезпечує проведення протокольних заходів міської ради, міського голови та виконавчих органів щодо приймання та обслуговування іноземних делегацій;

3.1.2 забезпечує технічне, господарське та транспортне обслуговування працівників Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, сесій міської ради і засідань виконавчого комітету, конференцій, нарад та інших протокольних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий комітет;

3.1.3 забезпечує друкування та розмноження матеріалів сесій, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів, що створюються міською радою та виконавчим комітетом;

3.1.4 здійснює підготовку документації на проведення конкурсних торгів з усіх видів фінансово-господарської діяльності міської ради та бере участь у проведенні торгів представництвом своїх співробітників, як членів комітету з конкурсних торгів;

3.1.5 здійснює підготовку документів на укладання та підписання договорів з переможцями торгів на комунальні послуги, зв'язок, транспорт, матеріально-технічне забезпечення, капітальний і поточний ремонти тощо, забезпечує контроль за їх виконанням;

3.1.6 здійснює господарські функції та матеріально-технічне забезпечення щодо обслуговування структурних підрозділів Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету, по яких ведеться бухгалтерський облік;

3.1.7. забезпечує безперебійну роботу відомчого автотранспорту та зв'язку, що використовує міська рада та її виконавчі органи;

3.1.8. утримує в належному стані адміністративні будівлі міської ради, організовує проведення капітального і поточного ремонтів службових приміщень та інженерних мереж;

3.1.9. здійснює контроль за належною експлуатацією адміністративних будівель;

3.10. вимагає від працівників виконавчих органів міської ради виконання правил протипожежної безпеки і утримання в належному санітарному стані службових приміщень, а також дбайливого відношення до майна в адміністративних будівлях міської ради.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови - керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

5.2.2 забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

5.2.3 несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни працівниками Департаменту;

5.2.4 надає міському голові пропозиції про призначення, звільнення та переміщення працівників Департаменту, пропозиції по вдосконаленню роботи, накладення стягнень або заохочення працівників Департаменту та вносить за узгодженням заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради пропозиції в межах компетенції Департаменту;

5.2.5 бере участь у засіданнях міської ради та виконавчого комітету та у нарадах, які проводять розгляд питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.2.6 вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.2.7 підписує від імені Департаменту службові листи, доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру;

5.2.8 видає в межах компетенції накази та організовує контроль за їх виконанням;

5.2.9 організовує виконання обов'язків працівниками Департаменту;

5.2.10 здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 11

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради та міському голові, а з організаційних питань - заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює секретар міської ради, перший заступник міського голови.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департамент має відповідний бланк.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основною метою Департаменту є організація висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової інформації; сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

2.2. Основні завдання Департаменту:

2.2.1 здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури міста Харкова;

2.2.2. участь у реалізації державної політики у сфері інформації та зв'язків з громадськістю;

2.2.3. забезпечення інформаційної відкритості та сприяння підвищенню суспільної довіри міської ради, міському голові, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, депутатського корпусу;

2.2.4. своєчасне оприлюднення результатів діяльності, рішень міської ради, міського голови та виконавчого комітету.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян.

2.4. Департамент для вирішення питань, що належать до його компетенції, у разі необхідності залучає фахівців, експертів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, наукових, науково-дослідних та навчальних закладів.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. сприяє реалізації державної політики у сфері інформації, зв'язків з громадськістю з метою забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність міської ради, міського голови;

3.1.2. вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів політики міської ради у сфері інформації та зв'язків з громадськістю, розроблює та впроваджує стандарти роботи міської ради у цій сфері;

3.1.3. сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

3.1.4. проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації законодавства з питань, що належать до його компетенції; вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо вдосконалення діяльності у сфері інформації та зв'язків з громадськістю;

3.1.5. організовує вивчення громадської думки щодо діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб; проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі міста шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

3.1.6. забезпечує висвітлення у засобах масової інформації діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради та посадових осіб;

3.1.7. здійснює акредитацію засобів масової інформації;

3.1.8. організовує та проводіть прес-конференції, брифінги, зустрічі міського голови, його заступників, посадових осіб міської ради, депутатського корпусу з представниками засобів масової інформації;

3.1.9. готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до прес-конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, що проводяться в міській раді;

3.1.10. бере участь у підготовці та проведенні відвідувань міським головою, його заступниками, посадовими особами виконавчих органів міської ради об'єктів міста, а також робочих поїздок, візитів, у тому числі у регіони України, за кордон з метою висвітлення у засобах масової інформації;

3.1.11. готує для таких заходів в межах своїх повноважень довідки, інформаційно-аналітичні матеріали;

3.1.12. бере участь у роботі сесій, виконкому міської ради, постійних комісій, депутатських груп та фракцій, апаратних нарадах;

3.1.13. виступає з офіційними заявами, повідомленнями, спростуваннями;

3.1.14. забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок Інтернет міської ради та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток міста Харкова;

3.1.15. розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних засобів масової інформації;

3.1.16. сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції, підготовки та проведення в місті заходів Євро-2012;

3.1.17. бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері зв'язків з громадськістю;

3.1.18. реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;

3.1.19. розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток міської інформаційної інфраструктури;

3.1.20. надає засобам масової інформації всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

3.1.21. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

3.1.22. приймає участь у підготовці бюджетного запиту з питань, що належать до його компетенції;

3.1.23. сприяє самоорганізації журналістів;

3.1.24. забезпечує підвищення кваліфікації працівників сфери інформації та зв'язків з громадськістю;

3.1.25. вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України, нагородами та відзнаками міської ради представників засобів масової інформації та громадськості;

3.1.26. здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства. 3.2. Департамент має право:

3.2.1. одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.2. використовувати системи зв'язку та комунікації міської раді;

3.2.3. готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

3.2.4. скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Департаменту затверджується міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджується у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників, керівників структурних підрозділів Департаменту;

5.2.2. визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Департаменту, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту, забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників;

5.2.3. планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту;

5.2.4. скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5.2.5. забезпечує дотримання трудової дисципліни працівниками Департаменту;

5.2.6. організовує розробку проектів інформаційних кампаній;

5.2.7. встановлює та підтримує постійні контакти із засобами масової інформації, інформаційними, рекламними, консалтинговими агентствами, дизайн- та продакшн-студіями, агентствами по зв'язках із громадськістю, видавництвами, іншими підприємствами й організаціями всіх форм

власності, державними установами та закладами, громадськими організаціями;

5.2.8. направляє в установленому порядку запити до органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, місцевих, регіональних, національних, закордонних засобів масової інформації з метою отримання матеріалів, необхідних для виконання покладених на Департамент завдань;

5.2.9. бере участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях виконкому, постійних комісій, депутатських груп і фракцій міської ради, апаратних нарадах;

5.2.10. здійснює методичне керівництво комунальними засобами масової інформації;

5.2.11. організовує роботу з підготовки матеріалів для розділів офіційного Інтернет-сайту міської ради;

5.2.12. за дорученням міського голови, заступника міського голови -керуючого справами виконавчого комітету міської ради виконує інші обов'язки з інформаційного забезпечення роботи міської ради.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 12

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ по роботі з об'єднаннями громадян Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Відділ по роботі з об'єднаннями громадян Харківської міської ради (надалі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради та входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови, а з організаційних питань -заступнику міського голови - керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ має печатку, штамп і бланк зі своїм найменуванням.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності Відділу є створення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові об'єднань громадян, забезпечення стабільності громадських, міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті, а також взаємодія Харківської міської ради з об'єднаннями громадян.

2.2. Завданням Відділу є сприяння реалізації державної політики у відношенні забезпечення громадсько-політичних прав людини, прав національностей, свободи совісті та віросповідання, прав на створення об'єднань, прав перебування іноземних громадян та студентів на території міста

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

3.1.1. Сприяння об'єднаннями громадян, релігійним громадам, об'єднанням іноземних громадян та студентів в здійсненні їх статутної діяльності.

3.1.2. Сприяння стабільності громадсько-політичних, міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

3.1.3. Аналіз стану діяльності об'єднань громадян, тенденцій та перспектив їх розвитку.

3.1.4. Взаємодія з об'єднаннями громадян в реалізації місцевих програм.

3.1.5. Надання підтримки в організації та проведенні семінарів, конференцій, фестивалів та інших заходів об'єднань громадян.

3.1.6. Сприяння проведенню не заборонених законодавством масових заходів об'єднань громадян.

3.1.7. Забезпечення виконання відповідних рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.1.8. Участь у роботі нарад, комісій, рад з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.1.9. Розгляд в установленому порядку листів, заяв та скарг громадян, ведення прийому громадян з особистих питань, забезпечення виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань.

3.1.10. Інформування територіальної громади міста Харкова з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.2. Відділ має право:

3.2.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.2.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконкому, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. До складу Відділу входять сектори.

4.2. Структура та положення про структурні підрозділи Відділу затверджується міським головою.

4.3. Штатний розпис та гранична чисельність Відділу затверджуються у встановленому порядку.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються заступником міського голови -керуючим справами виконавчого комітету міської ради.


5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази та доручення, контролює їх виконання;

5.2.4. Представляє без довіреності Відділ у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

5.2.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу;

5.2.6. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законодавства України;

5.2.7. Веде прийом громадян з особистих питань, забезпечує виконання їх законних вимог та обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви скарги і звернення громадян та юридичних осіб;

5.2.8. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Відділу;

5.2.9 Виконує інші повноваження, визначені відповідними актами.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 13

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент територіального контролю

Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент територіального контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань правового забезпечення.

Взаємодію Департаменту та координацію його діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює заступник міського голови з питань правового забезпечення, з організаційних питань - заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради.

1.3. Департамент є правонаступником Департаменту самоврядного контролю за використанням та охороною земель Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Місцезнаходження Департаменту: 61003, м. Харків, м-н Конституції, 7.

1.6. Департамент має печатку, штамп та бланк зі своїм найменуванням.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є забезпечення належного використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова, додержання земельного та містобудівного законодавства та запобігання його порушенням.

2.2. Основним завданням Департаменту є здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства України, забезпечення виконання повноважень з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова, а також за додержанням юридичними та фізичними особами земельного законодавства.

3.1.2. Бере участь у розробці, затвердженні та реалізації міських програм та документації із землеустрою щодо використання та охорони земель в частині здійснення самоврядного контролю.

3.1.3. Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

3.1.4. Здійснює самоврядний контроль за виконанням організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, дотриманням режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій.

3.1.5. Бере участь у прийнятті рішень щодо поліпшення охорони земель, запобігання негативним змінам їх стану та додержання вимог екологічної безпеки.

3.1.6. Здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності фізичними та юридичними особами, виявляє та фіксує факти неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (самовільного зайняття), використання земельної ділянки без документа, що посвідчує право на земельну ділянку, неодержання доходів унаслідок порушення умов договору оренди землі (нецільове використання), невідповідності розміру орендної плати за договором оренди землі вимогам чинного законодавства.

3.1.7. Для виконання покладених на Департамент функцій та завдань розраховує розмір збитків, заподіяних територіальній громаді міста Харкова порушенням вимог земельного законодавства, у випадках, визначених Земельним кодексом України; розмір коштів, які підлягають відшкодуванню Харківській міській раді в результаті набуття, зберігання майна (земельних ділянок) територіальної громади м. Харкова без достатніх правових підстав (у розмірі орендної плати за землю); плату за землю як податок (у формі орендної плати або земельного податку); отримує розрахунковим методом із застосуванням програмних комплексів з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова дані про нормативну- грошову оцінку окремої земельної ділянки.

3.1.8. Здійснює підготовку матеріалів для проведення засідань комісії з визначення збитків власникам землі та землекористувачам.

3.1.9. Готує та укладає від імені міської ради договори про добровільне відшкодування збитків.

3.1.10. Здійснює підготовку проектів рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету з питань, віднесених до повноважень Департаменту, та вносить їх на розгляд відповідного органу.

3.1.11. Бере участь у розробленні проектів розпорядчих актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету з питань, що відносяться до його компетенції.

3.1.12. Залучає громадських інспекторів для сприяння у виконанні покладених на Департамент функцій та завдань.

3.1.13. Готує претензії, позовні заяви, інші процесуальні документи до суду від імені Харківської міської ради з питань, віднесених до повноважень Департаменту та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

3.1.14. Працівники Департаменту за дорученням міського голови представляють інтереси Харківської міської ради в судах з питань:

- стягнення матеріальних збитків, заподіяних територіальній громаді міста Харкова порушенням вимог земельного законодавства, у випадках, визначених Земельним кодексом України;

- стягнення коштів, які підлягають відшкодуванню Харківській міській раді в результаті набуття, зберігання майна (земельних ділянок) територіальної громади міста Харкова без достатніх правових підстав, плати за землю як податку;

- визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, знесення об'єктів нерухомого майна (речові права на яке зареєстровано у встановленому законом порядку), припинення права власності та права постійного землекористування, розірвання договорів оренди землі на земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства;

- з інших питань відповідно до покладених на Департамент функцій та завдань.

