Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2016 рік

Номер
/
Сесія
2/7
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
24.11.15
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

28


9.2. Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань

Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова

п/п

Зміст заходу

Виконавці

Очікуваний результат

Термін виконання

1

2

3

4

5

1. Реалізація економічного потенціалу міста

1.1. Розвиток підприємництва і ринкової інфраструктури

1.1.1.

Проводити роботу по реалізації заходів «Програми підтримки розвитку підприємництва
у м. Харкові на 2012-2017 роки».

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем.

Збільшення внеску малого та середнього підприємництва в економіку міста.

Позитивний вплив на вирішення проблем безробіття.

Насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

Створення конкурентного сере-довища серед підприємців.

Протягом року

1.1.2.

Пропаганда і популяризація підприємницької діяльності та вдосконалення системи консультативних послуг для підприємців.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Забезпечення оперативного інформування й електронного консультування суб'єктів малого підприємництва. Запровадження телефонної та он-лайн інформацій-но-консультаційної служби. Розміщення роз'яснень щодо нормативно-правового регулюван-ня підприємницької діяльності, діяльності контролюючих, наглядових та правоохоронних органів і порядку проведення ними перевірок.

Протягом року

1.1.3.

Розвиток взаємодії органів влади з підприємцями.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Забезпечення доступу суб'єктів господарювання до баз даних щодо ресурсів міста, тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг, проведення виставок, ярмарків, організація засідань Координацій-ної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоеконо-мічної діяльності та залучення інвестицій при міському голові тощо.

Вирішення актуальних питань з розвитку підприємництва у місті.

Протягом року

1.1.4.

Реалізація єдиної державної регуляторної політики

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Удосконалення відносин між органами місцевої влади та суб'єктами господарської діяльності.

Протягом року

1.1.5.

Забезпечувати проходження відпо-відної процедури прийняття норма-тивно-правових актів, обов'язкових заходів із відстеження результатив-ності (регуляторного впливу) прий-нятих регуляторних актів.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Реалізація державної регуляторної політики.

Удосконалення нормативно-правової бази.

Протягом року

1.2. Управління об'єктами комунальної власності

1.2.1.

Підвищувати ефективність поточно-го використання об'єктів комуналь-ної власності територіальної громади м. Харкова.

Департамент економіки та комунального майна

Поповнення доходної частини бюджету м. Харкова.

Протягом року

1.2.2.

Проводити роботу з виявлення без-хазяйних об'єктів (нежитлових приміщень, інженерних мереж, житлових будинків) із подальшим прийняттям їх до комунальної власності територіальної громади міста.

Департамент економіки та комунального майна

Збільшення комунальної власності територіальної громади м. Харкова, збереження об'єктів та їх подальша експлуатація.

Протягом року

1.2.3.

Брати участь у роботі щодо передачі відомчого житлового фонду, гуртожитків, об'єктів соціально-побутового призначення й інших об'єктів до комунальної власності міста.

Департамент економіки та комунального майна

Збільшення комунальної власності територіальної громади м. Харко-ва, поліпшення якості утримання об'єктів соціальної сфери.

Поповнення доходної частини бюджету міста Харкова.

Протягом року

1.2.4.

Здійснювати контроль за викори-станням майна територіальної гро-мади м. Харкова та попереджувати факти порушень його використання.

Департамент економіки та комунального майна

Підвищення ефективності використання комунального майна, поповнення доходної частини бюджету м. Харкова.

Протягом року

1.2.5.

Здійснювати заходи щодо управлін-ня комунальним майном за рахунок коштів бюджету м. Харкова:

Департамент економіки та комунального майна

Забезпечення належного управління комунальним майном територіальної громади міста.

Протягом року


 • здійснення страхування майна об'єктів комунальної власності інше; • здійснювати послуги з управління нерухомістю;
 • надавати послуги загальнодержавного характеру;
 • здійснювати інженерні послуги;
 • надавати послуги в галузі реклами;
 • надавати послуги з охорони, послуги пов’язані з безпекою інші;
 • здійснювати професійні, технічні, комерційні й інші послуги;
 • оплата судового збору.1.2.6.

Аналізувати розрахункові матеріали по встановленню тарифів на послуги, що підлягають державному регулюванню, які надають підприємства і організації усіх форм власності та готувати матеріали і проекти рішень на розгляд виконкому Харківської міської ради.

Департамент економіки та комунального майна

Недопущення необґрунтованого збільшення тарифів на послуги, що надаються підприємствами та організаціями усіх форм власності та встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Протягом року

1.2.7.

Контролювати додержання умов оплати праці керівників та працівників комунальних унітарних підприємств і організацій.

Виконавчі органи Харківської міської ради, яким підпорядковані комунальні унітарні підприємства;

заступник міського голови – керуючий справами виконкому міської ради

Відповідність умов оплати праці керівників та працівників підприємств чинному законодавству.


Протягом року

1.2.8.

Контролювати правильність складання фінансових планів та їх виконання комунальними унітарними підприємствами та організаціями.

Виконавчі органи Харківської міської ради, яким підпорядковані комунальні унітарні підприємства;

заступник міського голови – керуючий справами виконкому міської ради

Підвищення ефективності управління підприємствами та організаціями, поліпшення їх фінансового стану. Збільшення надходжень до бюджету міста Харкова.

Протягом року

1.2.9.

Надавати методичну допомогу підприємствам та організаціям усіх форм власності стосовно формування тарифів та комунальним унітарним підприємствам  щодо формування фінансових планів, фонду оплати праці, штатних розписів і підготовки звітності про результати фінансово-господарської діяльності.

Департамент економіки та комунального майна

Підвищення ефективності управління підприємствами та організаціями усіх форм власності і поліпшення їх фінансового стану. Взаємодія з підприємствами та організаціями усіх форм власності з питань формування тарифів.

Протягом року

1.3. Реформування земельних відносин

1.3.1.

Продовжити проведення робіт згідно з «Програмою подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки».

Департамент земельних відносин

Підвищення ефективності використання міських земель. Збільшення надходжень за користування земельними ресурсами до бюджету міста Харкова.

Протягом року

1.3.2.

Впровадження нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013 р.

Департамент земельних відносин

Збільшення надходжень за користування земельними ресурса-ми до бюджету міста Харкова.

Протягом року

1.4. Інвестиційна діяльність

1.4.1.

Проводити презентацію ділових
і інвестиційних можливостей міста та його підприємств і установ на міжнародних інвестиційних фору-мах, конференціях, виставках тощо.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Покращення інвестиційного іміджу м. Харкова, розширення його економічних зв'язків на загальноукраїнському та міжнародному рівнях.

Протягом року

1.4.2.

Сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу міста.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Презентація інвестиційних можли-востей міста на заходах міжнарод-ного рівня, розміщення інформації про інвестиційні можливості міста в економічних ЗМІ та мережі Інтернет.

Протягом року

1.5. Промисловість

1.5.1.

Здійснювати підтримку діяльності та сприяти подальшому розвитку промислових підприємств.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Позитивна динаміка розвитку промисловості, розширення економічних зв'язків та ринків збуту харківських підприємств.

Протягом року

1.5.2.

Сприяти формуванню та розвитку кластерів, налагоджуванню виробничих та коопераційних зв'язків між підприємствами міста.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Формування та створення умов для розвитку виробничих підпри-ємств, збільшення кількості нових робочих місць, зниження рівня безробіття.

Протягом року

1.6. Транспорт і зв'язок

1.6.1.

Продовжити удосконалення єдиної схеми експлуатації міського пасажирського транспорту.

Департамент інфраструктури

Удосконалення системи управлін-ня транспортними потоками, підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної спроможності вулично-дорожньої мережі міста, підвищення якості обслуговування пасажирів.

Протягом року

1.6.2.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова:Протягом року


- надати фінансову підтримку комунальним підприємствам «Жовтневе трамвайне депо», «Салтівське трамвайне депо»,
«Тролейбусне депо №2», «Тролейбусне депо №3», 
«Міськелектротранссервіс»;

Департамент інфраструктури

Забезпечення сталої роботи комунальних підприємств та підвищення її ефективності.


- здійснювати реконструкцію трамвайних переїздів, колій, тягових підстанцій, контактної та кабельної мережі, капітальний ремонт трамвайних вагонів тощо;

Департамент інфраструктури;

комунальні підприємства міськ-електротранспорту.

Підвищення безпеки пасажирських перевезень та якості обслуговування пасажирів.- здійснювати утримання інфраструктури міського наземного електротранспорту;

Департамент інфраструктури;

КП «Міськелектро-транссервіс».

Підвищення безпеки пасажирських перевезень та якості обслуговування пасажирів.- здійснювати утримання та
ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом.

Департамент інфраструктури;

КП «Харків-Сигнал»

Забезпечення регулярності руху міського транспорту та безпеки пасажироперевезень.


1.6.3.

Здійснювати утримання, проведення капітального та поточного ремонту і реконструкції дорожнього покриття та штучних інженерних споруд, придбання дорожньої спецтехніки, поповнення статутних фондів комунальних унітарних підприємств; утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження.

Департамент будівництва та шляхового господарства;

КП «Шляхрембуд»; КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Утримання вулично-дорожньої мережі й інженерних споруд міста на відповідному рівні. Забезпечення регулярності руху міського транспорту та безпеки пасажироперевезень.

Протягом року

1.6.4.

Виконання функцій замовника з будівництва та реконструкції метрополітену та інших підземних та наземних споруд.

Департамент будівництва та шляхового господарства;

КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену»

Будівництво станцій метрополі-тену, покращення транспортного обслуговування пасажирів.

Протягом року

1.6.5.

Проводити модернізацію та розвиток мережі телефонного зв'язку.

Департамент інфраструктури.

Підвищення якості обслуговування, надання нових послуг електрозв'язку.

Протягом року

1.7. Споживчий ринок товарів та послуг

1.7.1.

Продовжити роботу сумісно з керівниками ринків і торговельних майданчиків щодо їх розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази, подальшого їх перетворення в торгово-сервісні комплекси.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів, поліпшення культури обслуговування. Надання якісних послуг споживачам, продавцям.

Протягом року

1.7.2.

Продовжити діяльність щодо підтримки вітчизняного товаровиробника:

Департамент підприємництва та споживчого ринку


Протягом року

надання допомоги в розповсюдженні інформації про конкуренто-спроможні товари харківських товаровиробників;

Насичення споживчого ринку товарами українських, у т.ч. харківських, товаровиробників.

- проведення тематичних виставок, ярмарків продукції;

Збільшення роздрібного товарообігу та розширення кількості послуг, що надаються населенню. Підтримка місцевого товаровиробника.

- надання інформаційно-методичної допомоги міні-підприємствам із виробництва харчової продукції.

Збільшення кількості міні-підприємств, що виробляють якісну харчову продукцію. Підтримка малого підприємництва.

1.7.3.

Забезпечувати зростання професійного потенціалу робітників сфери торгівлі та сфери послуг шляхом:

- проведення конкурсів;

- організації майстер-класів.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Поліпшення якості послуг, культури обслуговування населення, якості харчування.

Зростання професійної майстерності робітників сфери ресторанного господарства та побуту.

Протягом року

1.7.4.

Посилити контроль за дотриманням підприємствами усіх форм власності вимог Закону України "Про захист прав споживачів", інших нормативних актів.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Запобігання порушенням правил
і норм чинного законодавства у сфері торгівлі, ресторанного госпо-
дарства та побутового обслуговування, поліпшення культури обслугову-вання населення, якості послуг.

Протягом року

1.7.5.

Проводити роботу щодо забезпечення ведення та коригування загального обліку та бази (реєстру) суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно-виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом
і переробкою харчової продукції.

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Впорядкування діяльності об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, створення належних умов щодо здійснення купівлі-продажу товарів, поліпшення якості обслуговування населення.

Протягом року

2. Соціальна сфера

2.1. Зайнятість населення та ринок праці

2.1.1.

Створити умови для посилення державного регулювання ринку праці.

Департамент праці та соціальної політики;

районні адміністрації ХМР

Ефективне використання трудових ресурсів.

Посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Посилення й удосконалення форм співпраці з роботодавцями.

Сприяти поверненню безробітних до продуктивної зайнятості, збереження мотивації до праці шляхом залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Протягом року

2.1.2.

Сприяти створенню нових робочих місць, розвитку підприємництва
та самозайнятості населення.

Департамент праці та соціальної політики; Департамент підприємництва та споживчого ринку

Забезпечення розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.

Сприяння збереженню та модернізації існуючих робочих місць.

Сприяння розвитку підприємницьких ініціатив у безробітних, розвитку підприємництва.

Сприяння створенню нових робо-чих місць шляхом започаткування безробітними власної справи.

Протягом року

2.1.3.

Проводити профорієнтацію молоді, сприяти професійній мобільності робочої сили, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів.

Департамент праці та соціальної політики

Підвищення рівня мотивації зайнятості та конкурентоспроможності робочої сили, профорієнтація молоді та перекваліфікація кадрів.

Сприяння удосконаленню системи перенавчання та перекваліфікації кадрів з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.

Протягом року

2.1.4.

Сприяти зайнятості громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці і мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.

Департамент праці та соціальної політики;

громадські організації інвалідів

Сприяння наданню профорієнта-ційних послуг, професійній підго-товці, підвищенню кваліфікації соціально незахищених верств населення й інвалідів для адаптації їх до умов сучасного ринку праці та підвищення їх конкуренто-спроможності.

