Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів

Номер
268/
Сесія
/
Тип
Нормативні документи
Дата прийняття
09/03/2006
Видавник
Кабінет Міністрів України
Вид
Постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 09.03.2006 р. № 268

Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати України, апарату Ради національної безпеки і оборони України, апарату Вищої ради юстиції, апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади, згідно з додатками 1 - 47, 55, а також розміри надбавок за ранг державного службовця, дипломатичний ранг та спеціальне звання згідно з додатками 56 - 58.


Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48 - 54 і 57.


2. Надати право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах затвердженого фонду оплати праці:


1) установлювати:


а) керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;


б) заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3 - 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;


в) надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:


керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років, а керівним працівникам і спеціалістам, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, а також прокурорам та слідчим органів прокуратури - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та вислугу років;


службовцям - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.


У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;


г) спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:


за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;


за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;


2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного органу, та економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.


Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;


3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.


3. Виплачувати працівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови:


1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;


2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;


3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.


4. Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів територіальних органів урядового органу державного управління встановлюються на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади (республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим).


5. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу, інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірі і порядку, що визначаються законодавством для військовослужбовців. На зазначених осіб не поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125; 2003 р., N 37, ст. 1981), крім абзаців третього і шостого пункту 1.


Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за ранг застосовується розмір окладу за військовим званням.


6. Преміювання керівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, їх заступників, встановлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.


Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад,, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.


7. Групи за оплатою праці керівних працівників і спеціалістів місцевих державних адміністрацій та їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, прокуратури, судів визначаються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 3308).


8. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних органів.


Керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для реалізації її норм здійснити заходи, спрямовані на економію фонду оплати праці, упорядкування та оптимізацію структури їх апарату.


9. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови та визнанням такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України, розміру заробітної плати (без премії) в окремих працівників державних та інших органів, умови оплати праці яких визначені цією постановою, та у працівників, прирівняних згідно з нормативно-правовими актами, що втрачають чинність, за умовами оплати праці до працівників державних органів, або яким передбачено збереження умов оплати праці за попередньою посадою, на час роботи на займаній посаді виплачується різниця між заробітною платою (без премії), визначеною за умовами оплати праці, згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність, та розміром заробітної плати, встановленим за новими умовами оплати праці.


10. Нові умови оплати праці зазначених працівників визначаються за займаною посадою у відповідному державному органі згідно з цією постановою або окремим нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України чи Міністерства праці та соціальної політики.


11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань оплати праці у відповідність із цією постановою, а також привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


12. Пропозиції щодо удосконалення умов оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування вносить Кабінетові Міністрів України Міністерство праці та соціальної політики.


13. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Головному управлінню державної служби проаналізувати за підсумками першого півріччя 2006 р. результати запровадження умов оплати праці, визначених цією постановою, та внести у разі потреби пропозиції щодо їх удосконалення.


14. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


15. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються з 1 січня 2006 р., а для працівників, окремі умови оплати праці яких визначені Указами Президента України, - з 1 квітня після визнання такими, що втратили чинність, цих Указів.


 


Прем'єр-міністр України 


Ю. ЄХАНУРОВ Інд. 26


 


Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Президента України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Представник Президента України  


2430 


Радник Президента України - Керівник головної служби  


2305 


Керівник головної служби  


2280 


Керівник служби, Офісу Президента України, перший заступник Керівника головної служби  


2240 


Заступник Керівника головної служби, перший заступник Керівника служби  


2215 


Заступник Керівника служби  


2200 


Уповноважений Президента України, радник Президента України, керівник департаменту  


2180 


Заступник Уповноваженого Президента України  


2030 


Заступник керівника департаменту  


2090 


Завідувач самостійного відділу  


2080 


Завідувач відділу в складі головної служби, служби, департаменту, заступник завідувача самостійного відділу  


2015 


Заступник завідувача відділу в складі головної служби, служби, департаменту  


1990 


Завідувач сектору, групи  


1975 


Радник Глави Секретаріату, радник Секретаріату  


1925 


Референт Президента України  


1790 


Помічник Глави Секретаріату, помічник першого заступника Глави Секретаріату, помічник заступника Глави Секретаріату  


1750 


Головний консультант-інспектор  


1700 


Головний консультант  


1650 


Старший консультант  


1500 


Консультант  


1225 


Спеціаліст I категорії  


1125 


Спеціаліст II категорії  


960 


Спеціаліст  


830  


Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Державного управління справами


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник секретаріату 


2180 


Керівник (начальник) управління 


2140 


Завідувач самостійного відділу 


2080 


Завідувач відділу у складі управління 


2015 


Завідувач сектору, групи 


1975 


Радник керівника 


1925 


Головний консультант 


1550 


Старший консультант 


1500 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Кабінету Міністрів України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Перший заступник керівника Служби Прем'єр-міністра 


2270 


Заступник керівника Служби Прем'єр-міністра - керівник секретаріату Прем'єр-міністра, керівник групи радників Прем'єр-міністра 


2200 


Директор департаменту, начальник управління 


2180 


Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, прес-секретар Прем'єр-міністра - керівник прес-служби 


2145 


Завідуючий відділом організаційного забезпечення Служби Прем'єр-міністра, перший помічник Прем'єр-міністра 


2110 


Завідуючий самостійним відділом, керівник служби Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів; керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Першого віце-прем'єр-міністра 


2080 


Завідуючий відділом у складі департаменту, управління, керівник апарату Постійного Представника у Конституційному Суді України 


2015 


Радник Прем'єр-міністра, помічник Прем'єр-міністра 


1980 


Завідуючий сектором у складі департаменту, управління 


1955 


Завідуючий сектором у складі самостійного відділу 


1920 


Помічник, радник Першого віце-прем'єр-міністра 


1750 


Керівник групи радників Віце-прем'єр-міністра, керівник групи експертів Віце-прем'єр-міністра, перший помічник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів, прес-секретар Віце-прем'єр-міністра 


1725 


Помічник, радник Віце-прем'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів 


1700 


Головний спеціаліст, консультант, експерт 


1700 


Провідний спеціаліст 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату та секретаріатів комітетів Верховної Ради України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Перший заступник Керуючого справами 


2400 


Заступник Керуючого справами 


2300 


Керівник головного управління 


2180 


Прес-секретар Голови Верховної Ради 


2145 


Керівник самостійного управління, завідувач секретаріату комітету 


2140 


Керівник управління у складі головного управління 


2100 


Завідувач самостійного відділу, керівник Прес-служби 


2080 


Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради, перший помічник Голови Верховної Ради 


2080 


Завідувач відділу в складі управління 


2015 


Радник, помічник Голови Верховної Ради 


1980 


Завідувач сектору, групи (самостійної); завідувач канцелярії першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 


1950 


Радник Керівника Апарату 


1925 


Завідувач депутатської фракції, групи у Верховній Раді 


1800 


Завідувач секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 


1800 


Радник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради 


1800 


Головний: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант 


1750 


Головний: консультант, спеціаліст 


1700 


Старший: консультант з питань юридично-наукового забезпечення, науковий консультант 


1550 


Старший консультант 


1500 


Провідний спеціаліст 


1225 


Консультант; помічник-консультант народного депутата України 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Управління адміністративними будинками Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління санаторно-курортних закладів в Автономній Республіці Крим Державного управління справами та Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник управління 