3.1.15. Працівники Департаменту за дорученням міського голови представляють в судах інтереси Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту як суб'єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають у порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.

3.1.16. Направляє до Юридичного департаменту Харківської міської ради копії судових рішень та оригінали виконавчих документів з питань стягнення коштів на користь Харківської міської ради.

3.1.17. Забезпечує виконання судових рішень (інших виконавчих документів) з усіх питань, віднесених до повноважень Департаменту, окрім стягнення коштів на користь Харківської міської ради.

3.1.18. Погоджує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, підготовлені іншими виконавчими органами міської ради, з питань надання дозволу на збереження об'єктів самочинного будівництва.

3.1.19. Бере участь у роботі будь-яких робочих груп, нарад, комісій, інших дорадчих органів, утворених виконавчими органами міської ради, пов'язаних зі збереженням об'єктів самочинного будівництва.

3.1.20. За результатами здійснених заходів самоврядного контролю за використанням та охороною земель, державного архітектурно-будівельного контролю Департамент готує відповідні проекти рішень виконавчого комітету міської ради про звільнення території міста Харкова від незаконних, розміщених на земельній ділянці комунальної власності без достатніх правових підстав, будівельних об'єктів, накопичень будівельних матеріалів, окремих будівельних конструкцій та їх елементів, тимчасових споруд та об'єктів благоустрою, вносить ці проекти рішень на розгляд виконавчого комітету міської ради та забезпечує їх подальше виконання.

3.1.21. Здійснює постійний моніторинг стану забудови території міста Харкова, виконання рішень Харківської міської ради з цих питань.

3.1.22. Вживає заходів щодо припинення самочинного будівництва на землях територіальної громади міста Харкова, самовільного зайняття земельних ділянок, забезпечує виконання рішень Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту про заборону експлуатації об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, зокрема із залученням громадських інспекторів та об'єднань громадян, у тому числі, окремих членів територіальної громади, а також з використанням повноважень правоохоронних органів в рамках постійної взаємодії.

3.1.23. Розглядає та вживає заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами і ухвалами судів, відповідними документами правоохоронних органів з питань, віднесених до повноважень Департаменту.

3.1.24. Взаємодіє з правоохоронними органами з питань, віднесених до повноважень Департаменту.

3.1.25. Бере участь у проведенні слідчих дій та за письмовою вимогою органу досудового розслідування здійснює розрахунки розміру збитків, заподіяних територіальній громаді м. Харкова порушенням вимог земельного законодавства, розміру коштів, які підлягають відшкодуванню Харківській міській раді в результаті набуття, зберігання майна (земельних ділянок) територіальної громади м. Харкова без достатніх правових підстав (у розмірі орендної плати за землю), плати за землю як податку (у формі орендної плати та земельного податку), надає відповідні висновки.

3.1.26. Готує звернення до правоохоронних та контролюючих органів про здійснення перевірок у межах повноважень з питань самоврядного контролю за використанням та охороною земель, дотримання фізичними та юридичними особами вимог земельного та містобудівного законодавства України.

3.1.27. Розглядає звернення юридичних і фізичних осіб з питань здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

3.1.28. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

3.1.29. Здійснює правове та організаційне забезпечення діяльності Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту.

3.1.30. Здійснює контроль за належним та ефективним виконанням Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту покладених на неї функцій та завдань, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі Інспекції, вносить подання міському голові щодо заохочення працівників Інспекції або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

3.1.31. Сприяє впровадженню ефективних форм роботи у діяльність Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, узгоджує її річні та квартальні плани роботи та вносить відповідні пропозиції.

3.1.32. Здійснює інші повноваження відповідно до закону. 3.2. Департамент має право:

3.2.1. Обстежувати будь-які земельні ділянки в межах міста Харкова з метою здійснення контролю за дотриманням порядку їх використання та охорони.

3.2.2. Складати акти обстеження стану земельних ділянок та дотримання умов їх використання та охорони, у тому числі й щодо встановлення функціонального використання земельної ділянки та її фактичних меж.

3.2.3. Отримувати у встановленому законом порядку від фізичних та юридичних осіб інформацію, документи та відомості, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.2.4. Здійснювати фото- та відеозйомку, застосовувати інші технічні засоби фіксування фактів порушення земельного законодавства та інтересів територіальної громади міста Харкова.

3.2.5. Самостійно, виходячи із покладених на Департамент функцій та завдань, актуальності, результатів проведеного аналізу стану та моніторингу забудови, визначати напрямки своєї діяльності, черговість вжиття необхідних заходів, здійснювати поточне та перспективне планування діяльності Департаменту.

3.2.6. За дорученням міського голови представляти інтереси Харківської міської ради та її виконавчих органів у судах з усіма правами та обов'язками сторін та третіх осіб з питань, віднесених до повноважень Департаменту.

3.2.7. Готувати та подавати в інтересах Харківської міської ради та її виконавчих органів письмові претензії, відзиви, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, клопотання та інші документи судового розгляду у судових справах, за якими представництво інтересів Харківської міської ради здійснюється працівниками Департаменту.

3.2.8. Здійснювати підготовку та направляти матеріали державним контролюючим та правоохоронним органам з метою усунення порушень земельного та містобудівного законодавства України, причин цих порушень та умов, що їм сприяють, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

3.2.9. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

3.2.10. Доступу до електронних інформаційних баз даних виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, необхідних для виконання покладених на Департамент завдань, у тому числі до Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради, електронних та паперових носіїв інформації містобудівного кадастру, генерального плану та іншої містобудівної документації міста Харкова.

3.2.11. Вносити міському голові, міській раді або її виконавчому комітету, виконавчим органам міської ради клопотання (пропозиції) та готувати проекти розпорядчих актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету щодо:

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України прийнятих ними розпорядчих актів з питань містобудівної діяльності, регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

- припинення у встановленому законом порядку права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, з недодержанням умов договорів оренди землі або за інших підстав, передбачених земельним законодавством України;

- встановлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в галузі охорони земель;

- внесення змін до чинних договорів оренди землі з метою їх приведення у відповідність до вимог чинного законодавства;

- вжиття у встановленому законом порядку заходів, пов'язаних з обмеженням або зупиненням освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт;

- раціонального використання земель;

- економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

3.2.12. Інформувати міського голову у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи їх посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів.

3.2.13. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для виконання покладених на Департамент функцій та завдань.

Залучати за згодою фахівців (інженерів-геодезистів, інженерів-землевпорядників та інших) для участі у заходах, пов'язаних зі здійсненням самоврядного контролю за використанням та охороною земель, державного архітектурно-будівельного контролю.

3.2.14.3 метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Департаменту, участі громадськості у вирішенні спірних питань при забудові міста має право залучати до участі у проведенні окремих заходів самоврядного контролю за використанням та охороною земель засоби масової інформації, громадські організації міста Харкова, органи громадської самодіяльності, органи громадського самоврядування або окремих членів територіальної громади.

3.2.15. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять відділи, сектори та Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.

4.2. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту є самостійним виконавчим органом, що утворюється Харківською міською радою та діє на правах відділу.

4.3. Положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту затверджується Харківською міською радою на підставі Примірного положення про орган державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4.4. Положення про відділи Департаменту, окрім положення про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту, затверджуються міським головою за погодженням із заступником міського голови з питань правового забезпечення. Положення про сектори у складі відділів затверджуються директором Департаменту

4.5. Структура Департаменту затверджується міським головою.

4.6. Штатний розпис та гранична чисельність Департаменту затверджуються у встановленому порядку.

4.7. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

5.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

5.2.5. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису.

5.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.7. Веде особистий прийом громадян.

5.2.8. Інформує територіальну громаду м. Харкова з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

5.2.9. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

5.2.11. Надає клопотання про призначення та звільнення посадових осіб.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.


Додаток 14

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради (далі -Інспекція) є самостійним виконавчим органом, який утворюється Харківською міською радою та діє на правах відділу.

1.2. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, наказами директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, іншими нормативними актами.

1.3. Інспекція має печатку, штамп та бланк зі своїм найменуванням.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНСПЕКЦІЇ

2.1. Метою Інспекції є забезпечення додержання на території міста Харкова містобудівного законодавства України та запобігання його порушенням.

2.2. Основним завданням Інспекції є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій.


3. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі повноваження:

3.1.1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.1.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

3.1.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.1.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах міста Харкова.

3.1.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб держархбудконтролю.

3.1.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.1.7. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

3.1.8. Бере участь у всіх господарських та цивільних судових справах однією із сторін в яких є Харківська міська рада в якості сторони або третьої особи у спорах щодо визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно.

3.1.9. Взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради з питання визначення величини (розміру) пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту шляхом надання за результатами перевірочних заходів відповідних висновків.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3.2. Посадові особи Інспекції для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

3.2.1. Безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, та до об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню.

3.2.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

3.2.3. Видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:

- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

- зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

3.2.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

3.2.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством.

3.2.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій, фахівців у сфері землевпорядкування, геодезії та топографії.

3.2.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

3.2.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

3.2.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника Інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію.

3.2.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо-, фото- та відеотехніки.

3.2.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

3.2.12. Інформувати міського голову у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи їх посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів.

3.2.13.3 метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Інспекції, участі громадськості у вирішенні спірних питань при забудові міста, має право залучати до участі у проведенні окремих заходів засоби масової інформації, об'єднання громадян, громадські організації міста Харкова, органи громадської самодіяльності, органи громадського самоврядування або окремих членів територіальної громади.

3.2.14. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.3. Інспекція видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.


4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ІНСПЕКЦІЇ

4.1. До складу Інспекції входять сектори, положення про які затверджуються директором Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

4.2. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.3. На посаду начальника Інспекції призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямком професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менше як п'ять років.

4.4. Начальник Інспекції:

4.4.1. Очолює Інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

4.4.2. Організовує та контролює виконання в Інспекції Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, інших актів законодавства.

4.4.3. Погоджує та подає на затвердження директору Департаменту територіального контролю Харківської міської ради посадові інструкції працівників Інспекції.

4.4.4. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Інспекції.

4.4.5. Веде особистий прийом громадян.

4.4.6. Інформує територіальну громаду м. Харкова з питань, віднесених до компетенції Інспекції.

4.4.7. Забезпечує виконання працівниками Інспекції вимог чинного законодавства України.

4.4.8. Підписує акти Інспекції, видані у передбаченій законом формі, інші документи Інспекції, відповідно до цього положення та законодавчих актів.

4.4.9. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Начальник Інспекції має заступника, який на період відсутності начальника Інспекції виконує його обов'язки. У разі відсутності заступника начальника Інспекції виконання обов'язків покладається на іншу особу, визначену міським головою.

4.6. Призначення особи на посаду в Інспекції, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань.

4.7. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис Інспекції затверджуються в установленому законодавством порядку.


5. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Інспекція підзвітна та підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань правового забезпечення, директору Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

5.2. Інспекція з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підконтрольною Держархбудінспекції.

5.3. Взаємодію Інспекції та координацію її діяльності з іншими виконавчими органами міської ради здійснює заступник міського голови з питань правового забезпечення, з організаційних питань - заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради, з питань поточної діяльності - директор Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

5.4. Правова робота Інспекції здійснюється відділом правового забезпечення Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

5.5. Працівники відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, відповідно до повноважень Інспекції:

- перевіряють на відповідність законодавству проекти будь-яких актів та рішень Інспекції, погоджують (візують) їх у разі відповідності;

- представляють за довіреністю міського голови в судах інтереси Інспекції як суб'єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства;

- вивчають матеріали щодо наявності підстав для притягнення осіб до адміністративної відповідальності та до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, погоджують (візують) постанови службових осіб Інспекції та рішення з цих питань;

- готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Харківської міської ради у зв'язку з виконанням повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю;

- вживають заходів щодо своєчасного і повного виконання судових рішень, інших виконавчих документів;

- аналізують матеріали, що надійшли до Інспекції від правоохоронних і контролюючих органів, готують пропозиції щодо їх подальшого розгляду та спрямування.

5.6. Інспекція при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Інспекції здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, установленому для його прийняття.


Додаток 15

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент міжнародного співробітництва

Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, Харківському міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради і виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

З питань організації і методики ведення міжнародної роботи Департамент враховує рекомендації центрального органу виконавчої влади України у сфері зовнішніх зносин.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: 61200, місто Харків, майдан Конституції, 7.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою Департаменту є забезпечення в інтересах територіальної громади розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради, сприяння просуванню на міжнародному рівні іміджу та суспільно-значущого потенціалу міста Харкова, сприяння розбудові на території міста Харкова сучасної туристської інфраструктури, координація роботи у сфері міжнародних зносин інших виконавчих органів Харківської міської ради, а також підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, в межах повноважень і способом, передбаченими законодавством України, нормативно-правовими актами та даним Положенням.

