Про Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

Номер
274/10
Сесія
48/5
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
22/09/2010
Видавник
Харківська міська рада
Вид
Рішення

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48 сесія 5 скликання


РІШЕННЯ


Від 22.09.2010 р. № 274/10

м. Харків

Про Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

З метою поліпшення стану забезпечення населення житлом, створення умов щодо доступності будівництва чи придбання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, з урахуванням положень Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249, на підставі ст. ст. 26, 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 42, 50, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, за поданням виконавчих органів Харківської міської ради, задіяних у виконанні даної Програми, включати визначені Програмою основні завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік.

3. Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради передбачати під час складання проекту міського бюджету міста Харкова на відповідний рік кошти на виконання визначених Програмою завдань і заходів з урахуванням реальних можливостей міського бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Секретар міської ради Г.А. Кернес


Додаток

до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки»

від 22.09.2010 р. № 274/10

Міська цільова

соціально-економічна програма

будівництва (придбання) доступного житла

на 2010 - 2017 роки
м. ХарківВизначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (далі - Програма) розроблена на підставі ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням положень Указу Президента України від 08.11.2007 № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249, Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. № 140, Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, у тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 509.

Право на доступне житло мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує за даними Держкомстату чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні та яких відповідно до рішення місцевого органу виконавчої влади включено до списку осіб, що мають право на доступне житло.

На квартирному обліку станом на 01.01.2010 р. у м. Харкові перебувало 47035 сімей, у тому числі у виконавчих комітетах районних у м. Харкові рад -30045 сімей. До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов до законодавства, та до формування відповідних списків громадян, які мають право на доступне житло, розрахунково приймається, що 60% від загальної кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку, матимуть право на доступне житло, тобто по м. Харкову - 28221 сім'я. Для забезпечення цих сімей необхідно побудувати 1763,8 тис. кв. м загальної площі житла.

Середня забезпеченість житлом складає 21,3 кв. м загальної площі при 26,0 кв. м в цілому по Україні та 22,6 кв. м по Харківській області.

Низький рівень забезпечення населення міста житлом обумовлений такими причинами:

- ринок житла, що склався на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні самостійно вирішити свої житлові проблеми;

- кредити комерційних банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для більшості громадян, та надаються переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє будівництву нового житла;

- обмеженість бюджетного фінансування житлового будівництва та інвестицій, що спрямовуються організаціями та підприємствами на ці цілі, призвели до зменшення обсягів житлового будівництва;

- державні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють усіх категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, тощо.

Головним чинником необхідності прийняття та реалізації Програми є значна кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку.

Все це зумовлює необхідність підтримки органами місцевого самоврядування впровадження та розвитку механізмів вирішення житлових питань шляхом спільної участі громадян, держави та органів місцевого самоврядування у фінансуванні будівництва доступного житла для громадян із середнім рівнем доходу.

Обсяги потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян наведені у додатку 2 до Програми.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом зниження вартості будівництва за рахунок удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного за вартістю житла.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки оптимальним способом розв'язання проблеми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснювати поступовий перехід від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки.

Для окремих категорій громадян, що мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки передбачені шляхи розв'язання проблеми:

- розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, що передбачає накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських рахунках для одержання кредиту;

- удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

З урахуванням тенденцій на загальнодержавному рівні та підтримки розвитку будівництва (придбання) доступного житла Харківською міською радою передбачається реалізовувати Програму такими шляхами:

- щорічне виділення коштів міського бюджету;

- безоплатне надання у користування земельних ділянок для будівництва доступного житла;

- раціональне використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- забезпечення будівництва інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується таке житло;

- здешевлення вартості будівництва шляхом звільнення забудовника від пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Харкова при будівництві житлових будинків, у разі розміщення у будинку понад 25% доступного житла;

- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій та будівель нежитлового призначення.

Перелік завдань і заходів Програми, етапи та результативні показники її виконання

Програма виконується трьома етапами.

Перший етап - 2010-2011 роки:

- дослідження житлової ситуації, стану та можливостей використання заощаджень населення для кредитування будівництва житла;

- апробація державних та місцевих механізмів стимулювання житлового кредитування шляхом реалізації пілотних проектів;

- здійснення заходів з подолання наслідків світової фінансової кризи у житловому будівництві;

- будівництво доступного житла.