1800 - 1900 


Перший заступник начальника управління 


1750 - 1850 


Заступник начальника управління 


1710 - 1755 


Завідувач відділу 


1500 - 1600 


Завідувач сектору 


1350 - 1400 


Головний спеціаліст 


1100 - 1150 


Провідний спеціаліст 


875 - 900 


Спеціаліст I категорії 


775 - 800 


Спеціаліст II категорії 


685 - 710 


Спеціаліст 


625 - 650  


Додаток 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим 


2300 


Перший заступник Постійного Представника 


2175 


Заступник Постійного Представника 


2050 


Керівник служби, радник Представництва 


1575 - 1600 


Головний консультант, помічник Постійного Представника, прес-секретар 


825 


Провідний спеціаліст 


675 


Керівник секретаріату Ради представників кримськотатарського народу, спеціаліст I категорії 


600  


Додаток 7

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Ради національної безпеки і оборони України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник служби Секретаря Ради 


2280 


Перший заступник керівника Служби Секретаря Ради 


2210 


Заступник керівника Служби Секретаря Ради 


2120 


Керівник департаменту 


2180 


Керівник служби 


2240 


Керівник самостійного управління 


2140 


Заступник керівника департаменту 


2090 


Керівник управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу 


2080 


Заступник керівника самостійного управління 


2030 


Заступник керівника управління у складі департаменту, завідувач самостійного відділу 


2015 


Завідувач відділу у складі департаменту, служби, управління 


2015 


Заступник завідувача відділу в складі департаменту, служби, управління 


1990 


Завідувач сектору в складі управління, служби, відділу 


1950 


Керівник групи радників Секретаря Ради 


2080 


Головний радник Секретаря Ради 


1980 


Радник Секретаря Ради 


1925 


Помічник Секретаря Ради, помічник першого заступника, 

помічник заступника Секретаря Ради 


1750 


Державний експерт 


1650 


Головний консультант 


1550 


Головний спеціаліст 


1500  


Додаток 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Національного інституту стратегічних досліджень


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Директор 


2400 


Заступник директора 


2280 


Завідувач самостійного відділу 


2080 


Завідувач сектору 


1925 - 1950 


Радник директора, вчений секретар 


1900 - 1925 


Головний: консультант, спеціаліст 


1500 - 1550 


Старший консультант 


1450 - 1500 


Провідний спеціаліст, консультант 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник Секретаріату 


2300 


Керівник служби Голови, перший помічник Голови, заступник керівника Секретаріату 


2200 


Радник Голови, помічник Голови 


1955 - 1980 


Прес-секретар Голови, керівник прес-служби 


2145 


Начальник управління, завідувач самостійного відділу 


2080 - 2140 


Завідувач відділу в складі управління 


1990 - 2015 


Завідувач сектору 


1925 - 1950 


Помічник: заступника Голови, секретаря Комісії, члена Комісії 


1725 - 1750 


Головний спеціаліст 


1500 - 1550 


Провідний спеціаліст 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Заступник директора департаменту 


2590 


Начальник управління, керівник служби керівництва Рахункової палати, керівник служби радників та експертів 


2470 


Начальник самостійного відділу 


2340 


Радник Голови 


2015 


Начальник відділу в складі департаменту, управління, помічник Голови 


1950 - 2080 


Завідувач сектору 


1755 - 1820 


Помічник першого заступника, заступника Голови, помічник секретаря Рахункової палати 


1625 - 1690 


Головний спеціаліст 


1430 - 1495 


Провідний спеціаліст 


1140 - 1170 


Спеціаліст I категорії 


1010 - 1040 


Спеціаліст II категорії 


890 - 925 


Спеціаліст 


815 - 845 Примітка. 


Посадові оклади визначені з урахуванням статті 39 Закону України "Про Рахункову палату".  


Додаток 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Вищої ради юстиції України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Секретар секції 


2500 


Керівник секретаріату 


2300 


Начальник: управління, самостійного відділу 


2080 - 2140 


Керівник служби - головний радник Голови 


2080 


Завідувач відділу в складі управління, керівник прес-служби 


1990 - 2015 


Завідувач сектору в складі самостійного відділу 


1950 - 1975 


Помічник, радник Голови 


1900 - 1925 


Головний: консультант, спеціаліст; помічник: заступника Голови, секретаря секції; радник заступника Голови 


1500 - 1550 


Старший консультант 


1450 - 1500 


Консультант 


1125 - 1225 


Провідний спеціаліст 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Секретар засідання 


830  


Додаток 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник апарату Національної ради 


2300 


Директор департаменту 


2180 


Прес-секретар Голови 


2145 


Керівник секретаріату, начальник: управління, самостійного відділу 


2080 - 2140 


Начальник відділу в складі управління, керівник прес-служби 


1990 - 2015 


Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 


1950 - 1980 


Завідувач сектору 


1950 - 1975 


Помічник голови Національної ради 


1900 - 1925 


Керівник секретаріату представника Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 


1575 - 1600 


Радник, головний спеціаліст, помічник-консультант члена Національної ради 


1500 - 1550 


Провідний спеціаліст 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату міністерств


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Директор департаменту 


2000 - 2140 


Начальник самостійного управління 


1800 - 1900 


Начальник самостійного відділу 


1700 - 1800 


Посол з особливих доручень МЗС 


1800 


Начальник відділу в складі департаменту, самостійного 

управління, помічник Міністра 


1500 - 1600 


Завідувач самостійного сектору

 


1350 - 1400 


Дипломатичний радник 


1300 - 1325 


Помічник: першого заступника Міністра, заступника Міністра; радник МЗС 


1250 - 1300 


Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 


1250 - 1350 


Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, перший секретар МЗС 


1100 - 1150 


Другий секретар МЗС 


1020 - 1035 


Третій секретар МЗС 


960 - 985 


Аташе МЗС 


910 - 935 


Провідний спеціаліст 


875 - 900 


Спеціаліст I категорії 


775 - 800 


Спеціаліст II категорії 


685 - 710 


Спеціаліст 


625 - 650 Примітка. 


Головному спеціалісту Мінфіну, який виконує функції фінансиста, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу головного спеціаліста, передбаченого цією схемою. Керівним працівникам структурних підрозділів, головному та провідному спеціалісту Мін'юсту, який виконує функції з підготовки проектів нормативно-правових актів, посадовий оклад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою.  


Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату інших центральних органів виконавчої влади та урядових органів державного управління


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом 


інший центральний орган виконавчої влади 


урядовий орган державного управління 


Керівник урядового органу державного управління 


  


  


2300 


Перший заступник керівника урядового органу державного управління 


  


  


2170 


Заступник керівника урядового органу державного управління 


  


  


2100 


Директор департаменту 


1950 - 2050 


1900 - 2000 


  


Начальник самостійного управління 


1750 - 1850 


1700 - 1750 


1650 - 1700 


Начальник самостійного відділу 


1650 - 1750 


1600 - 1700 


1550 - 1600 


Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління; помічник керівника 


1500 - 1550 


1500 - 1550 


1500 - 1525 


Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника 


1350 - 1375 


1325 - 1350 


1300 - 1325 


Дипломатичний радник 


1300 - 1325 


1275 - 1300 


  


Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 


1250 - 1275 


1225 - 1250 


1200 - 1225 


Головний державний інспектор 


  


  


975 - 1000 


Головний казначей, головний державний виконавець 


  


  


990 - 1000 


Головний спеціаліст, консультант, радник керівника 


1000 - 1100 


990 - 1000 


965 - 990 


Старший державний інспектор 


  


  


875 - 900 


Провідний казначей, старший державний виконавець 


  


  