3.2. Основними завданнями Департаменту є:

3.2.1. комплексне, планомірне та практичне забезпечення міжнародних зносин Харківської міської ради, в тому числі, у політичній, адміністративній, інфраструктурній, соціально-гуманітарній, науковій, економічній площинах, а також в інших галузях суспільного життя;

3.2.2. сприяння подальшому просуванню позитивного міжнародного іміджу міста Харкова, формування пропозицій щодо комплексу заходів із забезпечення стабільного позиціювання Харківської міської ради та міста Харкова на міжнародній арені;

3.2.3. ініціювання встановлення нових та розвиток існуючих партнерських і побратимських зв'язків з суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, планування та координація реалізації положень відповідних угод та домовленостей, сприяння здійсненню відповідних обмінів;

3.2.4. ініціювання питань щодо участі Харківської міської ради у діяльності міжнародних організацій та міжнародних об'єднань, організація роботи Харківської міської ради та її повноважних представників у діяльності міжнародних організацій та міжнародних об'єднань, учасником яких є Харківська міська рада;

3.2.5. загальна координація роботи виконавчих органів Харківської міської ради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, спрямованої на встановлення та розвиток міжнародних контактів, надання їм відповідної методологічної, інформаційної та організаційної допомоги;

3.2.6. організація протокольного забезпечення міжнародних заходів, що проводяться Харківською міською радою або відбуваються за її офіційною участю;

3.2.7. інформаційна та організаційна підготовка офіційних закордонних візитів Харківського міського голови, секретаря Харківської міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, депутатів Харківської міської ради, керівників виконавчих органів Харківської міської ради, робочих візитів представників Харківської міської ради та її виконавчих органів за кордон, супроводження зазначених візитів перекладом (у разі необхідності);

3.2.8. ініціювання, підготовка та проведення міжнародних форумів, семінарів, конференцій, виставок тощо, в місті Харкові, інформаційне та організаційне забезпечення участі представників Харківської міської ради в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном;

3.2.9. формування пропозицій щодо участі Харківської міської ради у міжнародних програмах та міжнародних проектах, ініціювання Харківською міською радою міжнародних програм та проектів, підготовка проектів відповідних угод;

3.2.10. аналіз та опрацювання інформації з питань міжнародного співробітництва, що надходить керівництву Харківської міської ради, вивчення, аналіз та узагальнення даних щодо стану та перспектив розвитку міжнародної співпраці і реалізації міжнародних програм та проектів;

3.2.11. здійснення інформаційно-аналітичного та організаційного супроводу міжнародних програм та проектів, ініціатором або учасником яких є Харківська міська рада;

3.2.12. забезпечення реалізації міжнародних заходів Харківської міської ради, в тому числі, з питань європейської інтеграції;

3.2.13. сприяння розвитку туристської інфраструктури у місті Харкові на підставі вивчення та узагальнення міжнародного та національного досвіду, надання відповідної інформаційної та методологічної підтримки суб'єктам господарювання міста Харкова у галузях туризму, готельного господарства та супутніх сфер;

3.2.14. сприяння підприємствам, установам та організаціям міста Харкова в межах компетенції Департаменту з метою встановлення ними ділових контактів з іноземними партнерами;

3.2.15. сприяння міжнародному просуванню інвестиційної привабливості міста Харкова, розвитку зовнішньоекономічної діяльності на території міста Харкова;

3.2.16. сприяння суб'єктам господарської діяльності в організації і проведенні міжнародних торгівельно-промислових, спеціалізованих виставок, ярмарків та презентацій, участі представників зазначених суб'єктів в аналогічних заходах, що відбуваються за кордоном України;

3.2.17. організація прийому іноземних громадян та іноземних делегацій, що відвідують місто Харків за запрошенням Харківської міської ради відповідно до затверджених планів роботи Департаменту, реєстрація прийому згідно з визначеними законодавством формами обліку;

3.3. після прийняття у встановленому порядку рішення про можливість прийому іноземних делегацій в приміщенні Харківської міської ради підготовка та завчасне направлення до відділу спецроботи Харківської міської ради інформації про склад іноземних делегацій (із зазначенням посад, прізвищ, імен, часу перебування в приміщеннях Харківської міської ради та мети відвідання, а також програми прийому та роботи з іноземними громадянами);

3.4. Департамент під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з секретарем міської ради, заступниками міського голови, виконавчими органами Харківської міської ради, депутатами Харківської міської ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, комунальними підприємствами, установами та організаціями, створеними Харківською міською радою, а також органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент у встановленому порядку:

4.1.1. організовує та координує комплекс питань, пов'язаних із встановленням та розвитком контактів у процесі здійснення Харківською міською радою міжнародного співробітництва;

4.1.2. здійснює контакти з суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в іноземних державах, міжнародними організаціями та об'єднаннями з питань розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради;

4.1.3. представляє інтереси Харківської міської ради, виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, у зовнішніх зносинах;

4.1.4. ініціює та здійснює роботу з підготовки проектів відповідних угод (договорів, меморандумів, протоколів та інших документів) з питань міжнародного співробітництва;

4.1.5. готує проекти рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, розпоряджень Харківського міського голови з питань міжнародного співробітництва;

4.1.6. вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у міжнародних заходах, складу офіційних делегацій та робочих груп;

4.1.7. вносить пропозиції щодо участі Харківської міської ради у роботі міжнародних організацій та об'єднань, ініціювання Харківською міською радою створення міжнародних організацій та об'єднань;

4.1.8. розробляє плани співробітництва Харківської міської ради з суб'єктами місцевого самоврядування та іншими органами адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, міжнародними організаціями та об'єднаннями;

4.1.9. забезпечує запрошення та відповідний рівень організації перебування в місті Харкові іноземних делегацій та окремих закордонних представників, які прибувають до міста Харкова за запрошенням Харківської міської ради;

4.1.10. бере участь в офіційних та робочих зустрічах з представниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні, суб'єктів місцевого самоврядування та інших органів адміністративно-територіальних одиниць іноземних держав, міжнародних організацій та об'єднань;

4.1.11. забезпечує взаємодію Харківської міської ради з Почесними консульствами іноземних держав в місті Харкові;

4.1.12. сприяє створенню Почесних консульств іноземних держав в місті Харкові;

4.1.13. забезпечує взаємодію Харківської міської ради з представництвами міжнародних організацій та установ в місті Харкові, створеними відповідно до законодавства України, сприяє створенню таких представництв;

4.1.14. сприяє встановленню та розвитку міжнародних контактів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих в місті Харкові, їх участі у міжнародних форумах, виставках, ярмарках, презентаціях, тощо;

4.1.15. сприяє встановленню та розвитку міжнародних контактів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій в економіку міста Харкова;

4.1.16. в межах своєї компетенції готує інформаційні матеріали для забезпечення участі офіційних делегацій Харківської міської ради у міжнародних заходах;

4.1.17. сприяє вивченню передового міжнародного досвіду у сферах організації структури та практичної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, розвитку сучасної міської інфраструктури, сучасних практик організації суспільного життя;

4.1.18. здійснює постійний аналіз стану міжнародного співробітництва Харківської міської ради, формує пропозиції щодо напрямів та перспектив його подальшого розвитку;

4.1.19. сприяє висвітленню в засобах масової інформації матеріалів щодо стану і перспектив розвитку міжнародного співробітництва Харківської міської ради;

4.1.20. інформує Харківську міську раду, Харківського міського голову, першого заступника міського голови про стан виконання Департаментом завдань з розвитку міжнародного співробітництва;

4.1.21. здійснює інформаційне та аналітичне забезпечення міжнародної діяльності Харківської міської ради;

4.1.22. ініціює створення Харківською міською радою комунальних підприємств, установ та організацій з питань міжнародного співробітництва та сприяння розвитку туристської інфраструктури в місті Харкові, координує їх діяльність та здійснює відповідний контроль;

4.1.23. виконує інші функції, що випливають з покладених на Департамент завдань.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій;

4.2.2. ініціювати створення Харківською міською радою робочих груп, комісій, тощо задля комплексного забезпечення організації Харківською міською радою важливих міжнародних заходів або забезпечення участі Харківської міської ради у таких заходах;

4.2.3. інформувати Харківського міського голову та першого заступника міського голови у разі покладання на Департамент роботи, що не відноситься до його завдань та функцій, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Харківської міської ради чи їх посадові особи не надають документи та інші матеріали, необхідні для виконання Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

4.2.4. ініціювати залучення спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, створених Харківською міською радою, інших підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян (за відповідним погодженням) з питань, що пов'язані з виконанням Департаментом покладених на нього завдань та функцій;

4.2.5. отримувати від керівників офіційних делегацій Харківської міської ради інформації про результати участі у міжнародних заходах;

4.2.6. брати участь у міжнародних заходах, організатором або учасником яких є Харківська міська рада, в тому числі, з метою забезпечення належного рівня підготовки та перекладу іноземними мовами;

4.2.7. ініціювати створення Харківською міською радою комунальних підприємств, установ та організацій з питань міжнародного співробітництва та сприяння розвитку туристської інфраструктури в місті Харкові;

4.2.8. брати участь у засіданнях сесій Харківської міської ради, виконавчого комітету Харківської міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах з питань міжнародного співробітництва відповідно до завдань та функцій, покладених на Департамент;

4.2.9. оголошувати тендери та конкурси з питань забезпечення виконання Департаментом своїх завдань та функцій;

4.2.10. співробітники Департаменту, які мають диплом про вищу освіту та здобули кваліфікацію перекладача, мають право здійснювати переклади з іноземних мов, зазначених у дипломі про вищу освіту або іншому документі, що підтверджує знання іноземної мови, на українську та російську мови, а також з української та російської мов на іноземні мови, зазначені у дипломі про вищу освіту або іншому документі, що підтверджує знання іноземної мови, а директор Департаменту має право засвідчувати підпис перекладача, який є співробітником Департаменту, на тексті перекладу. Засвідчення директором Департаменту підпису перекладача, який є співробітником Департаменту, здійснюється за встановленою формою.

4.3. У межах своїх повноважень Департамент укладає від свого імені угоди, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе зобов'язання, виступає позивачем та відповідачем в судах.


5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади Харківським міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

6.2.2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

6.2.3. видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

6.2.4. подає на затвердження штатний розпис і кошторис витрат на утримання Департаменту;

6.2.5. відкриває та закриває рахунки в установах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах;

6.2.6. розпоряджається бюджетними, іншими коштами, переданими Департаменту в установленому порядку, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

6.2.7. діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

6.2.8. укладає від імені Департаменту договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності;

6.2.9. забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

6.2.10. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 16

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням

5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 р. № 180/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного

захисту Харківської міської ради (нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (надалі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент створено шляхом злиття Управління у справах цивільної оборони м. Харкова та відділу громадської безпеки та оборонної роботи та є їх правонаступником.

Департамент перейменовано з Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: 61200, місто Харків, майдан Конституції, 7.

Скорочена назва Департаменту - Департамент ВПОЦЗ.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з обороною, мобілізаційною роботою, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2. Основним завданням Департаменту є реалізація державної політики у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи, здійснення на території міста Харкова заходів пов'язаних з територіальною обороною та цивільним захистом в умовах мирного часу та особливого періоду.

3.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.


4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент:

4.1.1 сприяє реалізації програм соціально-економічного розвитку міста і підвищення рівня життя населення в галузі зміцнення правопорядку, боротьби зі злочинністю, бере участь у розробці заходів щодо подолання негативних аспектів соціальних і економічних перетворень, суспільного та національного розвитку, що породжують умови для здійснення правопорушень;

4.1.2 отримує та аналізує інформацію структурних підрозділів Головного управління Національної поліції України у Харківській області про стан, динаміку, структуру злочинності, причини та умови, які впливають на її розвиток, у тому числі масових порушень громадського порядку, разом з правоохоронними органами координує спільні заходи з профілактики та попередження злочинів у місті;

4.1.3 сприяє органам поліції по забезпеченню законності, профілактиці правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку;

4.1.4 сприяє органам поліції в організації взаємодії з підрозділами Збройних Сил України та Національної гвардії України для забезпечення громадського порядку в місті;

4.1.5 запитує та отримує інформацію щодо питань паспортизації та реєстрації громадян;

3.1.6 координує в межах компетенції міської ради та її виконавчих органів діяльність правоохоронних органів з попередження чи припинення міжнаціональних конфліктів і масових безладів;

4.1.7 здійснює контроль за виконанням вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, які були направлені з міської ради до правоохоронних органів;

4.1.8 сприяє роботі громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку та державного кордону;

4.1.9 організує проведення засідань та веде діловодство узгоджувальної комісії виконавчого комітету міської ради з погодження питань про проведення мітингів, вуличних походів та демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових громадсько-політичних і культурних заходів, здійснює моніторинг виконання організаторами вимог діючого законодавства щодо порядку їх проведення;

4.1.10 у випадку стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій надає пропозиції по проведенню необхідних заходів з забезпечення громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, порятунку життя людей, захисту їх здоров'я, збереженню матеріальних цінностей;

4.1.11 організує взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки з метою запобігання та недопущення надзвичайних ситуацій, та ліквідації їх наслідків;

4.1.12 сприяє організації призову громадян на строкову військову службу та проведенню навчальних та спеціальних військових зборів;

4.1.13 приймає участь у розробці планів територіальної оборони, сприяє підтриманню відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах, бере участь у здійсненні заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України, розташованих у м. Харкові;

4.1.14 приймає участь у підготовці пропозицій щодо надання військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам службових приміщень та житлової площі, об'єктів комунально-побутових послуг, здійснює контроль за їх використанням;

4.1.15 забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;

4.1.16 сприяє здійсненню заходів щодо військово-патріотичного виховання населення міста Харкова;

4.1.17 планує, організує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію, територіальну оборону на території міста Харкова, що належить до компетенції органів місцевого самоврядування;

4.1.18 бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану, розробляє мобілізаційні плани, довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки;

4.1.19 вживає заходи щодо забезпечення на території міста Харкова виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до виконання цих завдань (замовлень);

4.1.20 організовує та здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ та організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та заходів щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу;

4.1.21 здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території м. Харкова на роботу в умовах особливого періоду;

4.1.22 забезпечує на території м. Харкова виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4.1.23 здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи виконавчих органів міської ради з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

4.1.24 забезпечує діяльність органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

4.1.25 організує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів системи цивільного захисту міста в умовах мирного часу та в особливий період;

4.1.26 здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи міської та районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

4.1.27 бере участь в організації та проведенні навчання органів управління, об'єктів господарювання, установ комунальної та інших форм власності, населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

4.1.28 організує збір заявок на навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області від структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств та підприємств інших форм власності та здійснює контроль за ходом навчання.