Сприяння розширенню сфери прикладання праці військовослуж-бовців, звільнених з військової служби, та демобілізованих учасників антитерористичної операції шляхом працевлаштуван-ня, професійного навчання, залу-чення до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Протягом року

2.2. Соціальне забезпечення

2.2.1.

Здійснити реалізацію заходів відпо-відно до міської Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2016 роки.

Департамент праці та соціальної політики

Забезпечення соціальних гарантій підтримки незахищених верств населення м. Харкова.

Протягом року

2.2.2.

Оперативно впроваджувати зміни, які вносяться до механізму надання субсидій і виплат усіх видів допомоги, систематично проводити роз'яснювальну роботу серед населення.

Департамент праці та соціальної політики

Забезпечення соціальних гарантій підтримки незахищених верств населення м. Харкова.

Протягом року

Соціально-правовий захист неповнолітніх дітей

2.2.3.

Продовжити роботу щодо реалізації права дитини на виховання в сімей-ному оточенні шляхом створення нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, влашту-вання до них дітей відповідних категорій та збільшення кількості прийомних дітей в існуючих прийомних сім'ях.

Департамент праці та соціальної політики


Збільшення кількості дітей, влаштованих до сімейних форм виховання (опіка, піклування, уси-новлення, прийомні сім'ї, ДБСТ) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

2.2.4.

Удосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з питань профілактики правопору-шень та соціального сирітства, здійснення контролю за умовами утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Департамент праці та соціальної політики


Упровадження нових форм та методів, спрямованих на раннє виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, профілактику правопорушень та соціального сирітства.

Забезпечення належного утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сім'ях опікунів, піклувальників.

Протягом року

2.2.5.

Проведення інформаційно-просвіт-ницької роботи з питань сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання; дітей, які залишились без батьківської підтримки; профілак-тики соціального сирітства шляхом участі в батьківських зборах; прове-денні консультацій в навчально-виховних закладах міста; розпов-сюдження акцидентної продукції, інформування населення через ЗМІ та організації діяльності сайту Управління служб у справах дітей.

Департамент праці та соціальної політики


Реалізація права дітей на виховання в сім'ї.

Протягом року

2.2.6.

Забезпечення подальшої системної роботи "Клубу прийомних батьків".

Департамент праці та соціальної політики


Створення умов для спілкування, обміну позитивним досвідом та вирішення нагальних проблем, які виникають під час виховання дітей у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у сім'ях опікунів/піклувальників.

Протягом року

2.2.7.

Здійснення контролю за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, житлових прав та інтересів дітей, забезпечених державою.

Департамент праці та соціальної політики


Здійснення заходів щодо захисту житлових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які мають батьків, але потребують захисту держави.

Проведення аналізу, системного моніторингу та контролю за житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

2.2.8.

Забезпечення діяльності КЗ соціального захисту для дітей "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" міста Харкова".

Департамент праці та соціальної політики


Вирішення питань щодо надання екстреної допомоги дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. Надання їм комплексу реабілітаційних послуг.

Отримання вихованцями закладу професійних навичок.

Надання методичної допомоги кандидатам, які мають намір усиновити дитину або взяти під опіку/піклування, створити прийомну сім'ю/дитячий будинок сімейного типу.

Протягом року

2.3. Житлово-комунальне господарство

Житлове господарство

2.3.1.

Збільшення обсягів капітального ремонту і заміни конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків за рахунок бюджетних асигнувань.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Поліпшення технічного стану житлового фонду.

Протягом року

2.3.2.

Здійснювати заміну і ремонт вбудованих бойлерів та інших приладів гарячого водопостачання в житлових будинках.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Поліпшення технічного стану житлового фонду.

Протягом року

2.3.3.

Здійснювати приймання-передачу до комунальної власності відомчого житлового фонду (у т.ч. колишніх відомчих гуртожитків, переведених до житлового фонду).

Департамент житлового господарства

Поліпшення технічного стану житлового фонду.

Протягом року

2.3.4.

Здійснювати реалізацію заходів "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2016 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Залучення двірників у комунальні підприємства для поліпшення якості обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій.

Протягом року

2.3.5.

Впроваджувати ресурсо- й енергозберігаючі технології в житловому фонді.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Економія споживання енергоресурсів.

Протягом року

2.3.6.

Проводити реструктуризацію заборгованості населення за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги.

Департамент житлового господарства

Зменшення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, стабілізація фінансового стану підприємств галузі.

Протягом року

2.3.7.

Здійснювати організаційне, методологічне та фінансове сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Передбачити в міському бюджеті м. Харкова кошти на ці цілі.

Департамент житлового господарства;Департамент бюджету
і фінансів

Впровадження альтернативних форм обслуговування житла.

Протягом року

2.3.8.

Реалізовувати заходи "Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперати-вів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2015-2019 рр.".

Передбачити в міському бюджеті м. Харкова кошти на ці цілі.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів

Підвищення ефективності та надійності функціонування ЖБК, ЖК та ОСББ.

Протягом року

2.3.9.

Висвітлювати в засобах масової інформації процеси реформування, які відбуваються в житловому господарстві м. Харкова.

Передбачити в міському бюджеті м. Харкова кошти на ці цілі.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів

Інформування широких верств населення щодо процесів реформування житлового господарства міста, тощо.

Протягом року

2.3.10.

Здійснювати ефективне управління житловим фондом, створювати відповідні управлінські структури.

Департамент житлового господарства

Удосконалення структури управління житловим фондом.

Протягом року

2.3.11.

Здійснювати реалізацію "Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання умов їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.".

Передбачити в міському бюджеті м. Харкова кошти на ці цілі.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів

Регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова.

Протягом року

2.3.12.

Здійснювати реалізацію "Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2017 рр.".

Передбачити в міському бюджеті м. Харкова кошти на ці цілі.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання і впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, знешкодження та складування побутових, сільсько-господарських і промислових відходів виробництва.

Протягом року

2.3.13.

Здійснювати реалізацію "Програми підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2012-2016 роки" і державної політики по енергозбереженню та підвищенню енергоефективності у житловому господарстві м. Харкова.

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Забезпечення значного скорочення споживання енергоресурсів у житловому фонді м. Харкова.

Протягом року

2.3.14.

Здійснювати реалізацію "Програми передачі гуртожитків до комуналь-ної власності територіальної громади м. Харкова та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2012-2015 роки" (планується продовження).

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету і фінансів

Приймання гуртожитків до комунальної власності територіальної громади міста для забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців гуртожитків.

Протягом року

Комунальне господарство

Енергозабезпечення

2.3.15.

Надання підприємствами якісних та нормативних  послуг
з енергозабезпечення.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківводоканал»

Поліпшення роботи підприємств, що споживають послуги, підви-щення рівня життєзабезпечення мешканців міста.

Постійно

2.3.16.

Здійснювати впровадження заходів із ресурсо-, енергозбереження.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківводоканал»

Зменшення експлуатаційних витрат підприємств, поліпшення якості послуг із водо- та тепло-постачання.

Протягом року

2.3.17.

Впровадження нових методів технічного обслуговування систем водозабезпечення, водовідведення, теплозабезпечення та гарячого водозабезпечення, які розташовані
в житлових будинках.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківводоканал»

Поліпшення якості комунальних послуг, що надаються мешканцям міста.

Протягом року

2.3.18.

Здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, санацію, заміну та технічне переоснащення інженерних мереж і систем енергозабезпечення споживачів.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності мереж і систем енергозабезпечення та зниження втрат при транспортуванні.

Протягом року

2.3.19.

Здійснювати відновлення асфальтобетонного покриття проїжджих частин, тротуарів та зелених зон після ліквідації пошкоджень на інженерних мережах.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківводоканал»

Підтримка належного рівня благоустрою міста.

Протягом року
Теплопостачання

2.3.20.

Продовжити ліквідацію малоефективних котелень та підключення споживачів до централізованого теплопостачання.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»

Раціональне використання палив-но-енергетичних ресурсів, підви-щення ефективності та надійності теплопостачання споживачів житлово-соціальної сфери, зниження потенційної небезпеки.

Протягом року

2.3.21.

Здійснювати реконструкцію котельних із заміною котлів.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»

Підвищення надійності теплогенеруючого устаткування, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Протягом року

2.3.22.

Проводити технічне переоснащення центральних теплових пунктів
із заміною теплообмінного обладнання.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківські теплові мережі»

Підвищення надійності теплоге-неруючого устаткування, раці-ональне використання паливно-енергетичних ресурсів.

Протягом року

Водопостачання

2.3.23.

Здійснювати реалізацію заходів, визначених постановою КМУ від 26.09.2007  1168 «Про забезпе-чення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області», в обсягах фінансування, передбачених постановою.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності й ефективності функціонування систем водопостачання.

Протягом року

2.3.24.

Здійснювати охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання, вжити заходи для підвищення контролю якості води.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності й ефективності функціонування систем водопостачання.

Протягом року

2.3.25.

Виконати будівництво та реконструкцію водорозбірних та очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності й ефективності функціонування систем водопостачання.

Протягом року

2.3.26.

Здійснювати реконструкцію діючого енергогосподарства на спорудах водопостачання м. Харкова, КВ «Дніпро» та КВ «Донець».

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності й ефективності функціонування систем водопостачання.

Протягом року

2.3.27.

Розробити нормативи питного водопостачання в м. Харкові.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Встановлення необхідних обсягів постачання питної води, плануван-ня господарської діяльності під-приємства питного водопостачання.

Протягом року

2.3.28

Розробка «Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова».

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Перспективний розвиток систем водопостачання та водовідведення м.Харкова.

Протягом року

Водовідведення

2.3.29.

Завершення будівництва головного дублюючого колекторного тунелю
в м. Харкові. Розробка проектно-кошторисної документації на II етап його будівництва.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Збільшення надійності експлуата-ції колекторів глибокого заляган-ня, надання змоги огляду та ремон-ту окремих дільниць, отримання можливості направляти стічні води в обхід можливих аварійних дільниць.

Протягом року

2.3.30.

Здійснювати будівництво локальних автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій
та оповіщення населення
при можливих аваріях на об'єктах КП
 «Харківводоканал».

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Підвищення надійності роботи системи водовідведення в місті, запобігання виникнення надзви-чайних ситуацій на небезпечних об'єктах.

Протягом року

2.3.31.

Здійснити капітальний ремонт
та оновлення електротехнічного
і механічного устаткування систем водовідведення.

Департамент комунального господарства;

КП «Харківводоканал»

Забезпечення безаварійного функціонування системи водовідведення м. Харкова.

Протягом року

Благоустрій

Зелене господарство

2.3.32.

Здійснювати поточний і капітальний ремонти (включаючи розробку проектної документації) та поточне утримання об'єктів зеленого господарства.


Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Поліпшення естетичного вигляду об'єктів зеленого господарства
та створення належних умов
для відпочинку мешканців міста.

Протягом року

2.3.33.

Виконати технічну інвентаризацію та паспортизацію безхазяйних об'єктів зеленого господарства та об'єктів, які передані в господарське відання СКП «Харківзеленбуд».

Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Упорядкування балансової належності об'єктів зеленого господарства, поліпшення якості їх утримання.

Протягом року

2.3.34.

Здійснювати заміну аварійних, сухо-стійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі; по-садку нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом із грудкою землі. Виконання відповідної міської програми.

Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Запобігання виникненню неперед-бачених ситуацій, які можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей, цілісності споруд, майна тощо; поліпшення екологіч-ного стану міста. Виконання відповідної міської програми.

Протягом року

2.3.35.

Виконати капітальний ремонт тепличного комплексу дільниці
з вирощування квіткової продукції СКП «Харківзеленбуд».

Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Забезпечення об'єктів зеленого господарства міста необхідною кількістю квіткової продукції власного виробництва.

Протягом року

Міські фонтани

2.3.36.

Здійснювати утримання, поточний та капітальний ремонти міських фонтанів.


Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Створення належних естетичних умов для відпочинку мешканців міста.


Протягом року

2.3.37.

Здійснювати придбання та ремонт насосів для міських фонтанів.

Департамент комунального господарства;

СКП «Харківзеленбуд»

Забезпечення надійності роботи міських фонтанів.

Протягом року

Міські кладовища

2.3.38.

Здійснювати поточний і капітальний ремонти й утримання об'єктів міських кладовищ та Меморіального комплексу жертвам репресій
у 6
 кварталі Лісопаркової зони.

Департамент комунального господарства;

КП «Ритуал»;

СКП «Заповіт»;

Належне утримання місць поховань, дотримання санітарно-епідеміологічних норм та правил на ритуальних об'єктах.

Протягом року

2.3.39.

Здійснювати поховання самотніх
та незапитаних із моргу померлих громадян.

Департамент комунального господарства;

КП «Ритуал»

Дотримання вимог ст. 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Протягом року

2.3.40.

Здійснювати охорону міських кладовищ.


Департамент комунального господарства;

КП «Ритуал»;

Дотримання вимог ст. 31 Закону України «Про поховання та похо-ронну справу», недопущення осквернення місць поховань, крадіжки елементів ритуальних об'єктів.

Протягом року

2.3.41.