965 - 990 


Провідний спеціаліст, державний виконавець 


850 - 875 


840 - 865 


830 - 855 


Спеціаліст I категорії 


765 - 790 


755 - 780 


745 - 770 


Державний інспектор 


  


  


745 - 770 


Спеціаліст II категорії 


685 - 710 


675 - 700 


655 - 680 


Спеціаліст 


625 - 650 


600 - 625 


595 - 620 Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової адміністрації, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та ГоловКРУ, які проводять ревізії діяльності підприємств, установ та організацій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Директор департаменту 


2200 - 2300 


Начальник самостійного управління 


1950 - 2100 


Начальник самостійного відділу 


1850 - 1950 


Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління 


1650 - 1750 


Завідувач самостійного сектору 


1485 - 1525 


Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 


1375 - 1425 


Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


1210 - 1260 


Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 


1100 - 1150 


Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


960 - 990 


Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


850 - 880  


Додаток 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції Державної податкової адміністрації


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник Головного управління податкової міліції, директор департаменту 


2200 - 2300 


Начальник самостійного управління, заступник: начальника Головного управління податкової міліції, директора департаменту 


1950 - 2100 


Начальник відділу в складі Головного управління, департаменту, самостійного управління, головний інспектор податкової міліції, помічник начальника податкової міліції 


1650 - 1750 


Завідувач сектору в складі Головного управління, департаменту, самостійного управління, старший слідчий з особливо важливих справ 


1375 - 1425 


Головний державний податковий ревізор-інспектор 


1210 - 1260 


Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень, державний податковий ревізор-інспектор; старший групи; слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор 


1100 - 1150 


Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор; слідчий 


960 - 990 


Старший інспектор; оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор, референт 


850 - 880 


Інспектор 


800 - 820  


Додаток 16

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центрального апарату Антимонопольного комітету


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Директор департаменту 


2050 


Начальник самостійного управління 


1800 - 1900 


Начальник самостійного відділу 


1700 - 1800 


Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника 


1500 - 1600 


Завідувач самостійного сектору 


1350 - 1400 


Дипломатичний радник 


1300 - 1325 


Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу 


1250 - 1300 


Головний експерт 


1150 - 1200 


Головний спеціаліст, консультант, радник керівника 


1100 - 1150 


Провідний спеціаліст 


875 - 900 


Спеціаліст I категорії 


775 - 800 


Спеціаліст II категорії 


685 - 710 


Спеціаліст 


625 - 650 


Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 


Директор департаменту 


2535 


Начальник самостійного управління 


2275 


Начальник самостійного відділу 


2145 


Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління 


1950 


Головний експерт 


1350 - 1480 


Головний спеціаліст 


1300 - 1430 


Провідний спеціаліст 


1105 - 1130 Примітка. 


Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".  


Додаток 17

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів центральних державних архівів, що належать до категорій посад державних службовців


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Директор 


1900 


Заступник директора 


1800 


Заступник директора - головний зберігач фондів 


1800 


Начальник відділу 


1500 - 1525 


Завідувач сектору 


1200 - 1225 


Головний спеціаліст 


965 - 990 


Провідний спеціаліст 


830 - 855  


Додаток 18

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів працівників органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, керівників і спеціалістів її апарату


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


2300 


Перший заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


2200 


Голова постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


2100 


Керуючий справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


2050 


Заступник керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


1900 


Начальник управління 


1000 - 1100 


Завідувач відділу 


895 - 920 


Керівник прес-центру, помічник Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


795 - 820 


Завідувач сектору, радник 


755 - 780 


Помічник першого заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, заступника Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


795 - 820 


Консультант 


700 


Головний спеціаліст, помічник керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим 


635 - 660 


Провідний спеціаліст 


555 - 580 


Спеціаліст I категорії 


475 - 500 


Спеціаліст II категорії 


435 - 460 


Спеціаліст 


420  


Додаток 19

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Голова 


2300 


Перший заступник голови 


2185 


Заступник голови 


2070 


Секретар Рахункової палати 


1960 


Головний контролер - завідувач відділу 


915 - 940 


Головний контролер 


895 - 920 


Контролер 


815 - 840 


Головний спеціаліст, консультант, помічник голови 


635 - 660 


Провідний спеціаліст 


555 - 580 


Спеціаліст I категорії 


475 - 500  


Додаток 20

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим та працівників її апарату


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Голова комісії 


2200 


Заступник голови комісії 


2100 


Секретар комісії 


1900 


Головний бухгалтер 


660 


Референт-консультант, головний спеціаліст 


635  


Додаток 21

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Міністр Ради міністрів 


2300 


Перший заступник міністра Ради міністрів 


2200 


Заступник міністра Ради міністрів, Постійний Представник Автономної Республіки Крим у м. Києві 


2050 


Начальник управління 


1000 - 1100 


Завідувач самостійного відділу 


895 - 920 


Завідувач відділу в складі управління 


815 - 840 


Керівник прес-служби 


795 


Завідувач сектору, радник 


755 - 780 


Консультант 


700 


Помічник: Голови Ради міністрів, першого заступника, заступника Голови Ради міністрів 


795 - 820 


Головний спеціаліст, помічник міністра Ради міністрів 


635 - 660 


Провідний спеціаліст 


555 - 580 


Спеціаліст I категорії 


475 - 500 


Спеціаліст II категорії 


435 - 460 


Спеціаліст 


420  


Додаток 22

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівників і спеціалістів апарату міністерств, республіканських комітетів, комітетів та інших республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


міністерство, республіканський комітет 


комітет, інший республіканський орган виконавчої влади 


Міністр, голова республіканського комітету 


2300 


  


Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади 


  


2200 


Перший заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади 


2200 


2050 


Заступник: міністра, голови республіканського комітету, голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади 


2050 


1800 


Начальник самостійного управління 


900 - 1000 


850 - 950 


Начальник самостійного відділу 


800 - 850 


760 - 810 


Начальник відділу в складі самостійного управління 


695 - 720 


655 - 680 


Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника 


655 - 680 


635 - 660 


Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу 


620 - 645 


595 - 620 


Головний спеціаліст 


595 - 620 


520 - 580 


Провідний спеціаліст 


515 - 540 


460 - 520 


Спеціаліст I категорії 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


Спеціаліст 


410 


400  


Додаток 23

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


поза групою, м. Київ II,

м. Севастополь 


Заступник керівника апарату держадміністрації 


1800 


1700 


1600 


Начальник управління, відділу 


900 - 1000 


850 - 950 


800 - 900 


Начальник відділу в складі управління 


695 - 720 


685 - 710 


675 - 700 


Завідувач самостійного сектору 


655 - 680 


615 - 640 


600 - 625 


Помічник голови держадміністрації, радник, консультант 


605 - 630 


585 - 610 


565 - 590 


Головний спеціаліст, помічник заступника голови 


595 - 620 


575 - 600 


555 - 580 


Провідний спеціаліст 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


435 


Спеціаліст 


410 


400 


400  


Додаток 24

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 


за групами областей 


І 


II,

м. Севастополь 


Начальник головного управління 


1800 


1700 


1600 


Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами 


1200 - 1300 


1100 - 1200 


1000 - 1100 


Начальник управління, відділу, служби 


900 - 1000 


850 - 950 


800 - 900 


Начальник відділу в складі управління 


695 - 720 


685 - 710 


675 - 700 


Завідувач самостійного сектору 


655 - 680 


615 - 640 


600 - 625 


Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби 


630 - 655 


610 - 635 


590 - 615 


Головний казначей 


625 - 650 


605 - 630 


585 - 610 


Головний спеціаліст, головний державний виконавець 


595 - 620 


575 - 600 


555 - 580 


Провідний казначей 


540 - 565 


520 - 545 


500 - 525 


Провідний спеціаліст, старший державний виконавець 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії, державний виконавець 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