4.1.29 розробляє заходи з евакуації населення і майна у безпечні райони, бере участь в організації їх розміщення та життєзабезпечення;

4.1.30 готує пропозиції щодо створення матеріального резерву міста для виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого рівня, розробляє щорічний графік накопичення матеріальних засобів, здійснює їх придбання та забезпечує його збереження і видачу у відповідності до норм чинного законодавства;

4.1.31 веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснює контроль за утриманням і станом готовності захисних споруд, що належать суб'єктам господарювання комунальної форми власності;

4.1.32 сумісно з відповідними виконавчими органами міської ради, планує заходи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

4.1.33 готує та погоджує з підрозділами цивільного захисту обласної державної адміністрації та територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області пропозиції з підтримання в постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

4.1.34 бере участь в організації забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

4.1.35 за потребою, сумісно з Харківським міським відділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області, відпрацьовує дані оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб на території міста, щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

4.1.36 здійснює координацію дій сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливого періоду на території міста;

4.1.37 координує діяльність виконавчих органів, служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу, проведення пошуково-рятувальних робіт;

4.1.38 координує роботу комунальних аварійно-рятувальних служб міста;

4.1.39 надає методичну допомогу керівництву виконавчих органів міської ради, суб'єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними заходів радіаційного та хімічного захисту, а також здійснює контроль за виконанням цих заходів;

4.1.40 сумісно з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідними місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями приймає участь в утворенні місцевої ланки радіаційного та хімічного спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки та здійснює прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій на території міста;

4.1.41 приймає участь в організації завчасного накопичення засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, формувань цивільного захисту, приладів дозиметричного і хімічного контролю і розвідки та здійснює контроль за підтриманням їх у постійній готовності;

4.1.42 сумісно з відповідними виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, готує пропозиції щодо визначення суб'єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

4.1.43 розробляє заходи цивільного захисту, які спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період;

4.1.44 надає пропозиції щодо віднесення суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління виконавчих органів міської ради, до категорій цивільного захисту;

4.1.45 здійснює функції управління комунальним підприємством «Муніципальна охорона», комунальною установою «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»;

4.1.46 вносить міському голові пропозиції з питань громадської безпеки, взаємодії з правоохоронними органами, військовими формуваннями, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту;

4.1.47 готує пропозиції до проектів міських програм за напрямками діяльності Департаменту координує та контролює виконання затверджених програм на місцевому рівні;

4.1.48 бере участь у нарадах та інших заходах з питань громадської безпеки, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту;

4.1.49 розробляє за напрямками своєї діяльності проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу таких актів та подає їх в установленому порядку на розгляд міському голові;

4.1.50 розглядає у межах компетенції звернення громадян та юридичних осіб, виконує інші доручення виконавчого комітету міської ради, міського голови, першого заступника міського голови;

4.1.51 одержує у встановленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, адміністрацій районів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання функціональних завдань;

4.1.52 сприяє проведенню засідань та веде діловодство міської адміністративної комісії виконавчого комітету міської ради;

4.1.53 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

4.1.54. Реалізує державну політику зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування;

4.1.55. Забезпечує координацію діяльності підприємств, установ, організацій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, з питань планування, підготовки і постачання документів для формування та ведення обласного (регіонального) страхового фонду документації. Здійснює контроль, проводить моніторинг, узагальнює інформацію щодо діяльності вищезгаданих підприємств із зазначених питань.

4.1.56. виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

(пункт 4.1. розділу 4 додатку 16 доповнено пунктами 4.1.54-4.1.55.., згідно із рішенням

5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 р. № 180/16,

у зв'язку з цим підпункт 4.1.54 вважати підпунктом 4.1.56.)


4. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. До складу Департаменту входять:

4.1.1. Апарат Департаменту;

4.1.2. Управління громадської безпеки та оборонної роботи;

4.1.3. Управління цивільного захисту;

4.2. Структура Департаменту затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність управлінь регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Харківським міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його прав і виконання обов'язків;

5.2.2 забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

5.2.3 видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

5.2.4 подає на затвердження штатний розпис і кошторис витрат на утримання Департаменту;

5.2.5 є розпорядником бюджетних і інших коштів, що у встановленому порядку передані Департаменту;

5.2.6. працює з секретними документами та документами обмеженого доступу;

5.2.7 без доручення представляє Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

5.2.8 укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності;

5.2.9 відкриває і закриває рахунки в органах Державного казначейської служби України і установах банків, має право першого підпису на банківських документах;

5.2.10 веде особистий прийом громадян;

5.2.11 затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

5.2.12 здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішеннями міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для прийняття.


Додаток 17

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Харківської міської ради (нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту (далі - Управління) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування міста з правоохоронними органами і військовими формуваннями, здійснення заходів, пов'язаних з обороною, мобілізаційною роботою.

2.2. Основним завданням Управління є реалізація державної політики у сфері громадської безпеки, оборонної і мобілізаційної роботи та здійснення на території міста Харкова заходів пов'язаних з територіальною обороною в умовах мирного часу та особливого періоду.

2.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями.


3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Управління:

3.1.1. сприяє реалізації програм соціально-економічного розвитку міста і підвищення рівня життя населення в галузі зміцнення правопорядку, боротьби зі злочинністю, бере участь у розробці заходів щодо подолання негативних аспектів соціальних і економічних перетворень, суспільного та національного розвитку, що породжують умови для здійснення правопорушень;

3.1.2. отримує та аналізує інформацію структурних підрозділів Головного управління Національної поліції України в Харківській області про стан, динаміку, структуру злочинності, причини та умови, які впливають на її розвиток, у тому числі масових порушень громадського порядку, разом з правоохоронними органами координує спільні заходи з профілактики та попередження злочинів у місті;

3.1.3. сприяє діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності, профілактиці правопорушень, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку;

3.1.4. сприяє органам поліції в організації взаємодії з підрозділами Збройних Сил України та Національної гвардії МВС України для забезпечення громадського порядку в місті;

3.1.5. здійснює контроль за виконанням вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, які були направлені з міської ради до правоохоронних органів;

3.1.6. сприяє роботі громадських формувань, що беруть участь в охороні громадського порядку та державного кордону;

3.1.7. організує проведення засідань та веде діловодство узгоджувальної комісії виконавчого комітету міської ради з погодження питань про проведення мітингів, вуличних походів та демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових громадсько-політичних і культурних заходів, здійснює моніторинг виконання організаторами вимог діючого законодавства щодо порядку їх проведення;

3.1.8. у випадку стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій надає пропозиції по проведенню необхідних заходів з забезпечення громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, порятунку життя людей, захисту їх здоров'я, збереженню матеріальних цінностей;

3.1.9. організує взаємодію з органами військового управління під час планування та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки з метою запобігання та недопущення надзвичайних ситуацій, та ліквідації їх наслідків;

3.1.10. сприяє організації призову громадян на строкову військову службу та проведенню навчальних та спеціальних військових зборів;

3.1.11. приймає участь у розробці планів територіальної оборони, сприяє підтриманню відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах, бере участь у здійсненні заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України, розташованих у м. Харкові;

3.1.12. приймає участь у підготовці пропозицій щодо надання військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам службових приміщень та житлової площі, об'єктів комунально-побутових послуг, здійснює контроль за їх використанням;

3.1.13. забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;

3.1.14. сприяє здійсненню заходів щодо військово-патріотичного виховання населення міста Харкова;

3.1.15. планує, організує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію, територіальну оборону на території міста Харкова, що належить до компетенції органів місцевого самоврядування;

3.1.16. бере участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану, розробляє мобілізаційні плани, довготермінові та річні програми мобілізаційної підготовки;

3.1.17. вживає заходів щодо забезпечення на території міста Харкова виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до виконання цих завдань (замовлень);

3.1.18. організовує та здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ та організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та заходів щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу;

3.1.19. здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території м. Харкова на роботу в умовах особливого періоду;

3.1.20. забезпечує на території м. Харкова виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

3.1.21. здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи виконавчих органів міської ради з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

3.1.22. готує пропозиції до проекту міських програм протидії злочинності і корупції в м. Харкові, координує та контролює виконання затверджених програм на місцевому рівні;

3.1.23. залучає (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.24 готує пропозиції до проекту міських програм протидії злочинності і корупції в м. Харкові координує та контролює виконання затверджених програм на місцевому рівні;

3.1.25. забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці;

3.1.26. виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.


4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою за поданням директора Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

4.4. Положення про відділи Управління затверджується директором Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.


5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління громадської безпеки та оборонної роботи, який за поданням директора Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту призначається на посаду міським головою.

5.2. Заступник директора департаменту - начальник управління громадської безпеки та оборонної роботи:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю Управління;

5.2.2. організовує та спрямовує роботу працівників Управління на виконання покладених на них завдань та контролює їх виконання;

5.2.3. розподіляє функціональні обов'язки співробітників Управління;

5.2.4. забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України;

5.2.5. вносить пропозиції про призначення на посади працівників Управління, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.6. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

5.3. Заступник директора департаменту - начальник управління громадської безпеки та оборонної роботи у своїй діяльності є підзвітним директору Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань.

5.4. Посадових осіб Управління призначає на посаду на конкурсній основі або відповідно до іншої процедури, передбаченої законодавством України, і звільняє з посади міський голова.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення роботи Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 18

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням

5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 р. № 180/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту (далі - Управління) є виконавчим органом Харківської міської ради, діє у складі Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковано виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту, Положенням про Департамент, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.2. Основним завданням Управління є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту в умовах мирного часу та особливого періоду.

2.3. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями.