Продовжити роботи з будівництва міського кладовища
по просп. Гагаріна.


Департамент комунального господарства;

КП «Ритуал»

Розширення площ для поховання померлих.

Протягом року

2.3.42.

Здійснювати капітальний ремонт воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Другій світовій війні, благоустрій прилеглих територій.

Виконання відповідної міської програми.

Департамент комунального господарства;

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Збереження місць поховання і пам'ятників, що увічнюють Перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Протягом року

Зовнішнє освітлення

2.3.43.

Здійснювати утримання, технічне обслуговування, поточний
і капітальний ремонти мереж зовнішнього освітлення міста
.

Департамент комунального господарства;

КП «Міськсвітло»

Поліпшення стану мереж зовніш-нього освітлення міста, створення сприятливих умов для переміщен-ня в темний час доби та відпочин-ку громадян.

Протягом року

2.3.44.

Здійснювати реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста.


Департамент комунального господарства;

КП «Міськсвітло»

Збільшення рівня освітленості міста.

Протягом року

2.3.45.

Впроваджувати енергозберігаючі технології, у т.ч. шляхом встанов-лення світильників з енергоеконо-мічними лампами.

Департамент комунального господарства;

КП «Міськсвітло»

Зменшення витрат електроенергії на зовнішнє освітлення та забезпе-чення гнучкої системи розрахунків за її споживання.

Протягом року

Санітарне очищення

2.3.46.

Здійснювати вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону захоронення твердих побутових відходів.

Департамент комунального господарства;

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

Поліпшення екологічної ситуації, запобігання попаданню фільтра-ційних стоків із закритого Дерга-чівського полігону ТПВ до джерел водопостачання.

Протягом року

2.3.47.

Здійснювати моніторинг підземної гідросфери в районі закритого Дергачівського полігону захоронення твердих побутових відходів.

Департамент комунального господарства;

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами»

Поліпшення екологічної ситуації, дотримання норм діючого природоохоронного законодавства.

Протягом року

2.3.48.

Організація робіт із приведення
до належного стану території міста у весняний період 2016 року.

Виконавчі органи ХМР, яким підпорядковані унітарні комунальні підприємства;

Адміністрації районів міської ради;

Підприємства, організації, установи всіх форм власності

Покращення екологічної ситуації і благоустрій міста.

Протягом року

Інші

2.3.49.

Придбання обладнання, спецмашин і механізмів, засобів малої механізації для утримання та ремонту об'єктів благоустрою
(у т.ч. природно-заповідного фон-ду) та інженерної інфраструктури.

Департамент комунального господарства;

унітарні комунальні підприємства функціонально підпорядковані департаменту;

Покращення якості обслугову-вання об’єктів благоустрою й інженерної інфраструктури міста, оновлення автопарку комунальних підприємств.

Протягом року

2.3.50.

Здійснювати утримання та ремонт об'єктів соціальної інфраструктури, які на праві господарського відання належать комунальним підприємствам (баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів тощо).

Департамент комунального господарства;

унітарні комунальні підприємства функціонально підпорядковані департаменту;

Поліпшення соціально-побутових умов працівників підприємств, забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Протягом року

2.3.51.

Виготовлення технічної документації на право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти благоустрою.

Департамент комунального господарства;

унітарні комунальні підприємства функціонально підпорядковані департаменту;

Упорядкування питань землекористування в комунальних підприємствах, які утримують об'єкти благоустрою.

Протягом року

2.4. Містобудування

2.4.1.

Внесення змін до плану зонування території міста Харкова.

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Вдосконалення порядку регулювання використання
та забудови території міста.

Протягом року

2.4.2.

Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Обґрунтування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.


2.4.3.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова розробити детальні плани території:

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Розроблення містобудівної документації для подальшого освоєння територій та ведення містобудівної діяльності.

Протягом року


- району «Горизонт»;
- району «Рогань» – Совхоз «Декоративні культури»;
- району обмеженого «пробивкою» вул. Світла – окружною дорогою – «пробивкою» Салтівське шосе – межею існуючого житлового масиву – «пробивкою» вул. Тимурівців – вул. Блюхера;
- району обмеженого «пробивкою» вул. Немишлянська – окружною дорогою – просп. Московським – селищем БМП-166 – вул. Плиткова – «пробивкою» вул. Плиткова – межею садового товариства «Ювілейний»;
- району Південні П'ятихатки під садибну житлову забудову. Житлова політика

2.4.4.

Реалізація "Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки".

Департамент економіки та комунального майна;

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів;

Департамент містобудування, архітектури
та генерального плану

Поліпшення стану забезпечення мешканців міста житлом, створення умов щодо доступності будівництва чи придбання житла харків'янами, які потребують поліпшення житлових умов.


Протягом року

2.4.5.

Реалізація "Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки".

Департамент економіки та комунального майна;

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів;

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Поліпшення житлових умов молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов.


Протягом року

2.4.6.

Реалізація "Цільової соціально-економічної програми забезпечення житлом працівників комунальних підприємств м. Харкова на 2014-2017 роки".

Департамент економіки та комунального майна;

Департамент житлового господарства;

Департамент бюджету
і фінансів;

Департамент містобудування, архітектури
та генерального плану;

Департамент комунального господарства;

Департамент інфраструктури;

Департамент будівництва
та шляхового господарства;

Комунальні підприємства м. Харкова

Поліпшення житлових умов працівників комунальних підприємств міста, які потребують поліпшення житлових умов.


Протягом року

2.4.7.

Залучення інвесторів до реконструкції застарілого, малоцінного та малоповерхового житлового фонду. Розробка Програми ліквідації ветхого житлового фонду м. Харкова.

Департамент економіки та комунального майна

Поліпшення житлових умов харків'ян, які мешкають у ветхому, малоцінному житловому фонді.

Протягом року

2.4.8.

Сприяння скороченню кількості незавершених будівництвом об'єктів житла з високим ступенем будівельної готовності.


Департамент економіки та комунального майна;

Департамент містобудування, архітектури
та генерального плану

Додаткові обсяги введення житла, поліпшення житлових умов харків'ян.

Протягом року

3. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров'я

3.1.1.

Забезпечити виконання заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».

Департамент охорони здоров'я

Приведення якості діагностичної та лікувальної допомоги до сучасних стандартів за рахунок придбання сучасної медичної апаратури.

Забезпечення медикаментами окремих категорій хворих за життєвими показаннями.

Зниження рівня захворюваності та смертності новонароджених і перинатальних втрат.

Підвищення якості амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню м. Харкова.

Розвиток та удосконалення надання отоларингологічної допомоги.

Покращення санітарно-епідеміологічного стану комунальних установ охорони здоров'я.

Підвищення якості продукції для дитячого харчування та розширення асортименту готових продуктів дитячого харчування.

Своєчасне виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення профілактичних медичних оглядів та впровадження скринінгових програм раннього виявлення цукрового діабету.

Попередження ускладнень перебігу цукрового діабету.

Протягом року

3.1.2.

Виконання завдань Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

Департамент охорони здоров'я


Підвищення рівня профілактичної та діагностичної роботи комунальних установ охорони здоров'я первинної медико-санітарної ланки для своєчасного виявлення туберкульозу.

Протягом року

3.1.3.

Виконання завдань щодо профілактики злоякісних новоутворень.

Департамент охорони здоров'я

Вдосконалення проведення профі-лактичних медичних оглядів населення, диспансеризації та впровадження сучасних методів і технологій діагностики. Підвищення якості діагностики захворювань молочної залози за допомогою мамографічних та ультразвукових обстежень.

Протягом року

3.1.4.

Виконання заходів «Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» щодо профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Департамент охорони здоров'я


Своєчасне виявлення серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань шляхом проведення профілактичних медичних оглядів.

Зниження рівня захворюваності та смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

Попередження ускладнень перебігу серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

Протягом року

3.1.5.

Розвиток інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я м. Харкова.

Департамент охорони здоров'я


Впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність комунальних закладів охорони здоров'я. Здійснення заходів щодо розробки та впровадження організаційного, методологічного, програмного і технічного інформаційного забезпечення.

Протягом року

3.2. Освіта

3.2.1.

Здійснювати діяльність щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Харкова за рахунок коштів бюджету міста.

Департамент освіти

Подальший розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок проведення капремонтів, придбання меблів, обладнання до харчоблоків закладів освіти, прального обладнання для дошкільних навчальних закладів, оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів (засобів навчання та навчального обладнання), м'якого інвентаря в дошкільних навчальних закладах, спортивного обладнання.

Протягом року

3.2.2.

Продовжити роботу з підтримки обдарованої молоді за рахунок коштів бюджету м. Харкова.

Департамент освіти

Подальший розвиток загальноміської системи виявлення та відбору обдарованої молоді, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості, стимулювання педагогічних працівників за особистий вклад у розвиток обдарованих учнів.

Протягом року

3.2.3.

Продовжити роботу щодо комп'ютеризації й інформатизації всіх закладів освіти за рахунок коштів бюджету м. Харкова.

Департамент освіти

Доступ учнів до інформаційних технологій; обладнання комп'ютер-них класів і доукомплектування існуючих; підтримка єдиного інформаційного простору закладів освіти.

Протягом року

3.2.4.

Створити умови для здобуття доступної й якісної дошкільної освіти; розвитку широкої мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів і форм власності; зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, а саме відновлення роботи:

- дошкільного навчального закладу № 108 у Київському районі м. Харкова;

- створення додаткових груп у дошкільних навчальних закладах, що відновили свою діяльність в останні 3 роки.

Департамент освіти

Відновлення роботи нефункціо-нуючих груп та закритих дошкільних навчальних закладів; підвищення якості навчально-виховного процесу, організації роботи дошкільних навчальних закладів щодо збереження і зміцнення психічного та фізичного здоров'я дітей дошкільного віку; покращення програмно-методич-ного забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів; створення нових робочих місць.

Протягом року

3.3. Культура

3.3.1.

Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста.

Департамент культури

Збереження та створення умов для розвитку культури.

Протягом року

3.3.2.

Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури міста.

Департамент культури

Приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність до нормативних вимог.

Протягом року

3.3.3.

Організація роботи з проведення державних і міських свят, інших культурних заходів.

Департамент культури

Масове залучення харків'ян до культурного життя міста, сприяння відродженню традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, зростанню культурного та мистецького потенціалу.

Протягом року

3.3.4.

Здійснення підтримки талановитої молоді та дітей, творчої інтелігенції міста, високопрофесійної творчої діяльності.

Департамент культури

Піднесення престижу м. Харкова на різноманітних міжнародних та всеукраїнських фестивалях і конкурсах, що проводяться в Україні та за її межами.

Протягом року

3.3.5.

Здійснення заходів щодо увічнення пам'яті видатних діячів та подій шляхом встановлення меморіальних дощок, найменування та переймену-вання міських урбанонімів.

Департамент культури

Увічнення в м. Харкові пам'яті видатних діячів, чиї життя та діяльність пов'язані з містом, а також значущих подій в житті Харкова.

Протягом року

3.4. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

3.4.1.

Проведення заходів із питань пра-цевлаштування молоді та розвитку підприємництва, розвитку студент-ського самоврядування, підтримки громадської активності молоді.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту


Формування активної життєвої позиції молодих людей. Зменшення кількості безробітної молоді.

Протягом року

3.4.2.

Проведення традиційних культурно-масових заходів для дітей та молоді: фестивалів, конкурсів, ігор КВК, інтелектуальних ігор, зльотів молодіжних об'єднань та волонтерів, виставок, інших заходів для активної молоді.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту;

Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді»

Підтримка обдарованої молоді, організація змістовного дозвілля, популяризація волонтерського та молодіжного руху.

Протягом року

3.4.3.

Регулярне проведення групових та масових заходів із пропаганди здорового способу життя та національно-патріотичного виховання молоді.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту


Розвиток духовності, моралі та національно-патріотичне виховання молоді. Зменшення рівня наркоманії, алкоголізму та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Протягом року

3.4.4.

Здійснення заходів із підготовки і проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту;

Комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді»

Забезпечення літнього відпочинку й оздоровлення дітей.

Протягом року

3.4.5.

Реалізація заходів з питань шлюбних відносин, виховання здорової дитини, попередження насильства в сім'ї.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

Привернення уваги громадськості до соціальної значущості родинних цінностей, зміцнення інституту сім'ї, як основоположної умови для процвітання й оздоровлення суспільства.

Підвищення якості, розширення кількості видів соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Протягом року

3.4.6.

Забезпечення роботи на громадських засадах кризового центру для проходження корекційних програм особами (за направленням органів внутрішніх справ), які вчинили насильство в сім'ї.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

Сприяння відновленню родинних цінностей, зміцненню інституту сім'ї.

Протягом року

3.4.7.

Реалізація заходів з протидії торгівлі людьми, впровадження гендерної рівності, дискримінації за ознакою статі тощо.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

Підвищення якості, розширення кількості видів соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді. Забезпечення рівності прав і можливостей жінок та чоловіків.

Протягом року

3.5. Фізична культура і спорт

3.5.1.

Підготувати та провести спортивно-масові заходи, згідно із затвердженим зведеним календарним планом спортивно-масових заходів м. Харкова на 2016 рік.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту;

Департамент освіти;

Департамент культури

Проведення на високому, якісному рівні спортивно-масових заходів. Активізація фізкультурно-масової та спортивної роботи серед усіх верств населення. Укріплення авторитету міста на державному та міжнародному рівнях як провідного спортивного центру.