Другий етап - 2012-2014 роки:

- впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

- будівництво доступного житла;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення; модернізація об'єктів комунальної (соціальної) інфраструктури;

- формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

Третій етап - 2015-2017 роки:

- впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку 3 до Програми. Прогнозні показники реалізації Програми за етапами наведені у додатку 5 до Програми.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 13,5 тис. сімей, які перебувають на обліку, як такі, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом будівництва 843,6 тис. кв. м загальної площі житла.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 4 до Програми,

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Державна підтримка у розмірі 30% вартості доступного житла надається з розрахунку не більш як 21 кв. м загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. м на сім'ю.

Всього на виконання Програми передбачається залучити 4530,78 млн грн., у тому числі кошти міського бюджету м. Харкова - 36,0 млн грн., без урахування щорічної інфляції.

Обсяги фінансування визначаються, виходячи із опосередкованої вартості будівництва 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, що визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України.

Розпорядники бюджетних коштів визначаються при прийнятті Державного бюджету України та міського бюджету міста Харкова на відповідний рік.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Координацію дій щодо реалізації завдань і заходів Програми здійснює Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.


Додаток 1

до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


ПАСПОРТ

Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


1. Міська цільова соціально-економічна програма розроблена згідно з Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1249.

2. Програма затверджена рішенням 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 р. № 274/10.

3. Розробник Програми - Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради.

4. Співрозробники Програми - Департамент житлового господарства Харківської міської ради.

5. Керівник Програми - заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна.

6. Виконавці заходів Програми - Департаменти та управління Харківської міської ради.

7. Строк та етапи реалізації Програми: 2010-2017 роки.

8. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми


Джерела фінансування

Обсяг фінансування (млн грн.)

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

1324,59

56,54

65,76

112,32

131,02

170,62

223,35

258,08

306,90

Міський бюджет міста Харкова

36,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Інші джерела (кошти населення)

3170,19

134,07

164,87

273,36

316,93

409,19

532,06

612,98

726,73

Усього

4530,78

191,61

235,63

390,68

452,95

584,81

760,41

876,06

1038,63


Додаток 2

до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


ОБСЯГ

потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян

у м. Харкові


Найменування населеного пункту

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку на 1 січня 2010 року

Загальна площа житла для забезпечення доступним житлом (тис. кв. метрів)

усього

з них мають право на забезпечення доступним житлом**

Усього, в тому числі:

47035

28221

1763,8

- райони міста

30045

18027

1126,7

- підприємства, організації та установи

16990

10194

637,1


** обчислено розрахунково, як 60 % від загальної кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2010 р.


Додаток 3

до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Міської цільової соціально-економічної

програми будівництва (придбання) доступного житла

на 2010-2017 роки


№ п/п

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

1

Проведення широкого обговорення (прес-конференцій, круглих столів, тематичних дискусій) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених тощо

2010-2011 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради, будівельні компанії, банківські установи, громадські організації

2

Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки

2010 та наступні роки

Виконавчі органи Харківської міської ради

3

Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб

2011 та наступні роки

Управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, виконавчі комітети районних у м. Харкові рад

4

Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку

Після запровадження Єдиного реєстру

Управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, виконавчі комітети районних у м. Харкові рад

5

Резервування земельних ділянок під будівництво житла з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів

2010-2017 роки

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

6

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла

Постійно

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

7

Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей

Постійно

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради

8

Планування видатків із міського бюджету м. Харкова на виконання визначених програмою заходів

2010-2017 роки

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

9

Здійснення роботи щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла

Постійно

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

10

Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках

Постійно

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

11

Формування та уточнення реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва

2010 рік та наступні роки

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

12

Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла

2011-2012 роки

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради

13

Забезпечення за період дії програми будівництва (придбання) 843,6 тис. кв. м доступного житла

2010-2017 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради

14

Сприяння добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла

2010-2017 роки

Виконавчі органи Харківської міської ради

15

Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів доступного житла, та за здійсненням відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки

Постійно

Управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, виконавчі комітети районних у м, Харкові рад


Додаток 4

до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


Загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати)


Кількість житла, яке планується побудувати (придбати) всього:

у тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

13497

843564

571

35675

702

43871

1164

72739

1349

84333

1742

108883

2265

141577

2610

163109

3094

193377


Додаток 5

до Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

Міської цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки

за етапами виконання


Етапи виконання Програми

Роки

Обсяг фінансування (млн грн.)

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати)

Кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

Перший

2010-2011

427,24

1273

79546

Другий

2012-2014

1428,44

4255

265955

Третій

2015-2017

2675,1

7969

498063

Всього:


4530,78

13497

843564


Заступник міського голови - директор

Департаменту економіки та

комунального майна М.І. Фатєєв