3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Управління:

3.1.1. забезпечує діяльність органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

3.1.2. організує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів системи цивільного захисту міста в умовах мирного часу та в особливий період;

3.1.3. здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи виконавчих органів міської ради з питань цивільного захисту;

3.1.4. готує пропозиції до проектів міських програм щодо вдосконалення системи цивільного захисту, координує і контролює виконання затверджених програм на місцевому рівні;

3.1.5. надає пропозиції щодо створення та персонального складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської евакуаційної комісії;

3.1.6. здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, подає на її розгляд пропозиції щодо розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у місті, здійснює контроль за виконанням її рішень;

3.1.7. бере участь в організації та проведенні навчання органів управління, об'єктів господарювання, установ комунальної та інших форм власності, населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

3.1.8. надає методичну допомогу установам освіти в навчанні учнів загальноосвітніх закладів, дітей дошкільних навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

3.1.9. бере участь у проведенні «Днів цивільного захисту» в загальноосвітніх навчальних закладах та «Тижнів безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах;

3.1.10. організує збір заявок на навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області від структурних підрозділів міської ради комунальних підприємств та підприємств інших форм власності, здійснює контроль за виконанням плану комплектування курсів Навчально-методичного центру;

3.1.11. готує пропозиції щодо створення та накопичення матеріального резерву міста для виконання заходів запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

3.1.12. веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту, здійснює контроль за утриманням і станом готовності захисних споруд, що належать суб'єктам господарювання комунальної форми власності, сумісно з Департаментом житлового господарства обліковує підвальні та інші заглиблені приміщення або споруди, надає пропозиції щодо їх дообладнання або спорудження в особливий період;

3.1.13. надає пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб'єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває та безхазяйних захисних споруд;

3.1.14 бере участь у визначенні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

3.1.15. надає пропозиції органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, до виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту споруд, які непридатні до використання, що належать суб'єктам господарювання комунальної форми власності;

3.1.16. погоджує схеми оповіщення виконавчих органів міської ради та надає на затвердження керівнику міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

3.1.17. готує пропозиції щодо створення місцевої системи централізованого оповіщення населення;

3.1.18. приймає участь в організації оповіщенні населення міста про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, контролює належне функціонування міської та об'єктових систем оповіщення;

3.1.19. за потребою, сумісно з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області, відпрацьовує дані оперативно-чергових та аварійно-диспетчерських служб на території міста щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

3.1.20. сумісно з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфери цивільного захисту, відповідними місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями приймає участь в утворенні місцевої ланки радіаційного та хімічного спостереження щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки та здійснює прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій на території міста;

3.1.21. приймає участь в організації завчасного накопичення засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, формувань цивільного захисту, приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки, здійснює контроль за підтриманням їх у постійній готовності;

3.1.22. надає методичну допомогу керівництву виконавчих органів міської ради, суб'єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними заходів радіаційного та хімічного захисту, а також здійснює контроль за виконанням цих заходів;

3.1.23. сумісно з відповідними виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери їх управління, готує пропозиції щодо визначення суб'єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

3.1.24. розробляє заходи з евакуації населення і майна у безпечні райони, бере участь в організації їх розміщення та життєзабезпечення;

3.1.25. координує діяльність виконавчих органів, служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу, проведення пошуково-рятувальних робіт;

3.1.26. у випадку стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій надає пропозиції по проведенню необхідних заходів з забезпечення громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, порятунку життя людей, захисту їх здоров'я, збереженню матеріальних цінностей;

3.1.27. здійснює координацію дій сил і засобів цивільного захисту до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливого періоду на території міста;

3.1.28. сприяє застосуванню за призначенням територіальних, об'єктових та добровільних формувань цивільного захисту під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій мирного часу та у особливий період;

3.1.29. координує роботу комунальних аварійно-рятувальних служб міста;

3.1.30. здійснює функції з контролю та надання методичної допомоги комунальній установі «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова»;

3.1.31. бере участь у нарадах та інших заходах з питань цивільного захисту;

3.1.32. одержує у встановленому порядку від виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління функцій;

3.1.33. приймає участь у наданні допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

3.1.34. погоджує, в межах своєї компетенції, відповідні плани з цивільного захисту адміністрацій міських районів та комунальних підприємств;

3.1.35. вносить у встановленому порядку пропозиції щодо припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування, функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища;

3.1.36. залучає (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.1.37. готує подання до виконавчих органів Харківської міської ради про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільної захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

3.1.38. надає пропозиції щодо віднесення суб'єктів господарювання, які належать до сфери управління виконавчих органів міської ради, до категорій цивільного захисту;

3.1.39. готує проекти розпоряджень міського голови та наказів директора Департаменту з питань, що належать до компетенції Управління;

3.1.40. забезпечує, в межах своєї компетенції, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці;

3.1.41. Реалізує державну політику зі створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» в межах повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування;

3.1.42. Забезпечує координацію діяльності підприємств, установ, організацій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова, з питань планування, підготовки і постачання документів для формування та ведення обласного (регіонального) страхового фонду документації. Здійснює контроль, проводить моніторинг, узагальнює інформацію щодо діяльності вищезгаданих підприємств із зазначених питань.

3.1.43. виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

(пункт 3.1. розділу 3 додатку 18 доповнено пунктами 3.1.41-3.1.42., згідно із рішенням

5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 р. № 180/16,

у зв'язку з цим підпункт 3.1.41 вважати підпунктом 3.1.43.)


4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює заступник директора департаменту - начальник управління цивільного захисту, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту.

5.2. Заступник директора департаменту - начальник управління цивільного захисту:

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю Управління;

5.2.2. організовує та спрямовує роботу працівників Управління на виконання покладених на них завдань та контролює їх виконання;

5.2.3. розподіляє функціональні обов'язки співробітників Управління;

5.2.4. забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України;

5.2.5. вносить пропозиції про призначення на посади працівників Управління, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5.2.6. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства України.

5.3. Заступник директора департаменту - начальник управління цивільного захисту у своїй діяльності є підзвітним директору Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та самостійно визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Управління.

5.4. Посадових осіб Управління призначає на посаду на конкурсній основі або відповідно до іншої процедури, передбаченої законодавством України, і звільняє з посади міський голова.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення роботи Управління здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 19

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(в редакції  рішення 5 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 20.04.2016 р. № 180/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою та завданнями Департаменту є:

- проведення державної політики в сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку;

- розробка та впровадження системи заходів зі створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення їх якості;

- забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій у розвиток міста;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва, ринкових відносин, підвищення підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету;

- розробка і запровадження системи заходів щодо захисту прав споживачів;

- впровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання;

- здійснення необхідних заходів щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

- координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської та адміністративної діяльності;

- забезпечення організації благоустрою підприємствами споживчого ринку.

3.2. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

3.3. Відносини Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, будуються на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішенням Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних підприємств.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями Департаменту є :

4.1. Організація роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі - ЦНАП).

4.2. Здійснення заходів щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Взаємодія з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та їх залучення до роботи ЦНАП.

4.3. Впровадження спрощених процедур отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг.

4.4. Надання суб'єктам звернень консультацій, інформації про адміністративні послуги та порядку їх отримання, переліку документів для отримання адміністративних послуг.

4.5. Прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб'єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та передача в установленому порядку суб'єкту надання адміністративних послуг.

4.6. Видача відповідно до чинного законодавства України документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через ЦНАП.

4.7. Здійснення контролю щодо дотримання суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

4.8. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у місті.

4.9. Аналіз економічної діяльності суб'єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.

4.10. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

4.11. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

4.12. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

4.13. Сприяння створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проведення роботи з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.

4.14. Організація підготовки навчання кадрів для малого та середнього підприємництва

4.15. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

4.16. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

4.17. Підготовка та проведення конкурсних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів міського бюджету та інших бюджетів для забезпечення діяльності Департаменту.

4.18. Забезпечення роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові та Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові.

4.19. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

4.20. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту.

4.21. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів.

4.22. Робота з відповідними органами щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.23. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу.

4.24. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, підготовка проектів рішень міської ради з цього питання та моніторинг використання коштів, які вивільнилися у результаті отримання ними цих пільг.

4.25. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та послуг, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у сфері споживчого ринку та послуг.

4.26. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

4.27. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

4.28. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

4.29. Сприяння здійсненню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

4.30. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в міні-цехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

4.31. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

4.32. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

4.33. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

4.34. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

4.35. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

4.36. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

4.37. Видача відповідно до законодавства документів дозвільного характеру на об'єкти споживчого ринку. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

4.38. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів з впорядкування їх діяльності та перетворенню в сучасні торговельні комплекси.

4.39. Сприяння організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

4.40. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використання об'єктів нерухомості.

4.41. Надання пропозицій з укладання контрактів з керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.

4.42. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова та функціонально підпорядковані Департаменту, з метою одержання від їх роботи максимального прибутку, підвищення якості послуг, які ними надаються, виявлення ознак неплатоспроможності.

4.43. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста.

4.44. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

4.45. Організація, розробка та здійснення заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснення розробки мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організація роботи та контролю спеціалізованих служб цивільного захисту служби торгівлі та харчування та служби санітарної обробки людей та знезаражування одягу у районах м. Харкова.

4.46. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Проведення занять з підготовки спеціалістів цивільного захисту. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

4.47. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період, та входять до спеціалізованих служб цивільної оборони районів міста.

4.48. Підготовка пропозицій щодо стимулювання роботи промислових підприємств.

4.49. Сприяння розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.

4.50. Участь у семінарах, конференціях і виставках, організованих для презентації інвестиційної привабливості міста.

4.51. Сприяння презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо, з метою сприяння залученню інвестицій до економіки міста.

4.52. Підготовка пропозицій з питань погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.

4.53. Розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, необхідних для територіальної громади на підприємствах, в установах і організаціях.

4.54. Підготовка пропозицій з організації міського замовлення на виробництво продукції і надання послуг.

4.55. Розробка і реалізація системи заходів щодо захисту прав споживачів:

- здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг;

- виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»;

- сприяння забезпеченню державного захисту прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів»;

- надання роз'яснень, допомоги суб'єктам господарювання щодо виконання положень Закону України «Про захист прав споживачів».

4.56. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

4.57. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Департаменту, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

4.58. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

4.59. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

4.60. Укладання на договірних засадах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою між суб'єктом господарської діяльності та Департаментом, з метою утримання території міста в належному стані, залучення трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування до проведення благоустрою.

4.61. Участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

4.62. Розгляд та візування в установленому порядку розроблених проектів нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надання висновків щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

4.63. Надання висновків щодо відповідності проектів нормативно- правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

4.64. Проведення експертної оцінки нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

4.65. Подання пропозицій про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

4.66. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання завдань Департаменту.

4.67. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Департаменту, прийняття рішень з цих питань.

4.68. Координація та організація поточної роботи із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

4.69. Здійснення інших покладених на Департамент повноважень згідно з чинним законодавством.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту.

5.1.2. Управління споживчого ринку.

5.1.3. Управління адміністративних послуг.

5.1.4. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики.

5.2. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.3. Права, обов’язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків, має право підпису банківських документів;

- затверджує положення відділів Апарату Департаменту, відділів управлінь, які входять до структури Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту;

- видає накази в межах повноважень, які надані Департаменту та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- працює з секретними документами та документами обмеженого доступу;

- укладає в межах повноважень Департаменту договори, контракти, інші угоди, видає доручення;

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обгрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Департамент і надає повноваження своїм заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Департаменту;

- забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту;

- погоджує у встановленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради;

- надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 20

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління споживчого ринку

Департаменту підприємництва та споживчого ринку

Харківської міської ради

(нова редакція)


1 .ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління споживчого ринку Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Метою та завданнями Управління є:

- проведення державної політики в сфері підприємництва та споживчого ринку;

- сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, конкуренції, створенню умов для залучення інвестицій в розвиток міста;

- створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання;

- створення найбільш сприятливих умов розвитку виробництва,

ринкових відносин, підвищенню підприємницької активності, виявленню фінансових резервів поповнення міського бюджету

2.2. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.


3.ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Функціями управління є :

3.1. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню, підготовка та контроль за реалізацією міських цільових програм у галузі споживчого ринку та послуг.

3.2. Аналіз та визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню у місті.

3.3. Залучення суб'єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.

3.4. Формування конкурентного ринкового середовища. Участь у розвитку ринкової інфраструктури.

3.5. Сприяння появі нових господарюючих суб'єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.

3.6. Організація та проведення загальноміських конкурсів, проектів.

3.7. Організація та участь у семінарах, конференціях, виставках, тощо.

3.8. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.9. Залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих вчених і фахівців для розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.

3.10. Участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно -правових актів у сфері споживчого ринку по залученню додаткових коштів до місцевих бюджетів.

3.11. Підготовка пропозицій з удосконалення системи інформаційно-правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.

3.12. Аналіз необхідності надання суб'єктам підприємницької діяльності пільг зі сплати місцевих податків та зборів, надання пропозицій щодо підготовки проектів рішень міської ради з цього питання.

3.13. Взаємодія з представниками Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, дозвільних органів та інших суб'єктів надання адміністративних послуг.

3.14. Сприяння насиченню споживчого ринку міста, розширення товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.

3.15. Здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.

3.16. Координація та організація роботи з розміщення об'єктів сезонної торгівлі.

3.17. Сприяння здійсненню та розширенню взаємовигідних зв'язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення у товарах народного споживання.

3.18. Ведення загального обліку та бази (реєстру) даних суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності, шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.

3.19. Розробка та реалізація системи заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку:

- сприяння організації міжрегіональних ярмарок, виставок-продажу вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;

- організація проведення міських виставок, ярмарок, базарів, конкурсів у сфері споживчого ринку та побутових послуг, торговельного обслуговування міських заходів.

3.20. Проведення моніторингу цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Внесення пропозицій в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.

3.21. Удосконалення організації обслуговування, впровадження нових форм, сприяння підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг.

3.22. Удосконалення організації дошкільного та шкільного харчування, сприяння ефективному використанню потужностей шкільних їдалень, надання фахових пропозицій щодо усунення збитковості шкільних підприємств. Сприяння організація харчування малозабезпеченого населення.

3.23. Встановлення, за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради, зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.

3.24. Участь у присвоєнні класів підприємствам ресторанного господарства, харчування та проведення атестації і переатестації підприємств побутового обслуговування населення відповідно до законодавства.

3.25. Видача, відповідно до законодавства, документів дозвільного характеру на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, ринків, торговельних майданчиків та сфери послуг. Прийняття рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства.

3.26. Здійснення координації діяльності та контролю за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробка та реалізація комплексу заходів щодо впорядкування їх діяльності та перетворення у сучасні торговельні комплекси.