Протягом року

3.5.2.

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, управління з питань фізичної культури та спорту

Збільшення частки залучених дітей і підлітків до занять спортивною роботою.

Протягом року

3.5.3.

Фінансова підтримка спорту вищих досягнень, провідних та перспективних спортсменів міста, проведення навчально-тренувальної роботи.

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, управління з питань фізичної культури та спорту

Підняття спортивного іміджу Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Протягом року

3.5.4.

Підтримка та розвиток матеріальної бази комунальних закладів спорту м. Харкова:

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, управління з питань фізичної культури та спорту

Створення належних умов для проведення змагань усіх рівнів та учбово-тренувального процесу.

Протягом року


- капітальний ремонт КЗ «МКДЮСШ» та стадіону «Факел»;
- капітальний ремонт КЗ «МСДЮСШОР водних видів спорту Яни Клочкової»;
- капітальний ремонт КЗ «МКДЮСШ №7»;
- капітальний ремонт КЗ КДЮСШ;
- капітальний ремонт покрівлі КП «Харківський Палац спорту»;
- капітальний ремонт КЗ «ХМСДЮСШОР зі стрільби з луку «Комунар».3.5.5.

Проведення капітального ремонту приміщень клубів за місцем проживання КПНЗ «ХМКЦК за місцем проживання».

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, управління з питань фізичної культури та спорту

Створення відповідних умов для змістовного дозвілля харків'ян за місцем проживання.

Протягом року


Забезпечення реконструкції 18 стадіонів на території загально-освітніх закладів м. Харкова та 60 діючих спортивних гімнастич-них майданчиків Street Work Out.


Сприяння залученню молоді до фізкультури та спорту, створення відповідних умов для змістовного дозвілля та здорового способу життя.

Протягом року


Створення міського Центру спорту інвалідів «Інваспорт».


Розвиток адаптивного спорту. Створення належних умов для занять спортом особам з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом року

3.6. Формування позитивного іміджу м. Харкова шляхом проведення спортивних іміджевих заходів міжнародного та всеукраїнського рівня

3.6.1.

Забезпечити реалізацію заходів Міської програми спортивних іміджевих проектів м. Харкова на 2013-2016 роки.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Проведення спортивних іміджевих заходів, формування і зміцнення позитивного іміджу Харкова як спортивного міста.

Протягом року

3.6.2.

Сприяти фінансуванню завдань і заходів Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки за рахунок джерел не заборонених чинним законодавством.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Забезпечити стале фінансування завдань і заходів програми.

Протягом року

3.6.3.

Проведення щорічного конкурсу перспективних розробок з організації проведення в Харкові іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова».

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Формування перспективних спортивних іміджевих проектів у м. Харкові.

Протягом року


3.6.4.

Реалізація маркетингової концепції Харкова як спортивного міста.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Складання іміджу міста, як міста сприятливого для проведення міжнародних та всеукраїнських спортивних заходів високого рівня.

Протягом року
3.6.5.

Проведення маркетингових досліджень щодо можливості проведення у Харкові перспективних спортивних іміджевих турнірів.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Формування перспективних спортивних іміджевих проектів у Харкові.

Протягом року


3.6.6.

Використання засобів масової інформації, як українських так і зарубіжних, та Інтернету для зміцнення авторитету м. Харкова на всеукраїнському і міжнародному рівнях як міста спорту.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Зміцнення авторитету та позитивного іміджу м. Харкова.

Протягом року

3.6.7.

Сприяння будівництву нових та реконструкції і оснащенню діючих спортивних споруд міста.

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу

Зміцнення матеріальної-технічної бази спортивних закладів міста для проведення спортивних іміджевих турнірів і заходів міжнародного та всеукраїнського рівня.

Протягом року

3.7. Реалізація іміджевої політики міста та розвиток туризму

3.7.1.

Зміцнення позитивного міжнародного іміджу м. Харкова

Департамент міжнародного співробітництва

Підвищення міжнародного автори-тету м. Харкова, а також рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал, зміцнення позитивного іміджу та подальший розвиток міжнародного співробіт-ництва в різноманітних сферах суспільного життя;

Головування у Асоціації асамблеї міст-володарів призу Європи, та проведення відповідною роботи.

Постійно

3.7.2.

Проводити виставково-ярмаркові заходи із залученням іноземних міст-партнерів.

Департамент міжнародного співробітництва

Підготовка та проведення Туристичного форуму «Харків: Партнерство в туризмі» за участі іноземних міст-партнерів.

Протягом року

3.7.3.

Брати участь у міжнародних виставково-ярмакових заходах.

Департамент міжнародного співробітництва

Участь м. Харкова в:

- туристичній виставці «Регіонтур» у м. Брно, Чеська Республіка (січень);

- Міжнародній туристичній виставці ITB Berlin 2016, м Берлін, Німеччина (березень);

- Міжнародній виставці «Тур Салон», м. Познань, Польща (жовтень).

Протягом року

3.7.4.

Сприяння розвитку в м. Харкові туристичної інфраструктури відповідно до сучасних національних та міжнародних практик та тенденцій.

Департамент міжнародного співробітництва

Розвиток туристичної інфраструк-тури, що відповідає статусу м. Харкова та міжнародним стандартам.

Співпраця з власниками закладів туристичної інфраструктури міста, надання організаційної, методоло-гічної та інформаційної підтримки з питань туризму та сфери гостинності.

Подальша робота в рамках Туристичної ради.

Протягом року

3.7.5.

Сприяння створенню нових та оновленню існуючих туристичних маршрутів.

Департамент міжнародного співробітництва

Розробка нових маршрутів містом із залученням відповідних спеціалістів підприємств, установ, організацій та вищих учбових закладів міста Харкова.

Протягом року

3.7.6.

Сприяння створенню туристичної рекламної продукції про м. Харків, у т.ч. основними європейськими мовами, а також оновленню туристичного веб-ресурсу.

Департамент міжнародного співробітництва

Забезпечення міжнародних захо-дів, учасником або організатором яких є ХМР, відповідною інформа-ційною та сувенірною продукцією іміджевого та презентаційного характеру.

Актуалізація та постійне оновлен-ня інформаційно-презентаційного туристичного веб-ресурсу.

Протягом року

3.7.7.

Сприяння підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації спеціалістів сфери туризму із залученням іноземних фахівців.

Департамент міжнародного співробітництва

Реалізація проектів підготовки висококваліфікованих спеціалістів з розвитку туризму, готельного та ресторанного бізнесу спільно з іноземними партнерами.

Проведення навчальних круглих столів з питань туризму за участі іноземних спеціалістів.

Протягом року

4. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

4.1.

Розширювати міжмуніципальне співробітництво шляхом встановлення нових партнерських зв’язків з іноземними містами.

Департамент міжнародного співробітництва

Робота з налагодження зв'язків з іноземними містами, започаткування та реалізація спільних проектів у різноманітних сферах суспільного життя.

Постійно

4.2.

Сприяти розвитку співробітництва з містами-побратимами, містами-партнерами, іншими іноземними містами в науковій, освітній, культурній, спортивній, медичній та соціальній сферах.

Департамент міжнародного співробітництва;

Організація і проведення спільних міжнародних заходів, таких як науково-практичні конференції, фестивалі-конкурси, спортивні змагання.

Вивчення і впровадження передового міжнародного досвіду у медичній, соціальній, енергетич-ній та економічній сферах.

Розвиток міжнародних контактів та співпраці між учнівською молоддю та молодіжними організаціями.

Протягом року

4.3.

Здійснювати обмін офіційними делегаціями з містами-побратимами, містами-партнерами, іншими іноземними містами.

Департамент міжнародного співробітництва

Зміцнення та інтенсифікація партнерських зв'язків, започатку-вання нових спільних проектів.

4.4.

Продовжувати розвиток співробітництва з іноземними дипломатичними представництвами та консульськими установами.

Департамент міжнародного співробітництва

Сприяння проведенню в Харкові економічних місій, організованих іноземними посольствами в Україні.

Організація спільних форумів, конференцій тощо.

Створення в м. Харкові зарубіжних інформаційно-ділових та культурних центрів.

Протягом року

4.5.

Продовжувати розвиток спів-робітництва з міжнародними організаціями:

- Міжнародною організацією «ЄВРОСІТІЗ», з оплатою щорічних членських внесків;

- Міжнародною асоціацією міст – володарів Призу;

- Міжнародною Асоціацією «Поріднені міста»;

- Асоціацією «Міжнародна Асамблея столиць і великих міст (МАМ)»;


Департамент міжнародного співробітництва;

ХМР

Участь у засіданні міст «ЄВРОСІТІЗ» та зустрічах робочих груп «ЄВРОСІТІЗ», членом яких є м. Харків:

- з питань європейської політики сусідства та розширення;

- іміджевої політики та привабливості міст.

Співробітництво в рамках Асоціа-ції міст-володарів Призу Європи.

Вивчення та впровадження передового досвіду країн СНД з питань місцевого самоврядування та міського управління через участь у міжнародних науково-практичних конференціях «Міжнародної Асамблеї столиць і великих міст».

Реалізація спільних проектів з обміну досвідом з містами-членами робочих груп із можли-вим залученням джерел фінансу-вання з європейських фондів.

Протягом року

4.6.

Сприяти реалізації проектів із залученням іноземних інвестицій


Департамент міжнародного співробітництва;

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Сприяння розробці спільних проектів, які спрямовані на формування в м. Харкові комфортної інвестиційної інфраструктури.

4.7.

Здійснювати аналіз статистичних показників зовнішньоекономічної діяльності в місті, визначати тенденції її розвитку

Департамент міжнародного співробітництва

Підготовка інформаційних мате-ріалів з аналізу зовнішньоеконо-мічної діяльності міста, а також співробітництва з іноземними містами у сфері зовнішньо-економічної діяльності.

4.8.

Сприяти участі ХМР, підприємств, установ та організацій м. Харкова у всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, семінарах, конференціях; організовувати в м. Харкові бізнес-зустрічі з іноземними партнерами, діловими колами тощо.

Департамент міжнародного співробітництва;

Департамент підприємництва та споживчого ринку;

підприємства міста

Участь харківських підприємців у різноманітних тематичних виставках.

Участь у підготовці та проведенні в м. Харкові міжнародних заходів економічної спрямованості (бізнес- форуми, бізнес-місії тощо), участь в аналогічних заходах за кордоном.

Протягом року

5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

Охорона навколишнього природного середовища

5.1.

Здійснювати заходи з охорони атмосферного повітря від викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами.

Підприємства міста,
які утворюють викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Поліпшення стану атмосферного повітря міста.

Протягом року

5.2.

Здійснювати заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Підприємства міста, які мають джерела забруднення водних об'єктів;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Поліпшення стану водних об'єктів міста.

Протягом року

5.3.

Здійснювати заходи зі зниження шуму та вібрацій.

Підприємства міста, які мають джерела шуму та вібрацій;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Зниження рівня шуму та вібрацій на території міста.

Протягом року

5.4.

Здійснювати заходи із благоустрою території проммайданчиків та санітарно-захисних зон підприємств.

Підприємства міста, які мають зелені насадження та об'єкти благоустрою на території проммай-данчиків та санітарно-захисних зон підприємств;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Покращення стану зелених насаджень на території міста.

Протягом року

5.5.

Проводити роботи із санітарного очищення, збирання, зберігання, утилізації та знешкодження промислових і побутових відходів підприємств.

Підприємства міста, які є суб'єктами сфери поводження з відходами;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Покращення екологічного стану ґрунтів.

Протягом року

5.6.

Здійснювати організаційно-технічні природоохоронні заходи.

Підприємства міста, які мають джерела забруднення навколишнього природного середовища;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Упорядкування природоохоронної діяльності підприємств, посилення контролю, покращення екологічного стану міста.

Протягом року

5.7.

Здійснювати заходи з покращення стану річок та прибережних водоохоронних смуг.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації»;

адміністрації районів ХМР;

Департамент будівництва та шляхового господарства;

Департамент комунального господарства

Покращення екологічного стану водних об'єктів міста.

Протягом року

5.8.

Здійснювати заходи з покращення стану природних джерел міста.

Балансоутримувачі джерел;

адміністрації районів ХМР;

Департамент комунального господарства

Покращення екологічного стану природних джерел міста.

Протягом року

5.9.

Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна».

Підприємства, установи, організації усіх форм власності;

адміністрації районів ХМР;

структурні підрозділи виконавчих органів ХМР

Покращення екологічного стану і благоустрою міста.

I півріччя

5.10.

Реалізація заходів «Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2017 рр.».

Департамент комунального господарства

Покращення екологічного стану міста.

Протягом року

5.11.

Здійснювати заходи з покращення стану водних об'єктів
та гідроспоруд міста,
у т.ч. придбання спецтехніки для виконання зазначених робіт.

Департамент будівництва та шляхового господарства;

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації»

Покращення екологічного стану водних об'єктів міста.

Протягом року

Техногенна безпека

5.12.

Координувати діяльність виконавчих органів міської ради з питань забезпечення техногенної безпеки об'єктів і території міста Харкова.

