Про внесення змін в рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 870/12 «Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформаційних технологій та зв'язку»

Номер
/
Сесія
34/6
Тип
Проекты решений
Дата прийняття
03.06.14
Видавник
Харьковский городской совет
Вид
Решение

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

34 сессия 6 созыва


ПРОЕКТР І Ш Е Н Н Явід __________ № ____/14

м. Харків
Про внесення змін в рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 870/12 «Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформаційних технологій та зв'язку»


З метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності, створення сприятливих умов для ефективного надання послуг населенню у сфері інформаційних технологій і зв'язку, згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про телекомунікації», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Внести зміни в рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.09.2012 № 870/12 «Про впорядкування діяльності суб'єктів господарювання у сфері інформаційних технологій та зв'язку» виклавши його в наступній редакції:

«1. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» здійснювати моніторинг та координацію розміщення суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж, місць розташування технічних засобів телекомунікацій у житлових, нежитлових будівлях, спорудах, що належать територіальній громаді міста Харкова, і на земельних ділянках комунальної власності.

2. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» в установленому законом порядку укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій у житлових, нежитлових будівлях, спорудах та місцях розташування, що належать територіальній громаді міста Харкова, і на земельних ділянках комунальної власності.

3. Установити, що плата за розміщення телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій у житлових, нежитлових будівлях, спорудах та місцях розташування, що належать територіальній громаді
міста Харкова, і на земельних ділянках комунальної власності щомісяця у формі попередньої оплати перераховується суб'єктами господарювання згідно з умовами договору на поточний рахунок комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі».

3.1. Зобов’язати, комунальне спеціалізоване підприємство «Інженерні мережі» здійснювати компенсацію балансоутримувачу житлових, нежитлових будівель, споруд, що належать територіальній громаді, відповідно до наданих місць, згідно чинного законодавства та на договірних засадах.

4. Доручити комунальному спеціалізованому підприємству «Інженерні мережі» розробити і вести загальну базу даних телекомунікаційних мереж, місць розташування технічних засобів телекомунікацій в місті Харкові.

5. Визначити пріоритетним направленням використання грошових коштів комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі», які отримані від господарської діяльності, фінансування видатків на поточний ремонт конструктивних елементів житлових будівель, які належать територіальній громаді міста Харкова та розвиток комунальних засобів масової комунікації.».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. Кернес

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34 сесія 6 скликання

У К Р А И Н А


ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

34 сессия 6 созыва
Р Е Ш Е Н И Е


от _________ № ______/14

г. ХарьковО внесении изменений в решение 19 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 26.09.2012 № 870/12 «Об упорядочении деятельности субъектов хозяйствования в сфере информационных технологий и связи»С целью повышения эффективности использования объектов коммунальной собственности, создания благоприятных условий для эффективного предоставления услуг населению в сфере информационных технологий и связи, согласно Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», Закона Украины «О телекоммуникациях», руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Харьковский городской советРЕШИЛ:1. Внести изменения в решение 19 сессии Харьковского городского совета 6 созыва от 26.09.2012 № 870/12 «Об упорядочении деятельности субъектов хозяйствования в сфере информационных технологий и связи» изложив его в следующей редакции:

«1. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» осуществлять мониторинг и координацию размещения субъектами хозяйствования телекоммуникационных сетей, мест размещения технических средств телекоммуникаций в жилых, нежилых зданиях, сооружениях, принадлежащих территориальной громаде города Харькова, и на земельных участках коммунальной собственности.

2. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» в установленном законом порядке заключать договора на размещение телекоммуникационных сетей, технических средств телекоммуникаций в жилых, нежилых зданиях, сооружениях и местах размещения, принадлежащих территориальной громаде города Харькова, и на земельных участках коммунальной собственности.

3. Установить, что плата за размещение телекоммуникационных сетей, технических средств телекоммуникаций в жилых, нежилых зданиях, сооружениях и местах размещения, принадлежащих территориальной громаде города Харькова, и на земельных участках коммунальной собственности ежемесячно в форме предоплаты перечисляется субъектами хозяйствования согласно условиям договора на текущий счет коммунального специализированного предприятия «Инженерные сети».

3.1. Обязать, коммунальное специализированное предприятие «Инженерные сети» осуществлять компенсацию балансодержателю жилых, нежилых зданий, сооружений, принадлежащих территориальной громаде, согласно с предоставленными местами, в соответствии с действующим законодательством и на договорных началах.

4. Поручить коммунальному специализированному предприятию «Инженерные сети» разработать и вести общую базу данных телекоммуникационных сетей, мест размещения технических средств телекоммуникаций в городе Харькове.

5. Определить приоритетным направлением использования денежных средств коммунального специализированного предприятия «Инженерные сети», полученных от хозяйственной деятельности, финансирование расходов на текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий, которые принадлежат территориальной громаде города Харькова и развитие коммунальных средств массовой коммуникации.».


2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии и секретаря Харьковского городского совета.Городской голова Г.А. Кернес