3.27. Сприяння організації роботи по обслуговуванню малозабезпечених громадян соціально-необхідними побутовими послугами, у тому числі лазень, пралень, перукарень, майстерень з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.

3.28. Участь у погодженні розташування об'єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об'єктів споживчого ринку, їх приватизації, землекористування та використовування об'єктів нерухомості.

3.29. Аналіз державно-правового регулювання у сфері споживчого ринку, розробка проектів нормативних актів та внесення пропозиції по удосконаленню нормативно-правового забезпечення діяльності галузі.

3.30. Надання пропозицій по організації, розробці та здійсненню заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту за напрямками діяльності Управління.

3.31. Планування, підготовка пропозиції та контроль за використанням перехідних добових залишків продовольчих товарів підприємств та організацій міста на випадок аварій, катастроф та стихійних лих. Взаємодія з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб та підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства харчування та побутового обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій.

3.32. Координація та здійснення контролю над підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованих служб цивільного захисту районів міста.

3.33. Здійснення самостійно або за участю відповідних державних органів контролю за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують сферу торгівлі та сферу послуг.

3.34. Забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

3.35. Складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством.

3.36. Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги підприємствам торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення з питань застосування правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та іншим питанням, які входять до компетенції Управління, сприяння вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення підприємствами усіх форм власності.

3.37. Здійснення контролю за організацією благоустрою підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, за утриманням в належному стані елементів благоустрою біля цих підприємств.

3.38. Проведення перевірок території, що утримують підприємства торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування щодо дотримання юридичними та фізичними особами - підприємцями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Харкова, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.39. Робота з відповідними органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади щодо одержання та обробки інформації з питань, які відносяться до компетенції Управління.

3.40. Розгляд звернень та пропозицій органів місцевого самоврядування, державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.41. Координація поточної роботи із загальноміських питань галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.

3.42. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.


4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту підприємництва та

споживчого ринку на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням директора Департаменту відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- видає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів,

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками управління вимог чинного законодавства України;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом підприємництва та споживчого ринку і чинним законодавством України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 21

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління адміністративних послуг Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, який діє у складі Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі -Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.

1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.

1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Управління: м. Харків, Червоношкільна набережна, 26.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:

2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

2.1.2. орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

2.1.3. інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

2.1.4. зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

2.1.5. організація єдності - взаємодія Управління з суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.2. Метою роботи Управління є: забезпечення організації надання адміністративних послуг суб'єктам звернень, в тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб'єктам господарювання. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної і ефективної роботи суб'єктів господарювання.

2.3. Основними завданнями Управління є:

2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

2.3.2. надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

2.3.3. прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

2.3.4. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

2.3.5. запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

2.3.6. електронний документообіг для якісного надання послуг суб'єктам звернень;

2.3.7. видача суб'єкту звернення результату адміністративної послуги ;

2.3.8. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

2.4 Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.


3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.2.1. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проекти розпоряджень міського голови м. Харкова з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.

3.2.2. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:

1) надає суб'єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) приймає від суб'єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи (їх копії) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

5) здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

7) веде в мережі Інтернет веб -сторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;

8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Харківської міської ради .

3.2.3. Організовує роботу по виконанню вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:

1) надає суб'єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;

2) приймає від суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та подає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;

3) видає суб'єкту господарювання документи дозвільного характеру;

4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;

5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;

9) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

10) веде в мережі Інтернет веб-сторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

11) складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.2.4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.5. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.

3.2.6. Інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

3.2.7. Отримання від підприємств усіх форм власності інформації, необхідної для виконання задач Управління.

3.2.8. Презентація на ділових форумах, конференціях, виставках -презентаціях тощо, підготовка рекламно-інформаційних матеріалів.

3.2.9. Розгляд звернень та пропозицій органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які відносяться до компетенції Управління, прийняття рішень з цих питань.

3.2.10. Участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Підготовка звітів про хід і результати їх виконання.

3.2.11. Здійснення інших покладених на Управління повноважень згідно з чинним законодавством.


4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу Управління входять відділи.

4.2. Структура Управління затверджується Харківським міським головою.

4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.

4.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Управління визначені у положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії Департаменту або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

Начальник Управління є за посадою заступником директора Департаменту та адміністратором.

5.2. Звільнення начальника Управління здійснюється міським головою за погодженням з уповноваженим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

5.3. Начальник Управління:

- здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень;

- представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- надає доручення в межах повноважень, які надані Управлінню та передбачені цим Положенням, контролює їх виконання;

- забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян;

- представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам по представництву інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які входять до компетенції Управління;

- забезпечує виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

- вживає заходів щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління;

- здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 22

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який діє у складі Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) без права юридичної особи.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту.

1.3. Відділ є правонаступником відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Відділу здійснює Департамент.

1.5. Відділ має штамп та відповідні бланки.

1.6. Юридична адреса Відділу: м. Харків, вул. Чернишевська, 26.


2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Метою діяльності Відділу є впровадження державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законами України.

2.2. Основним завданням Відділу є координування та забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами у сфері господарської та адміністративної діяльності.

2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3.2. Розглядає та візує в установленому порядку розроблені проекти нормативно-правових актів або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.

3.3. Вносить пропозиції щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та здійснення відстежень результативності регуляторних актів; недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

3.4. Надає консультації з підготовки аналізу регуляторного впливу.

3.5. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу Закону Україні «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та від стеження результативності регуляторного акта».

3.6. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини.

3.7. Готує керівництву довідкові та аналітичні матеріали з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.8. Повідомляє розробнику проекту про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено.

3.9. Бере участь у визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3.10. Аналізує звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

3.11. Подає пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.

3.12. Готує пропозиції щодо формування та здійснення державної регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності.

3.13. У випадку необхідності виступає з пропозиціями щодо залучення організацій різних форм власності та господарювання, а також окремих спеціалістів для забезпечення здійснення державної регуляторної політики.

3.14. Бере участь у методичному забезпеченні діяльності, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

3.15. Отримує від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради та апарату міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.16. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Організовує конференції, семінари, інші заходи інформативно-методичного спрямування з питань, що належать до компетенції відділу.


4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

4.2. Штатний розпис та гранична чисельність Відділу затверджуються у встановленому порядку.

4.3 Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за поданням директора Департаменту на підставі рішення конкурсної комісії або по іншій процедурі, передбаченій законодавством України.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1 здійснює керівництво діяльністю Відділу;

5.2.2 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

5.2.3 узгоджує та візує проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також інші документи, які мають ознаки регуляторних актів;

5.2.4 забезпечує виконання працівниками Відділу вимог чинного законодавства України;

5.2.5 здійснює інші повноваження, надані Департаментом і чинним законодавством України.


6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог діючого законодавства України.

6.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.


Додаток 23

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент освіти Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент освіти Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворений міською радою.

1.2. У своїй діяльності Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради та Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Департаменту підконтрольні управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та підпорядковані їм навчальні заклади.

1.6. Департаменту підпорядковані та підзвітні навчальні заклади міської мережі.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.6. Юридична адреса Департаменту: м. Харків, вул. Сумська, 64, Будинок рад.


З. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Основною метою Департаменту є забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Конституції України і законодавства України, створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів освіти, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

3.2. Основні завдання Департаменту:

3.2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності на території міста Харкова (з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста).

3.2.2. Аналіз стану освіти в місті, виділення пріоритетних напрямів діяльності у галузі освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

3.2.3. Організація виконання міських програм щодо розвитку освіти.

3.2.4. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

3.2.5. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державних стандартів дошкільної, початкової, базової і повної загальної середньої освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

3.2.6. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріально-технічної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

3.2.7. Проведення державної атестації закладів освіти міського підпорядкування, оприлюднення результатів атестації.

3.2.8. Сприяння проведенню державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території міста.

3.2.9. Комплектування навчальних закладів керівними кадрами; сприяння вдосконаленню професійної кваліфікації педагогічних працівників; проведення атестації педагогічних кадрів навчальних закладів міського підпорядкування у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.2.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі у навчальних закладах міста.

3.2.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах та установах освіти.

3.2.12. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту.

3.2.13. Сприяння розвитку самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.2.14. Здійснення міжнародного співробітництва.

3.3. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, з адміністраціями районів м. Харкова, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.4. Накази директора Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами всіх типів і форм власності.

3.5. Департамент на виконання делегованих повноважень:

3.5.1. Виносить на розгляд Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо впровадження експериментальних навчальних планів, програм, педагогічних розробок і технологій в навчальних закладах міста.

3.5.2. Розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету Харківської міської ради, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації про нагородження працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює самоврядні та делеговані повноваження:

4.1. З організації мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

4.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами всіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

4.1.2. Координує роботу управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від їх підпорядкованості і форм власності з питань навчання, виховання дітей дошкільного і шкільного віку.

4.1.3. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

4.1.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

4.1.5. Здійснює у межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

4.1.6. Проводить державну атестацію навчальних закладів міського підпорядкування (не рідше ніж один раз на 10 років), оприлюднює її результати.

4.1.7. Готує в установленому порядку рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження мережі навчальних закладів м. Харкова станом на 05 вересня щорічно.

4.1.8. Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради про створення, реорганізацію, ліквідацію, перейменування навчальних закладів.

4.1.9. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

4.1.10. Вивчає потребу та вносить пропозиції до міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах; створює умови для навчання за екстернатною формою.

4.1.11. Вносить пропозиції до міської ради про відкриття гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, інших позашкільних навчальних закладів, сприяє їх матеріальній підтримці.

4.1.12. Погоджує проекти будівництва дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

4.2. З організації нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

4.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у галузі освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

4.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

4.2.4. Забезпечує контроль за організацією обліку дітей дошкільного і шкільного віку.

4.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної та виконання мовного законодавства України в навчальних закладах і установах освіти.

4.2.6. Впроваджує в практику освітні і наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і культур національних меншин України.

4.2.7. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатися рідною мовою чи вивчати рідну мову в комунальних навчальних закладах.

4.2.8. Затверджує статути загальноосвітніх навчальних закладів та погоджує статути дошкільних і позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності; погоджує статути навчальних закладів усіх типів інших форм власності.

4.3.3 організації навчально-методичного забезпечення

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів і науково-методичного супроводу навчально-виховного та управлінського процесів:

4.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів.

4.3.2. Упроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує робочі навчальні плани загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів; погоджує робочі навчальні плани навчальних закладів інших форм власності.

4.3.3. Організовує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, турніри, олімпіади та інші змагання серед учнів та конкурси професійної майстерності педагогічних працівників.

4.3.4. Координує роботу з формування замовлень на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, аналізує стан забезпечення ними навчальних закладів;

4.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

4.4.3 організації фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

4.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

4.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

4.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

4.5.3 організації матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

4.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

4.5.2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень у межах бюджетних призначень.

4.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

4.6. З організації діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

4.6.1. Надає путівки на влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально незахищених сімей до Харківської школи-інтернату І-ІІ ступенів №14 Харківської міської ради, погоджує путівки на влаштування до Харківського дитячого будинку «Родина» Харківської міської ради та контролює захист особистих і майнових прав зазначеної категорії дітей.

4.6.2. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, соціальних служб щодо запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх, здійсненню соціально-педагогічного патронажу.

4.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

4.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

4.6.5. Сприяє створенню та функціонуванню психологічної служби в навчальних закладах.

4.6.6. Координує роботу, пов'язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

4.6.7. Організовує харчування дітей у комунальних загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів, контролює нормативність організації та якість харчування у навчальних закладах системи освіти міста усіх типів і форм власності.

4.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення відпочинкових та оздоровчих заходів.

4.6.9. Прогнозує потребу навчальних закладів міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

4.6.10. Згідно із законодавством України укладає і припиняє в установленому порядку контракти з керівниками навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Харкова, а також приймає рішення про продовження або припинення їх дії, погоджує призначення керівників закладів освіти інших форм власності.

4.6.11. У межах своєї компетенції сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством України, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.6.12. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4.6.13. Організовує проведення атестації педагогічних кадрів навчальних закладів міського підпорядкування відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.6.14. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.6.15. Нагороджує Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради працівників освітньої галузі міста.

4.7. З інших видів діяльності Департамент:

4.7.1. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку м. Харкова в галузі освіти, бере участь в організації виконання цієї програми, надає в установленому порядку звіти про хід та результати виконання.

4.7.2. Розробляє та готує до затвердження міською радою програми розвитку галузі освіти м. Харкова, організовує виконання цих програм.

4.7.3. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

4.7.4. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

4.7.5. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

4.7.6. Забезпечує розгляд звернень юридичних осіб та громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.

4.7.7. Здійснює інші повноваження, делеговані Департаменту згідно із законодавством України.

4.8. Департамент має право:

4.8.1. Залучати до розроблення міських програм з питань розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.8.2. Брати участь у створенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.8.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.8.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.8.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству України або видані з перевищенням повноважень.