Міська комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

Департамент по взаємодії з правоохо-ронними органами та цивільного захисту;

ХМУ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою)

Зміцнення техногенної та пожежної безпеки в м. Харкові, удосконалення системи попередження надзвичайних ситуацій і пожеж, забезпечення безпеки та захисту населення, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

Протягом року

5.13.

Здійснювати заходи з покращення протипожежного стану об'єктів із масовим перебуванням людей.


Керівники об’єктів;

ХМУ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою); Департамент по взаємодії з правоохо-ронними органами та цивільного захисту

Підвищення захисту населення міста.

Протягом року

5.14.

Забезпечити здійснення керівниками об'єктів підвищеної небезпеки:

Керівники об’єктів підвищеної небезпеки;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл.(за згодою);

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.

Керівники об’єктів підвищеної небезпеки;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою)

Своєчасний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.- проведення обов'язкового страху-вання цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;

І квартал- обладнання системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Протягом року

5.15.

Провести організаційні заходи з утворення спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і забезпечити їх функціонування у відповідності до вимог нормативних актів. 

Виконавчі органи ХМР;

підприємства, установи та організації, на які покладаються функції спеціалізованих служб цивільного захисту

Підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації, зменшення людських та матеріальних втрат.

ІІ квартал

5.16.

Забезпечити накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту, сучасних приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки, забезпечення необхідними засобами формувань цивільного захисту:


Підвищення рівня оперативності збирання інформації щодо радіаційної та хімічної обстановки в районі надзвичайної ситуації.

Зниження шкідливого впливу небезпечних хімічних речовин при виникненні надзвичайних ситуацій.


Протягом року

- пунктів санітарної обробки людей та знезараження одягу на базі медичних закладів;


Керівники медичних закладів;

Департамент охорони здоров'я;

- позаштатної розрахунково-аналітичної групи міста для роботи на пунктах управління.

Департамент по взаємодії з правоохо-ронними органами та цивільного захисту

5.17.

Забезпечити стале функціонування пунктів для проведення спеціальної обробки обладнання, майна і транспортних засобів, спеціалізованих формувань зі знезаражування вулиць та шляхів.

КП «Харківводо-канал»;

КП «Харківські теплові мережі»;

КП «Харківський метрополітен»;

КП «Жовтневе трамвайне депо»;

КП «Салтівське трамвайне депо»;

КП «Тролейбусне депо № 2»;

КП «Тролейбусне депо № 3»;

КП «Шляхрембуд»;

Департамент комунального господарства;

Департамент інфраструктури;

Департамент будівництва та шляхового господарства

Зниження шкідливого впливу небезпечних хімічних речовин при виникненні надзвичайних ситуацій.

Протягом року

5.18.

Забезпечити підтримання у постійній готовності захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності до використання за призначенням.


Керівники підприємств – балансоутримувачів захисних споруд цивільного захисту;

виконавчі органи ХМР;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою)

Підвищення рівня готовності засобів колективного захисту населення міста до використання в умовах надзвичайних ситуацій.

Протягом року

5.19.

Провести заходи щодо удосконалення діяльності комунальної установи «Спеціалізована водно-рятувальна служба м. Харкова».

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба м. Харкова»

Підвищення рівня захисту населення на водних об’єктах міста.

Протягом року

5.20.

Забезпечити накопичення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Підвищення рівня захисту населення міста та недопущення значних матеріальних збитків.

Протягом року

5.21.

Проводити моніторинг технічного стану аварійно-небезпечних будівель, будівельних конструкцій, споруд та мереж.

Департамент житлового господарства;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою);

Департамент комунального господарства;

Департамент будівництва та шляхового господарства

Підвищення рівня захисту населення міста та недопущення значних матеріальних збитків.

Протягом року

5.22.

Забезпечити аварійно-рятувальне обслуговування прибудинкових територій, вулиць приватного сектору і територій міста, що не мають конкретного власника, в т.ч. здійснення заходів з дезактивації, дегазації та демеркуризації будівель, споруд, приміщень, проведення аналізу води, повітря, ґрунту на вміст хімічних речовин, відбору та транспортування у спеціалізовані лабораторії проб води, повітря, ґрунту

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Підвищення рівня захисту населення міста та недопущення значних матеріальних збитків.

Протягом року

5.23.

Удосконалювати навчально-матеріальну базу цивільного захисту установ, організацій, підприємств. Розвивати консультаційні пункти в житлово-експлуатаційних органах міста.

Виконавчі органи ХМР;

КП «Жилкомсервіс»

Підвищення рівня знань непрацюючого населення міста у сфері цивільного захисту.

Протягом року

5.24.

Розширювати взаємодію та співпрацю з усіма аварійно - рятувальними підрозділами, які діють на території м. Харкова.

Департамент по взаємодії з правоохо-ронними органами та цивільного захисту

Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій, відновлення життєдіяльності міста.

Протягом року

5.25.

Проводити навчання та тренування органів управління і сил цивільного захисту на підприємствах, організаціях міста та спеціалізо-ваних служб цивільного захисту.

Виконавчі органи ХМР;

керівники підприємств, організацій

Підвищення рівня захисту населення міста.


Протягом року

5.26.

Провести комплекс заходів по забезпеченню безпечної експлуатації об’єктів КП «Харківський метрополітен».

КП «Харківський метрополітен»;

Департамент інфраструктури

Підвищення рівня захисту населення міста.


Протягом року

5.27.

Проводити зустрічі, прес-конференції, брифінги керівного складу цивільного захисту міста з представниками ЗМІ стосовно захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Виконавчі органи ХМР;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою)

Інформування населення про законодавчі акти та заходи, які вживають органи місцевого самоврядування щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в м.  Харкові.

Протягом року

5.28.

Забезпечити розміщення наочної агітації та соціальної реклами з питань попередження надзвичайних ситуацій в місцях проживання, відпочинку та масового перебування населення.


Департамент житлового господарства;

Департамент інфраструктури;

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту;

ХМВ ГУ ДСНС України в Харківській обл. (за згодою)

Підвищення рівня знань населення міста у сфері цивільного захисту.

Протягом року

Охорона праці

5.29.

Здійснювати контроль за станом додержання законодавства про охорону праці на підприємствах різних форм власності з усуненням виявлених недоліків під час проведення обстежень.

Департамент праці
та соціальної політики

Удосконалення системи управління охороною праці та попередження травматизму на підприємствах, забезпечення соціального захисту працюючих.

Протягом року

5.30.

Здійснювати моніторинг та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

Департамент праці
та соціальної політики

Попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, забезпечення соціального захисту працюючих.

Протягом року

5.31.

Сприяти розвитку колективно-договірного регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками, виконанню колективних договорів, внесенню до них питань запобігання виробничому травматизму, профзахворюванням та соціального захисту працюючих.

Департамент праці
та соціальної політики

Забезпечення соціального захисту та покращення умов працюючих.

Протягом року

5.32.

Здійснювати контроль за проведенням атестації робочих місць за умовами праці, у першу чергу, із шкідливими та небезпечними умовами та моніторинг надання пільг і компенсацій за результатами атестації робочих місць.

Департамент праці
та соціальної політики

Приведення робочих місць у відповідність із вимогами нормативно-правових актів про охорону праці. Забезпечення соціального захисту працюючих.

Протягом року

5.33.

Сприяти своєчасному проведенню на підприємствах періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

Департамент праці
та соціальної політики

Створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємствах, попередження професійних захворювань.

Протягом року

5.34.

Сприяти своєчасному проведенню на підприємствах навчання з питань охорони праці, у т.ч. з урахуванням можливості використання коштів Фонду соціального страхування України.

Департамент праці
та соціальної політики

Забезпечення системи управління охороною праці, попередження виробничого травматизму та профзахворювань.

Протягом року

6. Захист прав і свобод громадян. Зміцнення законності та правопорядку

6.1. Захист прав і свобод громадян

6.1.1.

Брати участь у проведенні загальноміських заходів громадських організацій.

Відділ по роботі з об'єднаннями громадян ХМР

Налагодження взаємодії міської ради з громадськими організаціями.

Протягом року

6.1.2.

Брати участь у проведенні національно-культурними об'єднаннями днів національної культури та національних свят, проведенні фестивалю національних культур.

Відділ по роботі з об'єднаннями громадян ХМР

Налагодження взаємодії міської ради з національно-культурними об'єднаннями, збереження та розвиток національних культур у м. Харкові.

Протягом року

6.1.3.

Надавати організаційну й інформаційно-методичну допомогу об'єднанням громадян у здійсненні їх статутної діяльності.

Відділ по роботі з об'єднаннями громадян ХМР

Підвищення ролі громадських організацій у суспільстві, подальший розвиток демократії, забезпечення громадсько-політичної та міжна-ціональної стабільності в м. Харкові.

Протягом року

6.1.4.

Брати участь у заходах, що прово-дяться релігійними громадами; відвідувати релігійні громади.

Відділ по роботі з об'єднаннями громадян ХМР

Збереження злагоди в міжконфе-сійних відносинах у м. Харкові.

Протягом року

6.2. Зміцнення законності та правопорядку

Організаційні заходи

6.2.1.

Організувати проведення прес-конференцій, семінарів, круглих столів із питань профілактики і боротьби зі злочинністю, бездоглядності; попередження наркоманії, токсикоманії, алкоголізму серед дітей і підлітків.

Заслуховування інформації началь-ника структурного підрозділу правоохоронних органів м. Харкова про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста.

Департамент по взаємодії з право- охоронними органами та цивільного захисту;

Департамент у справах інформації та зв'язків з громадськістю;

Юридичний департамент;

структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова.

Забезпечення тісної взаємодії правоохоронних органів із громадськістю та населенням.

Формування громадської думки, спрямованої на створення нетерпимого відношення до проявів протиправної поведінки в суспільстві.

Протягом року


Профілактика правопорушень

6.2.2.

Забезпечити здійснення спільної роботи дільничних інспекторів мілі-ції, інспекторів кримінальної міліції у справах неповнолітніх і представ-ників районних адміністрацій у соціально-профілактичних центрах мікрорайонів для проведення заходів за місцем проживання громадян по профілактиці пияцтва, рецидивних злочинів і злочинів, що здійснюються на ґрунті сімейно-побутових конфліктів, а також для якнайповнішого виявлення неблагополучних сімей і організації профілактичної роботи з ними.

Структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту.

Зменшення кількості злочинів, які здійснюються на побутовому ґрунті, зменшення впливу кримінально-злочинного середовища на дітей.

Протягом року

6.2.3.

Проводити профілактичні заходи «Канікули», «Розшук», «Генофонд», «Мак», «Літо».

Структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту.

Зменшення кримінального тиску на суспільство.


Протягом року

6.2.4.

Продовжити впровадження на території м. Харкова комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто».

КП «Міський інформаційний центр»;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту;

структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова.

Зменшення кількості злочинів і правопорушень та підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення й удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях.

Протягом року

6.2.5.

Впровадити дієву систему охорони комунального майна, захисту майнових прав територіальної громади м. Харкова та забезпеченню особистої безпеки посадових осіб ХМР та її виконавчих органів під час виконання ними своїх службових обов’язків.

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту;

структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

КП «Муніципальна охорона».

Покращення роботи щодо захисту майнових прав територіальної громади м. Харкова.

Протягом року

6.2.6.

Організувати рейди в місця прове-дення дозвілля молоді для виявлен-ня: фактів незаконного вживання, зберігання і збуту наркотичних засобів; неповнолітніх осіб, схиль-них до їх вживання; незаконної тор-гівлі спиртними напоями і тютюно-вими виробами. Розглядати питання про закриття установ, де система-тично виявляються подібні факти.

Структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

Департамент підприємництва та споживчого ринку;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту.

Зменшення впливу кримінально-злочинного середовища на молодь.

Постійно


6.2.7.

Організувати проведення оперативно-профілактичних комплексних заходів щодо здійснення нагляду за реалізацією алкогольної продукції, тютюнових виробів.

Структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

Департамент підприємництва та споживчого ринку;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту.

Виключення випадків порушення діючого законодавства з порядку реалізації алкогольної продукції, тютюнових виробів суб’єктами підприємницької діяльності.

Щокварталу

6.2.8.

Здійснювати контроль за організацією торгівлі на спеціально відведених територіях (ринках), а також припинення несанкціонованої торгівлі з рук, лотків і автомашин у невстановлених місцях, зокрема в місцях масового скупчення людей.

Структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова;

Департамент по взаємодії з право-охоронними органами та цивільного захисту;

Департамент підприємництва та споживчого ринку.

Виключення випадків порушення діючого законодавства стосовно правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів та порядку ведення підприємницької діяльності.


Щомісяця

6.2.9.

У разі отримання інформації щодо встановлення адрес закладів грального бізнесу невідкладно інформувати ОВС.

Адміністрації районів ХМР;

Департамент підприємництва та споживчого ринку;

структурні підрозділи правоохоронних органів м. Харкова.

Виключення випадків діяльності закладів грального бізнесу.

Протягом року

7. Інформаційне забезпечення

7.1.

Забезпечити функціонування системи голосування, належного технічного обслуговування заходів ХМР (обслуговування великого залу, малого залу, залу прес-служби, залу прийому делегацій).

КП «Міський інформаційний центр»

Надійне функціонування технічних засобів супроводження святкових та робочих заходів
у залах ХМР.

