Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові

Номер
788/12
Сесія
18/6
Тип
Ненормативні документи
Дата прийняття
20/08/2012
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ


від 20.08.2012 р. № 788/12

м. Харків

Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові

За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, наданими Головним управлінням статистики у Харківській області (лист від 15.08.2012 № 12/1-32/159), на території міста Харкова 65,9 % від загальної кількості населення визнали рідною мовою російську.

З метою створення умов для реалізації конституційних гарантій на вільний розвиток та використання регіональної мови в місті Харкові, сприяння розвитку історичних, етнічних та мовних традицій і культури мешканців, що складають більшість населення міста, на підставі ст. 10 Конституції України, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», ст.ст. 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати, що регіональною мовою в місті Харкові є російська мова.

2. Встановити, що у межах території міста Харкова:

2.1. Акти міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб приймаються російською мовою та офіційно публікуються державною та російською мовами.

2.2. У роботі, діловодстві і документації органів місцевого самоврядування, листуванні цих органів з органами державної влади вищого рівня застосовується державна та російська мови.

2.3. Тексти офіційних оголошень і повідомлень виконуються державною мовою та розповсюджуються у перекладі російською мовою.

2.4. Найменування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій, написи на їх печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і табличках виконуються державною та російською мовами.

2.5. Документація місцевих референдумів оформляється державною та російською мовами.

2.5.1. У бюлетені для голосування на всеукраїнському або місцевому референдумі поруч із текстом державною мовою розміщується його переклад російською мовою.

2.6. Друкована продукція службового та ужиткового користування (бланки, форми, квитанції, квитки тощо), що розповсюджується органами державної влади та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями, видається державною та російською мовами.

3. Департаменту освіти Харківської міської ради підготувати пропозиції щодо обсягу вивчення російської мови у комунальних навчальних закладах системи освіти міста відповідно до законодавства України про освіту з урахуванням потреб територіальної громади з метою забезпечення реалізації прав жителів міста на навчання російською мовою чи на вивчення російської мови.

4. Виконавчим органам міської ради здійснити заходи щодо застосування російської мови в місті Харкові, визначені Законом України «Про засади державної мовної політики» та цим рішенням.

5. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у встановленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.Міський голова Г.А. КернесУКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сессия 6 созыва


Р Е Ш Е Н И Еот 20.08.2012 г. №788/12

г. Харьков


О реализации положений Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Харькове


По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, предоставленным Главным управлением статистики в Харьковской области (письмо от 15.08.2012 № 12/1-32/159), на территории города Харькова 65,9 % от общего количества населения признали родным языком русский.

С целью создания условий для реализации конституционных гарантий на свободное развитие и использование регионального языка в городе Харькове, содействия развитию исторических, этнических и языковых традиций и культуры жителей, составляющих большинство населения города, на основании ст. 10 Конституции Украины, Закона Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», ст.ст. 7, 11, 12, 20, 24 Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Харьковский городской совет


РЕШИЛ:


       1. Считать, что региональным языком в городе Харькове является русский язык.

       2. Установить, что в пределах территории города Харькова:

       2.1. Акты городского совета и его исполнительных органов, должностных лиц принимаются на русском языке и официально публикуются на государственном и русском языках.

       2.2. В работе, делопроизводстве и документации органов местного самоуправления, переписке этих органов с органами государственной власти высшего уровня применяются государственный и русский языки.

       2.3. Тексты официальных объявлений и сообщений выполняются государственным языком и распространяются в переводе на русском языке.

2.4. Наименования органов государственной власти и органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений и организаций, надписи на их печатях, штампах, штемпелях, официальных бланках и табличках выполняются государственным и русским языками.

2.5. Документация местных референдумов оформляется государственным и русским языками.

2.5.1. В бюллетене для голосования на всеукраинском или местном референдуме рядом с текстом на государственном языке размещается его перевод на русском языке.

2.6. Печатная продукция служебного и потребительского пользования (бланки, формы, квитанции, билеты и тому подобное), распространяемая органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, издается на государственном и русском языках.

3. Департаменту образования Харьковского городского совета подготовить предложения об объеме изучения русского языка в коммунальных учебных заведениях системы образования города в соответствии с законодательством Украины об образовании с учетом потребностей территориальной громады с целью обеспечения реализации прав жителей города на обучение на русском языке или на изучение русского языка.

4. Исполнительным органам городского совета осуществить мероприятия по применению русского языка в городе Харькове, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной языковой политики» и этим решением.

5. Департаменту по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета обеспечить опубликование этого решения
в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Харьковского городского совета и секретаря Харьковского городского совета.


Городской голова Г.А. Кернес