435 


Спеціаліст 


410 


400 


400  


Додаток 25

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових адміністрацій, спеціалізованих державних податкових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які проводять ревізію діяльності підприємств, установ та організацій контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Автономна Республіка Крим, поза групою,

м. Київ 


за групами областей II,

м. Севастополь 


Голова державної податкової адміністрації, начальник контрольно-ревізійного управління 


1980 


1870 


1760 


Перший заступник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління 


1880 


1775 


1670 


Заступник голови державної податкової адміністрації, начальник спеціалізованої державної податкової інспекції, заступник начальника контрольно-ревізійного управління 


1780 


1680 


1585 


Начальник управління, відділу 


1000 - 1100 


945 - 1045 


890 - 990 


Начальник відділу в складі управління 


765 - 790 


755 - 780 


745 - 770 


Помічник: голови державної податкової адміністрації, начальника контрольно-ревізійного управління 


655 - 680 


635 - 660 


615 - 640 


Завідувач сектору 


720 - 745 


680 - 705 


665 - 690 


Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


655 - 680 


635 - 660 


615 - 640 


Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 


570 - 595 


545 - 570 


525 - 550 


Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


505 - 530 


505 - 530 


480 - 505 


Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


460 - 485 


455 - 480 


455 - 480  


Додаток 26

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, спеціалізованих державних податкових інспекцій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Автономна Республіка Крим, поза групою,

м. Київ 


за групами областей II,

м. Севастополь 


Начальник управління податкової міліції - перший заступник голови державної податкової адміністрації 


1880 


1775 


1670 


Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції 


1690 


1600 


1505 


Начальник оперативного бюро, начальник управління, штабу, самостійного відділу 


1000 - 1100 


945 - 1045 


890 - 990 


Начальник відділу в складі управління; начальник відділу, відділення у складі головного відділу податкової міліції спеціалізованої державної податкової інспекції 


765 - 790 


755 - 780 


745 - 770 


Начальник відділення у складі управління, відділу, начальник чергової частини, командир роти, старший слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий ревізор-інспектор 


655 - 680 


635 - 660 


615 - 640 


Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, слідчий, інспектор з особливих доручень; старший групи, слідчий з особливо важливих справ, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор 


570 - 595 


545 - 570 


525 - 550 


Старший: оперуповноважений, експерт; слідчий, командир взводу, старший державний податковий інспектор 


505 - 530 


505 - 530 


480 - 505 


Старший інспектор, оперуповноважений, експерт, державний податковий інспектор 


460 - 485 


455 - 480 


455 - 480 


Інспектор 


450 


440 


440  


Додаток 27

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіального відділення Антимонопольного комітету в Автономній Республіці Крим


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Голова територіального відділення 


1800 


Заступник голови територіального відділення 


1620 - 1675 


Начальник відділу 


900 - 1000 


Помічник голови територіального відділення, завідувач самостійного сектору 


655 - 680 


Головний спеціаліст 


595 - 620 


Провідний спеціаліст 


515 - 540 


Спеціаліст I категорії 


455 - 480 


Спеціаліст II категорії 


440 


Спеціаліст 


410 


Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 


Начальник відділу 


1170 - 1300 


Головний експерт 


820 - 845 


Головний спеціаліст 


780 - 805 


Провідний спеціаліст 


675 - 700 Примітка. 


Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".  


Додаток 28

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів територіальних відділень Антимонопольного комітету


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


поза групою, м. Київ 


за групами областей II,

м. Севастополь 


Голова територіального відділення 


1800 


1700 


1600 


Начальник відділу 


900 - 1000 


850 - 950 


800 - 900 


Завідувач самостійного сектору 


655 - 680 


615 - 640 


600 - 625 


Головний спеціаліст 


595 - 620 


575 - 600 


555 - 580 


Провідний спеціаліст 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


435 


Спеціаліст 


410 


400 


400 


Керівні працівники і спеціалісти, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" 


Заступник голови територіального відділення 


2100 


1990 


1870 


Начальник відділу 


1170 - 1300 


1105 - 1235 


1040 - 1170 


Головний експерт 


815 - 845 


780 - 820 


760 - 790 


Головний спеціаліст 


775 - 805 


750 - 780 


725 - 755 


Провідний спеціаліст 


670 - 700 


645 - 675 


620 - 650 Примітка. 


Посадові оклади визначено з урахуванням статті 27 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".  


Додаток 29

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відділень Державного казначейства, міських управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції, спеціалістів: контрольно-ревізійних відділів, державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


за групами міст 


поза групою 


I,

об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-

ревізійний відділ 


II 


III 


Начальник управління, відділення 


695 - 720 


655 - 680 


635 - 680 


615 - 640 


575 - 600 


Начальник служби, відділу в складі управління, завідувач самостійного сектору 


600 - 625 


590 - 615 


580 - 605 


570 - 595 


550 - 575 


Головний казначей 


520 - 545 


510 - 535 


510 - 535 


505 - 530 


500 - 525 


Головний спеціаліст, головний державний виконавець, провідний казначей 


495 - 520 


475 - 500 


475 - 500 


455 - 480 


435 - 460 


Провідний спеціаліст, старший державний виконавець 


455 - 480 


425 - 450 


425 - 450 


420 - 445 


420 - 445 


Спеціаліст I категорії, державний виконавець 


415 - 440 


415 - 440 


415 - 440 


410 - 435 


410 - 435 


Спеціаліст II категорії 


420 


420 


420 


400 


400 


Спеціаліст 


410 


410 


400 


380 


380  


Додаток 30

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників і спеціалістів, які проводять ревізію діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій, об'єднаних контрольно-ревізійних відділів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


за групами міст 


поза групою 


I,

об'єднана державна податкова інспекція і контрольно-

ревізійний відділ 


II 


III 


Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 


970 


880 


815 


770 


725 


Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 


875 


790 


735 


695 


660 


Начальник управління 


765 - 790 


725 - 750 


655 - 680 


640 - 665 


615 - 640 


Начальник відділу в складі управління 


665 - 690 


650 - 675 


640 - 665 


630 - 655 


605 - 630 


Завідувач сектору 


635 - 660 


625 - 650 


615 - 640 


600 - 625 


580 - 605 


Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


545 - 570 


525 - 550 


525 - 550 


505 - 530 


480 - 505 


Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор; провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 


505 - 530 


470 - 495 


470 - 495 


465 - 490 


465 - 490 


Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


460 - 485 


460 - 485 


460 - 485 


455 - 480 


455 - 480 


Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


460 


460 


460 


440 


440  


Додаток 31

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об'єднаних державних податкових інспекцій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


місто з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


інше місто, об'єднана державна податкова інспекція 


Начальник головного відділу (відділу) податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції 


920 


775 


Начальник оперативного бюро, відділу, штабу, відділення у складі головного відділу (відділу) податкової міліції 


665 - 690 


640 - 665 


Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 


545 - 570 


525 - 550 


Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, начальник чергової частини, командир взводу, головний державний податковий інспектор 


505 - 530 


465 - 490 


Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 


460 - 485 


455 - 480 


Інспектор, державний податковий інспектор 


460 


440  


Додаток 32

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу підрозділів податкової міліції