4.8.6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Департаменту.

4.8.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з освітніми установами, навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.


5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять відділи, сформовані за напрямками діяльності Департаменту.

5.2. Для організації проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти при Департаменті наказом директора Департаменту створюється комітет з конкурсних торгів, який діє згідно із законодавством України за затвердженим директором Департаменту положенням.

5.3. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.


6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент освіти очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Особа, яка призначається на посаду директора, повинна мати вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менш 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менш 5 років та володіти державною мовою.

6.3. Директор Департаменту, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступників директора та працівників Департаменту.

6.3.2. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог законодавства України.

6.3.3. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові інструкції його працівникам.

6.3.4. Планує роботу Департаменту й аналізує стан її виконання.

6.3.5. Видає у межах компетенції Департаменту накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Науково-методичного педагогічного центру та групи матеріально-технічного забезпечення, керівників комунальних навчальних закладів відповідно до законодавства України.

6.3.7. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

6.3.8. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників приватних навчальних закладів.

6.3.9. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Науково-методичного педагогічного центру та групи матеріально-технічного забезпечення, керівників навчальних закладів.

6.3.10. Надає пропозиції міському голові щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради - посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.11. Подає на затвердження штатний розпис та кошторис на утримання Департаменту.

6.3.12.Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Департаменту.

6.3.13. Затверджує штатні розписи навчальних закладів міського підпорядкування, погоджує штатні розписи управлінь освіти адміністрацій районів м. Харкова та інших закладів освіти міста.

6.3.14. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі й президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

6.3.15. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

6.3.16. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

6.3.17. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян та юридичних осіб.

6.3.18. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради, її виконавчому комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації в межах своєї компетенції.

6.4. Накази директора Департаменту, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою або оскаржені в судовому порядку.

6.5. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

6.6. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов'язків покладається розпорядженням міського голови на одного із заступників директора Департаменту або іншого працівника Департаменту.

6.7. При Департаменті створюється рада керівників навчальних закладів, діяльність якої регламентується положенням про неї, затвердженим директором Департаменту, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

6.8. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Департаменті функціонує Науково-методичний педагогічний центр, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого директором Департаменту.

6.9. Для забезпечення контролю за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах, розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів за кошти міського бюджету, здійснення контролю за використанням енергоносіїв у закладах та установах системи освіти міста при Департаменті діє Група матеріально-технічного забезпечення відповідно до Положення про неї, затвердженого директором Департаменту.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 24

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент культури Харківської міської ради (надалі -Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Департаменту підзвітні та підконтрольні заклади, установи, організації та комунальні підприємства культури міської мережі, а також підконтрольні відділи культури по районам м. Харкова.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Департамент в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: місто Харків, вулиця Сумська, 64.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою Департаменту є:

3.1.1. створення, у межах своїх повноважень, умов для реалізації прав громадян міста Харкова на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності, а також на відпочинок, користування закладами культури і мистецтва, заняття будь-яким видом та напрямком художньої творчості відповідно до Конституції і законодавства України;

3.1.2. створення умов по відродженню традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, свят і обрядів населення, художніх промислів і ремесел народної творчості, класичного й естрадного мистецтва;

3.1.3. створення умов для всебічного естетичного виховання дітей, молоді, виявлення і розвиток їхніх художніх здібностей і таланту;

3.1.4. підтримка установ, підприємств і організацій, діяльність яких спрямована на розвиток сфери культури і мистецтва;

3.1.5. сприяння роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських і неприбуткових організацій, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.1.6. сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури, мистецтва на території міста.

3.2. Основні завдання Департаменту:

3.2.1. створення умов для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території міста Харкова, незалежно від форм власності;

3.2.6. забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в місті Харкові для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеної сфері;

3.2.7. координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих у місті Харкові;

3.2.8. забезпечення реалізації на території міста державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. організація і проведення в місті державних свят, розробка і реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. реалізація творчих проектів;

3.2.16. увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Департаменту, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Департамент розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції міському голові, виконавчому комітету Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент:

4.1.1. готує пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, приймає участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подає звіти про хід і результати їх виконання;

4.1.2. готує пропозиції про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. готує пропозиції для подальшого надання їх до обласної ради стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста Харкова, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. формує пропозиції по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. готує і надає пропозиції про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяє організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. укладає та переукладає контракти, вносить зміни до умов контракту, розриває контракти із керівниками підприємств, організацій, закладів культури та мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. вносить у встановленому порядку пропозиції щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. готує у встановленому порядку пропозиції про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. видає накази з питань, що знаходяться в компетенції Департаменту, обов'язкових для виконання структурними підрозділами Департаменту і підвідомчими підприємствами, установами й організаціями

культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.12. проводить перевірки підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.13. погоджує Статути (Положення) установ, організацій, підприємств сфери культури і мистецтва, що розташовані на території міста Харкова, незалежно від форм власності;

4.1.14. готує пропозиції про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.15. розглядає у встановленому порядку звернення фізичних та юридичних осіб, веде прийом громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.16. управляє закладами, організаціями та підприємствами культури, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, здійснює організацію їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.17. організовує облік і сприяє охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.18. здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Делеговані повноваження:

4.2.1. готує і надає пропозиції для подальшого внесення їх відповідним органам про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності в сфері культури і мистецтва, що проводиться в місті Харкові;

4.2.2. готує пропозиції про рішення у встановленому порядку питань пільгового культурного обслуговування громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4.2.3. сприяє та бере участь у забезпеченні на території місті Харкова в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України та міста Харкова в сфері культури і мистецтва;

4.2.4. ініціює питання щодо проведення перевірок, підготовки відповідних пропозицій, а також бере участь у проведенні перевірок в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, що розташовані на території міста Харкова незалежно від форм власності з питань здійснення делегованих повноважень, віднесених до компетенції Департаменту;

4.2.5. сприяє вирішенню питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах в оренду приміщень під майстерні, студії і лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

4.2.6. вирішує питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам і інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, а також визначає порядок компенсації цим об'єктам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах;

4.2.7. сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам установ, підприємств і організацій культури і мистецтва;

4.2.8. вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, реорганізації і припиненню діяльності закладів культури.

4.2.9. здійснює інші повноважень, делеговані йому відповідно до чинного законодавства.

4.3. Департамент має право:

4.3.1. Залучати (за погодженням з їх керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.3.4 Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконкому, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.


5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До складу Департаменту входять відділи та сектори.

5.2. Відділи культури по районах входять до складу Департаменту культури Харківської міської ради на правах юридичних осіб. Положення про відділи культури по районах затверджуються рішенням Харківської міської ради.

5.3. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.4. Права, обов'язки і відповідальність працівників Департаменту визначені у положеннях про структурні підрозділи Департаменту (які не є юридичними особами) та посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту.


6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Департамент завдань, здійснення його повноважень;

6.2.2. видає в рамках своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

6.2.3. згідно з діючим законодавством укладає, переукладає і припиняє в установленому порядку контракти з керівниками початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

6.2.4. узгоджує укладання, переукладання і продовження терміну дії контрактів в установленому порядку з керівниками комунальних підприємств;

6.2.5. надає міському голові пропозиції щодо штатного розпису і кошторису витрат на утримання Департаменту;

6.2.6 представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

6.2.7. забезпечує виконання працівниками Департаменту діючого законодавства України;

6.2.8. забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Департаменту, контролює виконання службових обов'язків його фахівцями;

6.2.9 контролює ведення діловодства, організує збереження документації і майна Департаменту;

6.2.10. підводить підсумки роботи закладів культури на підставі результатів за звітні періоди;

6.2.11. підтримує і надає практичну допомогу різним молодіжним (незалежно від форми власності) студіям, театрам, художнім колективам і іншим творчим об'єднанням;

6.2.12. відповідає за діяльність Департаменту щодо розвитку відносин з містами-побратимами Харкова;

6.2.13. веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог і прохань, розглядає у встановленому порядку скарги і звернення громадян у рамках своєї компетенції й у межах наданих повноважень;

6.2.14 інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради, виконавчого комітету та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції;

6.2.15. відкриває рахунок в органах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах;

6.2.16. виконує інші повноваження згідно з чинним законодавством.

6.3. Накази директора Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання відділами культури по районам м. Харкова, закладами, установами, підприємствами та організаціями культури, працівниками Департаменту.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 25

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(в редакції  рішення 4 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.02.2016 р. №  131/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Шевченківському району Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Шевченківському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ), є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ перейменовано з Відділу культури по Дзержинському району Департаменту культури Харківської міської ради, який був правонаступником управління з гуманітарних питань і охорони здоров’я Дзержинської районної в м. Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61166 м. Харків проспект Науки, 17-А. Скорочена назва Відділу - Відділ культури Шевченківського р-ну.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Шевченківському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток,історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Шевченківському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 26

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Київському району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Київському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 55. Скорочена назва Відділу - Відділ культури Київського р-ну.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Київському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району,

з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Київському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 27

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Комінтернівському району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Комінтернівському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ), є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ культури по Комінтернівському району Департаменту культури Харківської міської ради є правонаступником управління з гуманітарних питань та охорони здоров'я Комінтернівської районної в місті Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 42.

Скорочена назва Відділу - Відділ культури Комінтернівського р-ну.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Комінтернівському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в

сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Комінтернівському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 28

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(в редакції  рішення 4 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.02.2016 р. №  131/16)ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Холодногірському району Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Холодногірському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3.Відділ перейменовано з Відділу культури по Ленінському району Департаменту культури Харківської міської ради, який був правонаступником Відділу культури Ленінської районної у місті Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61093 м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 118.

Скорочена назва відділу - Відділ культури Холодногірського р-ну.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Холодногірському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Холодногірському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.Додаток 29

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Московському району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Московському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61001 м.Харків, вул. Юрївська, 6.

Скорочена назва Відділу - Відділ культури Московського р-ну.


З. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Московському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей. 3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник В і дді лу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Московському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 30

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Жовтневому району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Жовтневому району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ є правонаступником Управління культури та гуманітарних питань Жовтневої районної у місті Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури Харківської міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61052 м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11.

Скорочена назва Відділу - Відділ культури Жовтневого р-ну.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури міської ради в Жовтневому районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Жовтневому районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 31

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(в редакції  рішення 4 сесії Харківської міської ради

7 скликання від 24.02.2016 р. №  131/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Індустріальному району Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Індустріальному району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ перейменовано з Відділу культури по Орджонікідзевському району Департаменту культури Харківської міської ради, який був правонаступником Управління охорони здоров’я та гуманітарних питань Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури Харківської міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61007 м. Харків, вул. Бекетова, 10.

Скорочена назва Відділу - Відділ культури Індустріального р-ну.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури Харківської міської ради, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ І організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.

6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Індустріальному районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 32

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Фрунзенському району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Фрунзенському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури Харківської міської ради.

1.3. Відділ є правонаступником Управління з гуманітарних питань та молодіжної політики Фрунзенської районної у місті Харкові ради (в частині повноважень у сфері культури).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури Харківської міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова.

Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61091 м. Харків, просп. Маршала Жукова, 17.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури Харківської міської ради, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей. 3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Фрунзенському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 33

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15


ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ культури по Червонозаводському району

Департаменту культури Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури по Червонозаводському району Департаменту культури Харківської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору Департаменту культури.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту культури Харківської міської ради, іншими актами чинного законодавства та цим Положенням.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ

2.1. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки

2.2. Відділ в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Відділу належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Відділу визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Відділу затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Відділу: 61050 м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 11.

Скорочена назва Відділу - Відділ культури Червонозаводського р-ну.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення реалізації державної, регіональної, місцевої політики з питань культури та мистецтва, завдань міської ради, її виконавчого комітету, Департаменту культури Харківської міської ради в Червонозаводському районі міста Харкова, підтримка культурного, інтелектуального та духовного розвитку, сприяння соціальному становленню зазначених вище категорій, забезпечення їх рівних прав та можливостей.