Протягом року

7.2.

Забезпечити супровід програмного забезпечення (геоінформаційних систем містобудівного архіву, нормативно-грошової оцінки землі, автоматизованої системи обліку порушень об’єктів благоустрою, тощо).

КП «Міський інформаційний центр»

Постійна робота та необхідний рівень супроводу.


Протягом року

7.3.

Організувати роботу з технічного забезпечення серверу системи електронного документообігу ХМР, серверу баз даних нормативних документів, інтернет-сайтів ХМР.

КП «Міський інформаційний центр»

Постійна робота та необхідний рівень технічного забезпечення серверів.

Протягом року

7.4.

Забезпечити якісну роботу Єдиної системи обліку та контролю виконання звернень до міського голови.

КП «Міський інформаційний центр»

Надійне функціонування технічних засобів і якісна робота «Єдиної системи обліку та контролю виконання звернень до міського голови», яка включає в себе системи: диспетчерська служба «1562», «Особистий прийом міського голови» «Call-центри», «Фото-скарги», тощо.

Протягом року

7.5.

Оформлення м. Харкова до державних та місцевих свят.

КП «Міський інформаційний центр»

Високий рівень святкового оформлення міста.

 1. Протягом року

7.6.

Розвиток інформаційної системи закладів охорони здоров'я м. Харкова на базі Єдиної інформаційної системи ХМР та її виконавчих органів (надалі ЄІС ХМР).

КП «Міський інформаційний центр»

Підвищення якості лікування, продуктивності праці медичних працівників, ефективне управління наявними ресурсами.

Протягом року

7.7.

Розвиток телекомунікаційної системи для Єдиної освітньої мережі на базі ЄІС ХМР та її виконавчих органів. Створення систем відеоспостереження в установах освіти.

КП «Міський інформаційний центр»

Впровадження дистанційного навчання та тестування, мультимедійних засобів навчання, проведення вебінарів, семінарів та круглих столів, створення електронних бібліотек.

Протягом року

7.8.

Розвиток і модернізація інформаційних систем і сервісів ЄІС ХМР, у тому числі систем відеоспостереження та інформаційної безпеки.

КП «Міський інформаційний центр»

Постійний розвиток інфор-маційної системи та забезпечення сталого функціонування сервісів ЄІС ХМР, включаючи інформа-ційну безпеку та відеоспостере-ження у місті.

Протягом року

7.9.

Розвиток інформаційної системи диспетчеризації ліфтового господарства м. Харкова.

КП «Міський інформаційний центр»

Поліпшення якості надання послуг населенню у сфері житлово-комунального господарства.

Протягом року

7.10.

Розвиток і модернізація телекомуні-каційної системи. Поліпшення інвестиційної привабливості міста за рахунок побудови високошвидкіс-них каналів передачі даних та під-ключення комерційних підприємств.

КП «Міський інформаційний центр»

Поліпшення якості послуг зв'язку. Надання комерційним структурам послуг, у т.ч. каналів зв’язку.

Протягом року

7.11.

Розвиток інформаційної системи «Електронне робоче місце депутата»

КП «Міський інформаційний центр»

Забезпечення якісного функціо-нування системи, оперативна підтримка користувачів – операторів системи. Своєчасне видалення застарілої інформації. Розробка адміністративної частини системи, доопрацювання механізму авторизації депутатів.

Протягом року

7.12.

Створення та розвиток порталу «Електронне самоврядування
в м. Харкові»

КП «Міський інформаційний центр»

Створення порталу «Електронне самоврядування в м. Харкові». Наповнення порталу інформацією щодо послуг для громадян та підприємців м. Харкова.

Протягом року

8. Інші

8.1.

За рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста Харкова здійснити внески до статутних фондів унітарних комунальних підприємств міста.

Розпорядники коштів, закріплені за унітарними комунальними підприємствами

Поліпшення надання послуг мешканцям міста.

Протягом року

8.2.

Здійснювати роботу щодо погашення заборгованості підприємствами з виплати заробітної плати, платежів до бюджетів усіх рівнів.

Департамент праці та соціальної політики;

Департамент економіки та комунального майна;

Адміністрації районів;

міські комісії з питань забезпечення своєчасної та в повному обсязі сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджету міста Харкова та виплати заробітної плати й внесення внесків до Пенсійного фонду України;

ДПА в Харківській області

Збільшення надходжень до бюджету міста Харкова, здійснення контролю за дотриманням державних гарантій в оплаті праці.

Протягом року

8.3.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова здійснити роботу щодо:

- присвоєння міжнародних кредитних рейтингів м. Харкову міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» та "Fitch Ratings Ltd»;

Департамент економіки та комунального майна

Рейтинги м. Харкова для відкритості та інвестиційної привабливості міста.

Протягом року


- визначення кредитного рейтингу м. Харкова Національним рейтинго-вим агентством ТОВ «Українське Кредитно-Рейтингове Агентство»;


Рейтинги м. Харкова для відкритості та інвестиційної привабливості міста.

Протягом року


- розробка Стратегії розвитку м. Харкова до 2030 року;


Отримання можливості розвитку найбільш ефективних галузей народного господарства і чіткого планування щодо фінансування кожної сфери.

Протягом року


- здійснювати виплати стипендій особам, удостоєним звання Почес-ний громадянин міста Харкова;

Департамент культури;

ХМР

Відзначення видатних осіб, які своєю професійною та громадською діяльністю зробили видатний внесок у розвиток міста та сприяли піднесенню його міжнародного статусу.

Протягом року


- виплати лауреатам грошової частини Премії Харківської міської ради за вагомий вклад у вирішенні соціально-економічних питань та розвиток місцевого самоврядування і фінансування видатків, пов'язаних з її виплатою;

ХМР

Матеріальне заохочення кращих представників територіальної громади за досягнення значних результатів у вирішенні соціально-економічних, гуманітарних, правових питань, у галузі охорони здоров'я та укріпленні міжнародних зв'язків міста.

ІІ півріччя


- сплати щорічних членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» та Асоціації фінансистів України;

ХМР

Тісна взаємодія та співпраця м. Харкова з містами України, сприяння органам місцевого само-врядування в більш ефективній реалізації своїх повноважень щодо захисту прав та інтересів терито-ріальної громади. Укріплення фінансової бази та розвиток місцевого самоврядування.

І півріччя


- надання фінансової підтримки КП «Міський архів» по вул. Конєва, 7 на поточні видатки, а саме здійснення розрахунків за комунальні, експлуатаційні та теле-комунікаційні послуги, утримання й обслуговування приміщень будівлі.

ХМР;

КП «Міський архів»

Покращення технічного стану будівлі та створення належних умов роботи для співробітників.

Протягом року


- надання фінансової підтримки КП «Міська друкарня» на поточні видатки.

ХМР;

КП «Міська друкарня»

Забезпечення стабільної роботи КП «Міська друкарня» та підвищення її ефективності.


179.4. Перелік державних, цільових, регіональних та міських програм,

які передбачаються до реалізації у 2016 році

за рахунок бюджетних коштів


п/п

Найменування програми, нормативних актів, на підставі яких здійснювалась її розробка

Відповідальний
за розробку та реалізацію

Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2016 рік

(розробляється і затверджується щорічно)

З урахуванням заходів щодо виконання:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про державне прогнозування
  та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (від 23.03.2000 № 1602-ІІІ);

 • Постанови КМУ «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
  та складання проекту державного бюджету» (від 26.04.2003 № 621).

Департамент економіки та комунального майна

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2005/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (від 22.10.1993 № 3551-XII, у редакції від 05.07.2015);

 • Житлового кодексу Української РСР (від 30.06.1983
  № 5464-Х, у редакції від 05.04.2015);

 • Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла
  на 2010-2017 роки
  (постанова КМУ від 11.11.2009 № 1249);

 • Порядку забезпечення громадян доступним житлом (постанова КМУ від 11.02.2009 № 140).

Департамент економіки та комунального майна;

департаменти й управління Харківської міської ради

Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2003/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993 № 2998-XII);

 • Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» (від 29.03.2001 № 221/2001);

 • Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (постанова КМУ від 29.05.2001 № 584);

 • Державної програми забезпечення молоді житлом
  на 2013-2017 роки
  (постанова КМУ від 24.10.2012 № 967).

Департамент економіки та комунального майна;

департаменти й управління Харківської міської ради

Цільова соціально-економічна програма забезпечення житлом працівників комунальних підприємств м. Харкова на 2014-2017 роки

(затверджена рішенням ХМР від 25.12.2013 № 1389/13)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

Департамент економіки та комунального майна

департаменти Харківської міської ради

Комунальні підприємства м. Харкова

Програма приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2012-2016 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 23.12.2011 № 565/11)

З урахуванням:

 • Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР);

 • Цивільного кодексу України (Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV);

 • Господарського кодексу України (Закон України
  від 16.01.2003 № 436-ІV);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97 ВР);

 • Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (від 06.03.1992
  № 2171-ХІІ).

Департамент економіки та комунального майна


Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2017 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2027/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97 ВР);

 • Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (від 21.12.2000 № 2157‑ІІІ);

 • Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»
  (від 22.03.2012 № 4618-VI);

 • Закону України «Про інвестиційну діяльність»
  (від 18.09.1991 № 1560‑ХІІ);

 • Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (від 06.09.2005 № 2806-IV);

 • Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (від 11.09.2003 № 1160-ІV зі змінами);

 • Закону України «Про адміністративні послуги»

 • Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

(від 06.09.2012 № 5203-VI зі змінами);

 • Указу Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва» (від 12.05.2005 № 779/2005).

Департамент підприємництва та споживчого ринку

Міська програма по реалізації рішень генерального плану м. Харкова до 2026 року на період до 2026 р.

(затверджена рішенням ХМР від 29.12.2004 № 249/04,
зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про планування і забудову території»
  (від 20.04.2000 № 1699-ІІІ);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97
  -ВР);

 • Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

 • генерального плану м. Харкова до 2026 року (рішення ХМР від 23.06.2004 № 89/04).

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Програма подальшого реформування земельних відносин
та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 24.12.2014 № 1752)

З урахуванням:

 • Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97
  -ВР);

 • Земельного кодексу України (Закон України від 25.10.2001 № 2768-IІІ);

 • Податкового кодексу України (Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI).

Департамент земельних відносин


Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 24.12.2014 № 1779/14, зі змінами)

З урахуванням:

 • Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);

 • Житлового кодексу України (Закон України від 30/06/1983 № 5464-X);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про державні цільові програми»
  (від 18.03.2004 № 1621-IV);

 • Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
  (від 24.06.2004 № 1875-IV);

 • Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
  (від 06.09.2005 № 2807-IV);

 • Закону України «Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР);

 • Закону України «Про поховання та похоронну справу»
  (від 10.07.2003 № 1102-IV);

 • Закону України «Про теплопостачання» (від 02.06.2005 № 2633-IV);

 • Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (від 03.03.2005 № 2455-IV);

 • Постанови КМУ «Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області» (від 26.09.2007 № 1168);

 • Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень і споруд та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150);

 • Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76);

 • Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою (наказ Державного комітету України
  з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зі змінами).

Департамент житлового господарства;

Департамент комунального господарства;

Департамент будівництва та шляхового господарства

Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 роки

(затверджена рішенням ХМР від 26.02.2014 № 1497/14)З урахуванням:

 • Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI);

 • Житлового кодексу України (Закон України від 30/06/1983 № 5464-X);

 • Закону України «Про державні цільові програми»
  (від 18.03.2004 № 1621-IV);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
  (від 24.06.2004 № 1875-IV);

 • Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
  (від 06.09.2005 № 2807-IV).

Департамент житлового господарства


Програми поводження з домашніми тваринами
та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 24.10.2012 № 919/12,
зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (від 21.02.2006 № 3447-ІV);

 • Закону України «Про ветеринарну медицину» (від 25.06.1992 № 2498-XII);

 • Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (від 24.02.1994 № 4004-XII);

 • Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (від 06.04.2000 № 1645-ІІІ);

 • Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.09.2010 № 425);

 • Ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин
  у притулках
  (наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438);

 • Положення про притулок для тварин (наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 1016/18311);

 • Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин (наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 07.09.2010 № 365).

Департамент житлового господарства

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2017 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 19.12.2012 № 990/12)

З урахуванням:

 • Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
  (від 21.12.2010 № 2818-VI);

 • Постанови Верхової Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (від 05.03.1998 № 188-98-ВР);

 • Концепції стійкого розвитку населених пунктів (Постанова ВРУ від 24.12.1999 № 1359-XIV);

 • Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (Постанова ВРУ від 05.03.1998 № 188/98).

Департамент житлового господарства;

Департамент комунального господарства;

Департамент будівництва та шляхового господарства

Програма моніторингу та технічної діагностики потенційно-небезпечних об'єктів житлово-комунального господарства міста Харкова

(затверджена рішенням ХМР від 20.06.2008 № 183/08;
зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97
  -ВР).

Департамент комунального господарства;

Департамент житлового господарства

Програма «Питна вода м. Харкова на 2006-2020 рр.»

(затверджена рішенням ХМР від 27.09.2006 № 108/06,
зі змінами)

З урахуванням:

 • Постанови КМУ «Про забезпечення функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області» (від 26.09.2007 № 1168);

 • Загальнодержавної програми «Питна вода України»
  на 2006-2020 роки
  (Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV);

 • Загальнодержавної програми розвитку водного господарства" (Закон України від 17.01.2002 № 2988-ІІІ).