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Помічник оперуповноваженого податкової міліції, помічник слідчого 


470 - 510 


Начальник канцелярії податкової міліції 


460 


Міліціонер-водій 


380 


Старший інспектор канцелярії 


400 - 420  


Додаток 33

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


район у м. Києві 


район, район у м. Севастополі 


Голова держадміністрації 


2100 


2000 


Перший заступник голови держадміністрації 


1995 


1900 


Заступник голови держадміністрації 


1890 


1800 


Керівник апарату держадміністрації 


895 - 920 


855 - 880 


Заступник керівника апарату 


715 - 740 


675 - 700 


Начальник відділу, державний реєстратор 


655 - 680 


615 - 640 


Завідувач сектору 


575 - 600 


535 - 560 


Головний спеціаліст 


535 - 560 


495 - 520 


Провідний спеціаліст, адміністратор 


475 - 500 


455 - 480 


Спеціаліст I категорії 


435 - 460 


420 - 440 


Спеціаліст II категорії 


425 


420 


Спеціаліст 


400 


400  


Додаток 34

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних управлінь юстиції, керівних працівників і спеціалістів державних податкових інспекцій в районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця, спеціалістів районних, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


район у м. Києві 


район, район у м. Севастополі 


Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення, головний архітектор 


895 - 920 


855 - 880 


Начальник відділу, служби 


655 - 680 


615 - 640 


Завідувач сектору 


575 - 600 


535 - 560 


Головний казначей, головний державний соціальний інспектор 


560 - 585 


520 - 545 


Головний спеціаліст, головний державний виконавець 


535 - 560 


495 - 520 


Провідний казначей, державний соціальний інспектор 


500 - 525 


475 - 500 


Провідний спеціаліст, старший державний виконавець 


475 - 500 


455 - 480 


Спеціаліст I категорії, державний виконавець 


435 - 460 


425 - 440 


Спеціаліст II категорії 


425 


420 


Спеціаліст 


400 


400  


Додаток 35

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою роботою та розслідуванням кримінальних справ, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, державних податкових інспекцій, керівних працівників і спеціалістів, які проводять ревізію діяльності підприємств, установ, організацій, контрольно-ревізійних відділів у районах, районах у мм. Києві та Севастополі, міжрайонних державних податкових інспекцій, міжрайонних (об'єднаних) контрольно-ревізійних відділів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


район у м. Києві 


район, район у м. Севастополі, міжрайонна державна податкова інспекція, міжрайонний (об'єднаний) контрольно-

ревізійний відділ 


Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 


985 - 1010 


940 - 970 


Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу 


910 - 960 


875 - 920 


Начальник управління, самостійного відділу 


720 - 750 


675 - 705 


Начальник відділу в складі управління 


680 - 710 


640 - 670 


Завідувач сектору 


630 - 660 


590 - 615 


Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


590 - 615 


545 - 570 


Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор, провідний: контролер-ревізор, державний аудитор 


520 - 550 


500 - 530 


Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


480 - 505 


465 - 485 


Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор 


470 


460  


Додаток 36

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах, міжрайонних державних податкових інспекцій


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції 


875 - 920 


Начальник оперативного бюро, відділення, штабу, відділу податкової міліції 


675 - 705 


Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 


545 - 570 


Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор 


500 - 530 


Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 


465 - 485 


Інспектор, державний податковий інспектор 


460  


Додаток 37

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів начальницького складу і спеціалістів податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник головного відділу податкової міліції - перший заступник начальника державної податкової інспекції 


910 - 960 


Перший заступник, заступник начальника головного відділу 


865 - 915 


Начальник оперативного бюро, відділення, штабу, відділу 


720 - 750 


Старший слідчий, головний державний податковий ревізор-інспектор 


590 - 615 


Старший: оперуповноважений, експерт, державний податковий ревізор-інспектор; слідчий, головний державний податковий інспектор 


520 - 550 


Оперуповноважений, експерт, старший інспектор, старший державний податковий інспектор 


480 - 505 


Інспектор, державний податковий інспектор 


470  


Додаток 38

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату Генеральної прокуратури України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник головного управління, керівник апарату Генерального прокурора 


2180 - 2205 


Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник Генерального прокурора з особливих доручень 


1915 - 1940 


Начальник відділу в складі управління, помічник Генерального прокурора з особливих доручень 


1655 - 1680 


Старший слідчий в особливо важливих справах 


1425 - 1450 


Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор управління, відділу, старший прокурор-криміналіст, прокурор-криміналіст 


1310 - 1335 


Прокурор управління, відділу 


1250 - 1275 


Головний спеціаліст 


1225 - 1250 


Провідний спеціаліст 


1020 - 1045 


Спеціаліст I категорії 


805 - 830 


Спеціаліст II категорії 


715 - 740 


Спеціаліст 


655 - 680  


Додаток 39

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Автономна Республіка Крим 


за групами областей 


поза групою, м. Київ II,

м. Севастополь 


Прокурор 


2000 


1950 


1850 


1800 


Перший заступник прокурора 


1900 


1855 


1760 


1710 


Заступник прокурора 


1800 


1755 


1665 


1620 


Начальник управління, відділу, старший помічник прокурора 


895 - 920 


895 - 920 


855 - 880 


815 - 840 


Старший слідчий з особливо важливих справ 


795 - 820 


  


  


  


Слідчий з особливо важливих справ, прокурор-криміналіст 


755 - 780 


755 - 780 


755 - 780 


755 - 780 


Старший слідчий 


  


715 - 740 


715 - 740 


715 - 740 


Старший прокурор управління, відділу 


755 - 780 


755 - 780 


715 - 740 


715 - 740 


Прокурор управління, відділу, помічник прокурора, головний спеціаліст 


715 - 740 


715 - 740 


675 - 700 


675 - 700 


Головний бухгалтер 


715 - 740 


715 - 740 


675 - 700 


675 - 700 


Провідний спеціаліст 


555 - 580 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії 


475 - 500 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


440 


435 


430 


Спеціаліст 


410 


410 


405 


400  


Додаток 40

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських прокуратур (крім мм. Києва та Севастополя)


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


за групами міст 


поза групою II 


III 


Прокурор 


1700 


1680 


1600 


1500 


1460 


Перший заступник прокурора 


1615 


1595 


1520 


  


  


Заступник прокурора 


1530 


1515 


1440 


1350 


1315 


Старший помічник прокурора, слідчий з особливо важливих справ 


765 - 790 


745 - 770 


705 - 730 


685 - 710 


645 - 670 


Старший слідчий, прокурор-криміналіст 


725 - 750 


725 - 750 


685 - 710 


685 - 710 


645 - 670 


Слідчий 


  


  


645 - 670 


645 - 670 


625 - 650 


Помічник прокурора 


645 - 670 


645 - 670 


645 - 670 


645 - 670 


625 - 650 


Стажист 


  


  


540 


540 


540 


Провідний спеціаліст 


475 - 500 


475 - 500 


475 - 500 


  


  


Спеціаліст I категорії 


435 - 460 


435 - 460 


435 - 460 


  


  


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


435 


  


  


Спеціаліст 


400 


400 


400 


  


   


Додаток 41

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів районних, міжрайонних, районних у містах, природоохоронних та інших прирівняних до них прокуратур


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


районні прокуратури м. Києва 


прокуратура виправно-трудових установ, міжрайонна прокуратура 


районна прокуратура у містах, природоохоронна прокуратура та прокуратура сільського району 