3.2. Основними завданнями Відділу є:

3.2.1. Створення умов в районі для плідної роботи творчої інтелігенції, сприяння перетворенню міста Харкова в один з центрів європейської культури;

3.2.2. Забезпечення формування і реалізації кадрової політики в сфері культури і мистецтва в інтересах територіальної громади міста, створення умов і можливостей для підвищення кваліфікації і професійного рівня кадрів закладів культури; вивчення і поширення досвіду їхньої роботи, організація методичної допомоги;

3.2.3. Сприяння забезпеченню фінансування установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва;

3.2.4. Сприяння організаційному, правовому, інформаційному, аналітичному, матеріально-технічному забезпеченню установ, організацій і підприємств культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Харкова;

3.2.5. Сприяння зовнішньо-культурним зв'язкам установ, підприємств і організацій зазначеної сфери, розташованих на території району, незалежно від форм власності;

3.2.6. Забезпечення прав мешканців територіальної громади у сфері культури і мистецтва та створення сприятливих умов в районі для розвитку культури і мистецтва та якісного функціонування установ, підприємств і організацій у зазначеній сфері;

3.2.7. Координація діяльності установ, підприємств і організацій сфери культури і мистецтва усіх форм власності, розташованих на території району;

3.2.8. Забезпечення реалізації на території району державної політики в сфері культури і мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної справи, а також державної музейної політики з урахуванням етнографічної специфіки і культурних традицій міста Харкова і максимальним використанням його творчого потенціалу;

3.2.9. Визначення пріоритетних напрямків діяльності в місті Харкові в сфері культури і мистецтва, всебічна їх підтримка, створення умов для пріоритетного розвитку української національної культури та культур національних меншин;

3.2.10. Взаємодія з культурами національних меншин, що проживають у місті, шляхом сприяння їх участі в міських культурних програмах, проведенню фестивалів національних меншин;

3.2.11. Методична робота з кадрами культпрацівників, керівниками і педагогами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації працівників закладів культури, проведення нарад, конференцій, семінарів, фестивалів, конкурсів, виставок, симпозіумів творчих працівників, аналіз стану роботи з кадрами культпрацівників та вжиття заходів по ліквідації недоліків у діяльності підвідомчих закладів;

3.2.12. Забезпечення взаємодії установ, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, що діють у сфері культури і мистецтва між собою, а також з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями, недопущення і врегулювання напружених і конфліктних ситуацій;

3.2.13. Організація і проведення в районі державних свят, реалізація цільових культурологічних програм;

3.2.14. Забезпечення культурної частини спортивно-масових заходів;

3.2.15. Реалізація творчих проектів;

3.2.16. Увічнення пам'яті видатних діячів культури і мистецтва, життя і діяльність яких пов'язана з Харковом;

3.2.17. Інформаційне та методичне забезпечення об'єктів діяльності Відділу, інформаційне висвітлення культурних заходів шляхом створення медіа-продукції і співпраці з засобами масової інформації.

3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями, об'єднаннями громадян.

3.4. Відділ розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції Департаменту культури Харківської міської ради про нагородження працівників культури державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального заохочень.


4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Функції Відділу:

4.1.1. Підготовка пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова в сфері культури і мистецтва, участь в організації виконання програм, затверджених у складі програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подача звітів про хід і результати їх виконання;

4.1.2. Підготовка пропозицій про участь у розробці відповідних програм, що затверджуються Харківською міською та обласною радами;

4.1.3. Підготовка пропозицій стосовно показників у сфері культури і мистецтва, а також пропозицій для включення в плани підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов'язаних з розвитком у місті сфери культури і мистецтва, реалізацією прав і задоволенням потреб населення в цій сфері;

4.1.4. Формування пропозицій по розгляду і внесенню зауважень у проекти планів підприємств, установ і організацій культури і мистецтва в місті Харкові, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади; участь у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.1.5. Підготовка і надання пропозицій про розміщення на договірних умовах заявок на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади міста в сфері культури і мистецтва на підприємствах, в організаціях і установах;

4.1.6. Здійснення керівництва діяльністю, координація і контроль за роботою установ та закладів культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста. Сприяння організації матеріально-технічного і фінансового їх забезпечення;

4.1.7. Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.8. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій про кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих у районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.9. Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації і ліквідації закладів культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.10. Підготовка у встановленому порядку пропозицій про розгляд клопотань установ, підприємств і організацій культури і мистецтва незалежно від форм власності, про нагородження працівників галузі державними нагородами, нагородами Президента України і про присвоєння почесних звань України;

4.1.11. Участь у проведенні перевірок підприємств, установ і організацій сфери культури і мистецтва, розташованих на території району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, у встановленому законодавством порядку;

4.1.12. Підготовка пропозицій про розміщення кадрів в установах, підприємствах і організаціях сфери культури і мистецтва, розташованих в районі, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

4.1.13. Участь у розгляді у встановленому порядку звернень фізичних та юридичних осіб, проведення прийому громадян з особистих питань і забезпечення виконання їхніх законних вимог і прохань;

4.1.14. Управління закладами культури, розташованими в районі, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, чи передані їй, організація їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

4.1.15. Організація обліку і сприяння охороні пам'яток історії і культури, збереженню і використанню культурної спадщини;

4.1.16. Здійснення інших повноважень, покладених на нього, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Відділ має право:

4.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.2.2. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших структурних підрозділів Департаменту культури міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.2.4. Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.


5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Структура Відділу затверджується міським головою.

5.2. Права, обов'язки і відповідальність працівників Відділу визначені у посадових інструкціях, що затверджуються директором Департаменту культури.

5.3. Відділу підпорядковані заклади, установи, підприємства культури та мистецтва, розташовані на території району, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу.


6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту культури міської ради, погодженим з першим заступником міського голови, у порядку, встановленому законодавством.

6.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту культури міської ради.

6.3. Начальник Відділу:

6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе особисту відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Відділу завдань. Забезпечує виконання працівниками Відділу вимог законів України.

6.3.2. Планує та координує діяльність Відділу та підпорядкованих Відділу закладів, установ, підприємств, керівників закладів з питань, що належать до його компетенції.

6.3.3. Організує підвищення кваліфікації працівників Відділу.

6.3.4. Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

6.3.5. Контролює ведення діловодства, організує збереження документації Відділу.

6.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян.

6.3.7. Розпоряджається коштами Відділу згідно з затвердженими кошторисами у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток у Червонозаводському районі м. Харкова програм в галузі культури та мистецтва, утримання апарату Відділу, відкриває рахунки в банківських установах і несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.3.8. Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань, віднесених до компетенції Відділу, готує та надає бюджетні запити.

6.3.9. В межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

6.3.10. Представляє інтереси Відділу у державних органах, інших організаціях, установах, на підприємствах, у відносинах з юридичними та фізичними особами або передає відповідно до існуючого порядку ці повноваження іншім працівникам.

6.3.11. Начальник Відділу інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Харківської міської ради і міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, в межах своєї компетенції.

6.3.12. Бере участь у нарадах, засіданнях та інших організаційних заходах, вдосконалює стиль і методи управління, забезпечує зміцнення виконавчої дисципліни, підвищення ділової кваліфікації працівників.

6.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


Додаток 34

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання

«Про затвердження положень виконавчих органів

Харківської міської ради 7 скликання»

від 20.11.2015 р.№ 7/15

(із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням

4 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.02.2016 р. № 131/16)


ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради (скорочена назва - Департамент бюджету і фінансів, надалі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради та утворений Харківською міською радою.

1.2. Департамент є підзвітним та підконтрольним Харківській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Харківської міської ради та Харківському міському голові.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами чинного законодавства України, розпорядженнями Харківського міського голови, актами Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.

1.4. Юридичною адресою Департаменту є місцезнаходження його керівництва.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.2. Департамент має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

2.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

2.4. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.5. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджуються в установленому порядку.

2.6. Бухгалтерський облік та звітність, оплата видатків на утримання всіх структурних підрозділів Департаменту, облік кадрів у Департаменті здійснюється централізовано відповідними структурними підрозділами Департаменту.


3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є реалізація бюджетної політики та виконання рішень Харківської міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова згідно чинного законодавства України.

3.2. Основними завданнями Департаменту як місцевого фінансового органу є:

- забезпечення реалізації бюджетної політики на території м. Харкова;

- управління коштами бюджету міста Харкова, в тому числі складання та виконання бюджету міста;

- здійснення загальної організації та управління бюджетним процесом на території м. Харкова, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території м. Харкова;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

3.3. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, адміністраціями районів у місті, департаментами та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, а також з Харківською обласною державною адміністрацією, Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації, іншими органами місцевого самоврядування, органами державного фінансового контролю, органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та територіальними органами Державної казначейської служби.


4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Складає проект бюджету міста, організовує роботу та координує дії по виконанню бюджету міста, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету міста.

4.1.2. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.1.3. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

4.1.4. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету міста аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

4.1.5. Приймає рішення про включення бюджетних запитів до пропозиції проекту бюджету міста перед поданням його на розгляд Харківської міської ради.

4.1.6. Здійснює в установленому порядку загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4.1.7. Складає розпис бюджету міста, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису в межах річних бюджетних призначень, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки бюджету з іншими бюджетами.

4.1.8. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету міста встановленим бюджетним призначенням.

4.1.9. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету міста, а також штатних розписів головних розпорядників коштів бюджету міста.

4.1.10. Готує розпорядження про виділення коштів з бюджету міста Харкова для подання до органів Державної казначейської служби.

4.1.11. Розміщує тимчасово вільні кошти бюджету міста на депозитних рахунках в установах банків.

4.1.12. Здійснює видатки з бюджету міста відповідно до Бюджетного кодексу України, інших актів діючого законодавства та рішень Харківської міської ради.

4.1.13. Здійснює прогнозування показників бюджету міста Харкова по основних видах доходів і видатків на наступні бюджетні періоди відповідно до норм Бюджетного кодексу України.

4.1.14. Взаємодіє з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами Державної казначейської служби, фінансово-кредитними установами, іншими органами з питань виконання бюджету міста за доходами та ефективного витрачання бюджетних коштів.

4.1.15. За участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, в процесі виконання бюджету міста за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету міста.

4.1.16. Організовує підготовку в установленому порядку пропозицій щодо переліку місцевих податків і зборів, ставок та порядку їх справляння, а також встановлення ставок інших податків і зборів, розмір яких регулюється органами місцевого самоврядування.

4.1.17. Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.

4.1.18. Здійснює заходи по координації діяльності відповідних органів стягнення щодо виконання визначених для міста Харкова показників доходів бюджету.

4.1.19. Бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу міста.

4.1.20. Проводить моніторинг виконання бюджету міста Харкова по всіх джерелах надходжень та видатках.

4.1.21. Розглядає звітність про виконання бюджету міста, яка подається територіальними органами Державної казначейської служби.

4.1.22. Взаємодіє з органами Державної казначейської служби при складанні звіту про виконання бюджету міста.

4.1.23. Інформує міського голову про стан виконання бюджету міста за кожний звітний період, Харківську міську раду - за квартал та за рік, подає річний звіт про виконання бюджету міста для подальшого затвердження на сесії Харківської міської ради.

4.1.24. Готує та подає Харківській міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста для прийняття рішення про внесення змін до бюджету міста.

4.1.25. Проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету міста.

4.1.26. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста.

4.1.27. Розглядає питання, пов'язані з залученням коштів до цільових фондів, утворених Харківською міською радою, та з витрачанням цих коштів.

4.1.28. Здійснює організаційно-правові дії щодо здійснення в будь-якій формі запозичень до бюджету міста, щодо надання Харківською міською радою гарантій, здійснює управління боргом міста Харкова, а також інші пов'язані з цим дії та операції.

4.1.29. Здійснює витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу відповідно до кредитних договорів, а також нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов'язання територіальної громади міста Харкова.

4.1.30. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури Харківської міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання Харківської міської ради та її виконавчих органів.

4.1.31. Забезпечує захист фінансових інтересів міста та здійснює в межах своєї компетенції та наданих повноважень контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

4.1.32. Організовує підготовку в установленому порядку пропозицій до органів влади щодо вдосконалення діючого законодавства.

4.1.33. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що входять до компетенції Департаменту, проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, які стосуються бюджетних питань.

4.1.34. Відпрацьовує питання взаємодії з органами Державної казначейської служби, готує запити щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з казначейським обслуговуванням виконання місцевих бюджетів.

4.1.35. Отримує позики в органах Державної казначейської служби, укладає від імені Харківської міської ради відповідні договори.

4.1.36. Здійснює обмін досвідом і інформацією з іншими містами України з питань складання і виконання бюджету міста Харкова.

4.1.37. Взаємодіє з засобами масової інформації, прес-службою Харківської міської ради, здійснює заходи по висвітленню основних показників щодо складання та виконання бюджету міста Харкова.

4.1.38. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Департаменту.

4.1.39. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

4.1.40. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на Департамент завдань.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету міста та звітування про його виконання.

4.2.2. Одержувати від органів Державної казначейської служби звітність про виконання бюджету міста Харкова;

4.2.3. Одержувати від органів, що контролюють справляння надходжень бюджету міста, місячні звіти про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, інформацію про податкову заборгованість, про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризовано'! та списаної податкової заборгованості і суми відстрочених та розстрочених платежів.

4.2.4. Здійснювати правочини з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова, за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

4.2.5. Здійснювати в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисі, в розрізі економічної та функціональної класифікації видатків бюджету.

4.2.6. Отримувати позики у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста, та позики в органах Державної казначейської служби. Зазначені права можуть надаватися управлінням, що входять до складу Департаменту, шляхом затвердження цього у положеннях про відповідні управління.

4.2.7. Застосовувати в межах своєї компетенції заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.

4.2.8. Залучати фахівців інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.9. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.2.10. Здійснювати в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства України інші дії та заходи.


5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. До Департаменту входять:

5.1.1. Апарат Департаменту;

5.1.2. Управління забезпечення діяльності та контролю за виконанням документів;

5.1.3. Управлі