Департамент комунального господарства

Програма розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Харкові на 2015-2026 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 25.02.2015 № 1880/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про відходи» (від 05.03.1998 № 187/98-ВР);

 • Закону України «Про забезпечення санітарного
  та епідемічного благополуччя населення»
  (від 24.02.1994 № 4004-XII);

 • Програми поводження з твердими побутовими відходами (постанова КМУ від 04.03.2004 № 265);

 • Схеми санітарної очистки м. Харкова (затверджена рішенням ХМР від 26.09.2012 № 856/12).

Департамент комунального господарства;

Департамент житлового господарства

Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників,
що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні,
на період 2010-2020 рр.

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2033/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом Другій світовій війні 1939-1945 років» (від 09.04.2015 № 315‑VIII);

 • Закону України «Про охорону культурної спадщини»

(від 08.06.2000 № 1605‑ІІІ);

 • Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2014 роки» (від 20.04.2004 № 1692-IV)

 • Закону України «Про географічні назви» (від 31.05.2005 № 2604‑ІV);

 • Закону України «Про поховання та похоронну справу»
  (від 10.07.2003 № 1102‑ІV);

 • Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (постанова КМУ
  від 20.12.2000 № 1867).

Департамент комунального господарства;

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану
Концепція розвитку системи водовідведення м. Харкова
на 2010-2020 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 11.08.2010 № 214/10)

З урахуванням:

 • Загальнодержавної програми «Питна вода України»
  на 2006-2020 роки
  (Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV);

 • Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (від 10.01.2002 № 2918-IІІ);

 • Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки (Закон України від 11.06.2009 № 1511-VІ);

 • Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (постанова КМУ від 17.11.1997 № 1269).

Департамент комунального господарства


Комплексна програма енергозбереження в місті Харкові
на 2010-2015 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 22.09.2010 № 262/10,
зі змінами. Проект рішення про продовження терміну дії Комплексної програми планується внести до розгляду ХМР
у 2015 році)

З урахуванням:

 • Закону України «Про енергозбереження» (від 01.07.1994 № 74/94-ВР);

 • Закону України «Про альтернативні джерела енергії»
  (від 20.02.2003 № 555-IV);

 • Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (від 05.04.2005 № 2509-IV);

 • Комплексної державної програми енергозбереження України (постанова КМУ від 05.02.1997 № 148);

 • Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, та малої гідро-
  і теплоенергетики
  (постанова КМУ від 31.12.1997 № 1505);

 • Енергетичної стратегії України до 2030 року (розпорядження КМУ від 15.03.2006 № 145-р);

 • Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» (від 28.02.2008 № 174/08);

 • Програми підвищення енергоефективності за зменшення споживання енергоресурсів (розпорядження КМУ
  від 17.12.2008 № 1567-р).

Департамент комунального господарства;

Департамент житлового господарства;

Департамент культури;

Департамент освіти;

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту;

Департамент охорони здоров'я

Програма розвитку КП «Харківводоканал» на 2015-2026 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 24.12.2014 № 1772/14)

З урахуванням:

 • Загальнодержавної програми «Питна вода України»
  на 2006-2020 роки
  (Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV).

Департамент комунального господарства

Програма підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2012-2016 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 16.11.2011 № 516/11, зі змінами)

З урахуванням:

 • Енергетичної стратегії України до 2030 року (розпорядження КМУ від 15.03.2006 № 145-р);

 • Закону України «Про енергозбереження»
  (від 01.07.1994 № 74/94-ВР);

 • Розпорядження КМУ «Про оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії» (від 11.06.2008 № 838-р).

Департамент житлового господарства

Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр.

(затверджена рішенням ХМР від 29.10.2014 № 1700/14)

З урахуванням:

 • Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
  (від 06.09.2005 № 2807-IV);

 • Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ України від 10.04.2006 № 105);

 • Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
  у населених пунктах (постанова КМУ від 01.08.2006 № 1045).

Департамент комунального господарства;

Департамент житлового господарства;

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану;

Департамент освіти;

Департамент культури;

Департамент охорони здоров'я

Програма по ліквідації наслідків підтоплення території м. Харкова

(затверджена рішенням ХМР від 24.06.2009 № 158/09).

З урахуванням:

 • Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (постанова КМУ
  від 15.02.2002 № 160).

Департамент будівництва та шляхового господарства;

Департамент житлового господарства

Програма розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2038/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про міський електричний транспорт»
  (від 29.06.2004 № 1914-IV);

 • Закону України «Про транспорт» (від 10.11.1994 № 232/94-ВР);

 • Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
  що підтримуються міжнародними фінансовими
  організаціями (постанова КМУ від 26.11.2008 № 1027, зі змінами);

 • Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту до 2017 року (постанова КМУ
  від 29.12.2006 № 1855).

Департамент інфраструктури

Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2038/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про дорожній рух» (від 30.06.1993
  № 3353-XII);

 • Закону України «Про автомобільні дороги» (від 08.09.2005 № 2865-IV);

 • Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
  (від 06.09.2005 № 2807-IV).

Департамент інфраструктури

Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2036/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про міський електричний транспорт»
  (від 29.06.2004 № 1914-ІV);

 • Концепції Державної цільової програми будівництва
  та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 року
  (розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1361-р).

Департамент інфраструктури,

Департамент будівництва та шляхового господарства

Програми оснащення житлових будинків комунальної власності міста Харкова пристроями замково-переговорного зв'язку та їх обслуговування на 2015-2020 pp.

(затверджена рішенням ХМР від 29.10.2014 № 1709/14)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
  (від 24.06.2004 № 
  1875-IV).

Департамент житлового господарства

Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки»

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2019/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР).

 • Указу Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» (від 12.01.2015 № 5/2015);

 • Державної цільової стратегії регіонального розвитку
  на період до 2020 року
  (постанова КМУ від 06.08.2014 № 385);

 • Основних концептуальних напрямків реформування системи охорони здоров'я (постанова КМУ від 17.02.2010 № 208).

Департамент охорони здоров'я


Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2016 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 24.12.2014 № 1766, зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
  (від 02.03.2000 № 1533-ІІІ);

 • Закону України «Про зайнятість населення» (від 01.03.1991 № 803/ХІІ);

 • Закону України «Про внесення змін до Закону України
  Про охорону праці»
  (від 21.11.2002 № 229-ІV);

 • Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
  на виробництві та професійного захворювання,
  які спричинили втрату працездатності»
  (від 23.09.1999 № 1105-ХІV);

 • Постанови КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (від 01.08.1992 № 442);

 • Постанови КМУ «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професіональних захворювань
  та аварій на виробництві»
  (від 25.08.2004 № 1112);

 • Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (від 06.06.1996 № 230/96);

 • Закону України «Про об'єднання громадян» (від 16.06.1992 № 2460-ХІІ);

 • Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
  їх соціального захисту»
  (від 22.10.1993 № 3551-ХІІ);

 • Закону України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні» (від 16.12.1993 № 3721-ХІІ);

 • Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (від 17.04.1991 № 962-ХІІ).

Департамент праці та соціальної політики


Міська Комплексна програма «Назустріч дітям»
на 2011-2017 рр.


(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2021/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-ІІІ);

 • Закону України «Про органи і служби у справах дітей
  та спеціальні установи для дітей» (від 24.01.1995 № 20/95-ВР);

 • Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (від 13.01.2005 № 2342-ІV);

 • Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» (від 02.06.2005 № 2623-ІV);

 • Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
  на 2006-2016 роки»
  (Закон України від 05.03.2009 № 1065‑ІV).

Департамент праці та соціальної політики

Міська програма «Молодь Харкова на 2012-2017 рр.»

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2023/15)

З урахуванням:

 • Декларації Верховної Ради України «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (від 15.12.1992 № 2859-XII);

 • Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998 № 281-XIV);

 • Закону України «Про волонтерську діяльність»
  (від 19.04.2011 № 3236-
  VІ);

 • Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (від 04.09.2008 № 375-VІ);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97 ВР);

 • Закону України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 № 2402-ІІІ);

 • Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993 № 2998-XII);

 • Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї
  до 2016 року
  (постанова КМУ від 15.05.2013 № 341);

 • Державної програми забезпечення рівних прав
  та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року
  (постанова КМУ від 24.09.2013 № 717).

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2012/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060-XII);

 • Закону України «Про загальну середню освіту»
  (від 13.05.1999 № 651-XIV);

 • Закону України «Про дошкільну освіту» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР);

 • Закону України «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-IІІ);

 • Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (від 30.09.2010 № 926/2010 р.).

Департамент освіти

Комплексна програма розвитку культури в місті Харкові
на 2011-2016 роки

(затверджена рішенням ХМР від 29.12.2010 № 104/10, зі змінами)

З урахуванням:

 • Земельного кодексу України (Закон України від 25.10.2001 № 2768-IІІ);

 • Бюджетного кодексу України (Закон України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про культуру» (від 14.12.2010 № 2778‑VI);

 • Закону України «Про охорону культурної спадщини»
  (від 08.06.2000 № 1805-ІІІ);

 • Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»
  (від 16.03.2000 № 1561-ІІІ);

 • Закону України «Про Національну програму інформатизації» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР);

 • Закону України «Про музеї та музейну справу»
  (від 29.06.1995 № 249/95);

 • Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» (від 22.03.2000 № 490/2000).

Департамент культури;

Департамент комунального господарства

Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова на 2012-2016 роки

(затверджена рішенням ХМР від 23.12.2011 № 585/11,
зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
  (від 24.12.1993 № 3808‑ХІІ);

 • Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (розпорядження КМУ від 31.08.2011 № 828-р).

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2014-2016 роки

(затверджена рішенням ХМР від 25.12.2013 № 1398/13)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
  (від 24.12.1993 № 3808‑ХІІ);

 • Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (розпорядження КМУ від 31.08.2011 № 828-р).

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту;

департаменти й управління Харківської міської ради,

районні адміністрації,

громадські організації фізкультурно- спортивної спрямованості

Міська програма спортивних іміджевих проектів
на 2013-2016 роки

(затверджена рішенням ХМР від 19.12.2012 № 1000/12)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

(від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (в редакції від 19.05.2015 № 453-VIII);

 • Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07);

 • Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова на 2012-2016 роки (рішення ХМР від 23.12.2011 № 585/11).

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу


Програма зміцнення позитивного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова
на 2013-2017 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2043/15)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

 • Указом Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» (від 12.01.2015 №5/2015);

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова КМУ від 06.08.2014 № 385);

 • Статуту територіальної громади міста Харкова (рішення ХМР від 04.07.2007 № 121/07).

Департамент міжнародного співробітництва

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки

(в редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2025/15)

З урахуванням:

 • Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96‑ВР);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про громадські об'єднання» (від 22.03.2012 № 4572-VІ);

 • Закону України «Про політичні партії в Україні» (від 05.04.2001 № 2365-ІІІ);

 • Закону України «Про національні меншини в Україні» (від 25.06.1992 № 2494-ХІІ);

 • Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації» (від 23.04.1991 № 987-ХІІ);

 • Закону України «Про правовий статус іноземців» (від 04.02.1994 № 3929-ХІІ).

Відділ по роботі з об'єднаннями громадян ХМР

Комплексна програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки

(затверджена рішенням ХМР від 20.11.2013 № 1355/13)

З урахуванням:

 • Кодексу цивільного захисту України (ЗУ від 02.10.2012 № 5403-VI);

 • Загальнодержавної цільової програми захисту населення
  і територій від надзвичайних ситуацій техногенного
  та природного характеру на 2013-2017 роки

  (ЗУ від 07.06.2012 № 4909-VI);

 • Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (постанова КМУ
  від 15.02.2002 № 160);

 • Державної комплексної програми протизсувних заходів
  (на 2005-2014 рр.; постанова КМУ від 22.09.2004 № 1256).

Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту

Програма інформатизації Харківської міської ради
на 2013-20
20 роки

(затверджена рішенням ХМР від 19.12.2012 № 999/12,
зі змінами)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992 № 2657‑ХІІ);

 • Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (від 04.02.1998 № 75/98-ВР);

 • Закону України «Про Національну програму інформатизації» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР).

Департамент інформаційно-комп'ютерного забезпечення;

КП «Міський інформаційний центр»;

районні адміністрації


Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства «Газета «Харьковские известия» Харківської міської ради» на 2014-2016 рік

(розроблена, потребує затвердження)

З урахуванням:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Бюджетного кодексу Україні (Закон України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ);

 • Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»
  (від 23.09.1997 № 540/97 ВР);

 • Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992
  № 2657-ХІІ);

 • Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (від 16.11.1992 № 2782-ХІІ);

 • Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
  (від 23.09.1997 № 537/97‑ВР);

 • Закону України «Про телебачення та радіомовлення»
  (від 21.06.2001 № 3759-ХІІ).

КП «Газета «Харьковские известия» ХМР

Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування
в місті Харкові на 2012-2020 роки

(у редакції, що затверджена рішенням ХМР від 23.09.2015 № 2046/15)

З урахуванням:

 • Конституції України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР);

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
  (від 21.05.1997 № 280/97-ВР);

 • Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
  (від 11.07.2002 № 93-IV зі змінами);

 • Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (від 07.06.2001 № 2493-III зі змінами);

 • Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (від 16.04.2009 № 1275-VI зі змінами);

 • Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ від 01.04.2014 № 333-р).