Прокурор 


1350 


1315 


1315 


Заступник прокурора 


1255 


1225 


1225 


Старший: помічник прокурора, слідчий 


675 - 700 


635 - 660 


635 - 660 


Слідчий 


595 - 620 


595 - 620 


595 - 620 


Помічник прокурора 


635 - 660 


595 - 620 


595 - 620 


Стажист 


515 - 540 


515 - 540 


515 - 540  


Додаток 42

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Конституційного Суду України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник Секретаріату 


2430 


Перший заступник керівника Секретаріату 


2300 


Заступник керівника Секретаріату 


2200 


Керівник Служби Голови 


2200 


Керівник управління 


2140 


Завідувач самостійного відділу, служби 


2080 


Завідувач відділу в складі управління, служби 


2015 


Завідувач сектору 


1950 


Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби 


1925 


Радник Голови, помічник Голови 


1980 


Науковий консультант судді 


1725 


Помічник керівника Секретаріату 


1700 


Помічник судді 


1650 


Головний: спеціаліст, консультант 


1550 


Старший консультант 


1500 


Провідний спеціаліст 


1225 


Референт 


1150 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії 


960 


Спеціаліст 


830  


Додаток 43

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховного Суду України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник Апарату (завідувач Секретаріату) 


2430 


Начальник управління 


2140 


Начальник самостійного відділу 


2080 


Начальник відділу в складі управління 


2015 


Завідувач сектору, керівник прес-служби 


1950 


Радник Голови 


1980 


Радник першого заступника Голови 


1920 


Помічник: Голови, першого заступника Голови, заступника Голови, голови Судової палати (колеги), заступника голови Судової палати, секретаря Пленуму, судді 


1725 - 1800 


Радник заступника Голови 


1800 


Науковий консультант 


1650 


Головний: спеціаліст, консультант 


1550 


Старший консультант 


1500 


Провідний спеціаліст, консультант 


1225 


Спеціаліст I категорії 


1125 


Спеціаліст II категорії, судовий розпорядник, відповідальний секретар Судової палати (колегії) 


960 


Спеціаліст, секретар Судової палати (колегії) 


830  


Додаток 44

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів, Апеляційного суду України


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Керівник апарату (завідувач секретаріату) 


2000 - 2140 


Начальник управління, керуючий справами 


1800 - 1900 


Начальник: самостійного відділу, прес-служби 


1700 - 1800 


Начальник відділу в складі управління, головний бухгалтер, помічник голови суду 


1500 - 1600 


Завідувач сектору 


1350 - 1400 


Науковий консультант 


1300 


Помічник: заступника голови суду, заступника голови судової палати, судді 


1250 - 1300 


Головний: консультант, спеціаліст 


1100 - 1150 


Радник голови суду та його заступників 


1050 - 1075 


Старший консультант, завідувач редакційно-видавничої групи 


950 - 975 


Консультант 


920 - 945 


Провідний спеціаліст 


875 - 900 


Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 


775 - 800 


Спеціаліст II категорії, відповідальний секретар судової палати, секретар судового засідання, судовий розпорядник 


685 - 710 


Спеціаліст, секретар суду, комендант суду 


625 - 650  


Додаток 45

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


апеляційний спеціалізований суд 


апеляційний загальний суд 


Автономна Республіка Крим, поза групою, м. Київ 


за групами областей II,

м. Севастополь 


Керівник апарату (завідуючий секретаріатом) 


1300 


1300 


1200 


1100 


Начальник відділу, головний бухгалтер 


900 - 1000 


900 - 1000 


850 - 950 


800 - 900 


Помічник голови суду, радник голови суду 


640 - 665 


610 - 635 


595 - 620 


575 - 600 


Радник, помічник першого заступника та заступника голови суду 


635 - 660 


595 - 620 


575 - 600 


555 - 580 


Головний спеціаліст, старший консультант, завідуючий приймальнею 


625 - 650 


585 - 610 


560 - 585 


525 - 550 


Провідний спеціаліст, консультант 


555 - 580 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 


475 - 500 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник 


480 


440 


435 


435 


Спеціаліст, секретар судової палати, секретар суду 


420 


410 


400 


400  


Додаток 46

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих спеціалізованих судів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Автономна Республіка Крим 


за групами областей 


поза групою, м. Київ II,

м. Севастополь 


Керівник апарату (завідувач секретаріату) 


1200 


1200 


1100 


1000 


Начальник відділу 


795 - 820 


795 - 820 


755 - 780 


705 - 730 


Головний бухгалтер 


725 - 750 


685 - 710 


665 - 690 


615 - 640 


Помічник голови суду, радник голови суду 


600 - 625 


595 - 620 


555 - 580 


535 - 560 


Радник, помічник першого заступника та заступника голови суду 


595 - 620 


565 - 590 


535 - 560 


515 - 540 


Головний спеціаліст, старший консультант, завідувач приймальні 


585 - 610 


545 - 570 


525 - 550 


505 - 530 


Провідний спеціаліст, консультант 


555 - 580 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник 


475 - 500 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник 


440 


440 


435 


435 


Спеціаліст, секретар суду 


410 


410 


400 


400  


Додаток 47

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих загальних судів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


міський суд за групами міст 


районний суд II 


III 


м. Києва 


м. Севастополя, обласних центрів, інших міст з районним поділом 


інших районів 


Керівник апарату (завідувач секретаріату) 


895 


870 


855 


895 


880 


855 


Помічник голови суду 


575 - 600 


550 - 575 


535 - 560 


575 - 600 


535 - 560 


535 


Помічник: заступника голови суду, судді 


535 - 550 


520 - 540 


500 - 520 


535 - 550 


515 - 540 


520 


Головний спеціаліст, консультант 


500 - 525 


485 - 505 


475 - 495 


500 - 525 


495 - 520 


495 


Старший секретар суду, старший судовий розпорядник 


475 - 500 


455 - 480 


430 - 455 


475 - 500 


455 - 480 


455 


Секретар судового засідання, судовий розпорядник 


440 


420 


420 


440 


435 


420 


Секретар суду, перекладач 


410 


400 


400 


410 


400 


400  


Додаток 48

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату обласних, Київської та Севастопольської міських рад


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


поза групою, м. Київ II,

м. Севастополь 


Голова постійної комісії з питань бюджету 


1750 - 1800 


1650 - 1700 


1550 - 1600 


Керуючий справами 


1800 


1700 


1600 


Начальник управління, відділу 


900 - 1000 


850 - 950 


800 - 900 


Начальник відділу в складі управління 


695 - 720 


685 - 710 


675 - 700 


Завідувач самостійного сектору 


655 - 680 


615 - 640 


600 - 625 


Помічник голови ради, радник, консультант 


605 - 630 


585 - 610 


565 - 590 


Головний спеціаліст, помічник заступника голови 


595 - 620 


575 - 600 


555 - 580 


Провідний спеціаліст, адміністратор 


515 - 540 


495 - 520 


475 - 500 


Спеціаліст I категорії 


455 - 480 


455 - 480 


435 - 460 


Спеціаліст II категорії 


440 


435 


435 


Спеціаліст 


410 


400 


400 Примітка. 


Посада адміністратора вводиться в апараті Київської та Севастопольської міських рад.  