Департамент організаційної роботи
Заступник міського голови –

директор Департаменту

економіки та комунального майна М.І.Фатєєв

95


Додаток

до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання
«Про Програму економічного
та соціального розвитку м. Харкова
на 2016 рік»

від __.__.2015 № ______

Харків

2015

ЗМІСТ


ВСТУП

4

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

5

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ГОЛОВНІ ДІЇ У 2015 РОЦІ

25

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

39

3.1. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА І РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

39

3.2. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

40

3.3. ЦІНОВА ТА ТАРИФНА ПОЛІТИКА

44

3.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

45

3.5. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ) ДЛЯ МІСЬКИХ ПОТРЕБ

47

3.6. ПРОМИСЛОВІСТЬ

48

3.7. ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК

49

3.8. СПОЖИВЧИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

51

4. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

53

4.1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

53

4.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

55

4.3. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

58

4.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

60

4.5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

62

4.6. МІСТОБУДУВАННЯ

68

4.7. ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА

69

5. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

72

5.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

72

5.2. ОСВІТА

74

5.3. КУЛЬТУРА

76

5.4. ПІДТРИМКА СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

77

5.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

78

5.6. ЗМІЦНЕННЯ ІМІДЖУ м. ХАРКОВА ЯК СПОРТИВНОГО МІСТА

80

5.7. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ МІСТА ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

82

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

83

7. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

85

7.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

85

7.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

86

7.3. ОХОРОНА ПРАЦІ

87

8. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

89

9. ДОДАТКИ:

92

9.1.  Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2015 рік


9.2.  Основні заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2015 рік


9.3. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності


9.4. Перелік державних, цільових, регіональних та міських програм, які передбачаються до реалізації у 2015 році за рахунок бюджетних коштів


9.5.  Перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів у 2015 роціВСТУП


Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2016 рік розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» і постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного
і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Вона враховує положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2016 рік.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста, наявних проблем та нагальних потреб територіальної громади, можливостей бюджету міста Харкова на 2016 рік, визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчих органів Харківської міської ради, розроблено основні заходи щодо їх реалізації.

Головними цілями передбачено створення умов для економічного зростання, подальшого сталого розвитку міста, вирішення соціальних
і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення, підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин; розвитку туризму та готельного господарства; проведення цілеспрямованої містобудівної політики; поліпшення якості суспільних послуг.

Перевага надаватиметься розвитку провідних галузей промисловості, високотехнологічних виробництв, сприянню інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств, впровадженню ними енерго- та ресурсозберігаючих технологій; залученню інвестицій і створенню умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки; підвищенню технічного рівня транспортно-дорожнього господарства; формуванню сучасної інфраструктури споживчого ринку; будівництву житла й об'єктів соціальної сфери; збільшенню грошових доходів та підвищенню економічної активності
і забезпеченню зайнятості населення, підтримці його найуразливіших верств; покращенню житлових умов городян, збереженню і захисту їх здоров'я; забезпеченню безпеки життєдіяльності, доступу до якісної освіти, розвитку культури, фізкультури та спорту, підтримки сім'ї, дітей та молоді; захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку тощо.

Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм, враховано пропозиції постійних комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, основні напрямки діяльності підприємств, організацій та установ міста.

1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ


Реалізація економічного потенціалу міста


У 2015 році, незважаючи на складну політичну й економічну ситуацію
в країні, завдяки створенню клімату, сприятливого для підприємництва, модернізації інфраструктури та реформування житлово-комунального господарства, підвищенню ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшенню якості і доступності освіти та медичного обслуговування, забезпечувалось створення умов для покращення життя городян.

Обсяг

реалізованої промислової продукції


2013 рік

2014 рік

2015 рік

очікуване


Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мали підприємства машинобудівної галузі, харчової промисловості, із виробництва
та розподілення електроенергії, газу і води.

Очікується, що у 2015 році обсяг реалізованої промислової продукції
у відпускних цінах становитиме 49,5 млрд грн (на рівні 2013 р.).


Здійснювалась реалізація заходів "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2017 роки".

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення на кінець 2015 року,
за оперативними даними, становитиме
130 од., кількість працівників, зайнятих
у малому бізнесі 89,8 тис. осіб.

Продовжують роботу Єдиний дозвільний центр м. Харкова та Центр надання адміністративних послуг м. Харкова.

Основні проблеми в цій сфері пов'язані з нестабільністю законодавства, обмеженістю фінансово-кредитних механізмів, недостатнім розвитком інфраструктури підтримки підприємництва.


Здійснюється діяльність щодо підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

Щороку зростає балансова вартість об'єктів комунальної власності, головним чином, за рахунок прийняття до неї відомчого житлового фонду.
За 9 місяців 2015 року до комунальної власності міста прийнято 543 інвентарних об'єкти загальною вартістю 145,7 млн грн.

Приватизація об'єктів здійснювалась відповідно до затвердженої "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2012-2016 рр.".

За попередніми даними, у 2015 році сума коштів, залучених до бюджету міста від приватизації об'єктів комунальної власності становитиме 25,0 млн грн, від оренди нежитлових приміщень – 46,4 млн грн, що відповідає рівню 2014 року.

Спостерігається тенденція зменшення площі нежилих приміщень, переданих в оренду, в основному, за рахунок відчуження комунального майна засобом викупу, розірвання договорів оренди за рішенням суду, відмови
у пролонгації договорів оренди, укладання договорів позички.


Продовжено роботи з удосконалення регулювання земельних відносин
на міських територіях, забезпечення раціонального використання й охорони земель, інвентаризації земель.

Р

Надходження від плати за землю до бюджету міста

455,0 млн грн

439,3 млн грн 2015 рік

2014 рік

 

еалізується "Програма подальшого реформування земельних відносин
і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки".

О

(очікуване)

чікується, що у 2015 році, надходження від орендної плати за землю
до бюджету міста становитимуть 405,0 млн грн (у 2014 році – 375,6 млн грн),
від продажу земельних ділянок – 50,0 млн грн (у 2014 році – 63,7 млн грн).

Проте слід відзначити що потребує удосконалення законодавча та нормативна база з питань земельних відносин.


За попередніми даними, у 2015 році загальний дохід 58 комунальних унітарних підприємств становитиме 7,6 млрд грн (на 8,2% більше, ніж
за 2014 рік), дохід від реалізації товарів, робіт (послуг) – 6,4 млрд грн (на 16,9% більше), збитки збільшаться на 48,7% і складуть 655,4 млн грн.

Залишаються проблеми пов’язані зі значним фізичним
і моральним зносом основних фондів комунальних унітарних підприємств; невирішеність на державному рівні питання компенсації втрат доходів
від  пільгових  перевезень  пасажирів  у міському електротранспорті
та на погашення заборгованості  за різницю в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню.


Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року
в економіку міста Харкова до кінця 2015
 року очікується в сумі 7,6 млн дол. США, що у 2,5 разу менше, ніж у 2014 році.

До основних країн-інвесторів входять Франція, Кіпр, Велика Британія, Вірґінські Острови (Брит.), Російська Федерація, Польща, США, Беліз, Німеччина, Люксембург.

Пріоритетними підприємствами для залучення інвестицій є фінансові
та страхові установи, організації, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, операції з нерухомим майном, підприємства промисловості, оптової та роздрібної торгівлі.

Основними проблемами є несприятливі умови інвестування, недосконалість чинного законодавства, відсутність ефективної підтримки
та стимулювання інвестиційної діяльності, недостатній розвиток фінансово-кредитної інфраструктури, відсутність правових засад та дієвих механізмів державно-приватного партнерства в інвестуванні.


Через економічну та політичну ситуацію в Україні споживчий ринок міста переживає певні труднощі.

Спостерігається стійка тенденція до зменшення обсягу товарообігу
з урахуванням індексу цін (темпи змінення порівняно з аналогічним періодом минулого року: I квартал 2014 року – 111,1%, I півріччя 2014 року – 104,0%, 9 місяців 2014 року – 100,6%, 2014 рік – 97,5%, I квартал 2015 року –84,3%, I півріччя 2015 року – 82,5%).

Основними причинами зниження роздрібного товарообігу є різке падіння внутрішнього платоспроможного попиту населення (зниження реальних доходів населення); реструктуризація витрат населення на користь оплати
за житлово-комунальні послуги (тарифи на послуги продовжують зростати); девальвація гривні.

Унаслідок того, що усунення жодного з названих чинників не вбачається можливим у найближчий час, подальше зниження товарообігу до кінця 2015 року буде продовжуватися.

За оперативними даними, загальний обсяг роздрібного товарообігу офіційно зареєстрованих підприємств торгівлі та ресторанного господарства
за 2015 рік у фактичних цінах без урахування індексу цін очікується в сумі 28,8 млрд грн.

Очікувана реалізація товарів на одного мешканця – 19 822 грн. При цьому пред'явлений попит населення повністю забезпечувався пропозиціями основних споживчих товарів та послуг.

Розвиток торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення залежить від багатьох факторів, зокрема: стану економіки (як світової, так і національної), попиту споживачів, стабільного стану конкретного регіону для інвестування, політичних процесів у країні.

У 2014-2015 роках, у зв'язку з економічною та політичною ситуацією
в Україні, у місті відкрито значно менше нових підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення порівняно з попередніми роками. Крім того, спостерігається ріст кількості підприємств, які закриваються.

Очікується, що у 2015 році підприємств торгівлі буде відкрито на 56,0% менше, ніж у 2014 році; підприємств побутового обслуговування – на 27,4%;
на рівні 2014 року відкрито підприємств ресторанного господарства.

Крім того, спостерігається зростання кількості підприємств,
що закриваються.

Для підтримки місцевих товаровиробників, маркетингового дослідження споживчого ринку, розширення партнерських стосунків між регіонами України, зняття соціальної напруги та стабілізації роздрібних цін, виконавчі органи брали участь в організації проведення виставкових заходів, ярмарків.
За 9 місяців у м. Харкові проведено 72 виставково-ярмаркових заходи.

Більш повному насиченню споживчого ринку продовольчими товарами, посиленню їх конкурентоспроможності, розширенню асортименту реалізованих товарів, збільшенню обсягів виробництва сприяє діяльність малих підприємств переробної та харчової промисловості. На 01.10.2015 у м. Харкові функціонує 96 міні-підприємств.

Велика увага приділялась упорядкуванню дрібно-роздрібної мережі.
За 9 місяців 2015 року демонтовано 27 об’єктів дрібно-роздрібної мережі. Проведена робота дозволила поліпшити санітарний стан міста, особливо центральної її частини, покращити зовнішній вигляд вулиць.

Кількість ринків збільшилася на 2 одиниці та склала 56 од.

Проводиться робота, спрямована на поступову трансформацію діючих ринків у торгово-сервісні комплекси, благоустрій територій, прилеглих
до ринків і торговельних майданчиків. На ці цілі за 9 місяців 2015 року ринками виділено та освоєно 62,6 млн грн.


Соціально-гуманітарна сфера


В останні роки відзначалися деякі позитивні зрушення в демографічній ситуації. У 2012-2014 роках відбувався приріст населення, спостерігалося збільшення народжуваності.

Проте продовжується процес старіння населення. Скорочується частка населення працездатного віку і збільшується – людей похилого віку.

Очікується, що чисельність наявного населення, у 2015 році, зменшиться на 2,1 тис. осіб і на початок 2016 року становитиме 1450,8 тис. осіб
(без урахування населення територій, приєднаних згідно з Постановою Верховної ради України від 06.09.2012 р. № 11178 "Про зміну та встановлення між міста Харкова, Дергачівського і Харківського районів Харківської області").

При цьому, унаслідок природного руху населення зменшиться
на 5,9 тис. осіб (0,4%), а в результаті міграційного руху – збільшиться
на 3,8 тис. осіб (0,2%).


Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян
від безробіття здійснюється на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 9 місяців 2015 року в міському центрі зайнятості перебувало
на обліку 20 275 осіб. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано
на підприємствах, організаціях, установах усіх форм власності 6294 особи
(за 9 місяців 2014 року – 5911 осіб), 274 особи отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Чисельність зареєстрованих безробітних із соціально незахищених категорій населення, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню становила 5037 осіб, із них працевлаштовано 1399 осіб,
у тому числі 100 осіб – на нові робочі місця, створені за рахунок компенсація фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З початку 2015 року 4300 осіб пройшли професійне навчання. Правом
на отримання ваучера для проходження перепідготовки скористалися 73 особи у віці старше 45 років.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 5744 особи. Для організації цих робіт використано кошти в сумі 600,1 тис. грн, у тому числі за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 300,6 тис. грн, із місцевого бюджету – 300,6 тис. грн.

Очікується, що рівень офіційно зареєстрованого безробіття на кінець 2015 року складе 0,88% (на 01.01.2015 – 0,95%).


Політична й економічна криза, скорочення виробництва, замороження показників основних соціальних стандартів і гарантій загальмували процес зростання доходів населення.

Одним із факторами підвищення доходів населення у 2015 році стало підвищення з 1 вересня прожиткового мінімуму на одну особу та для тих,
хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення
до 1330 грн. Відповідно до цих змін мінімальна заробітна плата збільшилась
до 1378 грн, мінімальна пенсія – 1074 грн.

З

Середньомісячна заробітна плата