Додаток 49

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі рад


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


район у м. Києві 


район, район у м. Севастополі 


Голова ради 


2100 


2000 


Заступник голови ради 


1890 


1800 


Керуючий справами 


895 - 920 


855 - 880 


Начальник відділу, головний бухгалтер 


655 - 680 


615 - 640 


Завідувач сектору 


575 - 600 


535 - 560 


Радник, консультант голови ради 


555 - 580 


515 - 540 


Головний спеціаліст 


535 - 560 


495 - 520 


Провідний спеціаліст 


475 - 500 


455 - 480 


Спеціаліст I категорії 


435 - 460 


420 - 440 


Спеціаліст II категорії 


425 


420 


Спеціаліст 


400 


400  


Додаток 50

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


за групою міст 


чисельність населення 


поза групою II 


III 


понад 15 тис. чоловік 


до 15 тис. чоловік 


Міський голова 


2300 


2150 


2075 


2000 


1845 


1540 


1300 


Перший заступник міського голови 


2070 


1920 


1845 


1770 


1615 


1385 


1150 


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 


1920 


1770 


1690 


1615 


1460 


1300 


1075 


Директор департаменту міської (міста обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) ради 


855 - 880 


775 - 800 


715 - 740 


675 - 700 


635 - 660 


  


  


Начальник відділу, державний реєстратор, головний бухгалтер 


695 - 720 


655 - 680 


635 - 660 


615 - 640 


575 - 600 


525 - 550 


475 - 500 


Радник, консультант голови ради 


575 - 600 


555 - 580 


535 - 560 


495 - 520 


475 - 500 


  


  


Помічник голови ради, завідувач сектору 


535 - 560 


515 - 540 


495 - 520 


  


  


  


  


Головний спеціаліст 


495 - 520 


475 - 500 


475 - 500 


455 - 480 


435 - 460 


  


  


Провідний спеціаліст 


455 - 480 


  


  


  


  


  


  


Адміністратор 


455 - 480 


415 - 440 


415 - 440 


415 - 425 


415 - 425 


415 - 425 


415 - 425 


Спеціаліст I категорії 


415 - 440 


415 - 440 


415 - 440 


420 


420 


420 


420 


Спеціаліст II категорії 


420 


420 


420 


400 


400 


400 


400 


Спеціаліст 


410 


410 


400 


380 


380 


380 


380 Примітка. 


Посада державного реєстратора вводиться лише у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення.  


Додаток 51

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів, виконавчих органів міських (крім мм. Києва та Севастополя) рад


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік 


за групами міст 


у містах, що не належать до груп за оплатою праці 


поза групою II 


III 


Начальник самостійного управління, відділу 


695 - 720 


655 - 680 


635 - 660 


615 - 640 


575 - 600 


525 - 550 


Начальник відділу в складі управління 


600 - 625 


590 - 615 


580 - 605 


570 - 595 


550 - 575 


  


Завідувач сектору, головний бухгалтер 


535 - 560 


515 - 540 


495 - 520 


  


  


  


Головний державний соціальний інспектор 


520 - 545 


500 - 525 


500 - 525 


480 - 505 


460 - 485 


455 - 480 


Головний спеціаліст 


495 - 520 


475 - 500 


475 - 500 


455 - 480 


435 - 460 


430 - 455 


Державний соціальний інспектор 


480 - 505 


445 - 470 


445 - 470 


440 - 465 


440 - 465 


430 - 455 


Провідний спеціаліст 


455 - 480 


425 - 450 


425 - 450 


420 - 445 


420 - 445 


410 - 435 


Спеціаліст I категорії 


415 - 440 


415 - 440 


415 - 440 


410 - 435 


410 - 435 


400 - 425 


Спеціаліст II категорії 


420 


420 


420 


400 


400 


400 


Спеціаліст 


410 


410 


400 


380 


380 


380  


Додаток 52

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Голова ради 


1920 


Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу 


1615 


Керуючий справами (секретар) виконкому 


845 - 870 


Завідувач відділу, головний бухгалтер 


610 - 635 


Завідувач сектору 


525 - 550 


Головний спеціаліст 


495 - 520 


Провідний спеціаліст 


455 - 480 


Спеціаліст I категорії 


420 - 440 


Спеціаліст II категорії 


420 


Спеціаліст 


400  


Додаток 53

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів самостійних управлінь, відділів виконавчих органів районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Начальник самостійного управління, відділу 


750 


Начальник відділу в складі управління 


615 - 640 


Завідувач сектору 


525 - 550 


Головний спеціаліст 


495 - 520 


Провідний спеціаліст 


455 - 480 


Спеціаліст I категорії 


420 - 440 


Спеціаліст II категорії 


420 


Спеціаліст 


400  


Додаток 54

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Села, селища з чисельністю населення, тис. чол. 


понад 15 


від 10 до 15 


від 7,5 до 10 


від 3 до 7,5 


до 3 


Сільський, селищний голова 


1310 


1230 


1150 


1075 


1000 


Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 


1075 


1000 


960 


  


  


Секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 


960 


925 


885 


845 


810 


Головний бухгалтер 


450 - 475 


450 - 475 


440 - 465 


435 - 455 


445 


Спеціаліст I категорії 


420 - 440 


420 - 440 


400 - 420 


400 - 420 


  


Спеціаліст II категорії 


400 


400 


400 


400 


390 


Спеціаліст 


380 


380 


380 


380 


380  


Додаток 55

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
СХЕМА

посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів


Найменування посади 


Місячний посадовий оклад, гривень 


Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України 


Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди, Рахункова палата, апарат Вищої ради юстиції, секретаріат Уповноваженого з прав людини, апарат Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 


міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, урядові органи державного управління, їх територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Рахункова палата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, їх виконавчі органи, органи прокуратури в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, місцеві суди, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, управління, інші структурні підрозділи 


районні, районні в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, їх управління та інші структурні підрозділи, міські (крім мм. Києва та Севастополя), районні, районні у містах, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи, інші органи прокуратури, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління у містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах 


Відповідальний черговий 


575 - 600 


535 - 560 


475 - 520 


395 - 420 


Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки 


495 - 520 


495 - 520 


475 - 500 


435 - 460 


Секретар приймальні судів 


  


435 - 460 


435 - 460 


395 - 420 


Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножувального бюро 


475 - 500 


475 - 500 


455 - 480 


395 - 420 


Завідувач: експедиції, господарства, складу, орденської комори; касир, інспектор, статистик, бібліотекар, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 


395 - 420 


395 - 420 


375 - 400 


375 - 400 


Завідувач військово-облікового бюро 


  


  


  


375 - 400 


Секретар керівника 


375 - 400 


375 - 400 


375 - 400 


375 - 400 


Комендант, диспетчер 


415 - 440 


415 - 440 


375 - 400 


375 - 400 


Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного набору 


415 - 440 


415 - 440 


395 - 420 


395 - 420 


Стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, друкарка диктофонної групи 


395 - 420 


375 - 400 


375 - 400 


375 - 400 


Друкарка II категорії, секретар-друкарка 


370 - 380 


370 - 380 


370 - 380 


370 - 380 


Діловод, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор 


360 


360 


360 


360  


Додаток 56

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за дипломатичні ранги України


Дипломатичний ранг 


Розмір надбавки, гривень 


Надзвичайний і Повноважний Посол 


160 


Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу 


150 


Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу 


145 


Радник першого класу 


140 


Радник другого класу 


130 


Перший секретар першого класу 


120 


Перший секретар другого класу 


110 


Другий секретар першого класу 


100 


Другий секретар другого класу 


90 


Третій секретар 


80 


Аташе 


70  


Додаток 57

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування


Ранг державного службовця 


Розмір надбавки, гривень 160 150 145 140 130 120 110 100 90 


10 


80 


11 


70 


12 


60 


13 


55 


14 


50 


15 


45  


Додаток 58

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
РОЗМІР

надбавок до посадових окладів за спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби


Спеціальні звання 


Розмір надбавки, гривень 


Головний державний радник податкової служби 


160 


Державний радник податкової служби I рангу 


150 


Державний радник податкової служби II рангу 


145 


Державний радник податкової служби III рангу 


140 


Радник податкової служби I рангу 


130 


Радник податкової служби II рангу 


120 


Радник податкової служби III рангу 


110 


Інспектор податкової служби I рангу 


100 


Інспектор податкової служби II рангу 


90 


Інспектор податкової служби III рангу 


80  


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, що втратили чинність


1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 412 "Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті" (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 97) в частині прирівнення за умовами оплати праці.


2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 414 стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


4. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 297 "Про надбавки до посадових окладів за особливий характер роботи та інтенсивність праці працівників органів прокуратури" стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


6. Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1295 "Про умови оплати праці працівників органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1286 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1232).


7. Пункт 13 постанови Кабінету Міністрів України; від 8 листопада 1996 р. N 1350 "Про забезпечення діяльності Конституційного Суду України" в частині прирівнення за умовами оплати праці.


8. Підпункт 2 пункту 4 та підпункт 2 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1592 "Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби".


9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144 "Питання забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 243) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою, а також пункт 3 в частині прирівнення за умовами оплати праці.


10. Пункти 1 - 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 259 "Про умови оплати праці працівників Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим і про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 345).


11. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960 "Про умови оплати праці Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26. ст. 939) в частині встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції.


12. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).


13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. N 2075 "Про умови оплати праці працівників районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1935).


14. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1491 "Про умови оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1731).


15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2064 "Про умови оплати праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представників Уповноваженого та працівників його секретаріату" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2239), крім абзацу четвертого пункту 1.


16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 р. N 2338 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2541).


18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2550).


19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1999 р. N 2376 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2358" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 52, ст. 2599).


20. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 220 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 213).


21. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. N 225 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 216).


22. Постанова Кабінету Міністрів України 8 лютого 2000 р. N 249 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 6, ст. 221).


23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2000 р. N 292 "Про матеріально-побутове забезпечення працівників колишнього апарату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 426) в частині умов оплати праці.


24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 497 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 11, ст. 426).


25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 579 "Про матеріально-побутове забезпечення керівників департаментів міністерств у зв'язку із змінами у структурі центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 13, ст. 527) в частині умов оплати праці.


26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 849 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Вищої ради юстиції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 901).


27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2000 р. N 853 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 905).


28. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. N 1161 "Про нову редакцію додатків 3 і 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 30, ст. 1277).


29. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1309 "Про нову редакцію додатка 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та про віднесення до категорії посад державних службовців керівних працівників головних управлінь обласної, Київської міської державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1455).


30. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. N 1432 "Про Державну інспекцію з контролю за цінами" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 38, ст. 1621) в частині умов оплати праці.


31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1470 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України. 2000 р., N 39, ст. 1660).


32. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2000 р. N 1638 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1924).


33. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. N 1781 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2126).


34. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 24 "Про надання головам обласних державних адміністрацій права збереження умов оплати праці за начальниками головних управлінь обласних державних адміністрацій у зв'язку із змінами у структурі місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 72).


35. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 220 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 433).


36. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. N 221 "Про нову редакцію додатка 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 11, ст. 434).


37. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 313 "Деякі питання Державного комітету ядерного регулювання" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 14, ст. 601).


38. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. N 739 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1210) стосовно працівників, схеми посадових окладів яких затверджені цією постановою.


39. Абзаци перший та другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802 "Деякі питання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 28, ст. 1259).


40. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1590).


41. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1119 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1627).


42. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2001 р. N 1122 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 35, ст. 1628).


43. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1142 "Деякі питання функціонування господарських судів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 36, ст. 1663).


44. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1767).


45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398 "Про умови оплати праці працівників Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1965).


46. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1087 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1479).


47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1620 "Деякі питання центральних державних архівів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2026).


48. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1880 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2310).


49. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. N 1886 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2315).


50. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 53 "Про внесення змін у додатки 15, 16 і 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 114).


51. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2003 р. N 298 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 443).


52. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2003 р. N 346 "Про умови оплати праці працівників Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 12, ст. 533).


53. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 688 "Про внесення змін у додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 920).


54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741 "Про надбавку до посадового окладу працівників апарату Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 949).


55. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 817 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1051).


56. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1155 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1612).


57. Пункти 2 та 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1562 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2169).


58. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2003 р. N 1711 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2358).


59. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1804 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2443).


60. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. N 1849 "Про внесення доповнення до пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2530).


61. Пункти 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1892 "Деякі питання оплати праці працівників Рахункової палати" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2670).


62. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. N 240 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 та до пункту 3 Державної програми організаційного забезпечення судів на 2003 - 2005 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 585).


63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 263 "Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 9, ст. 535).


64. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 314 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 р. N 741" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 618).


65. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 136 "Деякі питання оплати праці працівників органів Пенсійного фонду" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 623).


66. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 495 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 16, ст. 1112).


67. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 569 "Про внесення змін у додатки 13 і 29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1195).


68. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2004 р. N 580 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 18, ст. 1289).


69. Абзаци п'ятий - чотирнадцятий пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1332).


70. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 724 "Про внесення змін у додатки 18 і 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1500).


71. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2004 р. N 804 "Про внесення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1652), в частині прирівнення за умовами оплати праці.


72. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 834 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1774).


73. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 960 "Про внесення змін у додатки 41 - 45 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2013).


74. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1019 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2146).


75. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1184 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2406).


76. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1449 "Про внесення змін у додаток 36 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2891).


77. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1460 "Про організаційні заходи щодо ліквідації Державного департаменту фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2899).


78. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1540 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3026).


79. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1541 "Про внесення зміни у додаток 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3027).


80. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1544 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3030).


81. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1650 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. N 960" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3278).


82. Пункт 13 Положення про Державний департамент з питань адаптації законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 р. N 1742 "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3447).


83. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2005 р. N 146 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 9, ст. 469).


84. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522).


85. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2005 р. N 224 "Про нову редакцію додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 13, ст. 671).


86. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2005 р. N 276 "Про внесення змін у додаток 12 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 15, ст. 766).


87. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 361 "Про доповнення додатка 31 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1075).


88. Пункт 1 змін, що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 433 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 24, ст. 1343).


89. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 434 "Про внесення змін та поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1398" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1288).


90. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 511 "Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1546).


91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 531 "Деякі питання забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563).


92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2005 р. N 230 "Деякі питання оплати праці працівників Секретаріату Президента України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1576).


93. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 712 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1927).


94. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 953 "Про внесення змін у додатки 3 і 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2466).


95. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2005 р. N 1021 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 42, ст. 2658).


96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. N 434 "Деякі питання оплати праці працівників Державного управління справами" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 43, ст. 2717).


97. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2005 р. N 1055 "Про доповнення додатка 64 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 45, ст. 2838).


98. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1131 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 48, ст. 3008).


99. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1211 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 783" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3199).


100. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 6 "Про доповнення пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1 - 2, ст. 39).


101. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 5 "Питання оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1 - 2, ст. 38).


102. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 88 "Про внесення зміни у додаток 50 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 229).


103. Пункти 1 та 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників Секретаріату Президента України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 89 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 230).


104. Пункт 2 змін, що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 802, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 231).


____________